Nájdené rozsudky pre výraz: hospodárnosť konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1143

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3821 dokumentov
7683 dokumentov
211 dokumentov
42 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Postup podľa § 25 Tr. por. prichádza do úvahy až po podaní obžaloby na miestne príslušnom súde a týka sa výlučne konania pred súdom, pričom zakladá príslušnosť inak miestne nepríslušného súdu až do právoplatného skončenia veci. V prípade, že v odvolacom konaní alebo v konaní o sťažnosti pre porušenie zákona došlo k zrušeniu súdnych rozhodnutí a k vráteniu veci prokurátorovi na došetrenie, pričom prokurátor sa po došetrení veci rozhodne znovu podať na obvineného obžalobu, je povinný túto podať na vecne a miestne príslušnom súde. Prípadné predchádzajúce rozhodnutie najbližšie spoločne nadriad ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd v spore o príslušnosť medzi Okresným súdom v Nitre a Okresným súdom v Liptovskom Mikuláši rozhodol, že na prejedna- » nie veci obvineného M.V. je príslušným súdom Okresný súd v Liptovskom Mikuláši. Súčasne rozhodol, že sa uvedená trestná vec Okresnému súdu v Liptovskom Mikuláši odníma a prikazuje sa na prejednanie Okresnému súdu v Nitre. Z odôvodnenia: Okresný prokurátor v Liptovskom Mikuláši podal na Okresnom súde v Liptovskom Mikuláši obžalobu na obvineného M.V. pre po- kračov
Právna veta: Okolnosť, že v zozname tlmočníkov nie je zapísaný tlmočník z materinského jazyka obvineného do jazyka slovenského, ktorý by mal bydlisko v obvode miestne príslušného súdu, prípadne u takéhoto zapísaného tlmočníka existuje prekážka pre vykonávanie tlmočníckej činnosti, nie je dôvodom na postup podľa § 25 Tr. por.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SR nevyhovel návrhu Okresného súdu v Poprade na odňatie trestnej veci obvinenej E.T. a jej prikázanie Okresnému súdu v Komárne. Z odôvodnenia: Na Okresný súd v Poprade bola podaná obžaloba na obvinenú E.T. pre trestný čin podvodu podľa § 250 ods. 1, 2 Tr.zák., ktorého sa mala dopustiť tak, že dňa 13. októbra 1992 zaslala faxom firme Agrotatry, a.s. v Poprade objednávku na 50 ton zemiakov I. triedy, pričom sa zaviazala požadovanú sumu uhradiť zo svojho účtu, založeného vo Všeobec
Právna veta: Podľa § 16 ods. 6 zákona č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení zákona č. 182/1994 Z. z. nemožno sankcionovať bez ďalšieho každé skladovanie cigariet neoznačených na spotrebiteľskom balení známkou alebo označených vývoznou známkou.

Úryvok z textu:
Žalobca žalobou podanou na Krajskom súde v Banskej Bystrici žiadal, aby súd zrušil ako nezákonné rozhodnutie žalovaného zo 14. júla 1994, ako aj rozhodnutie Daňového úradu v D.K. z 3. júna 1994 o zabezpečení tabakových výrobkov zn. Marlboro v tvrdom spotrebiteľskom balení v počte 500 krabičiek neoznačených známkou. Tvrdil, že tabakové výrobky neboli jeho vlastníctvo, ale patrili Ing. J.J., ktorý si ich v jeho sklade uložil. Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením z 21. septembra 1994, sp. zn. 2
Právna veta: Spojením vecí na spoločné konanie okresným súdom, ktorý bol príslušným v čase začatia konania, pretože suma požadovaná navrhovateľom v návrhoch neprevyšovala 1 000 000 Sk, nemôže dôjsť k zmene vecnej príslušnosti, aj keď po spojení vecí suma požadovaná navrhovateľom prevyšuje 1 000 000 Sk. Na konanie o takomto návrhu by bol príslušný krajský súd ako súd prvého stupňa v obchodných veciach.

Úryvok z textu:
Okresný súd v M. s poukazom na ust. § 9 ods. 3 písm. a) O. s. p. a podľa ust. § 104a ods. 2 O. s. p. postúpil vec Krajskému súdu v Ž., nakoľko ide o spor z právnych vzťahov medzi podnikateľmi pri ich podnikateľskej činnosti a suma požadovaná navrhovateľom prevyšuje 1 000 000 Sk. Krajský súd v Ž. podľa ust. § 104a ods. 3 O. s. p. predložil vec na rozhodnutie Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky, pretože celková výška pohľadávky v sume 7 939 272 Sk vznikla spojením vecí na spoločné konanie. Naj
Právna veta: 1. Rozšírenie predmetu konania návrhom na preskúmanie súladu ďalšieho zákona s Ústavou Slovenskej republiky nemá charakter rozšírenia právnej argumentácie k pôvodnému návrhu. Doplnenie pôvodného návrhu požiadavkou o preskúmanie súladu zákona alebo novely zákona rozdielneho od zákona navrhnutého na konanie podľa čl. 125 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky v pôvodnom návrhu treba hodnotiť ako nový návrh. 2. Od každého poslanca, ktorý podpísal pôvodný návrh, je potrebný prejav vôle pri takom rozšírení návrhu, v ktorom sa nerozširuje argumentácia k pôvodnému návrhu, ale rozširuje vecný okruh p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
1. Ústavný súd Slovenskej republiky 18. augusta 1998 na neverejnom zasadnutí pléna prerokoval návrh skupiny 38 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky vo veci súladu označených ustanovení zákona č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov, zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov a zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov s  Ústavou Slovenskej republiky
Kľúčové slová: daň z pridanej hodnotyzákladné zásady daňového konaniadovoz tovaru
R 105/1999
Právna veta: Poskytnutie služieb, ktoré nesúvisia s medzinárodnou prepravou, ale s prevádzkovaním colného skladu, podliehajú daňovej povinnosti podľa zákona č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
Žalovaný správny orgán rozhodnutím zo dňa 20. apríla 1998 na odvolanie žalob- kyne ako daňovníčky potvrdil rozhodnutie Daňového úradu v B. zo dňa 12. decembra 1997, ktorým bola žalobkyni predpísaná dodatočná daň z pridanej hodnoty v sume 363 613 Sk za zdaňovacie obdobie roka 1994 v zmysle ust. 48 ods. 5 zákona c. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a ô zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 511/1992 Zb.‘j a rozhodnutie zo dňa 12. decemb
Kľúčové slová: dovoz tovarudaň z pridanej hodnotymedzinárodná preprava
R 105/1999
Právna veta: Poskytnutie služieb, ktoré nesúvisia s medzinárodnou prepravou, ale s prevádzkovaním colného skladu, podliehajú daňovej povinnosti podľa zákona č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
Žalovaný správny orgán rozhodnutím zo dňa 20. apríla 1998 na odvolanie žalob- kyne ako daňovníčky potvrdil rozhodnutie Daňového úradu v B. zo dňa 12. decembra 1997, ktorým bola žalobkyni predpísaná dodatočná daň z pridanej hodnoty v sume 363 613 Sk za zdaňovacie obdobie roka 1994 v zmysle ust. 48 ods. 5 zákona c. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a ô zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 511/1992 Zb.‘j a rozhodnutie zo dňa 12. decemb
Právna veta: 1. Predseda vlády vykonávajúci ústavné právomoci prezidenta sa vydaním rozhodnutí o amnestii, ktorými vyjadril a aj v praxi uplatnil ustanovenie čl. 102 ods. 1 písm. i) Ústavy Slovenskej republiky, nedotkol žiadneho z ustanovení upravujúcich právomoci národnej rady a k nej sa viažucich povinností alebo práv poslancov. Označenými rozhodnutiami o amnestii poslancom národnej rady nevznikla žiadna povinnosť alebo právo niečo konať, nemohol preto vzniknúť ani právne relevantný spor o výklad ustanovenia čl. 102 ods. 1 písm. i) Ústavy Slovenskej republiky. 2. K rozhodnutiam predsedu vlády vykonáva ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu 17. júna 1999 predbežne prerokoval návrh skupiny 46 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky (podľa listiny navrhovateľov), zastúpenej P. K., poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, vo veci výkladu čl. 102 písm. i) Ústavy Slovenskej republiky a takto r o z h o d o l : Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky (podľa listiny navrhovateľov) o výklad ustanovenia čl. 102 písm. i) Ústavy Slove
Kľúčové slová: odročenie pojednávaniaodňatie možnosti konať pred súdom
R 41/2002
Právna veta: Dôležitým dôvodom pre odročenie pojednávania pred súdom môže byť aj kolízia s iným pojednávaním právneho zástupcu účastníka konania, ak od účastníka nemožno spravodlivo požadovať, aby si zvolil iného zástupcu. Ak v takom prípade súd, napriek žiadosti o odročenie pojednávania, prejednal a rozhodol vec v neprítomnosti účastníka a jeho právneho zástupcu, odňal účastníkovi možnosť konať pred súdom v zmysle § 237 písm. íl O.s.p..

Úryvok z textu:
Žalobkyňa sa postupne menenou žalobou domáhala, aby súd uložil žalovanému povinnosť vydať jej nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva č. 5 kat. úz. obce B. B., a to domu súp. č. 178 a pare. č. 1534 zastavaná plocha o výmere 142 m2 v podiele jednej polovice. Žalovaný navrhol žalobu zamietnuť, pretože uvedené nehnuteľnosti zásadnou prestavbou stratili svoj pôvodný stavebno-technický charakter, ktorý v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších pre
Kľúčové slová: vývoz liehuvrátenie zaplatenej dane pri vývoze liehu
R 92/2002
Právna veta: Ak vyskladnenie liehu na diplomatickej misii nie je vývozom liehu do zahraničia, nie je ním ani vyskladnenie liehu na obchodnom zastupiteľstve cudzieho štátu, aj keby mu boli dohodou priznané diplomatické výsady a imunity. Na tomto území vyskladnený lieh nemožno preto na účely zákona č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov považovať za vývoz do zahraničia podľa § 15 ods. 1 citovaného zákona (dodávaný tovar neprešiel cez štátne hranice.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím zo dňa 14. marca 2001 Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky potvrdilo rozhodnutie Daňového úradu B. IV (správcu dane) zo dňa 5. decembra 2000 (opravené rozhodnutím zo dňa 1. marca 2001), ktorým nebol žalobcovi priznaný nárok na vrátenie spotrebnej dane z liehu za január - jún 1997 v úhrnnej sume 1 716 736 Sk. Rozhodnutím zo dňa 27. februára 2001 žalovaný potvrdil rozhodnutie správcu dane zo dňa 5. decembra 2000, ktorým bolo žalobcovi určené zvýšenie dane v sume 87 937 Sk za zda
MENU