Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1025803
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 61303
USSR: 34251
NSČR: 118499
NSSČR: 63718
USČR: 77026
EUR-LEX (sk): 11811
EUR-LEX (cz): 11849
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 417861
Krajské súdy (ČR): 40346
Posledná aktualizácia
18.08.2019 06:50

Nájdené rozsudky pre výraz: informačné povinnosti


Približný počet výsledkov: 20 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: informačné povinnosti
  • informacne nájdené 319 krát v 177 dokumentoch
  • povinnost nájdené 209350 krát v 42425 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 18 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 32 dokumentov
Krajské súdy SR 274 dokumentov


Právna veta: Podľa § 12 ods. 1 zák.č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa účinného od 31.12.1992 do 01.07.2007, v znení účinnom v predmetnom období, predávajúci je povinný jednoznačne informovať spotrebiteľa o cene predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb platnej v okamihu ponuky. Za týmto účelom je povinný najmä zreteľne označiť výrobky cenou alebo informáciou o cene výrobkov alebo služieb inak vhodne sprístupniť. Podrobnosti o spôsobe označovania cien môže ministerstvo upraviť všeobecne záväzným predpisom. Podľa § 12 ods. 2 písm. a/ citovaného zákona informácie o cene alebo okolnosť, že informác ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Anny Elexovej a JUDr. Jany Zemkovej PhD. v právnej veci žalobcu: S. T., a.s., N., proti žalovanému: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Prievozská č. 32, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. P/0472/01/2005 zo dňa 18.04.2006 a o odvolaní .
Právna veta: Podľa § 16 ods. 1 písm. d) zákona predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku alebo o poskytnutí služby, v ktorom je uvedené názov a množstvo výrobku alebo druh služby.Ustanovenie § 16 ods. 1 písm. d) zákona však stanovuje povinnosť uvádzať v dokladoch o kúpe názov výrobku, čo v danom prípade znamená uviesť názov predávaného črepníkového kvetu. Najvyšší súd nesúhlasí s názorom žalobcu, že zo strany žalovaného ide o extenzívny výklad zákona. Interpretáciu zákonnej požiadavky na uvádzanie názvu výrobku v tom zmysle, že sa má na doklade o kúpe uviesť názov črepníkového ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2Sžo /19/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. v právnej veci žalobcu: C. , s.r.o. , proti žalovanému: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej , v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. SK/05 35 /99/ 2010 zo dňa 25 . októbra 20 10 , o odvolaní .
Zbierka NS 7/2013
R 99/2013
Rozsudok
Kľúčové slová: informačné povinnosti, písomný návod
Právna veta: Ak pracovník kontrolovanej prevádzky nevedel pracovníkom Slovenskej obchodnej inšpekcie v čase kontroly predložiť o kontrolovaných výrobkoch informácie o použití a údržbe výrobku v štátnom jazyku, došlo k porušeniu ustanovenia § 13 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a je to dôvodom na uloženie pokuty.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/ 13 /2012 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Aleny Adamcovej , v právnej veci žalobcu: B., s.r.o., so sídlom H . X. , Bratislava, zastúpený: JUDr. Ľ. K., CSc. , advoká tka, so sídlom K . X. , B., proti žalovanému: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, so sídlom Pr .
Právna veta: Vzhľadom na zákonnú úpravu, obsiahnutú v ustanovení § 11 ods. 1 veta druhá zákona, podľa ktorej „Ak je to potrebné s ohľadom na povahu výrobku, spôsob a dobu jeho používania, je predávajúci povinný zabezpečiť, aby tieto informácie zrozumiteľne obsahoval aj priložený písomný návod.“ a v tejto súvislosti prihliadajúc na charakter kontrolovaných výrobkov (nože a iné kuchynské potreby), pri ktorých je potrebné venovať zvýšenú pozornosť ochrane a bezpečnosti spotrebiteľa. Pokiaľ ide o námietku žalobcu, že skutok nebol vo výroku rozhodnutia náležite individualizovaný, najvyšší súd uvádza, že v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. v právnej veci žalobcu: V., s.r.o., proti žalovanému: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát práce Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. SK/0574/99/08 zo dňa 16. .
Právna veta: Podľa ustanovenia § 1 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, tento zákon upravuje práva spotrebiteľov a povinnosti výrobcov, predávajúcich, dovozcov a dodávateľov, pôsobnosť orgánov verejnej správy v oblasti ochrany spotrebiteľa, postavenie právnických osôb založených alebo zriadených na ochranu spotrebiteľa (ďalej len „združenie“). Podľa ustanovenia § 4 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa, predávajúci je povinný predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo v správnom množstve a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov. Podľa ustanovenia § 15 ods. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/ 126/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Jaroslavy Fúrovej v právnej veci žalobcu: S. N. Z., so sídlom , N. Z., zast úpeného JUDr. V. L. ml. , advokát om , so sídlom , N. Z., proti žalovanému: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave , Priev .
Právna veta: V správnom konaní ako aj v konaní pred krajským súdom bolo potrebné skúmať, či žalobca svojím konaním naplnil skutkovú podstatu správneho deliktu v zmysle § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa porušením informačných povinností, ktoré tento zákon v § 11 ods. 1 predávajúcemu ukladá a napokon vyriešiť právnu otázku, či v prejednávanej veci nejde o výnimku z tejto povinnosti predávajúceho pri poskytovaní údajov o všeobecne známych skutočnostiach. Uvedené bolo potrebné posudzovať s ohľadom na judikatúru ESD s dôrazom na žalobcom označené rozhodnutia zaoberajúce sa pojmami „všeobecne známe ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: R. -O. S., S., so sídlom E. X. , B. , IČO: X. , zastúpeného B. L. , S., so sídlom T. X. , B. , proti žalovanému: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave , Prievozská 32, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. SK/0923/99/2008 zo dňa 1 0. februára 200 9, na odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajského .
Zbierka NS 3/1996
R 26/1996
Rozsudok
Kľúčové slová: ochrana spotrebiteľa, informačné povinnosti
Právna veta: Za nesplnenie informačných povinností, ktoré musí zabezpečiť podľa § 9, § 10 a § 11 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa predávajúci, nemožno uložiť pokutu dovozcovi ani dodávateľovi.

Úryvok z textu:
Včas podanou žalobou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo 14. februára 1995. Týmto rozhodnutím žalovaný správny orgán zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Slovenskej obchodnej inšpekcie, Inšpektorátu v B.B. z 13. júna 1994. Žalobca v žalobe namietal, že žalovaný správny orgán pri rozhodovaní vychádzal z nedostatočne zisteného skutkového stavu veci. Okrem toho namietal nesprávnu právnu kvalifikáciu ich konania, ktoré bolo nedôvodné postihnuté sankciou. Poukázal na .
Právna veta: Súd rozhodnutie správneho orgánu podľa ustanovenia § 250j ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku ako nepreskúmateľné zruší, ak rozhodnutie nie je náležíte odôvodnené (§ 47 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb..) Keďže podľa § 250i ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku je pre súd rozhodujúci skutkový stav, ktorý bol v čase vydania žalobcu napadnutého rozhodnutia a dokazovanie sa nevykonáva, nemôže súd prihliadnuť na vyjadrenie žalovaného k žalobe, v ktorom upresňuje žalobcom porušené právne predpisy.

Úryvok z textu:
Žalobou podanou na Mestskom súde v Bratislave žiadal žalobca o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného správneho orgánu zo 14. februára 1995 a prvostupňového rozhodnutia Inšpektorátu v B.B. z 30. júna 1994, o uložení pokuty žalobcovi za porušenie § 10, § 3 písm. b/ zákona č. 32/1992 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii. Žalobca namietal, že žalovaný žiadnym spôsobom nepreukázal a ne- dokumentoval, že žalobca porušil určené podmienky skladovania kovových zárubní, t.j. neskúmal, či a aká konkrétna .
Právna veta: Z ustanovení zákona o cenných papieroch vyplýva, že dohľad odporcu sa vzťahuje aj na navrhovateľa ponuky na prevzatie a predmetom tohto dohľadu je, či navrhovateľ ponuky na prevzatie postupoval v súlade so zákonom o cenných papierov (§§ 114 a nasl.) a za tým účelom orgán dohľadu (Národná banka Slovenska) je povinný vykonať zisťovanie a vyhodnocovanie informácií a podkladov o dodržiavaní ustanovení tohto zákona a o dodržiavaní ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na dohliadané subjekty alebo ich činnosti. Tento dohľad vykonáva Národná banka Slovenska zisťo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... povin nosť uskutočniť verejnú ponuk u a spoločnosť T. spol. s r.o. dňa 14.4.2009 splnila voči odporcovi informačné povinnosti a vykonala príslušné kroky vedúce k začatiu konania o schválení návrhu povinnej ponuky a bolo zverejnené oz námenie T. spol ... .4.2009 odporca navrhovateľovi oznámil, ako výsledok šetrenia podnetu, že spoločnosť T. spol. s r.o. si splnila voči odporcovi informačné povinnosti po dľa ust. § 115 ods. 1 zákona o cenných papieroch. Navrhovateľ vo svojom ďalšom podnete zo dňa 3.6 .
Právna veta: Podľa názoru odvolacieho súdu „návod k počítačovej hre“ by požíval ochranu podľa ustanovení autorského zákona, pokiaľ by bol spracovaný vo forme príkazov a inštrukcií napísaných alebo vyjadrených v zdrojovom kóde alebo v strojovom kóde, alebo by tvoril podkladový materiál potrebný na jeho prípravu ako neoddeliteľná súčasť počítačového programu.

Úryvok z textu:
... treba považovať za výrobok podľa zákona o ochrane spotrebiteľa, z ktorých dôvodov si ako predajca splnil zákonné informačné povinnosti voči spotrebiteľovi, keď návod na použitie CD nosiča, ako veci určenej spotrebiteľovi, na ktorom bol počítačový program ... elektrina a plyn určené pre spotrebiteľa. Zákon o ochrane spotrebiteľa v ustanovení § 9 a násl. ustanovuje informačné povinnosti nielen predávajúcemu, ale priamo výrobcovi a dovozcovi, ktorí výrobok uvádzajú do obehu, tak, že priamo výrobca a .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.