Nájdené rozsudky pre výraz: hospodárska zmluva

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 201

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

61 dokumentov
438 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum určenie neplatnosti hospodárskej zmluvy
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Bajánkovej a sudcov JUDr. Milana Deáka a JUDr. Oľgy Trnkovej v právnej veci navrhovateľa R., so sídlom T., proti odporcovi F.. so sídlom v C. zastúpenému v dovolacom konaní Mgr. J., advokátom v B., o určenie neplatnosti hospodárskej zmluvy , vedenej na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 18 C 75/2002, o dovolaní odporcu proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave z 30
Právna veta: Zrušenie rozsudku podľa zákona č. 119/1990 Zb. nemá za následok obnovenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, zaniknutého počas trvania manželstva uložením trestu prepadnutia majetku. Pokiaľ za trvania manželstva bezpodielové spoluvlastníctvo nebolo obnovené rozhodnutím súdu, nemôže si jeden z bývalých bezpodielových spoluvlastníkov úspešne uplatniť nárok na vydanie celej veci podľa zákona č. 87/1991 Zb.

Úryvok z textu:
Okresný súd T. rozsudkom zamietol návrh, ktorým sa navrhovateľ domáhal, aby odporcom bola uložená povinnosť vydať mu nehnuteľnosť - rodinný dom so záhradou, nachádzajúci sa v T. ul. č. 6 - pare. č. 2839 - zastavaná plocha vo výmere 209 m2, pare. č. 3840 vo výmere 138 m2 (uvedeným rozsudkom rozhodol rovnako, ako svojím prvším rozsudkom, ktorý Najvyšší súd Slovenskej republiky po predchádzajúcom zrušení zmeňujúceho rozsudku Krajského súdu v B. zrušil a vec vrátil Okresnému súdu T. na ďalšie konani
Právna veta: Právo užívania nebytových priestorov vzniknuté podľa § 352 Hospodárskeho zákonníka sa účinnosťou zákona č. 116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (t. j. 1. májom 1990) pretransformovalo na nájom nebytových priestorov podľa § 15 ods. 1 citovaného zákona.

Úryvok z textu:
Žalobca žalobou došlou Okresnému súdu Prievidza 20. januára 1999 žiadal, aby bola žalovanému uložená povinnosť vypratať nebytové priestory, a to suterén a prízemie domu s. č. 1 zapísaného na LV č. 1 na parc.č. 665/2 v k. ú. V. B. Okresný súd Prievidza rozsudkom zo 6. marca 2001 žalobu zamietol a rozhodol o náhrade trov konania. Na odvolanie žalobcu Krajský súd v Trenčíne rozsudkom z 18. októbra 2001 rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil a rozhodol o náhrade trov odvolacieho konania. Zhodne so
Právna veta: V danej veci nebol dôvod pre zastavenie správneho konania (t. j. procesné rozhodnutie), pretože ustanovenie § 30 ods. 1, písm. g/ Správneho poriadku predpokladá situáciu, keď o totožnej veci, ktorá je pred správnym orgánom, už rozhoduje súd, ktorá skutočnosť v danom prípade nenastala. Správny orgán postupoval podľa nepríslušného ustanovenia, keď o návrhu (žiadosti) žalobcu rozhodoval. Správny orgán mal vychádzať z návrhu žalobcu, ktorý sa domáhal odstránenia tvrdenej chyby v katastrálneho operáte a teda mal posúdiť, či sa takáto chyba (špecifikovaná v § 59 ods. 1 katastrálneho zákona ak ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sžo 85/2007 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belku a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej a JUDr. Zdenky Reisenauerovej, v právnej veci žalobcu: P., a.s. N. , zastúpeného advokátom JUDr. J. B., Advokátska kancelária N., F., proti žalovanému: K.Ú. v N., Š., , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 11. apríla 2006, č. X
Právna veta: Odvolací súd založil svoj potvrdzujúci rozsudok v porovnaní so súdom prvého stupňa na právnom názore odlišnom od právneho názoru súdu prvého stupňa, keď vychádzal z toho, že na daný prípad treba vzťahovať Hospodársky zákonník planý v čase uzatvorenia prvej zmluvy – ustanovenie § 21 ods. 1 veta prvá, ďalej § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka a ustanovenie § 39 Občianskeho zákonníka s tým, že ustanovenia ústavného zákona č. 496/1990 Zb., nariadenia vlády č. 212/1990 Zb. v čase rozhodovania už boli neplatné a teda nebolo možné odôvodniť predmetné rozhodnutie ustanoveniami neplatného právneho predpisu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci žalobcu : S., zastúpený JUDr. I. R. , advokátkou v P., proti žalovaným : 1/ M. H. , bývajúci v Ž. , 2/ A. V. , bývajúci v K. , 3/ M. R. , bývajúci v T. , všetci zastúpení Advokátskou kanceláriou JUDr. M. , o určenie neplatnosti zmluvy , vedenej na Okresnom súde Čadca pod sp.zn. 4 C 489/2001, o dovolaní žalovaných 1/ až 3/ proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 24. mája 2011
Kľúčové slová: poučovacia povinnosť súdupasívna legitimáciapoučenie o hmotnom práve
R 38/1994
Právna veta: Poučovacia povinnosť súdu je obmedzená na poučenie účastníkov o ich procesných právach a povinnostiach (procesných úkonoch, ktoré môžu vykonať, ich dôsledkoch a procesnom postupe.) Zo žiadnych ustanovení Občianskeho súdneho poriadku nemožno vyvodiť povinnosť súdu poučiť žalobcu o tom, že žalovaný nie je v spore pasívne legitimovaný, nebolo by to poučením o procesných právach a povinnostiach ale poučením o hmotnom práve, ktoré súd nie je povinný ani oprávnený poskytnúť.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa zamietol žalobu, ktorou žalobca žiadal zaviazať žalovaného na zaplatenie 20 853 Sk poplatkov z omeškania za oneskorené zaplatenie faktúry č. 5142659 z 23. septembra 1991. Rozhodol tak s odôvodnením, že odberateľom dodávky, ktorá je predmetom fakturácie bola akciová spoločnosť V. a žalobca nepreukázal, že by záväzok tejto spoločnosti zaplatiť faktúru prešiel na žalovanú spoločnosť. Proti tomuto rozsudku podal v zákonnej lehote odvolanie žalobca a žiadal, ab
Kľúčové slová: zámena účastníkov konaniaúčinky začatia konaniapremlčacia lehota
R 36/1999
Právna veta: Ak súd o návrhu žalobcu na zámenu účastníka rozhodol a zámenu pripustil, hmotnoprávne účinky začatia konania voči ďalšiemu (novému) žalovanému nastávajú dňom, kedy súdu došiel návrh na zámenu účastníka. Beh premlčacej lehoty sa preto voči ďalšiemu (novému) žalovanému prerušuje týmto dňom a nie dňom, kedy bolo začaté konanie s pôvodným okruhom účastníkov.

Úryvok z textu:
Krajský súd v K. napadnutým rozsudkom žalobu zamietol a žalobcovi uložil zaplatiť žalovanému 980 Sk náhrady trov konania. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že žalobca žalobou zo dňa 30. júna 1992 navrhol, aby súd zaviazal žalovaného A., a. s., K., zaplatiť mu 11 066,50 Sk titulom poplatkov z omeškania v zmysle § 378 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka. Žalobca podaním zo dňa 19. júna 1996 navrhol, aby z konania na strane žalovaného vystúpil pôvodne označený žalovaný a na jeho miesto vstúpil A. z., a.
Právna veta: 1. Ústavný súd Slovenskej republiky nie je oprávnený na preskúmanie a hodnotenie zákonnosti postupu alebo rozhodnutia všeobecného súdu. 2. Ústavný súd Slovenskej republiky nemá právomoc na konanie o podnete, ktorým sa žiada vysloviť, že právoplatným rozhodnutím všeobecného súdu došlo k porušeniu základného práva fyzickej alebo právnickej osoby, pokiaľ by vysloveniu takéhoto porušenia malo predchádzať hodnotenie zákonnosti postupu alebo rozhodnutia všeobecného súdu.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí konanom 23. januára 1997 predbežne prerokoval podnet S. - P. družstva, Banská Bystrica, zastúpenej predsedom Ing. Ľ. T. a podpredsedom Mgr. Ľ. J. vo veci porušenia základných práv upravených čl. 2 ods. 3, čl. 16 ods. 1, čl. 19 ods. 2, čl. 35 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky postupmi a rozhodnutiami Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v odvolacích a dovolacích konaniach o určenie platnosti hospodárskej zmluvy
Právna veta: Špeciálne moderačné právo na odpustenie majetkových sankcií podľa § 144 Hospodárskeho zákonníka patrilo len hospodárskej arbitráži. Po zániku tohto orgánu nemá súd takéto oprávnenie, i keď rozhoduje spory zo vzťahov, ktoré sa riadia ustanoveniami Hospodárskeho zákonníka.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom krajský súd uložil odporcovi povinnosť zaplatiť navrhovateľovi 3 592,- Sk a trovy konania. V odôvodnení rozhodnutia sa konštatuje, že predmetom konania je nárok na zaplatenie úroku z omeškania za oneskorenú úhradu 7 faktúr, ktorými boli splátkované vykonané práce na stavbe 32 bytového obytného domu - bloku A4 na sídlisku v L. Súd z vykonaného dokazovania mal preukázané, že v hospodárskej zmluve č. 1676/88 zo dna 22. júna 1988 čl. IV. ods. 7 sa zmluvné strany dohodli na mesač
MENU