SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1268135
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 66567
USSR: 38674
NSČR: 128297
NSSČR: 69750
USČR: 81929
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 429777
Krajské súdy (ČR): 48785
Posledná aktualizácia
26.01.2021 06:07

Nájdené rozsudky pre výraz: hanobenie národa, rasy a presvedčenia


Približný počet výsledkov: 10 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: hanobenie národa, rasy a presvedčenia
  • hanobenie nájdené 82 krát v 25 dokumentoch
  • narod nájdené 491 krát v 232 dokumentoch
  • rasa nájdené 578 krát v 290 dokumentoch
  • a nájdené 3535166 krát v 66543 dokumentoch
  • presvedcenie nájdené 4942 krát v 3228 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 10 dokumentov
Krajské súdy SR 7 dokumentov
Odborné články 2 dokumenty


Právna veta: Objektom prečinu hanobenia národa, rasy a presvedčenia je ochrana základných ľudských a občianskych práv a slobôd, rovnoprávnosti ľudí bez rozdielu rasy, národnosti, farby pleti, pôvodu, náboženskej príslušnosti či príslušnosti k etnickej skupine. Objektívna stránka zahŕňa konanie páchateľa spočívajúce v hanobení, ktoré musí byť verejné. Subjektom tohto prečinu môže byť ktokoľvek a subjektívna stránka zahŕňa zavinenie vo forme úmyslu. Najvyšší súd pripomína, že preukazovanie subjektívnej stránky trestného činu, hlavne však preukazovanie zavinenia, je v praxi veľmi zložité. Zavinenie ako psychi ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š í s ú d 4 Tdo 49 /201 2 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Emila Bdžocha a sudcov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Viliama Dohňanského na neverejnom zasadnutí 19 . marca 201 3 v Bratislave v trestnej veci obvineného Mgr. M.. K. , pre pre čin hanobenia národa, rasy a presvedčenia pod ľa § 423 ods. 1 písm. a / Tr. zák. , o dovolaní bývalej ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky proti uzneseniu Krajského .
Kľúčové slová: vznesenie obvinenia, hanobenie národa, rasy a presvedčenia

Zbierka NS 3/2018
R 30/2018
Rozsudok
Právna veta: Trestnosť činu „podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti“ podľa poslednej aliney§ 424 ods. 1 Trestného zákona v znení účinnom do 31. decembra 2016 nesmeruje k ochrane individuálnych práv a slobôd príslušníkov národa, národnosti, rasy alebo etnickej skupiny, ale k ochrane kolektívnych práv a slobôd takých zoskupení (napr. čl. 34 Ústavy Slovenskej republiky). Až znenie dotknutého ustanovenia účinné od 1. januára 2017 pokrýva aj národnostne, rasovo a etnicky motivované podnecovanie, smerujúce k násiliu alebo nenávisti (aj) voči jednotlivcovi, aleb ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) rozsudkom z 1. marca 2018, sp. zn. 5 Tdo 51/2017, v trestnej veci obvineného F. Z. pre pokračovací zločin podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti podľa § 424 ods. 1, ods. 3 písm. b) Tr. zák., o dovolaní obvineného F. Z. podanom proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 1. februára 2017, sp. zn. 3To/133/2016, rozhodol tak, že: I. podľa § 386 ods. 1 Tr. por. vyslovil, že napadnutým rozsudkom krajského súdu ako i rozsudkom .
Právna veta: Pojem „konanie” v prechodnom ustanovení § 567m Trestného poriadku je potrebné vyložiť ako „súdne konanie”, nakoľko účelom naposledy označenej úpravy je „presmerovanie” pôsobnosti a príslušnosti súdov na základe zmeny Trestného poriadku zákonom č. 316/2016 Z. z., a to pre všetky konania, v ktorých sa pred 1. januárom 2017 ešte nezačalo súdne konanie podaním obžaloby alebo návrhu na schválenie dohody o vine a treste (a naopak, zachovanie doterajšieho procesného stavu v už pred týmto dňom začatých súdnych konaniach). Pri rozhodovaní pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní je potr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... § 422c, popierania a schvaľovania holokaustu, zločinov politických režimov a zločinov proti ľudskosti podľa § 422d, hanobenia národa, rasy a presvedčenia podľa § 423, podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti podľa § 424, apartheidu a diskriminácie ... uznal vinným z prečinu popierania a schvaľovania holokaustu a zločinov politických režimov podľa § 422d Tr. zák., prečinu hanobenia národa, rasy a presvedčenia podľa § 423 ods. 1 písm. b) Tr. zák. a prečinu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods .
Právna veta: Podľa ust. § 8 zákona o azyle ministerstvo udelí azyl, ak tento zákon neustanovuje in ak, žiadateľovi, ktorý a) má v krajine pôvodu opodstatnené obavy z prenasledovania z rasových, národnostných alebo náboženských dôvodov, z dôvodov zastavania určitých politických názorov alebo príslušnosti k určitej sociálnej skupine a vzhľadom na tieto obavy sa nemôže alebo nechce vrátiť do tohto štátu, alebo b) je v krajine pôvodu prenasledovaný za uplatňovanie politických práv a slobôd (...) Prenasledovanie alebo odôvodnený strach z neho, ako dôvod pre poskytnutie medzinárodnej ochrany, je možné považovať ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a znevažovanie nábožen ského cítenia iných osôb, je rovnako trestné aj na území SR v zmysle Trestného zákona (§ 423 - Hanobenie národa, rasy a presvedčenia). 11. Možno tak podľa názoru krajského súdu uzavrieť, že zo strany oficiálnych orgánov Turecka v prípade jeho návratu do krajiny .
Právna veta: Najvyšší súd SR na základe vykonaného dokazovania dospel k záveru, že žalovanú stranu nie je možné rozpustiť len preto, že kritizuje ústavný a právny poriadok štátu a že sa zúčastňuje na tvorbe verejnej debaty na politickej scéne. Aby bolo možné pristúpiť k rozpusteniu politickej strany, nestačí samé o sebe len prehlasovanie protiústavných cieľov, ale žalovaná politická strana musí skutočne vykonať úkony smerujúce proti slobodnému demokratickému poriadku alebo existencii štátu.

Úryvok z textu:
... osobe O.i za prečin výroby extrémistických materiálov podľa § 422a ods. 1 Trestného zákona v jednočinnom súbehu s prečinom hanobenia národa, rasy a presvedčenia podľa § 423 ods. 1 písm. b/, ods. 2 písm. b/ Trestného zákona. Uvedené konanie sa aktuálne nachádza na Najvyššom .
Merito § 422a/1 Tr.zák. a iné
... Tr. zák., zločin rozširovania extrémistick ých materiálov podľa § 422b ods. 1, ods. 2 písm. b) Tr. zák. a prečin hanobenia národa, rasy a presvedčenia podľa § 423 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) Tr. zák., ktorých sa mal dopustiť na tom skutkovom .
Merito § 424/1, 3b Tr.zák. a iné
... Tr. por.) rozhodol, že skutky pod bodmi 1/ - 3/ (podľa vtedajšieho číslovania 2/ - 4/) vykazujú znaky pokračovacieho prečinu hanobenia národa, rasy a presvedčenia podľa § 423 ods. 1 písm. a/ Tr. zák. s účinnosťou do 31. decembra 2015, kým skutok 4/ (podľa ... . súd hovorí o podnecovaní vo vzťahu k Rómom, hoci, ako bolo povedané, v tejto časti skutok napokon prekvalifikoval na hanobenie národa, rasy a presvedčenia podľa § 423 ods. 1 písm. a/ Tr. zák., resp. hovorí o hanobení občanov maďarskej národnosti, hoci v .
Merito § 422a/1 Tr.zák. a iné
... . 1 Tr. zák., zločin rozširovania extrémistických materiálov podľa § 422b ods. 1, ods. 2 písm. b) Tr. zák. a prečin hanobenia národa, rasy a presvedčenia podľa § 423 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) Tr. zák. pretože nebolo dokázané, že skutok spáchal obžalovaný .
Merito § 360/1, 2d, e, § 423/1b, § 422d Tr.zák.
... § 422c, popierania a schvaľovania holokaustu, zločinov politických režimov a zločinov proti ľudskosti podľa § 422d, hanobenia národa, rasy a presvedčenia podľa § 423, podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti podľa § 424, apartheidu a diskriminácie ... uznal vinným z prečinu popierania a schvaľovania holokaustu a zločinov politických režimov podľa § 422d Tr. zák., prečinu hanobenia národa, rasy a presvedčenia podľa § 423 ods. 1 písm. b) Tr. zák. a prečinu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods .
Merito § 423/1a, 2c Tr.zák. úč. do 31.12.2016 a iné
... trestný súd žiadne pochybnosti o tom, že obžalovaný Y. Y. bol v čase spáchania trestného činu hanobenia národa, rasy a presvedčenia verejným činiteľom v zmysle § 128 ods. 1 Trestného zákona. Na základe týchto okolností potom Špecializovaný trestný ... sa obžalovaný dopustil v priamom úmysle v zmysle § 15 písm. a) Trestného zákona. Spáchanie trestného činu hanobenia národa, rasy a presvedčenia verejným činiteľom je kvalifikovaným znakom skutkovej podstaty tohto prečinu podľa § 423 ods. 2 písm. c) Trestného .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.