Nájdené rozsudky pre výraz: hospodárnosť konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1143

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3821 dokumentov
7683 dokumentov
211 dokumentov
42 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Vada konania uvedená v § 237 písm. f/ O.s.p. znamená vždy porušenie čl. 46 ods. 1 ústavy aj čl. 6 ods. 1 Dohovoru. To však [aj podľa názoru ústavného súdu (viď ďalej)] neznačí, že by zároveň nevyhnutne platil aj opak, teda to, že každé porušenie práva na spravodlivý súdny proces dosahuje intenzitu (až) vady konania v zmysle § 237 O.s.p. Ústava neupravuje, aké dôsledky majú jednotlivé procesné nesprávnosti, ku ktorým v praxi dochádza v konaní pred súdmi, ani nestanovuje predpoklady ich možnej nápravy v opravnom konaní. Bližšiu úpravu ústavne garantovaného práva na súdnu ochranu obsahuje Občians ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky M. Č. , bývajúcej v T. , zastúpenej JUDr. L. M. , euroadvokátom so sídlom v P., proti odporkyni Slovenskej republike , za ktorú koná Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Župné námestie č. 13, o zaplatenie 8,30 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 4 C 224 /2012 , o dovolaní odporkyne proti uzneseniu Kraj
Meritum o náhradu škody
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v o veľkom senáte občianskoprávneho kolégia zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej a sudcov JUDr. Mariána Sluka, PhD., JUDr. Jána Šikutu, PhD., JUDr. Martina Vladika, JUDr. Emila Franciscyho, JUDr. Daniely Sučanskej a JUDr. Eleny Siebenstichovej , v spore žalobcu In g. V. B. , bývajúceho v B. , zastúpeného advokátskou kanceláriou F., s.r.o., so sídlom v B. , IČO: X. , proti žalovanej
Meritum Odmietajúce podanie
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Cdo/301/2014 3112226345 26. 11. 2014 JUDr. Rudolf Čirč ECLI:SK:NSSR:2014:3112226345.1 Rozhodnutie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnych veciach žalobkyne POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, zastúpenej advokátskou kanceláriou Fridrich Paľko, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Grösslingova 4, v mene ktorej koná ako konateľ advokát doc. JUD
Meritum o určenie, že nehnuteľnosť patrí do dedičstva
Najvyšší súd 3 Cdo 208/ 2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobc ov 1/ M. A. , bývajúceho v K. , 2/ M. A. , bývajúcej v K. , zastúpen ých JUDr. T. V. , advokátkou so sídlom v K. , proti žalovaným 1/ Ľ. V. , bývajúcej v K. , zastúpenej JUDr. A. Z. , advokátkou so sídlom v K. , 2/ Ing. R. K. , bývajúcemu v K. , 3/ Ing. P. S., bývajúcemu v K. , 4/ A. R. , bývajúcej v K. , o určenie že nehnuteľnosť patrí do dedičstva , vedenej na Ok
Právna veta: Odňatím možnosti konať pred súdom sa rozumie postup súdu, ktorým znemožnil účastníkovi konania realizáciu tých procesných práv, ktoré mu Občiansky súdny poriadok dáva (napr. právo zúčastniť sa pojednávania, robiť prednesy, navrhovať dôkazy a pod.). Podľa ustálenej súdnej praxe k odňatiu možnosti konať pred súdom môže dôjsť nielen činnosťou súdu, ktorá rozhodnutiu predchádza, ale aj samotným rozhodnutím. Takýmto rozhodnutím je napr. uznesenie, ktorým odvolací súd nesprávne odmietne odvolanie ako oneskorene podané (porovnaj rozhodnutie uverejnené v Zbierke rozhodnutí a stanovísk súdov SR pod č. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučn ých veci ach oprávnenej Slovenskej konsolidačnej , a.s. , so sídlom v Bratislave, Cintorínska 21, IČO: 35 776 005, proti povinn ým bývajúcejv T. , 5/ T. O. , bývajúcej v T. , 6/ M. B. , bývajúcemu v D. , 7/ P. P. , bývajúcemu v T. , o vymoženie peňažných súm s príslušenstvom , veden ých na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 61 Er 3487/2011 , 60 Er 3693/2011, 49 Er 2597/2011 , 49 Er 3771/2011,
Meritum o ochranu osobnosti
Najvyšší súd 3 Cdo 219 /2013 Slov enskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej re publ iky v právnej veci navrhovateľa Mgr. M. Š., bývajúceho v N. , proti odpo rkyni M. Š., bývajúcej v P., zast úpenej JUDr. Z. B. , advokátkou so sídlom v D. , o ochranu osobnosti , vedenej na Okr esnom súde Nové Zámky pod sp. zn. 13 C 236/2005 , o dovolaní odporkyne proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z 20. januára 2011 sp. zn. 9 Co 159/2010 , takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i
Meritum o zaplatenie peňažných súm
Najvyšší súd 6 Cdo 38 /2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnych veciach žalobcu L. IČO: X. , so sídlom v B. , zastúpeného Advokátskou kanceláriou C. so sídlom v B. , proti žalovaným 1/ K. , bývajúcemu v S., X. , bývajúcemu v D. , 3/., bývajúcemu v O. , X. , bývajúce mu v S., 5/ Z. , bývajúc emu V. , 6/ J., bývajúcemu v N. , 7/ M. , bývajúce mu vo Z. , o zaplatenie peňažných súm , vedených na Okresnom súde Veľký Krtíš pod sp. zn. 8 Ro 200
Právna veta: 1. Generálna klauzula ochrany osobnosti obsiahnutá v ustanovení § 11 Občianskeho zákonníka bola prispôsobená Listine základných práv a slobôd zákonom č. 509/1991 Zb. účinným od 1. januára 1992, odkedy až do súčasnosti toto ustanovenie znie tak, že fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. Účinnosťou tohto zákona bola pod ochranu osobnosti zahrnutá aj ochrana súkromia, ktorá zahŕňa právo na nerušený osobný život, duševný pokoj, nedotknuteľnosť života jednotlivca v kruh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne E. K.K. , zastúpenej Advokátskou Kanceláriou V. , proti žalovanému JUDr. J. G. , o ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch , vedenej na Okresnom súde v Nitre pod sp. zn. 7 C 182/2006, o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z 19. marca 2009 sp. zn. 8 Co229/2008 , takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajsk
Meritum o 82 984,70 eur s prísl.
Najvyšší súd 7 Cdo 10 2/201 2 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobc u J. M. , bytom K. , zastúpe nému JUDr. N. S., advokátkou so sídlom v Ž. , proti žalovan ej Slovenskej republike – Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky , so sídlom v Bratislave, Štúrova č. 2, o 82 984,70 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde M artin pod sp. zn. 7 C 84 /20 07, o dovolaní žalo bcu proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 8. februára 2
Meritum o zaplatenie 257,18 € s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu JUDr. D. P. , správcu konkurznej podstaty úpadkyne TAZ, a.s., v likvidácii , so sídlom v Trnave, Coburgova č. 84, IČO : 36 227 803, zastúpeného JUDr. Soňou Pohovejovou, advokátkou , so sídlom v Bratisla ve, Záhradnícka č. 37, proti žalovanému V. F. , bývajúcemu v T. , za účasti vedľajšieho účastníka na žalovaného strane Mgr. Ing. P. K. , správcu konkurznej podstaty úpadcu Trnavs
MENU