Nájdené rozsudky pre výraz: hodnotenie dôkazov v sporovom konaní

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podanie správy predsedom alebo povereným členom senátu o doterajšom priebehu konania, vyjadrenie účastníkov a prednesenie návrhov v zmysle § 215 O.s.p., ani odpovede účastníkov či právnych zástupcov na jednoduché otázky členov senátu nie sú zopakovaním dokazovania. Ak sa odvolací súd chcel odchýliť od skutkových zistení súdu prvého stupňa na základe bezprostredne pred ním vykonaných dôkazov, mal dokazovanie v zmysle § 213 ods. 3 O.s.p. sám v potrebnom rozsahu opakovať, resp. dokazovanie doplniť, a zadovážiť si tak rovnocenný podklad pre odlišné hodnotenie dôkazov (§ 132 O.s.p.). Len tak ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 Cdo 669 /201 4 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: Ľ. A. , bytom P., zast. spoločnosťou Podtatranská advokátska kancelária, s.r.o , so sídlom č. 44, 059 37 Štôla , IČO: 47 234 237 , v mene ktorej koná konateľ Mgr. Roman Vaško , proti žalovaným: 1) H. K. , bytom P., 2) V. C. , bytom K. , 4) M. B. , bytom S.P. , 5) M. S., bytom P., žalovaní 1 ), 4) a 5) zastúpení advokátom JUDr. Martinom Tomasom, so sídlom Ul. 1
Právna veta: K námietkam odporcu uvedeným v dovolaní, že odvolací súd nesprávne postupoval tým, že sa nevyporiadal s novými navrhovanými dôkazmi, pri hodnotení dôkazov nevysvetlili čo bolo preukázané a z akého dôvodu, teda súd nesprávne vyhodnotil výsledky vykonaného dokazovania treba uviesť, že zmysle § 132 O.s.p. dôkazy hodnotí súd podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti; pritom starostlivo prihliada na všetko, čo vyšlo za konania najavo, včítane toho, čo uviedli účastníci. Nesprávne vyhodnotenie dôkazov nie je vadou konania v zmysle § 237 O.s.p. Pokiaľ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: V., bytom T., v dovolacom konaní zastúpeného Mgr. R., advokátom v Š., proti odporcovi: I., bytom B., o obnovu konania, vedenej na Okresnom súde Poprad pod sp. zn. 17 C 200/2006, o dovolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove zo 22. novembra 2007 sp. zn. 5 Co 172/2007 takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a. Odporcovi náhradu trov dovolaci
Meritum Zmenka
Právna veta: Ak žalobca v konaní tvrdí, že zmenka kryje konkrétny kauzálny vzťah, potom v tejto časti dôkazné bremeno je na jeho strane. Úvaha o tom, koho v konkrétnom prípade zaťažuje dôkazné bremeno, však nie je rozhodujúca, ale rozhodujúce sú výsledky vykonaného dokazovania, ktoré súd vyhodnocuje podlá ustanovenia § 132 O. s. p.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky na odvolanie žalobcu rozsudkom z 20. júna 2006, č. k. 4 Obo 191/2005-292, rozsudok súdu prvého stupňa, ktorým bol zrušený zmenkový platobný rozkaz Krajského súdu v Žiline, č. k. 22 Zm 4/03-22, zo dňa 1. apríla 2003 potvrdil a rozhodol o náhrade trov odvolacieho konania. V odôvodnení rozsudku odvolací súd uviedol, že predmetom odvolacieho konania bolo posúdiť, či prvostupňový súd správne rozhodol, keď vyhovel námietke žalovaného z dôvodu, že žalobca nepreukáz
Právna veta: Vo vzťahu k tvrdeniu žalobkyne, že súd neprihliadol na niektoré z vykonaných dôkazov treba uviesť že, v zmysle § 132 O. s. p. dôkazy súd hodnotí podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pritom starostlivo prihliada na všetko, čo vyšlo za konania najavo, včítane toho, čo uviedli účastníci. Nesprávne vyhodnotenie dôkazov nie je vadou konania v zmysle § 237 O. s. p. Pokiaľ súd nesprávnevyhodnotí niektorý z vykonaných dôkazov, môže byť jeho rozhodnutie z tohto dôvodu vecne nesprávne, no táto skutočnosť tiež sama osebe nezakladá prípustnosť dovolan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Cdo 97 /20 10 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne RNDr. K. B. bývajúce j v N. , zastúpenej JUDr. M. M. , advokátom v P., proti žalovaným : 1/ Slovensk ej republike – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, so sídlom B. , 2/ V. , so sídlom v B. K. , o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy , určenie vecí patriacich do dedičstva, a vydanie bezdôvodného obohatenia v sume 471,35 eura (14.200, - Sk) s pr
Právna veta: Povinnosť uskutočniť výsluch strany civilného sporu nie je absolútna. Ak súd nevykoná dôkaz výsluchom sporovej strany, bez ďalšieho nedochádza k porušeniu práva na spravodlivý proces.

Úryvok z textu:
1. Okresný súd Poprad (ďalej len „súd prvej inštancie“) rozsudkom zo 17. marca 2014, č. k. 20 C 83/2013-186 určil, že právne úkony, a to dodatok č. 1 zo dňa 11. júna 2007 ku kúpnej zmluve zo dňa 11. júna 2007, uzavretej medzi predávajúcou X a kupujúcou X, predmetom ktorej bol prevod vlastníctva bytu č. x na 6. poschodí, vchod 13 bytového domu súp. č. x, vX, postaveného na pozemku C KN parc. č. x a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku, ktorý pripadá na
MENU