Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1068090
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63398
USSR: 34616
NSČR: 120863
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420795
Krajské súdy (ČR): 41572
Posledná aktualizácia
15.12.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: informačné povinnosti


Približný počet výsledkov: 138 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: informačné povinnosti
  • informacny nájdené 3948 krát v 1930 dokumentoch
  • povinnost nájdené 217584 krát v 43997 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 90 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 99 dokumentov
Krajské súdy SR 948 dokumentov


Právna veta: Podľa § 14 ods. 1 zák. č. 250/2007 Z.z. v znení účinnom do 31.10.2008 predávajúci je povinný informovať spotrebiteľa o konečnej cene predávaného výrobku alebo poskytovanej služby a zreteľne označiť výrobok alebo službu cenou alebo informáciu o cene inak vhodne sprístupniť. Zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách, v ust. § 15 ods. 1 v znení účinnom do 31.10.2008 uvádza, že každý tovar musí byť pri predaji označený cenou platnou v čase ponuky, a to cenovkou, informáciou o cene formou cenníka, vývesky alebo iným primeraným spôsobom.Uvedením informácie len o jednotkových cenách a predajných cenách pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4Sžo/66 /2010 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členov senátu JUDr. Violy Taká čovej, PhD. a Mgr. Petra Melichera, v právnej veci žalobcu: R. , K. , zastúpená advokátom JUDr. J. K. , K. proti žalovanému: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Prievozská č. 32, Bratislava , v konaní o preskú .
Právna veta: Z ustanovenia § 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa nesporne vyplýva, že vybavenie reklamácie nemôže trvať dlhšie ako 30 dní a tiež že predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do 3 pracovných dní, zaslať následne výrobok na vlastné náklady na odborné posúdenie, pričom predávajúci je povinný orgánom dozoru na ich požiadanie preukázať zaslanie alebo výsledky odborného posúdenia. Zákonodarca teda uložil predávajúcemu povinnosť predložiť orgánu dozoru výsledky odborného posúdenia alebo ich preukázať a orgán dozoru má možnosť sankcionovať nesplnenie tejto povinnosti pokutou.zákon o o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Jany Henčekovej, PhD., v právnej veci žalobcu: R. C. K. C., zastúpeného Advokátskou kanceláriou S. & S,. s.r.o., proti žalovanému: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. SK/0740/99/2008 .
Kľúčové slová: informačná povinnosť

Právna veta: Energetické štítky sú považované za technické špecifikácie, ktoré sú obsiahnuté v technickom predpise alebo technickej norme a charakterizujú výrobok. Týmito technickými predpismi sú nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 178/2002 Z. z. a 199/2002 Z. z.. Práčky a elektrické chladničky, mrazničky sú považované za určené výrobky, ktoré predstavujú zvýšené riziko ohrozenia oprávneného záujmu, a preto na jeho zmiernenie alebo odstránenie sú ustanovené technické požiadavky, o ktorých je povinný predajca spotrebiteľa informovať a ktoré sú v kontexte znenia ustanovenia § 12 ods. 2 zákona o oc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/178/2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Jaroslavy Fúrovej v právnej veci žalobcu: R., so sídlom H., IČO: X. zastúpeného JUDr. L., advokátkou, so sídlom M., proti žalovanému: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave, Prievozská 22, Bratislava, o .
Právna veta: Podľa § 12 ods. 1 zák.č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa účinného od 31.12.1992 do 01.07.2007, v znení účinnom v predmetnom období, predávajúci je povinný jednoznačne informovať spotrebiteľa o cene predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb platnej v okamihu ponuky. Za týmto účelom je povinný najmä zreteľne označiť výrobky cenou alebo informáciou o cene výrobkov alebo služieb inak vhodne sprístupniť. Podrobnosti o spôsobe označovania cien môže ministerstvo upraviť všeobecne záväzným predpisom. Podľa § 12 ods. 2 písm. a/ citovaného zákona informácie o cene alebo okolnosť, že informác ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Anny Elexovej a JUDr. Jany Zemkovej PhD. v právnej veci žalobcu: S. T., a.s., N., proti žalovanému: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Prievozská č. 32, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. P/0472/01/2005 zo dňa 18.04.2006 a o odvolaní .
Právna veta: Podľa § 16 ods. 1 písm. d) zákona predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku alebo o poskytnutí služby, v ktorom je uvedené názov a množstvo výrobku alebo druh služby.Ustanovenie § 16 ods. 1 písm. d) zákona však stanovuje povinnosť uvádzať v dokladoch o kúpe názov výrobku, čo v danom prípade znamená uviesť názov predávaného črepníkového kvetu. Najvyšší súd nesúhlasí s názorom žalobcu, že zo strany žalovaného ide o extenzívny výklad zákona. Interpretáciu zákonnej požiadavky na uvádzanie názvu výrobku v tom zmysle, že sa má na doklade o kúpe uviesť názov črepníkového ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2Sžo /19/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. v právnej veci žalobcu: C. , s.r.o. , proti žalovanému: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej , v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. SK/05 35 /99/ 2010 zo dňa 25 . októbra 20 10 , o odvolaní .
Kľúčové slová: informačné povinnosti, písomný návod

Zbierka NS 7/2013
R 99/2013
Rozsudok
Právna veta: Ak pracovník kontrolovanej prevádzky nevedel pracovníkom Slovenskej obchodnej inšpekcie v čase kontroly predložiť o kontrolovaných výrobkoch informácie o použití a údržbe výrobku v štátnom jazyku, došlo k porušeniu ustanovenia § 13 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a je to dôvodom na uloženie pokuty.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/ 13 /2012 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Aleny Adamcovej , v právnej veci žalobcu: B., s.r.o., so sídlom H . X. , Bratislava, zastúpený: JUDr. Ľ. K., CSc. , advoká tka, so sídlom K . X. , B., proti žalovanému: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, so sídlom Pr .
Kľúčové slová: informačné povinnosti, informácie o konečnej jednotkovej cene

Právna veta: Vzhľadom na zákonnú úpravu, obsiahnutú v ustanovení § 11 ods. 1 veta druhá zákona, podľa ktorej „Ak je to potrebné s ohľadom na povahu výrobku, spôsob a dobu jeho používania, je predávajúci povinný zabezpečiť, aby tieto informácie zrozumiteľne obsahoval aj priložený písomný návod.“ a v tejto súvislosti prihliadajúc na charakter kontrolovaných výrobkov (nože a iné kuchynské potreby), pri ktorých je potrebné venovať zvýšenú pozornosť ochrane a bezpečnosti spotrebiteľa. Pokiaľ ide o námietku žalobcu, že skutok nebol vo výroku rozhodnutia náležite individualizovaný, najvyšší súd uvádza, že v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. v právnej veci žalobcu: V., s.r.o., proti žalovanému: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát práce Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. SK/0574/99/08 zo dňa 16. .
Právna veta: Podľa ustanovenia § 1 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, tento zákon upravuje práva spotrebiteľov a povinnosti výrobcov, predávajúcich, dovozcov a dodávateľov, pôsobnosť orgánov verejnej správy v oblasti ochrany spotrebiteľa, postavenie právnických osôb založených alebo zriadených na ochranu spotrebiteľa (ďalej len „združenie“). Podľa ustanovenia § 4 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa, predávajúci je povinný predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo v správnom množstve a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov. Podľa ustanovenia § 15 ods. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/ 126/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Jaroslavy Fúrovej v právnej veci žalobcu: S. N. Z., so sídlom , N. Z., zast úpeného JUDr. V. L. ml. , advokát om , so sídlom , N. Z., proti žalovanému: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave , Priev .
Právna veta: V správnom konaní ako aj v konaní pred krajským súdom bolo potrebné skúmať, či žalobca svojím konaním naplnil skutkovú podstatu správneho deliktu v zmysle § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa porušením informačných povinností, ktoré tento zákon v § 11 ods. 1 predávajúcemu ukladá a napokon vyriešiť právnu otázku, či v prejednávanej veci nejde o výnimku z tejto povinnosti predávajúceho pri poskytovaní údajov o všeobecne známych skutočnostiach. Uvedené bolo potrebné posudzovať s ohľadom na judikatúru ESD s dôrazom na žalobcom označené rozhodnutia zaoberajúce sa pojmami „všeobecne známe ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: R. -O. S., S., so sídlom E. X. , B. , IČO: X. , zastúpeného B. L. , S., so sídlom T. X. , B. , proti žalovanému: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave , Prievozská 32, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. SK/0923/99/2008 zo dňa 1 0. februára 200 9, na odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajského .
Kľúčové slová: ochrana spotrebiteľa, informačné povinnosti

Zbierka NS 3/1996
R 26/1996
Rozsudok
Právna veta: Za nesplnenie informačných povinností, ktoré musí zabezpečiť podľa § 9, § 10 a § 11 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa predávajúci, nemožno uložiť pokutu dovozcovi ani dodávateľovi.

Úryvok z textu:
Včas podanou žalobou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo 14. februára 1995. Týmto rozhodnutím žalovaný správny orgán zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Slovenskej obchodnej inšpekcie, Inšpektorátu v B.B. z 13. júna 1994. Žalobca v žalobe namietal, že žalovaný správny orgán pri rozhodovaní vychádzal z nedostatočne zisteného skutkového stavu veci. Okrem toho namietal nesprávnu právnu kvalifikáciu ich konania, ktoré bolo nedôvodné postihnuté sankciou. Poukázal na .
Kľúčové slová: odôvodnenie rozhodnutia správneho orgánu, informačné povinnosti, rozhodnutie o uložení pokuty

Zbierka NS 6/2002
R 109/2002
Rozsudok
Právna veta: Rozhodnutie o uložení pokuty za porušenie zákonných povinností odôvodnené len konštatovaním, že bolo prihliadnuté na charakter protiprávneho konania a na rozsah jeho následkov, je v tejto časti nepreskúmateľné.

Úryvok z textu:
Žalobou z 1. júla 1994 sa žalobca domáhal preskúmania rozhodnutia z 28. februára 2001, ktorým žalovaný zmenil rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie v B. zo 14. decembra 2000 tak, že za porušenie povinností ustanovených v § 3 ods. 1 písm. b), § 11 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 634/1992 Zb.“) mu uložil pokutu vo výške 10 000 Sk. Žalobca vytýkal správnym orgánom nedostatočne zistený skutkový stav, čo neumožnilo náležité .
Kľúčové slová: reklamácia, označovanie výrobkov cenami

Zbierka NS 3/2019
R 28/2019
Rozsudok
Právna veta: Ak k poškodeniu výrobku dôjde v dôsledku jeho nesprávneho používania, najmä užívania v rozpore s informáciami o spôsobe použitia a údržby výrobku, nejde o „reklamačnú“ vadu. Spotrebiteľ v takom prípade nemá právo od zmluvy odstúpiť ani právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Úryvok z textu:
... motorový olej. Z obsahu spisu, konkrétne z preberacieho protokolu (č. l. 11 spisu) vyplýva, že žalovaná ako predajca si splnila informačnú povinnosť v zmysle v tom čase účinného § 11 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. a oboznámila žalobcu s .
Právna veta: Súd rozhodnutie správneho orgánu podľa ustanovenia § 250j ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku ako nepreskúmateľné zruší, ak rozhodnutie nie je náležíte odôvodnené (§ 47 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb..) Keďže podľa § 250i ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku je pre súd rozhodujúci skutkový stav, ktorý bol v čase vydania žalobcu napadnutého rozhodnutia a dokazovanie sa nevykonáva, nemôže súd prihliadnuť na vyjadrenie žalovaného k žalobe, v ktorom upresňuje žalobcom porušené právne predpisy.

Úryvok z textu:
... žalovaného, v ktorom upresňuje žalobcom porušené právne predpisy, upravujúce spôsob skladovania, kvalitu výrobkov, ako aj jeho informačné povinnosti. Nakoľko napadnuté rozhodnutia postrádajú podstatné náležitosti (§ 47 Správneho poriadku), sú pre nedostatok dôvodov nepreskúma- teľné. ... veciach ochrany spotrebiteľa žalobcovi uložená pokuta v sume 35 000 Sk za nesprávne skladovanie, nedodržanie akosti a informačných povinností. Podľa žalovaného porušil žalobca ustanovenia § 11 ods. 1 písm. b/, zákona č. 32/1992 .
Právna veta: V oblasti ochrany hospodárskej súťaže existujú paralelne popri sebe dva typy právnych predpisov, ato súťažné právne normy a regulačné právne normy. Regulačné úrady chránia hospodársku súťaž ex ante, prostredníctvom regulačných opatrení nastavujú podmienky hospodárskej súťaže do budúcna.Ex ante a ex post regulátori nepôsobia alternatívne, ale vždy popri sebe.

Úryvok z textu:
... , aby sa chránili práva a povinnosti oprávnených odberateľov a domácností, ako aj ukladanie a kontrola informačných povinností o podmie nkach výroby a dodávky tovaru a služieb vrátane informačných povinností o ich vplyve na životné prostredie; regulácia zahrnuje aj uplatňovanie opatrení na zabezpečenie spoľahlivej, hospodárnej .
Kľúčové slová: sprístupnenie požadovanej informácie, správny orgán , administratívny spis, iné orgány štátnej správy

Zbierka NS 5/2016
R 46/2016
Uznesenie
Právna veta: Ak je v prieskumnom konaní predmetom sprístupnenia požadovanej informácie obsah listiny - protokolu o výsledku kontroly, nemožno súdny prieskum vykonať bez toho, aby správny súd vzhliadol čo i len túto listinu, ak nie celý administratívny spis predmetnej vnútornej kontroly. Správny súd nemôže vychádzať len z tvrdení žalovaného správneho orgánu o nemožnosti sprístupnenia požadovanej informácie, ale je jeho oprávnením verifikovať tvrdenia orgánu verejnej správy, a to obzvlášť za situácie, ak sporný listinný dôkaz nie je vôbec súčasťou administratívneho spisu. Iným výkladom a postupom by bola por ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , že žalovaný v súlade so zákonnými obmedzeniami nemohol poskytnúť fotokópiu protokolu o výsledku predmetnej kontroly, pričom si tento zároveň splnil informačnú povinnosť o výsled ku kontroly oznámením o ukončení kontroly postupu polície. Podľa žalobcu skončenie kontroly však nie je jej výsledkom, ale .
Právna veta: Ak v danom prípade rozhodujúcou skutočnosťou ovplyvňujúcou určenie žalobcom priznanej dane bolo ním uvedené oslobodenie od dane z pridanej hodnoty z dôvodu deklarovaného uskutočnenia intrakomunitárneho obchodu dodaním tovaru dodávateľovi registrovanému na daň z pridanej hodnoty v Maďarskej republike, bolo v rámci preukazovania oprávnenosti jeho nároku podstatnou skutočnosťou preveriť základné atribúty určujúce podmienky oslobodenia od dane, ktorým je jednoznačne uskutočnenie prepravy deklarovaného tovaru do iného členského štátu (§ 43 ods. 1, ods. 5 p ísm. a), ods. 8 zákona č. 222/2004 Z. z. o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... predložení podaného odvolania spolu s administratívnym spisom a výsledkami doplneného daňového konania, ak bolo doplnené, odvolaci emu orgánu. Pod túto informačnú povinnosť nespadajú výsledky doplneného daňového konania. K žalobcom namietanému nedostatočne zistenému skutkovému stavu odvolací súd uvádza, že zásada objektívnej pravdy ovládajúca .
Právna veta: Vprípade, že príslušné ustanovenie právneho predpisu obsahuje dve skutkové podstaty správneho deliktu, a teda dva spôsoby správneho sankcionovania, musí správny orgán uloženú sankciu náležite odôvodniť i z hľadiska naplnenia zákonných znakov príslušnej skutkovej podstaty toho ktorého správneho deliktu.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 8016200465 Dátum vydania rozhodnutia: 21. februára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Milučký Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:8016200465.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako kasačný súd v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Milučkého a členov senátu JUDr. Moniky Valašikovej, PhD. a JUDr. A leny Adamcovej v právnej veci sťažovateľa: TAJANA, s. r. o., Dukelská č. 58/65, Giraltovce, IČO: 31 703 585, právne .
Kľúčové slová: určenie príslušnosti krajského súdu, príslušnosť podľa zákona o európskom zatýkacom rozkaze

Zbierka NS 2/2015
R 20/2015
Uznesenie
Právna veta: I. Zákon č. 154/2010 Z.z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení zákona č. 344/2012 Z.z. (ďalej len „zákon o EZR“) stanovuje jednak príslušnosť prokuratúry a jednak príslušnosť súdu ako vykonávajúcich justičných orgánov. Miestnu príslušnosť krajskej prokuratúry na vykonávanie predbežného vyšetrovania upravuje § 11 ods. 1, ods. 2 zákona o EZR, miestnu príslušnosť krajského súdu upravuje tento zákon vo viacerých ustanoveniach, a to v závislosti od navrhovaného postupu (na postup podľa § 15 ods. 3, § 22 ods. 2, § 17 ods. 3 zákona o EZR). II. Miestna príslušnosť krajského súdu na konanie podľa § ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , a síce, že : - ko nanie o vyššie citovanom európskom zatýkacom rozkaze začalo na Krajskej prokuratúre v Nitre 21 . februára 2014 (informačná povinnosť v zmysle § 11 ods. 3 zákona o EZR bola splnená 24. febr uára 2014) ; - v čase za čatia konania .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.