Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1047697
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62956
USSR: 34402
NSČR: 119734
NSSČR: 63879
USČR: 77324
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 419295
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
23.10.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: individuálny správny akt


Približný počet výsledkov: 607 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: individuálny správny akt
  • individualny nájdené 10721 krát v 5419 dokumentoch
  • spravny nájdené 411656 krát v 42348 dokumentoch
  • akt nájdené 6693 krát v 3553 dokumentochPrávna veta: Rozhodnutie správneho orgánu musí mať zákonom ustanovenú formu, ktorú predstavujú obsahové a formálne náležitosti. Rozhodnutie správneho orgánu z hľadiska jeho právnej povahy je individuálnym správnym aktom, ktorým sa predpísaným procesným postupom autoritatívne zasahuje do právnej situácie konkrétnych fyzických osôb. Rozhodnutie je zároveň aktom aplikácie práva, ktorým správny orgán abstraktné ustanovenie právnej normy prostredníctvom rozhodovacieho procesu privádza k individuálne určenej fyzickej osobe. Obsahom rozhodnutia správneho orgánu je odôvodnené riešenie určitej konkrétnej práv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej CSc. a členov senátu JUDr. Ľuboša Szigetiho a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. v právnej veci žalobcu: Ing. M. M., právne zastúpeného JUDr. R. J., advokátom, proti žalovanému: MH SR, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 1179/2007-2000 zo dňa 26. júna 2007, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave .
Právna veta: V konaní o správnom delikte rovnako ako pri prejednávaní priestupku vystupuje obec v úlohe správneho orgánu (nie samosprávneho orgánu), tzn. že v konaní o správnom delikte má postavenie správneho orgánu pri prenesenom výkone štátnej správy, preto o odvolaní proti jej rozhodnutiu rozhoduje príslušný orgán štátnej správy.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky obchodnej spoločnosti L. , s. r. o., so sídlom L.Š. , zastúpenej K. &P. advokátska kancelária, s. r. o, so sídlom N. , proti odporcovi Mesto L. , oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva , so sídlom Štúrova 1989 /41 , L. , v konaní o uložení pokuty, o negatívnom kompetenčnom konflikte medzi orgánom verejnej správy a súdom , takto r o z h o d o l : Prejednanie a .
Právna veta: Systematickým výkladom ustanovenia § 38 ods. 4 zákona o štátnej správe v školstve v spojení s ustanovením § 3 tohto predpisu ako aj v spojení s § 4 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len „zákon č. 552/2003“) a s §§ 7 ods. 3 a 42 ods. 2 Zákonníka práce možno dospieť k záveru, že vymenúvanie a odvolávanie riaditeľa školy obcou ako zriaďovateľom ani podľa platnej právnej úpravy obsiahnutej v zákone o štátnej správe v školstve v znení do 31. 8. 2008, resp. do 31. 12. 2012 (kedy bola táto otázka jednoznačne novelou zákona vyriešená), nebolo rozhodovaním, na kto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 M Cdo 3/2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobc u Mgr. V. , bývajúceho v T. , zastúpeného JUDr. D. , advokátom so sídlom v B. , proti žalovaným 1/ Z. , so sídlom v O. a 2/ O. , so sídlom v O. , obom zastúpen ým Advokátskou kanceláriou JUDr. A.A. , so sídlom v T. , v mene ktorej koná ako konateľ advokát JUDr. A. , o náhradu mzdy a iné , vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 15 C 252/2012 , o mimoriadnom dovolaní .
Právna veta: Rozhodnutie obce o uložení sankcie za priestupok treba považovať za individuálny správny akt vydaný v správnom konaní, ktorým sa zasiahlo do práv a oprávnených záujmov fyzickej osoby, ktorý je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľný súdom v správnom súdnictve podľa druhej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku (§ 247 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku).

Úryvok z textu:
Krajský súd v K. uznesením zo dňa 1. 2. 2011 zastavil konanie o odvolaní navrhovateľa proti rozhodnutiu a postúpil vec Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, ako orgánu príslušnému konať v tejto veci. Z odôvodnenia uvedeného rozhodnutia vyplýva, že krajský súd dospel k záveru, že rozhodovanie vo veci odvolania navrhovateľa proti rozhodnutiu odporcu, nepatrí do právomoci súdu a preto konanie podľa ustanovenia § 104 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O.s.p.“) zastavil a postúpil vec .
Právna veta: Blok na pokutu nezaplatenú na mieste možno považovať za taký individuálny správny akt, ktorý je titulom pre nariadenie výkonu rozhodnutia (exekúcie) za podmienky, že má formu bloku na ukladanie pokút vydaného na tieto účely Ministerstvom financií Slovenskej republiky, s obsahovými náležitosťami uvedenými v ustanovení § 85 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: V rozhodovacej praxi súdov nie je jednotný názor na právnu otázku, či blok na pokutu nezaplatenú na mieste je alebo nie je titulom pre nariadenie výkonu rozhodnutia - exekúcie v zmysle ustanovení § 251 až § 271 O. s. p. v spojení s ustanovením § 274 písm. f) O. s. p. I. Okresný súd V. K. v konaní vedenom pod sp. zn. E 377/99 návrh na nariadenie výkonu rozhodnutia zamietol. Dospel k záveru, že blok na pokutu nezaplatenú na mieste nie je titulom pre nariadenie výkonu rozhodnutia v zmysle .
Zbierka NS 5/2005
R 53/2005
Rozsudok
Kľúčové slová: prenesenie daňovej povinnosti, zánik práva vyrubiť daň
Právna veta: Platenie dane nie je možné v súvislosti s výkladom a aplikáciou ustanovenia § 477 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka podradiť pod záväzky v zmysle súkromného práva. Ide o platbu v prospech štátu na základe zákona bez toho, aby štát poskytoval daňovému subjektu za túto platbu akýkoľvek ekvivalent. Daňová povinnosť je verejnoprávnou povinnosťou, preto dohoda uzatvorená s treťou osobou o prevode daňovej povinnosti je voči daňovému orgánu právne neúčinná.

Úryvok z textu:
... povinnostiach ako i právom chránených záujmoch konkrétnych fyzických a právnických osôb, výsledkom čoho je vy­ danie individuálneho správneho aktu, zameriavajú taktiež svoju činnosť do vnútra správneho orgánu. Takýto proces je rozhodovacím procesom v ria­ ... a určenie konkrétneho dlžníka t. j. osobu, ktorej je príslušná daňová povin­ nosť vyplývajúca z individuálneho správneho aktu adresovaná. Podľa názoru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, krajský súd zo zis­ teného skutkového stavu vyvodil správny .
Právna veta: 1. Všeobecne záväzné nariadenie obce alebo vyššieho územného celku je normatívny právny akt prijímaný orgánom obce alebo vyššieho územného celku, ktorým sú riešené zásadné otázky týkajúce sa obce alebo vyššieho územného celku ako celku, alebo osobitne jej obyvateľov alebo upravujúce právne vzťahy vznikajúce a realizujúce sa na jej území, a to tak na úseku prenesenej štátnej správy ako i územnej samosprávy. 2. Všeobecne záväzné nariadenie vydáva územná samospráva na plnenie úloh samosprávy obce, mesta či vyššieho územného celku alebo ak to ustanovuje zákon; takéto všeobecne záväzné nariadeni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a v jeho medziach; takéto nariadenie nesmie odporovať ani inému všeobecne záväznému právnemu predpisu. Všeobecne záväzné nariadenie nie je teda individuálnym správnym aktom vydaným orgánom verejnej správy, ktorý by fyzická alebo právnická osoba mohla napadnúť postupom podľa § 247 a nasl. OSP. Konanie .
Zbierka NS 6/2011
R 97/2011
Rozsudok
Kľúčové slová: individuálny akt riadenia, organizačná zmena, správne súdnictvo
Právna veta: Organizačná zmena vykonaná príslušným orgánom je individuálnym aktom riadenia, nie je individuálnym správnym aktom, preto nepodlieha súdnemu preskúmavaniu podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku.

Úryvok z textu:
... vyjadreniu na odvolanie ohľadom nezákonnosti vykonanej organizačnej zmeny. Organizačná zmena vykonaná príslušným orgánom je individuálnym aktom riadenia, nie je však individuálnym správnym aktom, nakoľko sa ním nevykonáva štátna správa, ale funkcia riadiaceho pracovníka (riadiaceho orgánu). Preto súd ani v správnom súdnictve nie je .
Zbierka NS 5/2011
R 77/2011
Rozsudok
Kľúčové slová: určenie významného podniku, regulácia elektronických komunikácií
Právna veta: Rozhodnutie Telekomunikačného úradu SR o určení významného podniku na veľkoobchodnom trhu verejnej telefónnej sluţby je individuálnym správnym aktom a nie normatívnym správnym aktom. Preto formulácia jednotlivých povinnosti nemôţe kopírovať dikciu zákona oelektronických komunikáciách, ale povinnosti musia byť uloţené dostatočne určitým spôsobom, aby sa nimi podnik mohol riadiť.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Idy Hanzelovej a JUDr. Jany Zemkovej, PhD. v právnej veci žalobcu S. T., a.s. so sídlom v B., IČO: X proti žalovanému Telekomunikačnému úradu Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Továrenská č. 7, v konaní o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného č. 48/01/2007 zo dňa 04.04. .
Právna veta: Nárok na nadmerný odpočet vzniká ex lége a jeho vznik nie je podmienený existenciou rozhodnutia správcu dane (§ 79 zákona č. 222/2004 Z. z.). Nadmerný odpočet nie je možné vrátiť formou preplatku na dani.

Úryvok z textu:
... rozhodnutie je tu mienené ako právna skutočnosť, s ktorou zákon spája vznik a zmeny výšky nároku na plnenie (rozhodnutie ako individuálny správny akt s konštitutívnymi účinkami). Je tu daná súvislosť s ustanovením § 30 ods. 1, prvá veta zákona č. 511/1992 Zb .
Právna veta: Správca konkurznej podstaty nie je oprávnený vydávať individuálne právne akty, ktoré by boli exekučným titulom v zmysle ustanovenia § 41 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
... krajský súd rovnako konštatoval, že správca konkurznej podstaty zaniknute j zdravotnej poisťovne nebol oprávneným orgánom na vydanie platobných výmerov ako individuálnych správnych aktov . 7Cdo 23/2011 3 Platobný výmer vydaný správcom konkurznej podstaty je nulitným aktom , ktorý nikoho nezaväzuje a hľadí sa naň .
Právna veta: I. Inšpekcia (dawn raid) vykonávaná protimonopolným úradom je postupom správneho orgánu, ktorý podlieha prieskumu zákonnosti správnym súdom v konaní o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy. II. Zaznamenanie procesných úkonov o vykonanej inšpekcii (dawn raid) do administratívneho spisu je základnou požiadavkou na preskúmanie zákonnosti postupu protimonopolného úradu. III. Ak poverenie na vykonanie inšpekcie (dawn raid) predsedu protimonopolného úradu neobsahuje presnú identifikáciu právomoci, ktorú úrad realizuje a evidenčné číslo, úradnú pečiatku, trpí vadami ovplyvňujúc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 22 ods. 1, písm. a) ZoOHS je procesným postupom žalovaného ako orgánu štátnej správy , ktorého výsledkom nie je rozhodnutie ako individuálny správny akt. Od administratívneho konania sa odlišu je tým, že v administratívnom, správnom konaní , napr. podľa § 22 ods.1, písm. b .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.