Nájdené rozsudky pre výraz: informačné povinnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 237

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

123 dokumentov
2401 dokumentov
99 dokumentov
83 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Súd rozhodnutie správneho orgánu podľa ustanovenia § 250j ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku ako nepreskúmateľné zruší, ak rozhodnutie nie je náležíte odôvodnené (§ 47 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb..) Keďže podľa § 250i ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku je pre súd rozhodujúci skutkový stav, ktorý bol v čase vydania žalobcu napadnutého rozhodnutia a dokazovanie sa nevykonáva, nemôže súd prihliadnuť na vyjadrenie žalovaného k žalobe, v ktorom upresňuje žalobcom porušené právne predpisy.

Úryvok z textu:
Žalobou podanou na Mestskom súde v Bratislave žiadal žalobca o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného správneho orgánu zo 14. februára 1995 a prvostupňového rozhodnutia Inšpektorátu v B.B. z 30. júna 1994, o uložení pokuty žalobcovi za porušenie § 10, § 3 písm. b/ zákona č. 32/1992 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii. Žalobca namietal, že žalovaný žiadnym spôsobom nepreukázal a ne- dokumentoval, že žalobca porušil určené podmienky skladovania kovových zárubní, t.j. neskúmal, či a aká kon
Právna veta: Podľa § 14 ods. 1 zák. č. 250/2007 Z.z. v znení účinnom do 31.10.2008 predávajúci je povinný informovať spotrebiteľa o konečnej cene predávaného výrobku alebo poskytovanej služby a zreteľne označiť výrobok alebo službu cenou alebo informáciu o cene inak vhodne sprístupniť. Zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách, v ust. § 15 ods. 1 v znení účinnom do 31.10.2008 uvádza, že každý tovar musí byť pri predaji označený cenou platnou v čase ponuky, a to cenovkou, informáciou o cene formou cenníka, vývesky alebo iným primeraným spôsobom.Uvedením informácie len o jednotkových cenách a predajných cenách pre ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4Sžo/66 /2010 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členov senátu JUDr. Violy Taká čovej, PhD. a Mgr. Petra Melichera, v právnej veci žalobcu: R. , K. , zastúpená advokátom JUDr. J. K. , K. proti žalovanému: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Prievozská č. 32, Bratislava , v kona
Právna veta: Z ustanovenia § 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa nesporne vyplýva, že vybavenie reklamácie nemôže trvať dlhšie ako 30 dní a tiež že predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do 3 pracovných dní, zaslať následne výrobok na vlastné náklady na odborné posúdenie, pričom predávajúci je povinný orgánom dozoru na ich požiadanie preukázať zaslanie alebo výsledky odborného posúdenia. Zákonodarca teda uložil predávajúcemu povinnosť predložiť orgánu dozoru výsledky odborného posúdenia alebo ich preukázať a orgán dozoru má možnosť sankcionovať nesplnenie tejto povinnosti pokutou.zákon o o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Jany Henčekovej, PhD., v právnej veci žalobcu: R. C. K. C., zastúpeného Advokátskou kanceláriou S. & S,. s.r.o., proti žalovanému: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. SK/07
Právna veta: Najvyšší súd konštatuje, že námietky odsúdeného, že požiadal o obnovu konania a podal sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva nemajú vplyv na právoplatnosť a vykonateľnosť rozsudku Krajinského súdu vo Viedni a Vrchného krajinského súdu vo Viedni. Právoplatnosť charakterizuje nezmeniteľnosť rozhodnutia, ktorá vyjadruje definitívne skončenie konkrétneho prípadu, výnimočne, v presne stanovených prípadoch a postupoch, sa pripúšťa zrušenie právoplatného rozsudku, najmä konaním o dovolaní, obnovou konania. Rozhodnutie je záväzné, t.z., že vec, ktorá je predmetom rozhodnutia, je vyriešená definitív ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 3 Urto 4/201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z pr edsedu senátu JUDr. Milana Lipovského a sudcov JUDr. Aleny Šiškovej a JUDr. Jany Serbovej v konaní o uznanie cudzieho rozhodnutia prerokoval na neverejnom zasadnutí v Bratislav e 17. júla 2013 odvolanie odsúdeného M. K. , narodeného X. v B. , trvale bytom B. , D. X. /X. , t.č. vo výko ne trestu odňatia slobody v Justizanstalt Stein, Rakúska republika, prot
Právna veta: Nemožno opomenúť, že žalovaný nie je povinný spracovávať a vytvárať rôzne prehľady, či tabuľky informácii týkajúcich sa vyúčtovania hodinových odmien, ktoré v momente podania žiadosti žalovanému na správnom orgáne neexistovali, alebo inak usporadúvať informácie podľa kritérií stanovených žiadateľom v žiadosti o informácie. Zo zisteného skutkového stavu veci sa nedá jednoznačne zistiť, či by žalovaný túto informáciu musel vytvoriť, alebo sa táto v jeho systéme nenachádzala. Zo zákona č. 211/2000 Z.z. nevyplýva povinnosť vyhľadávať a zhromažďovať pre žalobcu informácie, ktoré sa v ich ori ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a členov senátu JUDr. Nory Halmovej a JUDr. Petry Príbelskej PhD. , v právnej veci žalobcu: Coryn s.r.o., so sídlom Jesenná 8, Prešov, IČO : 36 510 645, právne zastúpený: JUDr. Michalom Feciľakom, advokátom, so sídlom Jesenná 8, Prešov, proti žalovanému: Primátor mesta Prešov, so sídlom Hlavn
Právna veta: Sociálne poistenie vykonáva Sociálna poisťovňa. Sociálna poisťovňa je verejnoprávna inštitúcia zriadená na výkon sociálneho poistenia (§ 120 ods. 1, 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení). Podľa § 172 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. v konaní vo veciach sociálneho poistenia a vo veciach starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom rozhoduje o právach a povinnostiach účastníkov právnych vzťahov sociálneho poistenia a účastníkov právnych vzťahov starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom Sociálna poisťovňa. Z analýzy a ústavne konformného vý ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 6Sžo/56/2008 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jozefa Hargaša a sudkýň JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a JUDr. Jaroslavy Fúrovej v právnej veci žalobcu JUDr. J. bytom vo V. zastúpeného Mgr. K., advokátkou, so sídlom v B., proti žalovanej Sociálnej poisťovni so sídlom v Bratislave, 29. augusta 8 a 10, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovanej č. X zo dňa 14. marca 2002, na odvolanie žalovan
Právna veta: Námietka podaného návrhu odsúdeného na povolenie obnovy konania voči pôvodnému rozsudku súdu Rakúskej republiky bez príslušného rozhodnutia štátu pôvodu a naň nadväzujúcej informačnej povinnosti a späťvzatiu osvedčenia zo strany štátu pôvodu (§ 19 zák. č. 549/2011 Z. z.), nič nemení na uznateľnosti a vykonateľnosti rozsudku súdu Rakúskej republiky na území Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 2 Urto 3/201 3 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z pr edsedu senátu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Libora Duľu a JUDr. René Štepánika v trestnej veci proti odsúdenému D. P. pre zlo čin ťažkej lúpeže podľa § 142 ods. 1 , § 143 prvá veta, druhý prípad Trestného zákonníka Rakúskej republiky a iné na neverejnom zasadnutí dňa 30 . apríla 2013 v Bratislave o odvolaní odsúdeného proti rozsudku Krajského súdu
Právna veta: Vprípade, že príslušné ustanovenie právneho predpisu obsahuje dve skutkové podstaty správneho deliktu, a teda dva spôsoby správneho sankcionovania, musí správny orgán uloženú sankciu náležite odôvodniť i z hľadiska naplnenia zákonných znakov príslušnej skutkovej podstaty toho ktorého správneho deliktu.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 8016200465 Dátum vydania rozhodnutia: 21. februára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Milučký Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:8016200465.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako kasačný súd v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Milučkého a členov senátu JUDr. Moniky Valašikovej, PhD. a JUDr. A leny Adamcovej v právnej veci sťažovateľa: TAJANA, s. r. o., Dukelská č. 58/65, Giraltovce, IČO: 31 703
Kľúčové slová: záložné právozabezpečenie daňovej pohľadávkyúčel záložného práva
R 23/1997
Právna veta: Ak správca dane v rozhodnutí o vzniku záložného práva k veciam daňového dlžníka podľa § 71 ods. 1, veta prvá zákona SNR č. 511/1992 Zb. v znení zákona č. 146/1995 Z.z. na zabezpečenie daňovej pohľadávky nevymedzil jednoznačne predmet zálohu, je to dôvod, aby súd podľa § 250j ods. 2 O.s.p. pre nepreskúmateľnosť takéto rozhodnutie zrušil.

Úryvok z textu:
Včas podanou žalobou sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného z 31. mája 1995. Týmto rozhodnutím žalovaný zmenil rozhodnutie Daňového úradu T. o určení záložného práva zo 14. februára 1995 tak, že podľa § 71 zákona SNR č. 511/1992 Zb. určil na zabezpečenie pohľadávky na spotrebnej dani a jej príslušenstva vo výške 572,223 274 Sk záložné právo k hnuteľnému majetku, menovite k peniazom v hotovosti uloženým v pokladni a na miestach so stálou zálohou, evidovaných v účtovníctve na syntetick
Právna veta: Správny súd pri posudzovaní zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu v sankčných veciach a rovnako ani správny orgán sa nemôžu zaoberať otázkou, či je príslušná sankcia primeraná vo vzťahu ku skutku a či mal správny orgán aplikovať jednotlivé kritériá inštitútu správneho uváženia pri ukladaní sankcie za situácie, ak príslušná sankcia za spáchaný správny delikt je jednoznačne normatívne vymedzená iba jediným konkrétnym spôsobom sankcionovania, a to taxatívne stanovenou pevnou výškou sankcie.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom Krajský súd v B. (ďalej v texte rozhodnutia len „krajský súd“ alebo „prvostupňový súd“) postupom podľa § 250j ods. 2 písm. a) Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O.s.p.“) rozhodnutie žalovaného č. x, spis č. x z 9. apríla 2014 zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Zároveň žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania vo výške 70 € do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Žalovaný uvedeným rozhodnutím rozklad žalobcu zamietol a potvrdil prvostupň
MENU