Nájdené rozsudky pre výraz: fúzia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 17

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
101 dokumentov
98 dokumentov
28 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Pokiaľ je zlúčenie spoločnosti spojené aj so zvýšením základného imania, nie je nutné pre tento špecifický účel (zvýšenie základného imania) vyhotoviť osobitný znalecký posudok na ocenenie nepeňažného vkladu (t.j. hodnoty vlastného imania zanikajúcej spoločnosti). Správa predstavenstva pre akcionárov podľa § 218b ods. 1 Obch. zák., teda pri zlúčení pre prípad súčasného zvýšenia základného imania supluje znalecký posudok podľa § 202 ods. 3 Obch. zák. (viď § 218d ods. 2 Obch. zák.) a je preto zákonité, že na jej obsah sú kladené zákonom stanovené kritériá. Podľa § 218b ods. 1 Obch. zák. musí pre ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Obdo V 79/2006 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Semana a z členov senátu Zuzany Ďurišovej, JUDr. Anny Markovej, JUDr. Jany Zemaníkovej a JUDr. Aleny Priecelovej, v právnej veci navrhovateľov 1/ R.M,, bytom N.X., W., 2/ V.K., bytom P.X., L., obaja zast. advokátom JUDr. P.M., D.X., B., proti odporcovi A., a.s., D.X., B., zast. advokátom JUDr. M.B.,
Právna veta: Primárne je nevyhnutné uniesť dôkazné bremeno na strane daňového subjektu, ktorý disponuje svojim právom uplatniť si so zákonom stanovených a splnených podmienok nárok na odpočet DPH, a ktorý si aj tento nárok uplatnil, preto je jeho povinnosťou preukázať, že nárok si uplatňuje odôvodnene a za zákonom stanovených podmienok. Všeobecný súd sa pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu v zásade neobmedzí na otázku, či vykonané dôkazy, z ktorých správny orgán vychádzal, nie sú pochybné, či umožňujú učiniť skutkový záver, ku ktorému dospel správny orgán. Takýto postup nie je v r ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 8Sžfk/63/2017 5016200644 30. apríla 2019 JUDr. Jaroslava Fúrová ECLI:SK:NSSR:2019:5016200644.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr . Jaroslavy Fúrovej a členov senátu Mgr. Petra Melichera a JUDr. Eriky Šobichovej, v právnej veci žalobcu: Remord s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 47 957 239
Právna veta: Podľa § 4 zákona č. 435/2001 Z. z. na vynálezy, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom, udeľuje Úrad priemyselného vlastníctva SR patent. Udelením patentu nastal pre majiteľa patentu stav právnej istoty, ktorý nemožno svojou istotou svojvoľne zmeniť, tj. bez toho, aby sa vyporiadal so správnou úvahou, ktorá ho viedla k udeleniu patentu a následne, k čomu sa skutkový stav pre zrušenie patentu odlišuje od toho pri udelení patentu. Tak ako zákon ponecháva Úradu správnu úvahu pri udelení patentu, v prípade zrušenia patentu patentový zákon vyžaduje preukázanie podmienok najmä zrušeni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4Sžh/3 /2015 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sudkýň JUDr. Nory Halmovej a JUDr. Petry Príbelskej PhD. v právnej veci žalobcu: Bayer Pharma Aktiengesellschaft, so sídlom Müller Strasse 178, Berlín, Spolková republika Nemecko, právne zastúpený: PATENT IURIST, s.r.o., so sídlom Dostojevského rad 5, Bratislava , proti ža
Meritum zaplatenie sumy
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Priecelovej a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Júlie Horskej, v právnej veci žalobcu: J súkromný podnikateľ, S, zast. JUDr. J, advokát, L K, proti žalovanému: S Bratislava, o zaplatenie 1 702 000 Sk s prísl., na odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v K č. k. 11Cb/559/2001-211 zo dňa 11. októbra 2006, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slov
Meritum sťažnosť obvineného
Najvyšší súd 4 Tost 38/2014 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcov JUDr. Emila Bdžocha a JUDr. Viliama Dohňanského v trestnej veci obvineného Ing. Ľ. V. pre pokračovací zločin neodvedenia dane a poistného podľa § 277 ods. 1, ods. 4 Tr. zák. a iné, na neverejnom zasadnutí 6. novembra 2014 o sťažnosti obvineného Ing. Ľ. V. proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystri
Meritum sťažnosť obvineného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. M artina Piovartsy ho a sudcov JUDr. Emila Bdžocha a JUDr. Viliama Dohňanského v trestnej veci obvineného Ing. Ľ. V. pre pokračovací zločin neodvedenia dane a poistného podľa § 277 ods. 1, ods. 4 Tr. zák. a iné, na neverejnom zasadnutí 6. novembra 2014 o sťažnosti obvineného Ing. Ľ. V. proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu , pracovisko Banská Byst
Meritum sťažnosť obvineného
Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 Tost 14/2015 UZNESENIE Najvyšší súd slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Petra Paludu a JUDr. Martina. Bargela na neverejnom zasadnutí 13. mája 2015 v Bratislave v trestnej veci obvineného Ing. Ľ. V. pre zločin neodvedenia dane a poistného podľa § 277 ods. 1. ods. 4 Trestného zákona a iné, o sťažnosti obvineného Ing. Ľ. V. proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica z 2
Meritum nariadenie predbežného opatrenia
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 4315221232 Dátum vydania rozhodnutia: 30. apríla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Martin Vladik Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:4315221232.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa V., bývajúceho vo O., proti odporcovi MINIHOTOVOSŤ, a.s., so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, IČO: 3 5 852 453, o nariadenie predbežného opatrenia, vedenej na Okresnom súde Levice pod sp. zn. 15 C 761/2015,
Meritum o priznanie práva na vypovedanie vo forme peňažného doplatku
Najvyšší súd 3 Obo 123/2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu R.M., N., zastúpeného JUDr. P.M., advokátom, D.B. proti žalovanému A., a.s., D., B., IČO: X., zastúpenému JUDr. M.B., advokátom, M., B., o priznanie práva na vyrovnanie vo forme peňažného doplatku, na odvolanie žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave, č. k. 7 Cbs 9/2006-517 zo dňa 12. októbra 2009, takto r o z h o d o l: Napadnuté uznesenie súdu
MENU