Nájdené rozsudky pre výraz: hmotnoprávny vzťah účastníkov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 61

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

7 dokumentov
70 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Pokiaľ už bola v občianskoprávnom konaní právoplatne vyriešená určitá otázka hmotnoprávneho vzťahu účastníkov, je súd v inom konaní, v ktorom má tú istú otázku posúdiť ako prejudiciálnu, viazaný jej skorším posúdením.

Úryvok z textu:
Okresný súd Michalovce rozsudkom z 19. decembra 2008 č. k. 13 C 11/2008-49 zaviazal žalovaného, aby do 3 dní zaplatil žalobcovi náhradu škody 789 231 Sk s príslušenstvom (konkretizovaným vo výroku tohto rozsudku); rozhodol tiež o trovách konania. Vykonaným dokazovaním mal za preukázané, že žalobca poskytoval stomatologické služby v Obvodnom zdravotnom stredisku v P. na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov a vecného vybavenia, ktorú s Nemocnicou s poliklinikou Š. uzavrel 13. októbra 2
Právna veta: Nulita (zmätočnosť) aktu je sama osebe dôvodom pre jeho zrušenie súdom bez ohľadu na to, že žaloba túto skutočnosť nenamietala alebo žiadala o zrušenie rozhodnutia z iných dôvodov.

Úryvok z textu:
Žalobca včas podanou žalobou sa domáhal, aby Najvyšší súd SR zrušil rozhodnutie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky z 3. mája 1995, ktorým bolo zamietnuté jeho odvolanie a potvrdené rozhodnutie Katastrálneho Úradu - Správy katastra v G. z 12. marca 1995. Týmto rozhodnutím bol zamietnutý návrh žalobcu na opravu chýb v katastrálnom operáte podľa § 29 zákona SNR č. 266/1992 Zb. Súčasne žiadal zrušiť aj prvostupňové rozhodnu- tie.v Žalovaný správny orgán sa k žalobe písomne
Právna veta: Vecná legitimácia vyplýva z hmotného práva a má ju ten, kto je podľa hmotného práva nositeľom uplatneného práva alebo povinnosti. Či je účastník konania vecne legitimovaný (aktívne alebo pasívne), ukáže sa až v konečnom rozhodnutí vo veci. Na rozdiel od toho, spôsobilosť byť účastníkom konania (civilnoprocesnú subjektivitu) má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti; inak len ten, komu ju zákon priznáva (§ 19 O.s.p.). Ustanovenie § 19 O.s.p. sa odvoláva na hmotné právo. Teda od procesnej spôsobilosti (oprávnenia byť účastníkom konania) treba odlíšiť vecnú legitimáciu, ktorá predst ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci žalobcu : P. , zastúpený JUDr. M. K. , advokátom v P., proti žalovaným : 1/ F. L. , bývajúci v B. , zastúpený Advokátskou kanceláriou M. , 2/ J. R. , bývajúci v B. , 3/ D. R. , bývajúci v B. , o určenie neplatnosti kúpnych zmlúv s prísl. , vedenej na Okresnom súde Poprad pod sp . zn. 10 C 66/2010, o dovolaní žalovaného 1/ proti rozsudku Krajského súdu v Prešove z 12. septembra
Právna veta: Rozhodovanie o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia v občianskom súdnom konaní treba považovať za integrálnu súčasť základného práva na súdnu ochranu v zmysle čl. 46 Ústavy Slovenskej republiky. Zo zásady rovnosti účastníkov konania nemožno vyvodzovať nejaký abstraktný postulát, že účastníci konania – bez zreteľa na ich postavenie a konkrétnu procesnú situáciu – musia v každej časti či druhu konania súčasne disponovať určitým procesným prostriedkom. V prípade niektorých procesných prostriedkov z ich povahy a účelu vyplýva, že ich uplatnenie má k dispozícii len jedna strana; tomu zodpoved ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 54 /2016 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu V. H. , bývajúceho v Č.Č. , zastúpeného Mgr. Š. J., advokátom so sídlom v K. , proti žalovanému A. , s.r.o. , so sídlom v M. , IČO: X. , zastúpenému Advokátskou kanceláriou I., s.r.o., so sídlom v K. , IČO: X. , o nahradenie prejavu vôle , vedenej na Okresnom súde Michalovce pod sp. zn. 5 C 382/2015, o dovolaní žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach
Právna veta: Podľa § 213 ods. 2 O.s.p., ak je odvolací súd toho názoru, že sa na vec vzťahuje ustanovenie právneho predpisu, ktoré pri doterajšom rozhodovaní veci nebolo použité a je pre rozhodnutie vo veci rozhodujúce, vyzve účastníkov konania, aby sa k možnému použitiu tohto ustanovenia vyjadrili.Princíp tzv. „predbežného právneho posúdenia veci“ vychádzajúci aj z § 213 ods. 2 O.s.p. súvisí so zameraním sa na dokazovanie sporných skutočností, a to tým spôsobom, aby účastníci konania dostali príležitosť predstaviť vlastné argumenty týkajúce sa právneho posúdenia veci. Tým by sa mohol predbežný právny názo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne M. M. , bývajúcej v K.K. , zastúpenej Mgr. D. O. , advokátkou so sídlom K. , proti žalovaným 1/ H. N. V. , bývajúcemu v K. , 2/ L. S., bývajúcemu v K. , o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, vedenej na Okresnom súde Komárno , pod sp. zn. 13 C 56/2008, na dovolanie žalob kyne proti rozsudku Krajského súdu v Nitre zo 7. decembra 2010, sp. zn. 6 Co 175/2010, takto r o z
Meritum o vyslovenie neplatnosti právneho úkonu
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: A.V., rod. K., nar. X., R., X., zast. advokátom JUDr. L.Š., M., X., proti žalovanému: X., 2/ R., s. r. o., P., X., IČO: X., o vyslovenie neplatnosti právneho úkonu, o odvolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach č. k. 1Cbi 8/2007-31 zo dňa 12. marca 2008, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Košiciach č. k. O
Meritum o určenie, že žalovaný nie je vlastníkom nehnuteľnosti
Najvyšší súd 6 Cdo 178 /201 1 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Obce Belá nad Cirochou , zastúpenej Mgr. Radovanom Muzikom, advokátom so sídlom v Humennom, Mierová 4 , proti žalovanému Ing. P. K. , bývajúcemu v B. , zastúpenému JUDr. Jankou Vasiľovou, advokátkou so sídlom v Humennom, Kudlovská 1 , o určenie, že žalovaný nie je vlastníkom nehnuteľnosti , vedenej na Okresnom súde Humenné pod sp. zn. 6 C 43 /20 08, o dovolan
Meritum o určenie, že žalovaný nie je vlastníkom nehnuteľnosti
Najvyšší súd 6 Cdo 178/2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Obce Belá nad Cirochou, zastúpenej Mgr. Radovanom Muzikom, advokátom so sídlom v Humennom, Mierová 4, proti žalovanému Ing. P. K., bývajúcemu v B., zastúpenému JUDr. Jankou Vasiľovou, advokátkou so sídlom v Humennom, Kudlovská 1, o určenie, že žalovaný nie je v
Meritum neplatnosť uznesení valných zhromaždení
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Obo/68/2013 1002899293 30.12.2013 JUDr. Alena Priecelová sudca ECLI:SK:NSSR:2013:1002899293.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: TRADEUNION spoločnosť s ručením obmedzeným Vranov nad Topľou, so sídlom Družstevná 1, Nacina Ves, IČO: 31 679 510, proti žalovanému: TRANSPETROL, a. s., so sídlom Šumavská 38, Bratislava, IČO: 31 341 977, zastú
MENU