Nájdené rozsudky pre výraz: hospodárenie so spoločnou vecou

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 62

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

17 dokumentov
334 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka o hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd. Pojem “hospodárenie so spoločnou vecou“ zahŕňa aj užívanie spoločnej veci spoluvlastníkmi. Vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním (§ 123 Občianskeho zákonníka). Právo vlastníka užívať vec znamená realizáciu úžitkovej hodnoty veci, teda užívať vec na ú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Sakálovej a sudcov JUDr. Ľubora Šeba a JUDr. Edity Bakošovej, v právnej veci žalobcov 1/ Ing. Š. V., bývajúceho v B., 2/ Ing. A. R., 3/ Š. R., oboch bývajúcich v B., proti žalovaným 1/ I. P., 2/ J. P., obom bývajúcim v B., zastúpeným JUDr. J. H., advokátom v B., o úpravu užívania spoločnej nehnuteľnosti, vedenej na Okresnom súde Bratislava IV pod sp.zn. 22
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V prejednávanom prípade zostalo sporným posúdenie otázky, či činnosti vykonávané v spoločnej nehnuteľnosti výlučne žalobkyňou ako ošetrovanie stromových a trávnatých porastov (kosenie, strihanie), odpratávanie snehu ako i čistenie priestorov (pivnice), ktoré žalobkyňa výlučne neužívala, treba považovať za hospodárenie so spoločnou vecou v zmysle § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Spoluvlastnícky podiel (v zmysle ustanovenia § 137 ods. l Občianskeho zákonníka) nie je len mierou účasti na vlastníckom vzťahu k spoločnej veci, ale tiež určuje rozsah práv a povinností jednotlivých spoluvlastníko ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne A., bývajúcej v B., proti žalovanej maloletej D., bývajúcej v B., zastúpenej zákonným zástupcom J., bývajúcim v B., o vydanie bezdôvodného obohatenia, vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 20 C 174/2005, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 14. decembra 2006 sp. zn. 12 Co 244/2006
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Odvolací súd v odôvodnení napadnutého rozsudku poukázal na § 137 ods. 1 Občianskeho zákonníka (v zmysle ktorého podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci) a na § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka (podľa ktorého o hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov; pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd). Pri majoritnom princípe, ktorý sa pri rozhodovaní spoluvlastníkov o hospodá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudkýň JUDr. Daniely Sučanskej a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci žalobcov 1/ A. a 2/ S., bývajúcich v Z., oboch zastúpených JUDr. E., advokátom so sídlom v B., proti žalovanej M., bývajúcej v Z., zastúpenej JUDr. R., advokátom so sídlom v N., o vydanie bezdôvodného obohatenia, vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 18 C 37/2003,
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Rozhodnutím, ktorým súd vyhovie žalobe podielového spoluvlastníka o jeho návrhu v zmysle druhej vety § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka, nenahradzuje prejav vôle druhého spoluvlastníka, s ktorým žalobca nedosiahol dohodu o určitom spôsobe hospodárenia so spoločnou vecou. Prípustnosť žaloby podanej podľa tohto ustanovenia nie je podmienená preukázaním naliehavého právneho záujmu v zmysle § 137 písm. c/ Civilného sporového poriadku

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Cdo/127/2018 Identifikačné číslo spisu: 5115228136 Dátum vydania rozhodnutia: 17.06.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Oľga Trnková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:5115228136.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu G., nar. X.X.XXXX, bývajúceho v N., zastúpeného Karkó, s.r.o., adv
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: O výkone práva poľovníctva podľa § 12 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhoduje nadpolovičná väčšina vlastníkov spoločného poľovného revíru počítaná z výmery všetkých poľovných pozemkov v spoločnom poľovnom revíri.

Úryvok z textu:
Z o d ô v o d n e n i a: 1. Žalobcovia sa žalobou podanou na Okresnom súde Čadca (ďalej ako „súd prvej inštancie“) domáhali určenia, že uznesenie č. 1, uznesenie č. 2, uznesenie č. 3, uznesenie č. 4, uznesenie č. 5 a uznesenie č. 6 prijaté na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov uznaného poľovného revíru Čierne - Svrčinovec, ktoré sa konalo dňa 24. februára 2015, a ktoré sú uvedené v notárskej zápisnici N 84/2015, NZ 6059/2015, Ncrls 6261/2015 sú neplatné a zároveň, že zmluva vlastníkov
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Spoluvlastník, ktorý nesúhlasí s takým hospodárením so spoločnou vecou, ktoré určilo rozhodnutie spoluvlastníkov väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov (tzv. majoritný princíp), nemôže sa úspešne domáhať na súde rozhodnutia o inom hospodárení s touto vecou (toto právo má len vtedy, ak sa nedosiahne väčšina alebo dohoda spoluvlastníkov.) Prehlasovaný spoluvlastník sa musí rozhodnutiu väčšiny podriadiť.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: Okresný súd v D. S. rozsudkom z 21. septembra 1995, č. k. 8 C 65/95-30 určil, že odporkyňa je oprávnená výlučne sama užívať nehnuteľnosť vedenú na LV č. 1133 kat. úz. Š. pare. č. 773-dom, súpisné číslo 386-zastavanú plochu vo výmere 644 m2 a pare. č. 774-záhradu vo výmere 458 m~ a uložil jej povinnosť platiť navrhovateľom 1) a 2) nájomné za užívanie ich spoluvlastníckeho podielu na domovej nehnuteľnosti sumu 51,66 Sk mesačne a za užívanie pozemkov sumu 76,52 Sk mesačne vždy do 20
Kľúčové slová: zvernicabažantnicazmena poľovných revírov
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Žalobcovia v snahe zjednotiť výkon práva poľovníctva na pozemkoch v ich vlastníctve v jednom poľovnom revíre a pri uplatnení svojho dispozičného práva s poľovnými pozemkami v Poľovnom revíri I., u ktorých skončili platnosť zmluvy o nájme výkonu práva poľovníctva, postupovali ako vlastníci poľovných pozemkov v súlade s čl. II ods. 3 a ods. 4 zákona o poľovníctve, podľa ktorého uznané poľovné revíry, zvernice alebo samostatné bažantnice možno zmeniť na žiadosť vlastníkov poľovných pozemkov za podmienok uvedených v § 6 a nasl.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/33/2008 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jozefa Hargaša a sudcov JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Ľuboša Szigetiho v právnej veci žalobcov: 1/ P. S. L. U. K., 2/ P. S. – u. 1, 2 T. H., 3/ U., s. r. o., D., 4/ U. a P. s., p. s. I., 5/ O. I., všetci zastúpení JUDr. V. Š., advokátom, so sídlom v Ž. S.X., proti žalovanému: Krajský lesný úrad v Banskej Bystrici so sídlom v Bans
Merito veci Poľovnícky revír
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Ţalobca nesplní zákonné podmienky podľa § 6 ods. 1 zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov na uznanie nového poľovníckeho revíru, ak nepreukáţe oprávnenie disponovať s pozemkami najmenej v rozlohe 500 ha.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sžo/231/2008 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Aleny Poláčkovej PhD., v právnej veci žalobcu: V., bytom N., zastúpený advokátkou JUDr. K., Advokátska kancelária v B., proti žalova
Merito veci nahradenie prejavu vôle a udelenie súhlasu
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Cdo/96/2018 Identifikačné číslo spisu: 8116202650 Dátum vydania rozhodnutia: 18.09.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Machyniak Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:8116202650.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu J. E., nar. X. X. XXXX, bývajúceho v J., G. XX, v dovolacom kona
MENU