Nájdené rozsudky pre výraz: iná vada konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7209

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

489 dokumentov
3377 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zanikajú uspokojením nároku (§ 252 až 257 Zákonníka práce), uplynutím doby, na ktorú boli obmedzené (§ 258 Zákonníka práce). dohodou o sporných nárokoch (§ 259 Zákonníka práce), smrťou zamestnanca (§ 260 Zákonníka práce), prípadne neuplatnením práva v stanovenej lehote – preklúziou. Výpočet spôsobov zániku práv a povinnosti je v Zákonníku práce uvedený taxatívne. Znamená to, že iným, v Zákonníku práce neuvedeným spôsobom, práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov nezanikajú, a to ani vtedy, keby zamestnanec a zamestnávateľ prejavili v tomto sme ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v exekučnej veci oprávneného Z., a.s., T., zastúpeného Mgr. J. G., advokátom v D., proti povinnému M. N., bývajúcemu v P., zastúpeného JUDr. T. B., advokátom v P., o vymoženie 170 811,40 Sk s prísl., vedenej na Okresnom súde Považská Bystrica, pod sp. zn. 7 Er 203/2007, o dovolaní povinného proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 28. decembra 2007 sp. zn. 4 CoE 111/2007, t a k t o :
Právna veta: Ustanovenie § 24 Zákona o rodine a v nadväznosti naň aj § 113 ods. 1 O.s.p., majú obdobnú obligatórnu úpravu o tom, že v konaní o rozvod manželstva rodičov maloletého dieťaťa, ak súd manželstvo rozvádza, upraví na čas po rozvode aj vzťahy – výkon rodičovských práv a povinností manželov (rodičov) k maloletému dieťaťu pochádzajúcemu z ich manželstva. Ide tu o povinné spojenie dvoch konaní – o rozvod manželstva a o úpravu výkonu rodičovských práv a povinností manželov k ich maloletému dieťaťu a súčasne o určenie výživného rodičovi, ktorý nemá dieťa v osobnej starostlivosti, t.j. ide o úpravu pome ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci starostlivosti o medzičasom plnoleté deti 1/ Z. B. , nar. X. , 2/ B. B. , nar. X. , obe trvalo bytom u matky Ing. A. B. , bývajúcej v T. , v dovolacom konaní zastúpenej JUDr. J. R. , advokátom v M. , proti odporcovi Ing. J. B. , bývajúcemu v M. , v dovolacom konaní zastúpen ému JUDr. M. C. , advokátom V. , o výživné , vedenej na Okresnom súde Martin pod sp. zn. 16 P 364/2001 , o dovolaní
Právna veta: Predpokladom toho, aby odvolací súd mohol zmeniť napadnuté rozhodnutie súdu prvého stupňa, ak má za to, že súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam a na ním založených následných právnych záverov, je opakovanie dokazovania v potrebnom rozsahu odvolacím súdom. Podmienkou zmeny rozhodnutia v takom prípade je teda skutočnosť, že odvolací súd sám opakuje v potrebnom rozsahu dokazovanie, na základe ktorého dospeje k skutkovému stavu, odlišnému od skutkového stavu zisteného prvostupňovým súdom, tvoriaceho podklad pre rozhodnutie v danej veci. Dovolací s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu V. K., bývajúceho v B., zastúpeného JUDr. T. V., advokátkou v B., proti žalovaným 1/ H. spol. s r.o., so sídlom v B., 2/ A. W., bývajúcej v B., zastúpenými JUDr. E. B., advokátkou v Š., o určenie neplatnosti zámennej zmluvy, vedenej na Okresnom súde Bratislava IV pod sp. zn. 12 C 180/2005, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 26. marca 2009 sp. zn. 3 C
Právna veta: V štádiu, pri ktorom súd skúma, či žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie alebo návrh na vykonanie exekúcie alebo exekučný titul nie sú v rozpore so zákonom (§ 44 ods. 2 Exekučného poriadku), sa vychádza z tvrdení oprávneného v návrhu na vykonanie exekúcie a z exekučného titulu. V tomto štádiu súd nevykonáva dokazovanie (ako procesnú činnosť súdu osobitne upravenú v ustanoveniach § 122 až § 124 O.s.p.) – postačujúce je totiž, ak sú rozhodujúce skutočnosti dostatočne osvedčené okolnosťami vyplývajúcimi zo spisu, vrátane do neho založených listín. Vzhľadom na to sa oboznamovanie s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 9 5/2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej R. , a.s. so sídlom v K. , IČO: X. , zastúpenej JUDr. M. T. , advokátom, s.r.o., so sídlom v B. , proti povinn ej Ľ. D. , bývajú cej v H. , o vymoženie 29,81 € s príslušenstvom , vede nej na Okresnom súde Prievidza pod sp. zn. 16 Er 593 /2011, o dovolaní oprávnenej proti uzneseni u Krajského súdu v Trenčíne zo 14. dec embra 20 11 sp. zn. 13 CoE 66 /2011, takto
Právna veta: Dovolanie je v Občianskom súdnom poriadku upravené ako mimoriadny opravný prostriedok, ktorý nemožno podať proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu. Pokiaľ nie sú splnené procesné podmienky prípustnosti dovolania, nemožno v dovolacom konaní podrobiť napadnuté rozhodnutie vecnému preskúmavaniu, a preto ani zohľadniť prípadné vecné nesprávnosti rozhodnutia. Dovolanie nie je „ďalším odvolaním", ale je mimoriadnym opravným prostriedkom určeným na nápravu len výslovne uvedených procesných (§ 241 ods. 2 písm. a/, b/ O.s.p.) a hmotnoprávnych (§ 241 ods. 2 písm. c/ O.s.p.) vád.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: R. K. , bývajúci v L. , v dovolacom konaní zastúpený Mgr. V. G. , advokátkou Advokátskej kancelárie so sídlom v P., proti žalovanému: L. , š.p. , B. , o náhradu škody a splnenie inej povinnosti , ktorá vec sa viedla na Okr esnom súde Považská Bystrica pod sp.zn. 8 C 131/2004, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne z 28. augusta 2009 sp.zn. 19 Co 216/2008, t
Kľúčové slová: dôkaz listinou dokazovanieštátny jazyk
R 142/2014
Právna veta: Ustanovenie § 129 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku neumožňuje vykonať dokazovanie prečítaním listiny, ktorej preklad nebol vyhotovený v štátnom alebo českom jazyku.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne K. , so sídlom v B. , IČO: X. , proti žalovanému Ľ. , bývajúcemu v Ž. , zastúpenému JUDr. L. , advokátom , so sídlom v Ž. , o 2 197,01 €, vedenej na Okresn om súde Žilina pod sp. zn. 13 C 164/2009, o dovolaní žalovaného proti ro zsudku Krajského súdu v Žiline z 29. marca 2012 sp. zn. 10 Co 185/2011 v znení opravného uznesenia z 21. júna 2012 sp. zn. 10 Co 185/2011, takto r o
Právna veta: Podnájomný vzťah je vzťahom odvodeným od nájomného vzťahu a je od tohto hlavného nájomného vzťahu závislý čo do svojho vzniku a čo do svojho trvania. Táto akcesorická povaha podnájmu sa prejavuje v tom, že ak zanikne hlavný nájomný vzťah, zaniká aj vzťah od neho odvodený, t.j. podnájomný vzťah. Tento následok platí bez ohľadu na to, či podnájom bol dohodnutý na dobu určitú alebo neurčitú. Keďže aj podnájom dohodnutý na dobu neurčitú môže trvať maximálne po dobu trvania nájmu, teda len v určitom časovom úseku vymedzenom trvaním hlavného nájmu, nejestvuje rozumný dôvod spájať s touto skutočnosťo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
6 M Cdo 21/2011 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Rudolfa Čirča a sudcov JUDr. L. Górásza a JUDr. Ivana Machyniaka v právnej veci žalobkyne T. , so sídlom v R. , IČO: X. , proti žalovan ým 1/ E. H. , bývajúcej v R. , zastúpenej JUDr. J. D. , advokátom so sídlom v R. , 2/ Ing. Z. H. , bývajúcemu v R. , 3/ D. D. , bývajúcej v P. a 4/ A. Č. , bývajúcej v J., o zaplatenie 11 003,78 EUR s prís
Právna veta: Z právnej úpravy nároku na pozostalostnú úrazovú rentu, ktorú obsahuje ustanovenie § 448 Občianskeho zákonníka, nemožno ani analogicky vyvodiť, že by fyzická osoba, voči ktorej mal zomrelý v čase svojho úmrtia vyživovaciu povinnosť, mala nárok na jednorazové odškodnenie zodpovedajúce predpisom o sociálnom poistení.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Jozefa Kolcuna a JUDr. Oľgy Trnkovej v právnej veci žalob kýň : 1/ MUDr. E. R. , bývajúca v L., 2/ Mgr. E. R. , bývajúca v B., žalobkyne 1/, 2/ zastúpené JUDr. J. Č. , advokátom v H., proti ž alovanému : R. H. , bývajúci v L., zastúpený JUDr. J. B. , advokátom v L., za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalovaného : A. ,
Právna veta: Občiansky súdny poriadok v § 18 zakotvuje princíp rovnosti. V tejto úprave vychádza z čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý garantuje rovnaké postavenie účastníkov v konaní. Pod rovnakým postavením účastníkov pritom treba rozumieť také procesné práva účastníkov, ktoré zabezpečia spravodlivý súdny proces. Pod spravodlivým súdnym procesom v ponímaní rovnakých práv treba rozumieť povinnosť súdu zabezpečiť rovnosť zbraní, t.j. možnosť uplatnenia práv, teda rovnakú možnosť navrhovať dôkazy, vyjadrovať sa k vykonaným dôkazom, zúčastniť sa na procesných úkonoch, možnosť oboznámiť sa s obsa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ J. P. , 2/ A. P. , 3/ J. S., všetkých zastúpených JUDr. R. F., proti žalovaným 1/ A.. P. , 2/ P. P. , 3/ Š. P. , všetkých zastúpených JUDr. A. V. , o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, vedenej na Okresnom súde Považská Bystrica, pod sp. zn. 4 C 74/2006, o dovolaní žalobcov 1/ až 3/ proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne z 20. mája 2010, sp. zn . 4 Co 322/2009, t
Právna veta: Právne úpravy premlčania výživného v Českej a Slovenskej republike boli zhodné do 31. augusta 2008. V uvedený deň nadobudol v Českej republike účinnosť zákon č. 259/2008 Sb., ktorým bolo medziiným novelizované aj ustanovenie § 98 Zákona o rodině. V zmysle § 98 ods. 1 uvedeného zákona právo na výživné sa nepremlčuje. Možno ho však priznať len odo dňa začatia súdneho konania; pri výživnom pre maloleté deti i za dobu najviac 3 roky späť od tohto dňa. Podľa § 98 ods. 2 tohto zákona práva na jednotlivé opakujúce sa plnenia výživného, ako i ostatné práva na peňažné plnenia vyplývajúce z tohto zákona ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 M Cdo 9/2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej Mgr. O. F. , bývajúcej v H. , zastúpenej Mgr. P. R. , advokátom v S., proti povinnému MUDr. V. F. , bývajúcemu v B. , o vymoženie výživného , vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 57 Er 1090/2010, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava II z 23. januára 2012 č.k. 57 Er 1090/2010
MENU