Nájdené rozsudky pre výraz: intravilán

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 124

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

40 dokumentov
375 dokumentov
3 dokumenty
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: V napadnutých rozhodnutiach žalovaný podľa názoru najvyššieho súdu jasne a zrozumiteľne, právne aj skutkovo odôvodnil svoje závery a na základe toho stanovil podmienky výkonu povolenej výnimky na odstrel jedného medveďa hnedého. V rozhodnutí poukazoval na stanovisko ŠOP SR č. ŠOPSR/1386/2014 zo dňa 25.03.2014, podľa ktorého zhodnotením kumulovaného vplyvu výnimky nedôjde k významnému vplyvu na populáciu medveďa hnedého v území európskeho významu, v ktorom odporučili výnimku. V žiadosti o povolenie výnimky boli predložené aj prehlásenia starostov obcí Ž., T. a T., v ktorých starostovia z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a JUDr. Igora Belka v právnej veci žalobcu Lesoochranárske zoskupenie VLK, občianske združenie, Tulčík 26, 082 13 Tulčík, IČO 31 303 862, zastúpeného JUDr. Ivetou Rajtákovou, advokátkou, Štúro va 20, 042 83 Košice , proti žalovanému Ministerstvu
Právna veta: Odňatím možnosti konať pred súdom sa rozumie taký postup súdu, ktorý znemožnil účastníkovi konania realizáciu procesných práv, priznaných mu Občianskym súdnym poriadkom za účelom obhájenia a ochrany jeho práv a právom chránených záujmov. Musí však ísť o znemožnenie realizácie konkrétnych procesných práv, ktoré by inak účastník mohol pred súdom uplatniť a z ktorých v dôsledku nesprávneho postupu súdu bol vylúčený.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: 1/ Ing. Z. , nar. X. , trvale bytom Č.Č. a 2/ L. , nar. X. , trvale bytom Č.Č. , proti žalovanému : JUDr. I., K. , správca konkurznej pod staty úpadcu Č.P. v likvidácii, Č. , IČO: X. , o vylúčenie majetku zo súpisu konkurznej podstaty, na odvolanie žalobcov 1/ a 2/ proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 13. mája 2013, č. k. 49 Cbi 3/2012 -80, takto r o z h o d o
Právna veta: V prípade, ak by sa preukázalo, že táto parcela bola už v tom čase zastavanou plochou, žiadateľky by sa nemohli domáhať navrátenia vlastníckeho práva k nej podľa zákona č. 503/2003 Z.z., pretože tento sa vzťahuje len na pozemky, ktoré sú, resp. boli poľnohospodárskou alebo lesnou pôdou. Pokiaľ by k zmene druhu pozemku došlo až po prechode vlastníctva na štát, odporca by sa s týmto zistením musel v súlade so zákonom vysporiadať, posúdiť, resp. ustáliť reštitučný titul a následne vo veci rozhodnúť, pričom svoje rozhodnutie je povinný náležite odôvodniť. V uvedenej súvislosti krajský súd po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slov enske j republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. J. Zemkovej PhD . a JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci navrhovateľ ky : MUDr. D. M. , N. , zastúpenej JUDr. P. Š., advokátom , L., proti odporcovi : Obvodný pozemkový úrad v Nitre , so sídlom Štefánikova tr. č. 88 , Nitra , za účasti: Ing. V. T., J., v konaní o preskúmani
Právna veta: V zmysle § 237 písm. d/ O.s.p. dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu, ak v tej istej veci sa už právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie. Prekážku prv začatého súdneho konania (litispendencia) upravuje ustanovenie § 83 O.s.p. Táto prekážka zabraňuje, aby na súde prebiehalo iné súdne konanie v tej istej veci. Táto prekážka je daná, ak na ktoromkoľvek súde v Slovenskej republike je začaté konanie, ktoré má rovnakých účastníkov, rovnaký predmet konania a rovnaké skutkové okolnosti, od ktorých sa odvodzuje právo. Ak nie je splnený čo l ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu J. B. , zastúpeného JUDr. A. M. , proti žalovaným 1/ M. K.K. , zastúpenému JUDr. B. M. , 2/ M. H. , 3/ F. H. , 4/ J. D. H. , 5/ Ing. M. S., 6/ V. G. , 7/ M. G. , 8/ M. K.K. , 9/ J. K.K. , o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam , vedenej na Okresnom súdu Humenné pod sp. zn. 18 C 92/2007 , o dovolaní žalovaného 1/ proti rozsudku Krajského súdu v Prešove z 8. apríla 2008 sp
Právna veta: Najvyšší súd v plnom rozsahu poukazuje na právny názor krajského súdu a na doplnenie považuje za potrebné upriamiť pozornosť žalobcu na rozhodnutie najvyššieho súdu sp. zn. 4Sž/98-102/02 zo dňa 17.12.2002, ktorého obsahom je výklad ustanovenia § 250i ods. 3 OSP v tom zmysle, že rozhodnutie sa nezrušuje iba preto, aby sa zopakoval proces a odstránili formálne vady, ktoré nemôžu privodiť vecne iné, či výhodnejšie rozhodnutie pre účastníka. Ustanovenie § 250i ods. 3 OSP jasne zakladá prekážku, účelom ktorej je zabrániť zrušovaniu rozhodnutí správnych orgánov zo strany správnych súdov, ktoré sú po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Sžo/35/2014 1012200237 20. 05. 2015 JUDr. Elena Kováčová ECLI:SK:NSSR:2015:1012200237.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členiek senátu JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. a JUDr. Evy Babiakovej, CSc., v právnej veci žalobcu: Lesoochranárske zoskupenie VLK, občianske zd
Meritum Priestupok
Kľúčové slová: zavinenie podľa ZPpojem priestupkunevedomá nedbanlivosťdopravné značenie
R 78/2014
Právna veta: Pri priestupku je podľa už citovaných ustanovení dôležité nielen to, či ide o konanie, ktoré je za priestupok výslovne označené v Zákone o priestupkoch alebo v inom zákone, ale musí ísť o konanie, ktorého sa obvinený z priestupku dopustil prinajmenšom z nevedomej nedbanlivosti a musí sa ním porušovať alebo ohrozovať záujem spoločnosti.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave II zo dňa 18. januára 2010 bol žalobca uznaný za vinného zo spáchania priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 ods. 1 písm. h/ zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení účinnom v čase spáchania skutku (ďalej len Zákon o priestupkoch alebo ZoP), pretože svojim konaním porušil § 16 ods. 4 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorý
Kľúčové slová: vyrovnanie dedičských podielovprocesné spoločenstvo
R 96/1998
Právna veta: V občianskom súdnom konaní o vyrovnanie dedičských podielov podľa zákona č. 293/1992 Zb. má každá povinná osoba samostatné procesné postavenie. O povinnosti každej z nich treba rozhodovať nezávisle od povinnosti ostatných povinných osôb. Ak v tomto konaní vystupuje niekoľko povinných osôb, každá z nich koná sama za seba (§ 91 ods. 1 O.s.p..) Odvolanie podané len niektorou z povinných osôb má suspenzívny účinok len ohľadne napadnutej časti výroku rozhodnutia súdu.

Úryvok z textu:
Návrhom na začatie konania navrhovatelia sa domáhali vyrovnania dedičských podielov potvrdením vlastníctva k poľnohospodárskym pozemkom v kat. území B., pretože tieto nehnuteľnosti, resp. podiely na nich v dedičskom konaní po poručiteľovi J. M. (otcovi účastníkov) nadobudli iba odporcovia. Okresný súd vo Svidníku rozsudkom vyrovnal dedičské podiely potvrdením vlastníctva navrhovateľov k pozemkom uvedeným vo výroku rozsudku v podieloch každému v 1/5. Návrh na začatie konania v časti týkajúcej sa
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky musí prisvedčiť záveru krajského súdu, že v danom prípade neboli dostatočne preukázané skutkové zistenia odôvodňujúce rozhodnutia o povolení výnimky na usmrtenie chráneného živočícha podľa § 40 ods. 2 a ods. 3 písm. c/ zákona č. 543/2002 Z. z., teda v záujme verejného zdravia alebo verejnej bezpečnosti ľudí. Dôkazy, ktoré tvorili podklad rozhodnutia žalovaného sa týkali spôsobovaných škôd na úrode, lesnej zveri, včelstve, resp. na inom majetku, avšak nepreukazovali ohrozenie života a bezpečnosti obyvateľov. Listiny, na ktoré v odvolaní poukazuje žalovaný ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Sžo/20/2014 1012200239 20.05.2015 JUDr. Elena Kováčová ECLI:SK:NSSR:2015:1012200239.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členiek senátu JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. a JUDr. Evy Babiakovej, CSc., v právnej veci žalobcu: Lesoochranárske zoskupenie VLK, občianske zdru
Právna veta: Stavba penziónu v bezprostrednom susedstve ostatných domových nehnuteľností môže negatívnym spôsobom znížiť, prípadne úplne rušiť výkon vlastníckych práv majiteľov domových nehnuteľností, susediacich so zariadením penziónu z hľadísk upravených v ust. § 2 ods. 3 zákona č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí.

Úryvok z textu:
Preskúmavaným rozhodnutím Krajský úrad v B., štátny krajský hygienik, ako orgán štátnej správy príslušný podlá § 21 písm. c) zákona č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov (dálej len „zákon č. 272/1994 Z. z.“), v znení článku XXI bod 2 zákona č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podlá § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71
MENU