Nájdené rozsudky pre výraz: hospodárnejšie a rýchlejšie prejednanie veci

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 84

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Predpokladom prikázania veci inému súdu z dôvodu vhodnosti podľa § 12 ods. 2 O.s.p. je predovšetkým existencia okolností, ktoré umožňujú hospodárnejšie a rýchlejšie prejednanie veci. Pritom je však potrebné mať na zreteli, že všeobecná miestna príslušnosť súdu, ktorý má vec prejednať, je zásadou základnou, a prípadná delegácia inému súdu je len výnimkou z tejto zásady, ktorú je nutné – ako výnimku – vykladať reštriktívne. Pokiaľ súd prikáže vec inému súdu podľa ustanovenia § 12 ods. 2 O.s.p. bez toho, aby pre takéto rozhodnutie boli splnené podmienky, poruší tým ústavne zaručené právo za ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Ndc 2/201 4 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v dedičskej veci po poručiteľ ke A. V. , narode nej X. a zomrel ej X. , naposledy bývajúc ej v K. , vedenej na Okresnom súde Komárno pod sp. zn. 7 D 293 /201 2, v konaní o dedičstve, o návrhu dediča na prikázanie veci inému súdu z dôvodu vhodnosti, takto r o z h o d o l : Návrhu na prikázanie veci vedenej na Okresn om súde Komárno pod sp. zn. 7 D 293 /201 2 Okresnému súdu Bratislava I
Právna veta: Predpokladom na prikázanie veci inému súdu z dôvodu vhodnosti podľa § 12 ods. 2 O.s.p. je predovšetkým existencia okolností, ktoré umožňujú hospodárnejšie a rýchlejšie prejednanie veci. Pritom je potrebné mať na zreteli, že všeobecná miestna príslušnosť súdu, ktorý má vec prejednať, je zásadou základnou a prípadná delegácia inému súdu je len výnimkou z tejto zásady. Pri rozhodovaní súd musí postupovať nielen podľa ustanovenia § 12 ods. 2 O.s.p. a dbať, aby pre takéto rozhodnutie boli splnené podmienky, ale musí tiež rešpektovať ústavné právo zakotvené v článku 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej repub ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Ndc 17 /2016 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v dedičskej veci po poručiteľovi I. B. , ktorý zo mrel X. , naposledy bývajúceho v K. , o prejednanie dedičstva , o návrhu navrhovateľky M. B. , bývajúcej v K. , na prikázanie veci inému súdu z dôvodu vhodnosti, veden ej na Okresnom súde Lučenec pod sp. zn. 5 D 127/2016, takto r o z h o d o l : Návrhu na prikázanie veci vedenej na Okresnom súde Lučenec pod sp. zn. 5 D 127 /20 16 Okresn
Právna veta: Postup podľa § 12 ods. 2 O. s. p. je výnimkou zo zásady, že konanie sa uskutočňuje na tom súde, ktorého príslušnosť vyplýva zo zákonných kritérií, a teda výnimkou z ústavou garantovanej zásady, že nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi a že príslušnosť súdu ustanoví zákon (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky). Pokiaľ ide o dôvody vhodnosti opodstatňujúce prikázanie veci inému súdu, tieto môžu mať rôznu povahu, a to v závislosti na predmete konania, postavení účastníkov a iných okolnostiach. Predpokladom prikázania veci inému súdu z dôvodu vhodnosti podľa § 12 ods. 2 O. s. p. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci maloletých J., nar. X. a L. , nar. X. , obe bytom u matky, zastúpené kolíznym opatrovníkom Ú. , deti rodičov matky PaedDr. Mgr. art. J., ArtD., bytom B. , zastúpenej JUDr. M. , advokátkou, so sídlom B. a otca Ing. M. , bytom R. , zastúpeného opatrovníčkou I., bytom R. , o návrhu matky o úpravu práv a povinností rodičov k maloletým deťom , vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn
Právna veta: Okolnosť, že v zozname tlmočníkov nie je zapísaný tlmočník z materinského jazyka obvineného do jazyka slovenského, ktorý by mal bydlisko v obvode miestne príslušného súdu, prípadne u takéhoto zapísaného tlmočníka existuje prekážka pre vykonávanie tlmočníckej činnosti, nie je dôvodom na postup podľa § 25 Tr. por.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SR nevyhovel návrhu Okresného súdu v Poprade na odňatie trestnej veci obvinenej E.T. a jej prikázanie Okresnému súdu v Komárne. Z odôvodnenia: Na Okresný súd v Poprade bola podaná obžaloba na obvinenú E.T. pre trestný čin podvodu podľa § 250 ods. 1, 2 Tr.zák., ktorého sa mala dopustiť tak, že dňa 13. októbra 1992 zaslala faxom firme Agrotatry, a.s. v Poprade objednávku na 50 ton zemiakov I. triedy, pričom sa zaviazala požadovanú sumu uhradiť zo svojho účtu, založeného vo Všeobec
Právna veta: Podľa § 12 ods. 2 O.s.p. vec možno prikázať inému súdu toho istého stupňa aj z dôvodu vhodnosti. Predpokladom prikázania veci z dôvodu vhodnosti podľa citovaného ustanovenia je existencia okolností, ktoré umožňujú hospodárnejšie a rýchlejšie prejednanie veci.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave so sídlom v Bratislav e, Špitálska 14, proti žalovanému N. Z. , bývajúcemu vo V. , teraz vo výkone trestu odňatia slobody v Ústave na výkon trestu odňatia slobody, Košice -Šaca, Budovateľská 1, o zaplatenie 1 800,70 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Veľký Krtíš pod sp.zn. 2 C 89/2012, o návrhu na prikázanie veci i
Právna veta: Predpokladom prikázania veci z dôvodu vhodnosti je existencia okolností, ktoré umožňujú hospodárnejšie a rýchlejšie prejednanie veci. Nemožno pritom opomenúť, že všeobecná miestna príslušnosť súdu, ktorý má vec prejednať, je zásadou základnou a prípadná delegácia príslušnosti inému súdu je len výnimkou z tejto zásady, ktorú treba – ako výnimku – vykladať reštriktívne. Totižto, ak by príslušný súd prikázal vec inému súdu podľa § 12 ods. 2 O.s.p., hoci by tu pre takéto rozhodnutie neboli podmienky, porušil by tým ústavne zaručenú zásadu, že nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi a že príslu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v konaní o dedičstve po poručiteľke E. M., rod. M., ktorá sa narodila X. a naposledy bývala v T. a zomrela X., prejednávanej na Okresnom súde Trenčín pod sp.zn. 16 D 666/2008, o návrhu dedičky na prikázanie veci inému súdu, takto r o z h o d o l : Návrhu na prikázanie veci Okresného súdu Trenčín sp.zn. 16 D 666/2008 Okresnému súdu Levice n e v y h o v u j e . O d ô v o d n e n i e Dedička MUDr.
Právna veta: Predpokladom prikázania veci inému súdu z dôvodu vhodnosti podľa § 12 ods. 2 O.s.p. je predovšetkým existencia okolností, ktoré umožňujú hospodárnejšie a rýchlejšie prejednanie veci. Dôvody vhodnosti podľa § 12 ods. 2 O.s.p. môžu byť rôzne v závislosti od predmetu konania, postavenia účastníkov a iných okolnostiach. Pôjde však, predovšetkým o skutočnosti, z ktorých je možné vyvodiť, že iným, než príslušným súdom, bude vec prejednaná rýchlejšie a hospodárnejšie. K prikázaniu veci inému, než príslušnému súdu by preto malo dochádzať len výnimočne a zo závažných dôvodov, keď dôvody odňatia veci pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Ndc 7 /2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky N. B. , bytom ul. F., právne zastúpen ej JUDr. V. S., advokátk ou , so sídlom ulica P., proti odporco vi JUDr. J. B. , bytom F., vedenej na Okresnom súde Nitra sp. zn. 17C/223/2009 , o určenie výživného o návrhu odporcu na prikázanie veci inému súdu z dôvodu vhodnosti, takto r o z h o d o l : Návrhu na prikázanie veci vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn
Právna veta: Podľa § 12 ods. 2, ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku (O.s.p.) možno vec prikázať inému súdu toho istého stupňa aj z dôvodu vhodnosti. Vzhľadom na charakter delegácie ako výnimky zo zásady, že vec prejedná a rozhoduje súd, ktorého príslušnosť vyplýva zo zákonom stanovených kritérií, musí mať aj dôvod delegácie vždy výnimočný (mimoriadny) charakter, pretože takýto postup je súčasne výnimkou z ústavne garantovanej zásady, že nikto nesmie byť odňatý svojmu zákonnému sudcovi (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky). Preto aplikácia ustanovenia § 12 ods. 2 O.s.p. prichádza do úvahy len z dôvodo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v dedičskej veci po poručiteľke M. C. , rod. C. , naroden ej X. , naposledy bývajúcej v B. , zomrelej X. , ktorá sa viedla na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 4 D 69/2012, o dodatočné prejednanie dedičstva , o návrhu dedičky E. C. , rod. C. , bývajúcej v R. na prikázanie veci Okresnému súdu Ružomberok, takto r o z h o d o l : Prejednanie veci sp. z n. 4 D 69/2012 Okresného súdu Bratislava I sa
Právna veta: Predpokladom prikázania veci z dôvodu vhodnosti podľa ustanovenia § 12 ods. 2 O. s. p. je existencia okolností, ktoré umožňujú hospodárnejšie a rýchlejšie prejednanie veci. Nemožno pritom opomenúť, že miestna príslušnosť súdu, ktorý má vec prejednať, je zásadou základnou a prípadná delegácia príslušnosti inému súdu je len výnimkou z tejto zásady, ktorú treba - ako výnimku - vykladať reštriktívne. Ak by totiž príslušný súd prikázal vec inému súdu podľa § 12 ods. 2 O. s. p., hoci by tu pre takéto rozhodnutie neboli podmienky, porušil by tým ústavne zaručenú zásadu, že nikoho nemožno odňať jeho z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Ndc 1/201 5 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenske j republiky rozhodol t a k t o : Návrhu na prikázanie veci sp. zn. 7 Co 529 /20 14 Krajsk ého súdu v Nitr e inému krajskému súdu sa n e v y h o v u j e , l e b o neboli zistené zákonné predpoklady navrhovaného opatrenia podľa ustanovenia § 12 ods. 2 O. s. p. Za dôvod pre uplatnenie výnimočného postupu v zmysle uvedeného ustanovenia nemožno totiž bez ďalšieho považovať tie dôvody, ktoré b y od
MENU