SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1186997
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64710
USSR: 35922
NSČR: 124652
NSSČR: 67430
USČR: 80155
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425530
Krajské súdy (ČR): 43761
Posledná aktualizácia
10.07.2020 01:07

Nájdené rozsudky pre výraz: hospodárenie so spoločnou vecou


Približný počet výsledkov: 51 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: hospodárenie so spoločnou vecou
  • hospodarenie nájdené 2181 krát v 853 dokumentoch
  • so nájdené 266003 krát v 56544 dokumentoch
  • spolocny nájdené 27310 krát v 10112 dokumentoch
  • vec nájdené 719709 krát v 64202 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 28 dokumentov
Krajské súdy SR 270 dokumentov


Právna veta: Pre správne právne posúdenie veci je rozhodný výklad pojmu „spoločná vec“, pretože odvolací súd založil svoje zmeňujúce rozhodnutie na právnom názore, že zriadenie vecného bremena k spoluvlastníckemu podielu nie je hospodárením so spoločnou vecou. Tento záver zaujal odvolací súd s poukazom na to, že spoluvlastník môže svoj spoluvlastnícky podiel previesť na blízke osoby bez toho, aby porušil predkupné právo ostatných spoluvlastníkov vyplývajúce z § 140 Obč. zák. (ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe) a že súhlas ostatných ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Zity Nagypálovej a JUDr. Ivana Machyniaka, v právnej veci žalobcov 1/ M. A., bývajúceho v S., 2/ K. A., bývajúceho v B., 3/ Mgr. E. M., bývajúcej vo S., 4/ Mgr. Ľ. M., bývajúcej v B., všetci zastúpení JUDr. S., advokátom v B., proti žalovaným 1/ M. R., bývajúcej v S., 2/ Mgr. M. R., bývajúcej v S., 3/ Ing. K. R., bývajúcemu v S., všetci zastúpení .
Právna veta: Odvolací súd v odôvodnení napadnutého rozsudku poukázal na § 137 ods. 1 Občianskeho zákonníka (v zmysle ktorého podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci) a na § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka (podľa ktorého o hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov; pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd). Pri majoritnom princípe, ktorý sa pri rozhodovaní spoluvlastníkov o hospodá ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudkýň JUDr. Daniely Sučanskej a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci žalobcov 1/ A. a 2/ S., bývajúcich v Z., oboch zastúpených JUDr. E., advokátom so sídlom v B., proti žalovanej M., bývajúcej v Z., zastúpenej JUDr. R., advokátom so sídlom v N., o vydanie bezdôvodného obohatenia, vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 18 C 37/2003, na dovolanie .
Právna veta: Podľa § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka o hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd. Pojem “hospodárenie so spoločnou vecou“ zahŕňa aj užívanie spoločnej veci spoluvlastníkmi. Vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním (§ 123 Občianskeho zákonníka). Právo vlastníka užívať vec znamená realizáciu úžitkovej hodnoty veci, teda užívať vec na ú ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Sakálovej a sudcov JUDr. Ľubora Šeba a JUDr. Edity Bakošovej, v právnej veci žalobcov 1/ Ing. Š. V., bývajúceho v B., 2/ Ing. A. R., 3/ Š. R., oboch bývajúcich v B., proti žalovaným 1/ I. P., 2/ J. P., obom bývajúcim v B., zastúpeným JUDr. J. H., advokátom v B., o úpravu užívania spoločnej nehnuteľnosti, vedenej na Okresnom súde Bratislava IV pod sp.zn. 22 C 201/2004, .
Právna veta: V prejednávanom prípade zostalo sporným posúdenie otázky, či činnosti vykonávané v spoločnej nehnuteľnosti výlučne žalobkyňou ako ošetrovanie stromových a trávnatých porastov (kosenie, strihanie), odpratávanie snehu ako i čistenie priestorov (pivnice), ktoré žalobkyňa výlučne neužívala, treba považovať za hospodárenie so spoločnou vecou v zmysle § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Spoluvlastnícky podiel (v zmysle ustanovenia § 137 ods. l Občianskeho zákonníka) nie je len mierou účasti na vlastníckom vzťahu k spoločnej veci, ale tiež určuje rozsah práv a povinností jednotlivých spoluvlastníko ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne A., bývajúcej v B., proti žalovanej maloletej D., bývajúcej v B., zastúpenej zákonným zástupcom J., bývajúcim v B., o vydanie bezdôvodného obohatenia, vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 20 C 174/2005, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 14. decembra 2006 sp. zn. 12 Co 244/2006, takto r .
Kľúčové slová: hospodárenie so spoločnou vecou, prístupová cesta, podielové spoluvlastníctvo, určenie spôsobu užívania spoločnej veci

Zbierka NS 7/2019
R 76/2019
Uznesenie
Právna veta: Rozhodnutím, ktorým súd vyhovie žalobe podielového spoluvlastníka o jeho návrhu v zmysle druhej vety § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka, nenahradzuje prejav vôle druhého spoluvlastníka, s ktorým žalobca nedosiahol dohodu o určitom spôsobe hospodárenia so spoločnou vecou. Prípustnosť žaloby podanej podľa tohto ustanovenia nie je podmienená preukázaním naliehavého právneho záujmu v zmysle § 137 písm. c/ Civilného sporového poriadku

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 8Cdo/127/2018 5115228136 17. júna 2019 JUDr. Oľga Trnková ECLI:SK:NSSR:2019:5115228136.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu G., nar. X.X.XXXX, bývajúceho v N., zastúpeného Karkó, s.r.o., advokátskou kanceláriou so sídlom v Žiline, Sad na Studničkách 1029/32, proti žalovanej P., nar. X.X.XXXX, bývajúcej v N., zastúpenej advokátkou JUDr. Sabínou Hodoňovou, PhD .
Právna veta: Spoluvlastník, ktorý nesúhlasí s takým hospodárením so spoločnou vecou, ktoré určilo rozhodnutie spoluvlastníkov väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov (tzv. majoritný princíp), nemôže sa úspešne domáhať na súde rozhodnutia o inom hospodárení s touto vecou (toto právo má len vtedy, ak sa nedosiahne väčšina alebo dohoda spoluvlastníkov.) Prehlasovaný spoluvlastník sa musí rozhodnutiu väčšiny podriadiť.

Úryvok z textu:
... rozhoduje stanovisko väčšiny. Ak teda o hospodárení so spoločnou vecou rozhodli spoluvlastníci s väčšinovým podielom, platí ich rozhodnutie a ostatní - menšinoví - sa mu musia prispôsobiť. Hospodárenie so spoločnou vecou môže byť predmetom súdneho konania len za ... im neposkytuje možnosť súdnej ochrany proti rozhodnutiam odporkyne (ako väčšinovej spoluvlastníčky), ktoré sa týkajú hospodárenia so spoločnou vecou, preto návrh považoval za bezzákladný. Proti tomuto rozsudku Krajského súdu v B. podali dovolanie .
Kľúčové slová: právo poľovníctva, poľovný revír, uznanie nového poľovného revíru, oprávnenie disponovať pozemkami, poľovný pozemok

Zbierka NS 4/2011
R 44/2011
Rozsudok
Právna veta: Ţalobca nesplní zákonné podmienky podľa § 6 ods. 1 zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov na uznanie nového poľovníckeho revíru, ak nepreukáţe oprávnenie disponovať s pozemkami najmenej v rozlohe 500 ha.

Úryvok z textu:
... úkonov týkajúcich sa spoločnej veci sú oprávnení a povinní všetci spoluvlastníci spoločne a nerozdielne. 7 O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda ... zo spoluvlastníkov môže podať návrh na súd, ktorý podľa povahy a okolností konkrétneho prípadu rozhodne o hospodárení so spoločnou vecou (§ 139 ods. 2). Toto rozhodnutie súdu 8 má konštitutívny účinok. Zásada väčšinového rozhodovania je .
Právna veta: Súčasťou práva na súdnu ochranu a na spravodlivý proces je nepochybne aj právo na riadne odôvodnenie súdneho verdiktu. Právo na spravodlivý proces vyžaduje, aby rozhodnutie bolo odôvodnené. Vyplýva to z potreby transparentnosti výkonu spravodlivosti, ktorá je inherentná každému jurisdikčnému aktu. Je korelátom práva účastníka prednášať návrhy aj argumenty, aby na ne dostal odpoveď. Odôvodnenie rozhodnutia je aj zárukou toho, že výkon spravodlivosti nie je arbitrárny. Je predpokladom toho, aby strany mohli účinne uplatňovať právo na opravné prostriedky. Napokon je predpokladom kontroly v ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... výkonu práva poľovníctva v uznanom poľovnom revíri Č. a uložil P. podľa § 139 od s. 2 Občianskeho zákonníka o hospodárení so spoločnou vecou zabezpečiť úhradu nájomného v zmysle článku 2 ods. 11 zákona NS SR č. 99/1993 Z.z. o poľovníctve v .
Právna veta: Verejná obchodná spoločnosťou je pravou osobnou spoločnosťou. V popredí preto nevystupuje kapitálová účasť spoločníka, ale jej cieľom je spojiť ľudské individuality s konkrétnymi osobnostnými kvalitami na dosiahnutie spoločných podnikateľských cieľov. Obchodný zákonník verejnú obchodnú spoločnosť definuje ako spoločnosť, v ktorej aspoň dve osoby podnikajú pod spoločným obchodným menom a ručia za záväzky spoločnosti spoločne a nerozdielne všetkým svojim majetkom. Vyplýva to z ust. § 76 Obch. zák. Pre verejnú obchodnú spoločnosť Obchodný zákonník nepredpisuje žiadnu sústavu obligatórnych ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... skutočnosťou, či mohol manžel žalovanej v medziach zákona ako spoluvlastník nehnuteľnosti v tejto nehnuteľnosti podnikať a nikdy nebolo rozhodnuté o hospodárení so spoločnou vecou podľa § 139 ods. 2 Obč. zák. Podľa názoru žalovanej 1/ má právo užívať nehnuteľnosť v ideálnom podielovom spoluvlastníctve ktorýkoľvek .
Právna veta: Povinnosť navrhovateľky vydať bezdôvodné obohatenie vznikla až pri zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, ku ktorému právoplatne došlo dňa 18.2.2014 a nárok odporcu bol uplatnený dňa 23.10.2012, teda ešte predtým, ako začala plynúť premlčacia doba. Z uvedeného dôvodu a s poukazom na doplnené dokazovanie súd zaviazal navrhovateľku zaplatiť odporcovi sumu 3.187,50 eura a zároveň v časti o zaplatenie sumy 2.400 eur súd konanie o vzájomnom návrhu odporcu zastavil. Pri rozhodovaní o zastavení konania v tejto časti súd vychádzal z toho, že odporca si najskôr uplatnil investície do ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci. Podľa § 139 ods.2 OZ, o hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.