Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1017614
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 61128
USSR: 34138
NSČR: 117814
NSSČR: 63354
USČR: 76728
EUR-LEX (sk): 11458
EUR-LEX (cz): 11496
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 417071
Krajské súdy (ČR): 39781
Posledná aktualizácia
19.07.2019 06:08

Nájdené rozsudky pre výraz: hmotnoprávny dôvod


Približný počet výsledkov: 15 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: hmotnoprávny dôvod
  • hmotnopravny nájdené 718 krát v 593 dokumentoch
  • dovod nájdené 374438 krát v 53430 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 2 dokumenty
Krajské súdy SR 49 dokumentov


Právna veta: V tejto súvislosti dovolací súd považuje za potrebné poukázať na stanovisko trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, podľa ktorého pokiaľ nejde o situáciu, keď výrok o treste nemôže obstáť v dôsledku toho, že je chybný výrok o vine, možno výrok o treste napadnúť z hmotnoprávnej pozície zásadne len prostredníctvom dovolacieho dôvodu podľa § 371 ods. 1 písm. h/ Tr. por. Vzájomný vzťah dovolacích dôvodov podľa § 371 ods. 1 písm. i/ a § 371 ods. 1 písm. h/ Tr. por. je taký, že prvý z nich je všeobecným hmotnoprávnym dôvodom a druhý špeciálnym hmotnoprávnym dôvodom vzťahujúcim ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 4 Tdo 7/201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Emila Bdžocha a sudcov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Viliama Dohňanského na neverejnom zasadnutí 26. febr uára 20 13 v Bratislave v trestnej veci obvineného D. C. , pre prečin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi podľa § 17 1 ods. 1 Tr. zák. , o dovolan í obvinen ého podan om .
Právna veta: Rozhodovanie súdu o zahladení odsúdenia je podmienené žiadosťou odsúdeného, osôb, ktoré by mohli v prospech odsúdeného podať odvolanie alebo návrhom záujmového združenia občanov (§ 469 Tr. por.). Tým, je jednoznačne dané, že súd nerozhoduje z úradnej povinnosti (ex officio). Ak odsúdený túto možnosť nevyužije, jeho odsúdenie je v registri trestov naďalej vykazované so všetkými s tým spojenými právnymi (i morálnymi) dôsledkami. Výnimkou z uvedeného je zahladenie odsúdenia mladistvého, ktorému bol uložený trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok, dňom výkonu tohto trestu zo zákona (§ 121 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... tnej sadzby , alebo pokiaľ by v rámci uplatneného dovolacieho dôvodu podľa § 371 ods. 1 písm. i/ Tr . por. (všeobecný hmotnoprávny dôvod vo vzťahu k špeciálnemu hmotnoprávnemu dôvodu podľa § 371 ods. 1 písm . h/ Tr. por. vzťahujúcim sa k výroku o .
Právna veta: Účastníkom konania pri rozhodovaní o návrhu na prijatie do úschovy je len zložiteľ (§ 158b O. s. p.). Súd v tomto štádiu konania neskúma otázku spôsobilosti byť účastníkom konania osoby, v prospech ktorej má prijať plnenie do úschovy za účelom splnenia záväzku podľa § 185a a nasl. O. s. p.; nedostatok tejto spôsobilosti nezakladá dôvod na zastavenie konania. Otázka, či a aké právne účinky bude mať zložiteľ plnenia do úschovy súdu, nie je súčasťou rozhodovania súdu o návrhu na prijatie plnenia do úschovy. Riziko nesplnenia zákonných dôvodov pre splnenie (zánik) dl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a vec vrátiť na ďalšie konanie i keď zložiteľka v odvolacom konaní návrh zmenila tak, že za hmotnoprávny dôvod úschovy označila „nepoznanie dedičov príjemcu alebo pochybnosti o tom, kto je veriteľom", lebo pre takýto postup neboli ... ho zrušiť a vrátiť vec na ďalšie konanie, hoci zložiteľ v odvolacom konaní zmenil návrh a ako hmotnoprávny dôvod úschovy uviedol „nepoznanie dedičov príjemcu alebo pochybnosť o tom, kto je veriteľom", lebo pre takýto postup .
Právna veta: Zložiteľ v návrhu na prijatie do súdnej úschovy v zmysle § 185a ods. 2 O.s.p. (solučnej úschovy) musí uviesť niektorý z dôvodov určených v hmotnom práve, pričom súd skúma len formálne podmienky tohto splnenia dlhu. Od hmotnoprávnej stránky konania o úschove treba odlíšiť procesné predpoklady konania súdu. Účastníci konania o úschove vstupujú do konania postupne – zložiteľ sa stáva účastníkom konania podaním návrhu; ak je návrhu vyhovené, stáva sa účastníkom konania aj príjemca, prípadne ďalšie osoby (§ 185b O.s.p.). Ak teda chce súd vyhovieť návrhu na prijatie úschovy, musí mať preukáza ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Občianskeho zákonníka), a teda aj spôsobilosť byť účastníkom súdneho konania. Pokiaľ teda zložiteľka v prejednávanej veci za hmotnoprávny dôvod úschovy označila „omeškanie veriteľa“ (§ 568 Občianskeho zákonníka), ale ňou označený príjemca stratil uvedenú spôsobilosť ešte pred ... a vec vrátiť súdu prvého stupňa, i keď zložiteľka v odvolacom konaní zmenila návrh tak, že za hmotnoprávny dôvod úschovy uviedla „nepoznanie dedičov príjemcu alebo pochybnosti o tom, kto je veriteľom“, lebo pre takýto postup .
Právna veta: „Podľa § 14 ods. 1 správneho poriadku účastníkom konania je (nielen) ten, o koho právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach sa má konať, alebo koho práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté, ale aj ten, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, kým sa nepreukáže opak. Tomu, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím priamo dotknutý vo svojom právnom postavení, musí sa postavenie účastníka konania priznať a za účastníka konania ho treba považovať až ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... za úplnú, oznámiť ju dotknutým orgánom a čakať na vyjadrenie stavebného úradu. Navyše žiaden z účastníkov konania neuviedol ani jediný hmotnoprávny dôvod, prečo by navrhovaná stavba nemala byť povolená. 14. V prípade ďalšej námietky žalovaná s odkazom na ust. § 11 písm .
Právna veta: Judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky považuje nepreskúmateľnosť rozhodnutia za dôsledok a vonkajší prejav tzv. inej procesnej vady konania v zmysle § 241 ods. 2 písm. b/ O.s.p. (porovnaj rozsudok najvyššieho súdu z 28. augusta 1997 sp. zn. 2 Cdo 5/1997, uverejnený v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky ako judikát R 111/1998). Takáto procesná vada je síce relevantným dovolacím dôvodom (ak mala za následok nesprávne rozhodnutie vo veci), sama osebe ale prípustnosť dovolania nezakladá. Dovolací súd len pre úplnosť dodáva, že kritériom pre posúden ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... službe „hlavného radu – krajského právnika“ z dôvodu zníženia osobných a prevádzkových výdavkov. Preto záver súdu prvého stupňa, že je daný hmotnoprávny dôvod výpovede v zmysle § 47 ods. 1 p ísm. b/ zákona č. 400/2009 Z.z. , ak o i že .
Merito rozvod manželstva a úpravu rodičovských práv a povinností
... rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel, čím mal súd preukázanú existenciu kvalifikovaného stupňa rozvratu vzťahov medzi manželmi (ako jediný hmotnoprávny dôvod rozvodu manželstva), ktorý je vážny a trvalý a pre účastníkov nie je nádej na opätovné obnovenie spolužitia. Sú d určil .
Merito § 14a ods. 3 zákona č. 511/1992 Zb.
... sa v danom prípade nestalo. To, že si colné orgány z procesného inštitútu uvedeného v § 14a /zabezpečenia tovaru/, urobili hmotnoprávny dôvod pre vydanie rozhodnutia o prepadnutí je z ich postupu zrejme . K zabezpečeniu tovaru colnými orgánmi dochádza (v danom prípade to .
Merito odvolanie obžalovaného
... . Trest ukladá súd pod ľa zákonných kritérií a nie je v tomto smere viazaný návrhom procesných strán. Pokiaľ ide o hmotnoprávny dôvod a vecný podklad rozhodovania o treste , naozaj tu bolo na mieste použiť ustanovenia § 34 ods. 6 a § 56 .
... trestný čin nepripúšťa“) prichádza do úvahy dôvod v zmysle § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por. (ide o všeobecný hmotnoprávny dôvod, kým prvý je špeciálnym hmotnoprávnym dôvodom vzťahujúcim sa k výroku o treste), z pohľadu ktorého uznáva súdna prax za podstatné .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.