Nájdené rozsudky pre výraz: informačné povinnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 255

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

128 dokumentov
2544 dokumentov
99 dokumentov
84 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 12 ods. 1 zák.č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa účinného od 31.12.1992 do 01.07.2007, v znení účinnom v predmetnom období, predávajúci je povinný jednoznačne informovať spotrebiteľa o cene predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb platnej v okamihu ponuky. Za týmto účelom je povinný najmä zreteľne označiť výrobky cenou alebo informáciou o cene výrobkov alebo služieb inak vhodne sprístupniť. Podrobnosti o spôsobe označovania cien môže ministerstvo upraviť všeobecne záväzným predpisom. Podľa § 12 ods. 2 písm. a/ citovaného zákona informácie o cene alebo okolnosť, že informác ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Anny Elexovej a JUDr. Jany Zemkovej PhD. v právnej veci žalobcu: S. T., a.s., N., proti žalovanému: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Prievozská č. 32, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. P/0472/01/2005 zo dňa 18.04.2006 a o odv
Právna veta: Podľa § 16 ods. 1 písm. d) zákona predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku alebo o poskytnutí služby, v ktorom je uvedené názov a množstvo výrobku alebo druh služby.Ustanovenie § 16 ods. 1 písm. d) zákona však stanovuje povinnosť uvádzať v dokladoch o kúpe názov výrobku, čo v danom prípade znamená uviesť názov predávaného črepníkového kvetu. Najvyšší súd nesúhlasí s názorom žalobcu, že zo strany žalovaného ide o extenzívny výklad zákona. Interpretáciu zákonnej požiadavky na uvádzanie názvu výrobku v tom zmysle, že sa má na doklade o kúpe uviesť názov črepníkového ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2Sžo/19/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. v právnej veci žalobcu: C., s.r.o., proti žalovanému: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát
Kľúčové slová: písomný návodinformačné povinnosti
R 99/2013
Právna veta: Ak pracovník kontrolovanej prevádzky nevedel pracovníkom Slovenskej obchodnej inšpekcie v čase kontroly predložiť o kontrolovaných výrobkoch informácie o použití a údržbe výrobku v štátnom jazyku, došlo k porušeniu ustanovenia § 13 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a je to dôvodom na uloženie pokuty.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/13/2012 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalobcu: B., s.r.o., so sídlom H. X., Bratislava, zastúpený: JUDr. Ľ. K., CSc., advoká
Kľúčové slová: informačné povinnosti ochrana spotrebiteľa
R 26/1996
Právna veta: Za nesplnenie informačných povinností, ktoré musí zabezpečiť podľa § 9, § 10 a § 11 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa predávajúci, nemožno uložiť pokutu dovozcovi ani dodávateľovi.

Úryvok z textu:
Včas podanou žalobou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo 14. februára 1995. Týmto rozhodnutím žalovaný správny orgán zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Slovenskej obchodnej inšpekcie, Inšpektorátu v B.B. z 13. júna 1994. Žalobca v žalobe namietal, že žalovaný správny orgán pri rozhodovaní vychádzal z nedostatočne zisteného skutkového stavu veci. Okrem toho namietal nesprávnu právnu kvalifikáciu ich konania, ktoré bolo nedôvodné postihnuté sankciou.
Kľúčové slová: informačné povinnostiinformácie o konečnej jednotkovej cene
Právna veta: Vzhľadom na zákonnú úpravu, obsiahnutú v ustanovení § 11 ods. 1 veta druhá zákona, podľa ktorej „Ak je to potrebné s ohľadom na povahu výrobku, spôsob a dobu jeho používania, je predávajúci povinný zabezpečiť, aby tieto informácie zrozumiteľne obsahoval aj priložený písomný návod.“ a v tejto súvislosti prihliadajúc na charakter kontrolovaných výrobkov (nože a iné kuchynské potreby), pri ktorých je potrebné venovať zvýšenú pozornosť ochrane a bezpečnosti spotrebiteľa. Pokiaľ ide o námietku žalobcu, že skutok nebol vo výroku rozhodnutia náležite individualizovaný, najvyšší súd uvádza, že v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. v právnej veci žalobcu: V., s.r.o., proti žalovanému: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát práce Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. SK/0574/99/08 zo
Právna veta: V správnom konaní ako aj v konaní pred krajským súdom bolo potrebné skúmať, či žalobca svojím konaním naplnil skutkovú podstatu správneho deliktu v zmysle § 24 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa porušením informačných povinností, ktoré tento zákon v § 11 ods. 1 predávajúcemu ukladá a napokon vyriešiť právnu otázku, či v prejednávanej veci nejde o výnimku z tejto povinnosti predávajúceho pri poskytovaní údajov o všeobecne známych skutočnostiach. Uvedené bolo potrebné posudzovať s ohľadom na judikatúru ESD s dôrazom na žalobcom označené rozhodnutia zaoberajúce sa pojmami „všeobecne známe ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžo/38/2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: R.-O. S., S., so sídlom E. X., B., IČO: X., zastúpeného B. L., S., so sídlom T. X., B., proti žalovanému: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave, Prievozská 32, Bratislava, o preskúmanie záko
Právna veta: Rozhodnutie o uložení pokuty za porušenie zákonných povinností odôvodnené len konštatovaním, že bolo prihliadnuté na charakter protiprávneho konania a na rozsah jeho následkov, je v tejto časti nepreskúmateľné.

Úryvok z textu:
Žalobou z 1. júla 1994 sa žalobca domáhal preskúmania rozhodnutia z 28. februára 2001, ktorým žalovaný zmenil rozhodnutie Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie v B. zo 14. decembra 2000 tak, že za porušenie povinností ustanovených v § 3 ods. 1 písm. b), § 11 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 634/1992 Zb.“) mu uložil pokutu vo výške 10 000 Sk. Žalobca vytýkal správnym orgánom nedostatočne zistený skutkový stav, čo neumožnilo n
Kľúčové slová: informačná povinnosť
Právna veta: Energetické štítky sú považované za technické špecifikácie, ktoré sú obsiahnuté v technickom predpise alebo technickej norme a charakterizujú výrobok. Týmito technickými predpismi sú nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 178/2002 Z. z. a 199/2002 Z. z.. Práčky a elektrické chladničky, mrazničky sú považované za určené výrobky, ktoré predstavujú zvýšené riziko ohrozenia oprávneného záujmu, a preto na jeho zmiernenie alebo odstránenie sú ustanovené technické požiadavky, o ktorých je povinný predajca spotrebiteľa informovať a ktoré sú v kontexte znenia ustanovenia § 12 ods. 2 zákona o oc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/178/2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Jaroslavy Fúrovej v právnej veci žalobcu: R., so sídlom H., IČO: X. zastúpeného JUDr. L., advokátkou, so sídlom M., proti žalovanému: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave, Prievozská 22, Brat
Právna veta: Podľa ustanovenia § 1 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa, tento zákon upravuje práva spotrebiteľov a povinnosti výrobcov, predávajúcich, dovozcov a dodávateľov, pôsobnosť orgánov verejnej správy v oblasti ochrany spotrebiteľa, postavenie právnických osôb založených alebo zriadených na ochranu spotrebiteľa (ďalej len „združenie“). Podľa ustanovenia § 4 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa, predávajúci je povinný predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo v správnom množstve a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov. Podľa ustanovenia § 15 ods. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/126/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Jaroslavy Fúrovej v právnej veci žalobcu: S. N. Z., so sídlom, N. Z., zastúpeného JUDr. V. L. ml., advokátom, so sídlom, N. Z
Právna veta: Z ustanovení zákona č. 8/2005 Z.z. vyplýva, že správca má povinnosť oznámiť ministerstvu každú skutočnosť, ktorá môže byť dôvodom na pozastavenie výkonu správcovskej činnosti alebo vyčiarknutie zo zoznamu správcov. Jednou z takýchto skutočností je aj vedenie trestného konania proti správcovi za úmyselný trestný čin, alebo trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním. Žalobca teda mal povinnosť oznámiť ministerstvu, že 22.12.2011 bolo voči nemu vznesené obvinenie. Uvedený zákon neustanovuje žiadne dôvody, ktoré by správcu tejto oznamovacej povinnosti zbavovali.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Sžo/237/2015 Identifikačné číslo spisu: 9012010172 Dátum vydania rozhodnutia: 26.04.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Rumana Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:9012010172.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a zo sudcov JUDr. Jozefa Mil
MENU