SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1118491
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64072
USSR: 35194
NSČR: 122989
NSSČR: 66298
USČR: 79658
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423354
Krajské súdy (ČR): 43533
Posledná aktualizácia
07.04.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: Hospodársky zákonník


Približný počet výsledkov: 166 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: Hospodársky zákonník
  • hospodarsky nájdené 8142 krát v 3021 dokumentoch
  • zakonnik nájdené 57697 krát v 11978 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 53 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 2 dokumenty
Krajské súdy SR 131 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 7 dokumentov


Právna veta: Právo užívania nebytových priestorov vzniknuté podľa § 352 Hospodárskeho zákonníka sa účinnosťou zákona č. 116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (t. j. 1. májom 1990) pretransformovalo na nájom nebytových priestorov podľa § 15 ods. 1 citovaného zákona.

Úryvok z textu:
Žalobca žalobou došlou Okresnému súdu Prievidza 20. januára 1999 žiadal, aby bola žalovanému uložená povinnosť vypratať nebytové priestory, a to suterén a prízemie domu s. č. 1 zapísaného na LV č. 1 na parc.č. 665/2 v k. ú. V. B. Okresný súd Prievidza rozsudkom zo 6. marca 2001 žalobu zamietol a rozhodol o náhrade trov konania. Na odvolanie žalobcu Krajský súd v Trenčíne rozsudkom z 18. októbra 2001 rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil a rozhodol o náhrade trov odvolacieho konania. Zhodne so súdom .
Kľúčové slová: právne vzťahy vzniknuté predo dňom účinnosti, arbitrážne konanie, Hospodársky zákonník

Zbierka NS 1/2003
R 14/2003
Rozsudok
Právna veta: Špeciálne moderačné právo na odpustenie majetkových sankcií podľa § 144 Hospodárskeho zákonníka patrilo len hospodárskej arbitráži. Po zániku tohto orgánu nemá súd takéto oprávnenie, i keď rozhoduje spory zo vzťahov, ktoré sa riadia ustanoveniami Hospodárskeho zákonníka.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom krajský súd uložil odporcovi povinnosť zaplatiť navrhovateľovi 3 592,- Sk a trovy konania. V odôvodnení rozhodnutia sa konštatuje, že predmetom konania je nárok na zaplatenie úroku z omeškania za oneskorenú úhradu 7 faktúr, ktorými boli splátkované vykonané práce na stavbe 32 bytového obytného domu - bloku A4 na sídlisku v L. Súd z vykonaného dokazovania mal preukázané, že v hospodárskej zmluve č. 1676/88 zo dna 22. júna 1988 čl. IV. ods. 7 sa zmluvné strany dohodli na mesačných .
Kľúčové slová: omeškanie dlžníka, príslušenstvo pohľadávky, poplatok z omeškania, postúpenie pohľadávky

Zbierka NS 1/1998
R 7/1998
Uznesenie
Právna veta: Ak predmetom zmluvy o postúpení pohľadávky nie je výslovne aj poplatok z omeškania podľa § 378 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka, žalobca, ktorý pohľadávku postúpil, nestratil aktívnu legitimáciu na vymáhanie poplatku z omeškania za obdobie pred postúpením pohľadávky.

Úryvok z textu:
... obsiahnutej v Občianskom zákonníku (§ 524 a nasl.), poplatok z omeškania je uplatnený podľa § 378 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka, ktorý príslušenstvo pohľadávky nepoznal. Preto aj keď ide o právo akcesorické, nebolo príslušenstvom pohľadávky, ktoré za obdobie ... nepreukáže, že predmetom postúpenia bolo výslovne aj právo na poplatok z omeškania podľa § 378 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka za obdobie omeškania do postúpenia pohľadávky, dôvod, pre ktorý bola žaloba zamietnutá, t.j. nedostatok aktívnej legitimácie .
Kľúčové slová: uplynutie premlčacej doby, uznanie záväzku

Zbierka NS 3/1999
R 63/1999
Rozsudok
Právna veta: Ak právny vzťah vznikol za účinnosti Hospodárskeho zákonníka, spravuje sa podľa § 763 ods. 1 Obchodného zákonníka ustanoveniami v tom čase platného Hospodárskeho zákonníka. Platí to aj pre uznanie záväzku. Uznaním záväzku nevzniká nový právny vzťah, len sa modifikuje už existujúci a plynutie premlčacej lehoty začína podľa Hospodárskeho zákonníka.

Úryvok z textu:
... si svoje právo podaním žaloby vo februári 1997 uplatnil po uplynutí premlčacej lehoty v zmysle § 131a Hospodárskeho zákonníka. Súd prvého stupňa nepovažoval žalovaným uplatnenú námietku premlčania za dôvodnú vzhľadom na skutočnosť, že žalovaný svoj ... existujúci, keď navyše aj právne účinky uznania záväzku, t. j. plynutie novej premlčacej lehoty, nastávajú podlá Hospodárskeho zákonníka, teda zo zákonnej úpravy platnej v čase vzniku právneho vzťahu. Aj pri posúdení účinnosti uznávacieho prejavu, ktorým .
Kľúčové slová: poplatok z omeškania, príslušenstvo pohľadávky

Zbierka NS 4/1999
R 81/1999
Rozsudok
Právna veta: Ak k uzavretiu zmluvy došlo podľa § 153 ods. 2 písm. b) Hospodárskeho zákonníka, ide o právny vzťah, ktorý vznikol ešte pred účinnosťou Obchodného zákonníka. Ak v nadväznosti na uvedené si oprávnený uplatnil aj úroky ako príslušenstvo pohľadávky, súd úrok neprizná, lebo Hospodársky zákonník tento nárok ako príslušenstvo pohľadávky nepoznal.

Úryvok z textu:
... svojho rozhodnutia, išlo o zmluvnú dodávku, pričom hospodárska zmluva vznikla podlá § 153 ods. 2 písm. b) Hospodárskeho zákonníka s tým, že dodávateľ (žalobca) poskytol požadované plnenie a odberateľ (žalovaný) ho neodmietol. Dňom splnenia dodávky ( ... . septembra 1996 do zaplatenia podal žalovaný odvolanie. S poukazom na ust. § 141 a § 142 Hospodárskeho zákonníka uviedol, že žalobca v konaní nepreukázal vyúčtovanie priznaných majetkových sankcií, preto súd pochybil, keď žalobcovi priznal neexistujúci .
Kľúčové slová: poistná udalosť, poistné plnenie, leasingová zmluva, nepomenované zmluvy, zmluva, ktorá nie je osobitne upravená

Zbierka NS 1/1999
R 8/1999
Rozsudok
Právna veta: Všeobecné podmienky leasingu sú pre účastníkov zmluvy o nájme s následným predajom záväzné. Takáto záväznosť mohla zaniknúť len spôsobom vyplývajúcim zo zmluvy alebo zo zákona. Preto ak si zmluvné strany dohodli, že rozdiel medzi poistným plnením a skutočnou škodou z poistnej udalosti znáša nájomca, nemôže sa tento na súde úspešne domáhať priznania uvedeného rozdielu podľa zákonnej úpravy.

Úryvok z textu:
... rešpektujúc zmluvnú voľnosť strán ale umožňovali uzavretie zmlúv atypických, nepomenovaných (ino- minátnych). Základnú úpravu týchto zmlúv obsahoval Hospodársky zákonník v ust. § 352 a Občiansky zákonník v ust. § 51, podľa ktorých účastníci mohli uzavrieť i také ... I ľa Obchodného zákonníka, účinného od 1. januára 1992, ako to urobil odvolací súd. Do 1. januára 1992 Hospodársky zákonník, ktorým by sa inak právny vzťah účastníkov riadil, ani Občiansky zákonník, výslovne neupravovali typ zmluvy, I akú uzavreli .
Kľúčové slová: vydražiteľ, príklep úkonu licitátora, verejná dražba prevádzkových jednotiek, predmet dražby

Zbierka NS 1/1999
R 10/1999
Uznesenie
Právna veta: Príklepom licitátora prechádza na vydražiteľa prevádzkovej jednotky vlastníctvo zásob, ku ktorému mala organizácia právo hospodárenia. Vydražiteľ nemôže zásoby, ktoré boli predmetom dražby, odmietnuť, ani keď sú pre neho nepoužiteľné.

Úryvok z textu:
... a časť zásob aj zaplatil. Nepochybne tak došlo k dohode o predmete, čase i cene plnenia, tak ako to vyžadoval Hospodársky zákonník. Žiadal preto napadnutý rozsudok zmeniť a žalobe vyhovieť. Žalovaný žiadal rozsudok potvrdiť. K odvolaniu uviedol, že súd prvého stupňa ... právne skutočnosti, na základe ktorých k zmene dochádza. Zákon je v tomto smere vo vzťahu k Občianskemu zákonníku i k Hospodárskemu zákonníku (od 1. januára 1992 k Obchodnému zákonníku) predpisom špeciálnym. V § 11 ods. 1 zákon č. 427/1990 Zb .
Kľúčové slová: zneužitie účasti na hospodárskej súťaži, miesto spáchania trestného činu, dištančný delikt

Zbierka NS 3-4/1994
R 47/1994
Uznesenie
Právna veta: Miestom spáchania trestného činu nekalej súťaže podľa § 149 Tr. zák. je nielen miesto, kde došlo k nekalému konaniu, ale aj miesto, kde došlo k škodlivému následku (tzv. dištančný delikt).

Úryvok z textu:
... Mäsokombinátu, š. p. Hodonín, v rozpore s ustanovením § 119d zákona číslo 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník, po vzájomnej dohode so zahraničnými partnermi, a to firmou STUMPF (SRN), LOMBARDA CORNI (Taliansko), LAN- DESMANN (Rakúsko), COVICOM (Švajčiarsko), bez .
Právna veta: Za závažné porušenie pravidiel hospodárskeho styku v zmysle ustanovenia § 127 ods. 1 Tr. zák. nemožno považovať porušenie každého pravidla ustanoveného všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý upravuje konkrétne zmluvné vzťahy. V dôsledku toho nemôže byť bez ďalšieho stíhaný za trestný čin porušovania záväzných pravidiel hospodárskeho styku podľa citovaného zákonného ustanovenia dlžník, ktorý je v omeškaní s plnením dlhu, resp. účastník zmluvného vzťahu, ktorý poruší v zmluve dohodnuté povinnosti a pod. Závažným porušením pravidiel hospodárskeho styku treba rozumieť porušenie pravidiel h ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... styku, keď odpredajom takto získaného tovaru utŕžené peniaze použil na podnikateľskú činnosť, a teda porušil v tom čase platný Hospodársky zákonník v ustanovení § 119a ods. 2 a neskôr Obchodný zákonník v ustanoveniach § 447 a nasl. Trestného činu porušovania ... ,25 Sk neuhradil, finančné prostriedky získané odpredajom tovaru použil na ďalšiu podnikateľskú činnosť, čím porušil v tom čase platný Hospodársky zákonník v ustanovení § 119a ods. 2 a neskôr Obchodný zákonník v ustanoveniach § 447 a nasl. a Zdroj, š .
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania podľa § 238 OSP, právne posúdenie veci, potvrdzujúci rozsudok odvolacieho súdu, zrušovacie uznesenie

Zbierka NS 3/1995
R 33/1995
Rozsudok
Právna veta: Ak odvolací súd v predchádzajúcom zrušujúcom rozhodnutí nezaujal stanovisko k právnemu posúdeniu veci, nie sú splnené predpoklady pre prípustnosť dovolania v zmysle § 238 ods. 2 písm. b/ O.s.p.

Úryvok z textu:
... uvedeným v ustanovení § 360a Hospodárskeho zákonníka. Na základe potvrdenia privatizačnej komisie o dražbe vzniklo k predmetnej nehnuteľnosti obidvom účastníkom spoluvlastníctvo. Tento záver nie je v ... i zmluvou medzi nimi uzavretou v deň dražby. Pri právnom posúdení veci krajský súd vychádzal z ustanovenia § 106za Hospodárskeho zákonníka v znení zákona č. 103/1990 Zb., majúc za to, že zmluva o konzorciu vyhovovala aj podmienkam .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.