Nájdené rozsudky pre výraz: inštitút účastníctva konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
8 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Krajský súd na záver konštatoval, že žalobca by mohol byť účastníkom správneho konania aj z dôvodu, že tvrdí, že môže byť rozhodnutím priamo dotknutý. Poukázal na vyvrátiteľnú domnienku tvrdenia subjektu, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch či povinnostiach priamo dotknutý a to až do času, kým sa nepreukáže opak. Dodal, že preukázanie opaku by malo vychádzať z inej právnej skutočnosti a nie z rozhodnutia správneho orgánu rozhodujúceho v predmetnom správnom konaní. Správnym orgánom v predmetnej veci nemožno vytýkať, že v súlade so zásadami správneho k ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Belka a z členov JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Aleny Poláčkovej PhD., v právnej veci žalobcu: S.P., a.s., B., proti žalovanému: Poštový regulačný úrad, Ul. 1. mája č. 16, Žilina, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. p. 1149/001/07 zo dňa 5.10.2007, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Krajského
Právna veta: Inštitút vedľajšieho účastníka v konaní vo veciach obchodného registra je vylúčený.

Úryvok z textu:
Obvodný súd Bratislava 1 uznesením z 31. decembra 1991 č. k. ZPZ 269/91-2 rozhodol o zápise družstva Jednota SD Č. do podnikového registra dňom 31. decembra 1991. Rozhodol tak na návrh, ktorý v mene družstva podal jeho predseda a podpredseda. K návrhu pripojili uznesenie zo zasadnutia ustanovujúcej členskej schôdze, konanej 31. mája 1991, ktorá rozhodla o založení družstva vyčlenením zo spotrebného družstva Jednota T. podľa § 49 zák. č. 176/1990 Zb. K návrhu tiež pripojili stanový družstva. Pro
Právna veta: Spoločník obchodnej spoločnosti, ktorá návrh na zápis do obchodného registra podala, nie je účastníkom konania, pretože ho zákon za účastníka konania neoznačuje. V konaní vo veciach obchodného registra, začatého na návrh právnickej osoby („podnikateľa“), ktorej sa zápis v registri týka, registrový súd rozhoduje len o právach a povinnostiach navrhovateľa ako účastníka konania.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací zmenil uznesenie prvostupňového súdu tak, že návrh na zápis do obchodného registra v časti - sídlo, spoločníci, vklady a konateľ zamietol. Rozhodol tak s odôvodnením, že bez vedomia konateľa spoločnosti Dr. B., za jeho neúčasti ako aj za neúčasti spoločníčky A. B. sa dňa 17. 2. 1993 konalo valné zhromaždenie spoločnosti, ktorého sa zúčastnil Ing. B. a spoločník B. Účasť Ing. B. na valnom zhromaždení nemožno považovať za účasť spoločníka spoločnosti, preto
Právna veta: Podmienkou, aby niekto mohol byť účastníkom občianskeho súdneho konania je, že musí byť na to spôsobilý. Spôsobilosťou byť účastníkom konania sa rozumie spôsobilosť subjektov mať procesné práva a povinnosti, ktoré procesné právo priznáva účastníkom konania. Ide teda o procesnú subjektivitu. Túto spôsobilosť upravuje Občiansky súdny poriadok v ustanovení § 19 tak, že ju má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti, inak len ten, komu ju zákon priznáva. Citované ustanovenie sa teda odvoláva na hmotné právo, t. j. Občiansky zákonník. Podľa § 7 Občianskeho zákonníka spôsobilosť fyzickej osoby ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 Cdo 7/201 5 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu JUDr. V. , bývajúceho v M. , proti žalovanej Slovenskej republike, za ktorú koná M. , so sídlom v B. , o náhradu škody , vedenej na Okresnom súde Rožňava pod sp. zn. 9 C 86/20 09 , o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 13 . marca 201 4 sp. zn. 4 Co 43/2012, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a. Žalovanej náhradu trov dovolaci
Meritum o náhradu škody z choroby z povolania
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu I. N. , bývajúceho v R. , zastúpeného JUDr. J. U. , advokátom v K. , proti žalovanému S., so sídlom v L. , zastúpený JUDr. J. D. , advokátom v R. , za účasti vedľajše j účastní čky na strane žalovaného Sociálnej poisťovne, pobočk a Rožňava, o náhradu škody z choroby z povolania , vedenej na Okresnom súde Revúca pod sp. zn. 4 C 97/2008, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského
MENU