Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
983833
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 60572
USSR: 33759
NSČR: 115422
NSSČR: 61979
USČR: 75181
EUR-LEX (sk): 11402
EUR-LEX (cz): 11440
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 414077
Krajské súdy (ČR): 37965
Posledná aktualizácia
23.03.2019 23:55

Nájdené rozsudky pre výraz: interný normatívny akt


Približný počet výsledkov: 17 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: interný normatívny akt
  • interny nájdené 1499 krát v 861 dokumentoch
  • normativny nájdené 1070 krát v 668 dokumentoch
  • akt nájdené 6186 krát v 3329 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 11 dokumentov
Krajské a okresné súdy SR 19 dokumentov


Právna veta: Predovšetkým odvolací súd zdôrazňuje, že podľa článku 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. V dôsledku tejto skutočnosti síce mohlo Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny vydať všeobecne záväznú smernicu, upravujúcu náležitosti výkazov o poskytnutí úkonov osobnej asistencie, táto smernica však nemohla obsahovať taký záväzný pokyn pre občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je poberateľom peňažného príspevku na osobnú asistenciu, ktorý nemá podklad v zákone. Oznamovanie požadov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Sžso/14/2012 6011201025 29.05.2013 JUDr. Elena Závadská ECLI:SK:NSSR:2013:6011201025.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátuJUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Marianny Reiffovej, v právnej veci žalobcu: Ing. B. Z., narodený XX. X. XXXX, bytom O.I., Ul. X. W.. XXXX/X, .
Súvisiace predpisy:
460/1992 - Ústava Slovenskej republiky
Právna veta: Podľa § 14 ods. 1,2,3,4,8,9,10,11 ZoPZS, výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby [§ 11 ods. 1 písm. a/] uskutočňuje ministerstvo zdravotníctva. Účastníkmi výberového konania sú žiadatelia o povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, ktorí podali žiadosť v lehote vyhlásenej ministerstvom zdravotníctva a spĺňajú ustanovené podmienky [§ 12 ods. 2 písm. a/, ods. 3 písm. a/ a ods. 4 písm. a/]. Lehotu na podanie žiadosti o vydanie povolenia podľa odseku 1 a termín výberového konania uverejňuje ministerstvo zdravotníctv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vo výberovom konaní postupoval podľa Podmienok, po sudzoval na ich základe práva a povinnosti jeho účastníkov tvrdiac, že ide o interný normatívny akt so záväznosťou len pre správny orgán, posúdil z tohto hľadiska vec po právnej strá nke nesprávne. Krajský súd s a .
Súvisiace predpisy:
578/2004 - Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Zákonná úprava služobného pomeru príslušníkov ozbrojených zborov poskytuje príslušníkom v služobnom pomere nižšiu mieru ochrany, než je tomu u zamestnancov v pracovnom pomere resp. umožňuje služobným orgánom operatívnejšie využitie príslušníkov ustanoviť ich na služobné miesto v danom zbore pre plnenie úloh v inej funkcii. S poukazom na to je potrebné v súvislosti s výkladom ustanovenia § 33 ods. 1 zákona č. 73/1998 Z. z. uviesť, že dikcia zákona hovorí o ustanovení do „voľnej funkcie“ a nie do „primeranej“, resp. „adekvátnej funkcie“. Logickým výkladom citovaného ustanovenia preto dôvodne mož ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ktor ý takýto normatívny akt vydal. Ide o abstraktné formy vnútor nej činnosti verejnej správy s povahou interných normatívnych aktov. Ide o interný organizačný akt, od ktorého sa žalovaný a ani prvostupňový administratívny orgán nemohli odchýliť. ... , ktorý takýto normatívny akt vydal. Jedná sa o abstraktné formy vnútornej činnosti verejnej správy s povahou interných normatívnych aktov. Od normatívn ych právnych aktov, ktoré majú vonkajšie právne účinky, sa vnútorné predpisy odlišujú najmä tým, .
Súvisiace predpisy:
73/1998 - Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície
Merito prevedenie na inú funkciu podľa § 33 ods. 1 , § 35 ods. 1 zák. č. 73/1998 Z.z.
... k správn emu orgánu, ktorý takýto normatívny akt vydal. Jedná sa o abstraktné formy vnútornej činnosti verejnej správy s povahou interných normatívnych aktov. Od normatívnych právnych aktov, ktoré majú vonkajšie právne účinky, sa vnútorné predpisy odlišujú najmä tý m, že ich právne účinky .
Súvisiace predpisy:
311/2001, 13/2006, 73/1998, 66/2007, 32/2004
Merito Potvrdzujúce
... prepustení zo služobného pomeru namietal, že nebol oboznámený so služobným predpisom č. 33/2008, ktorý je interným normatívnym aktom o jednotlivých kritériách, ktoré musí profesionálny vojak spĺňať pri fyzických skúškach. Žalobca tvrdí, že neoboznámenie so služobným ... nebol oboznámený so služobným predpisom č. 33/2008 súd uvádza, že služobný predpis č. 33/2008 je interným normatívnym aktom, je verejne prístupným dokumentom, nepodlieha žiadnemu utajeniu a taktiež sa nachádza na útvarovej nástenke vo Vojenskom .
Súvisiace predpisy:
33/2008, 321/2002, 71/1967, 55/2007, 200/2009, 346/2005
Merito Potvrdené
... interný normatívny akt. Žalobca sa však nepýtal, ktorý zákon upravuje postup exekútora a či je niečo potrebné riešiť interným predpisom, ale žiadal sprístupniť interný akt žalobcu. Zároveň uviedol, žeby do istej miery privítal aj odpoveď, že požadovaný interný normatívny akt ... fiktívne prvostupňové rozhodnutie zo dňa 25. novembra 2008. Žalobca žiadal žalovaného o sprístupnenie interného normatívneho aktu, prípadne odporúčania, usmernenia, vydaného komorou, ktorý určuje (odporúča) súdnym exekútorom spôsob a .
Súvisiace predpisy:
211/2000, 233/1995
Merito Iná povaha rozhodnutia
... 56 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. vydal rozhodnutie vo veci samej. Navyše, Recyklačný fond vydal svoj interný normatívny akt - Smernicu o poskytovaní finančných prostriedkov z Recyklačného fondu, ktorá bola schválená 12. decembra 2008 na IX. zasadnutí SR RF ... Zb. o správnom konaní. Odporca teda nerešpektuje nielen zákon č. 223/2001 Z. z., Správny poriadok ale ani svoj interný normatívny akt - Smernicu RF prijatú 12. decembra 2008 uznesením č. 305-11/2008. Na základe uvedených skutočností tvrdenie odporcu, že .
Súvisiace predpisy:
11/2009, 655/2004, 71/1967, 223/2001
... kontroly krajský súd uviedol, že v dôsledku neurčitosti právnej úpravy si za účelom odstr ánenia pochybností ohľadom neurčitého právneho pojmu interným normatívnym aktom (organizačným poriadkom) upravil žalovaný popisovanie rozhodnutí súvisiacich s výkonom kontroly postupu zadávania zákaziek pred uzavretím zmluvy. Podľa čl. 17 ods .
Súvisiace predpisy:
528/2008, 226/2011, 25/2006
... žalobca požadované texty opatrení označil za informácie, ktoré sa netýkajú rozhodovacej činnosti orgánu činného v trestnom konaní, keďže ide o interný normatívny akt, aké žalovaný zverejňuje na svojej webovej stránke. Rovnako tak pokladal preskúmavané rozhodnutie za nedostatočne odôvodnené, keď mal za to, že .
Súvisiace predpisy:
211/2000, 38/1993, 655/2004, 153/2001, 757/2004
Merito dovolania obvinených
... a organizácii ústrednej štátnej správy organizačnú štruktúru ministerstva určuje organizačný poriadok ministerstva, ktorý vydáva minister. Tento organizačný poriadok je pritom interným normatívnym aktom. Minister vnútra je teda oprávnený zriaďovať útvary PZ priamo na základe zákona o PZ a zriaďovať organizačné súčasti ministerstva priamo .
Súvisiace predpisy:
7/2010, 97/2013, 124/2010, 30/2012, 10/2014, 7/2014, 313/2011, 73/1998, 103/2013, 166/2003, 155/2003, 7/2013, 171/1993, 12/2013, 12/2010, 251/1994, 113/2010, 1/1993, 5/2010, 88/2011, 130/2011, 575/2001, 16/2008, 20/2014, 53/2009, 372/1990, 284/2011, 45/2014, 57/2007, 16/2013, 1/2011, 6/2011, 3/2011, 5/2012, 648/2008, 19/2014, 1/2012, 4/2013, 385/2000, 1/2013
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.