Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
842427
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 51135
USSR: 30515
NSČR: 106727
NSSČR: 56931
USČR: 69946
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 402738
Krajské súdy (ČR): 31246
Posledná aktualizácia
16.01.2018 06:52

Nájdené rozsudky pre výraz: informačné povinnosti


Približný počet výsledkov: 17 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: informačné povinnosti
  • informacne nájdené 271 krát v 145 dokumentoch
  • povinnost nájdené 179092 krát v 35087 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 11 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 32 dokumentov
Krajské a okresné súdy SR 226 dokumentov


Cena uvedená bez DPH ako prvotná informácia adresovaná spotrebiteľovi, je porušenie povinností predávajúceho (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Podľa § 12 ods. 1 zák.č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa účinného od 31.12.1992 do 01.07.2007, v znení účinnom v predmetnom období, predávajúci je povinný jednoznačne informovať spotrebiteľa o cene predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb platnej v okamihu ponuky. Za týmto účelom je povinný najmä zreteľne označiť výrobky cenou alebo informáciou o cene výrobkov alebo služieb inak vhodne sprístupniť. Podrobnosti o spôsobe označovania cien môže ministerstvo upraviť všeobecne záväzným predpisom. Podľa § 12 ods. 2 písm. a/ citovaného zákona informácie o cene alebo okolnosť, že informác ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Uvádzanie názvu výrobku na doklade o kúpe (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Podľa § 16 ods. 1 písm. d) zákona predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku alebo o poskytnutí služby, v ktorom je uvedené názov a množstvo výrobku alebo druh služby.Ustanovenie § 16 ods. 1 písm. d) zákona však stanovuje povinnosť uvádzať v dokladoch o kúpe názov výrobku, čo v danom prípade znamená uviesť názov predávaného črepníkového kvetu. Najvyšší súd nesúhlasí s názorom žalobcu, že zo strany žalovaného ide o extenzívny výklad zákona. Interpretáciu zákonnej požiadavky na uvádzanie názvu výrobku v tom zmysle, že sa má na doklade o kúpe uviesť názov črepníkového ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Písomný návod v cudzom jazyku (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Podľa § 13 zákona č. 250/2007 Z. z., účinného v čase kontroly, ak sa informácie uvedené v § 11 a 12 poskytujú písomne, musia byť v štátnom jazyku (zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov). Možnosť súbežného používania iných označení, najmä grafických symbolov a piktogramov, ako aj iných jazykov, nie je týmto dotknutá. Fyzikálne a technické veličiny musia byť vyjadrené v zákonných meracích jednotkách (§ 3 zákona č. 142/2000 Z. z.). Podľa § 11 ods. 1, 2, 3 zákona č. 250/2007 Z. z. predávajúci je povinný pri predaji informovať spotrebiteľa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Predávaný tovar nebol označený jednotkovou cenou (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Vzhľadom na zákonnú úpravu, obsiahnutú v ustanovení § 11 ods. 1 veta druhá zákona, podľa ktorej „Ak je to potrebné s ohľadom na povahu výrobku, spôsob a dobu jeho používania, je predávajúci povinný zabezpečiť, aby tieto informácie zrozumiteľne obsahoval aj priložený písomný návod.“ a v tejto súvislosti prihliadajúc na charakter kontrolovaných výrobkov (nože a iné kuchynské potreby), pri ktorých je potrebné venovať zvýšenú pozornosť ochrane a bezpečnosti spotrebiteľa. Pokiaľ ide o námietku žalobcu, že skutok nebol vo výroku rozhodnutia náležite individualizovaný, najvyšší súd uvádza, že v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Porušenie povinnosti predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo v správnom množstve (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Podľa ustanovenia § 1 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, tento zákon upravuje práva spotrebiteľov a povinnosti výrobcov, predávajúcich, dovozcov a dodávateľov, pôsobnosť orgánov verejnej správy v oblasti ochrany spotrebiteľa, postavenie právnických osôb založených alebo zriadených na ochranu spotrebiteľa (ďalej len „združenie“). Podľa ustanovenia § 4 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa, predávajúci je povinný predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo v správnom množstve a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov. Podľa ustanovenia § 15 ods. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
K porušeniu informačných povinností v zmysle § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa a výnimka z tejto povinnosti (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: V správnom konaní ako aj v konaní pred krajským súdom bolo potrebné skúmať, či žalobca svojím konaním naplnil skutkovú podstatu správneho deliktu v zmysle § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa porušením informačných povinností, ktoré tento zákon v § 11 ods. 1 predávajúcemu ukladá a napokon vyriešiť právnu otázku, či v prejednávanej veci nejde o výnimku z tejto povinnosti predávajúceho pri poskytovaní údajov o všeobecne známych skutočnostiach. Uvedené bolo potrebné posudzovať s ohľadom na judikatúru ESD s dôrazom na žalobcom označené rozhodnutia zaoberajúce sa pojmami „všeobecne známe ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Právna veta: Z ustanovení zákona o cenných papieroch vyplýva, že dohľad odporcu sa vzťahuje aj na navrhovateľa ponuky na prevzatie a predmetom tohto dohľadu je, či navrhovateľ ponuky na prevzatie postupoval v súlade so zákonom o cenných papierov (§§ 114 a nasl.) a za tým účelom orgán dohľadu (Národná banka Slovenska) je povinný vykonať zisťovanie a vyhodnocovanie informácií a podkladov o dodržiavaní ustanovení tohto zákona a o dodržiavaní ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na dohliadané subjekty alebo ich činnosti. Tento dohľad vykonáva Národná banka Slovenska zisťo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zhode vznikla povinnosť uskutočniť verejnú ponuku a spoločnosť T. spol. s r.o. dňa 14.4.2009 splnila voči odporcovi informačné povinnosti a vykonala príslušné kroky vedúce k začatiu konania o schválení návrhu povinnej ponuky a bolo zverejnené oznámenie T. spol. s ... 4.2009 odporca navrhovateľovi oznámil, ako výsledok šetrenia podnetu, že spoločnosť T. spol. s r.o. si splnila voči odporcovi informačné povinnosti podľa ust. § 115 ods. 1 zákona o cenných papieroch. Navrhovateľ vo svojom ďalšom podnete zo dňa 3.6. ...
Súvisiace predpisy:
566/2001 - Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
483/2001 - Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Podľa názoru odvolacieho súdu „návod k počítačovej hre“ by požíval ochranu podľa ustanovení autorského zákona, pokiaľ by bol spracovaný vo forme príkazov a inštrukcií napísaných alebo vyjadrených v zdrojovom kóde alebo v strojovom kóde, alebo by tvoril podkladový materiál potrebný na jeho prípravu ako neoddeliteľná súčasť počítačového programu.

Úryvok z textu:
... treba považovať za výrobok podľa zákona o ochrane spotrebiteľa, z ktorých dôvodov si ako predajca splnil zákonné informačné povinnosti voči spotrebiteľovi, keď návod na použitie CD nosiča, ako veci určenej spotrebiteľovi, na ktorom bol počítačový program zaznamenaný ... elektrina a plyn určené pre spotrebiteľa. Zákon o ochrane spotrebiteľa v ustanovení § 9 a násl. ustanovuje informačné povinnosti nielen predávajúcemu, ale priamo výrobcovi a dovozcovi, ktorí výrobok uvádzajú do obehu, tak, že priamo výrobca a ...
Súvisiace predpisy:
618/2003 - Zákon o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) účinný od 29.10.2014 do 31.12.2015
185/2015 - Autorský zákon
Merito § 2 vyhl.č. 330/2001 Z.z.
... opätovne uviesť, že kontrolou dňa 22.10.2007 bolo u prípravku B. pre airsoft zbrane 400 ml zistené, že chýbali informačné povinnosti pre spotrebiteľa a výrobok bol označený symbolom nebezpečenstva plameň čiernej farby v červenom poli „extremely inflammable“. Uvedené nedostatky boli zistené ...
Súvisiace predpisy:
71/1967, 99/1963, 250/2007, 163/2001, 264/1999
Merito o 17 739,92 eur s prísl.
... družstva, ako sa mylne domnievala navrhovateľka, ale podľa platnej právnej úpravy mohla kontrolovať len to, či družstvo plní informačné povinnosti. V tejto súvislosti považoval za potrebné poukázať na to, že navrhovateľka si musela byť vedomá toho, že s jej ...
Súvisiace predpisy:
97/2010, 41/2011, 68/2011, 53/2011, 203/2011, 19/2011, 514/2003, 115/2003
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.