SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1300331
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 66811
USSR: 38857
NSČR: 128883
NSSČR: 71074
USČR: 82222
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 430344
Krajské súdy (ČR): 49345
Posledná aktualizácia
27.02.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: invalidita


Približný počet výsledkov: 1659 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: invalidita
  • invalidita nájdené 7651 krát v 1659 dokumentochPrávna veta: Ak je žiadateľ o invalidný dôchodok invalidný z mladosti, patrí mu invalidný dôchodok podľa § 70 ods. 2 v spojení s § 72 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členov senátu JUDr. Viery Nevedelovej a Mgr. Petra Melichera, v právnej veci navrhovateľa Š. B., zastúpený opatrovníčkou V. B., bytom dtto proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, o žiadosti o invalidnom dôchodku, na odvolanie odporkyne proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z 29. mája 2009, č.k.13Sd 53/2009-44, .
Právna veta: Zo ţiadneho ustanovenia zákona nevyplýva, ţe by poberateľovi čiastočného invalidného dôchodku podľa zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov nemohol vzniknúť nárok na invalidný dôchodok podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Uplatnenie nároku na dávku nemôţe orgán sociálneho poistenia vylúčiť alebo obmedziť tým, ţe zanedbá povinnosť spísať so ţiadateľom ţiadosť o dávku na predpísanom tlačive.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členov senátu JUDr. Aleny Adamcovej a Mgr. Petra Melichera, v právnej veci navrhovateľky S. D., bytom Á., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia č. X. zo 6. mája 2008, o odvolaní odporkyne proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 26Sd/290/2008-13 z 12. februára .
Právna veta: Účelom ustanovenia § 263a ods. 5 zák.č. 461/2003 Z.z. je ochrana tých poistencov, ktorým nárok na (čiastočný) invalidný dôchodok vznikol podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004. Z ustanovenia § 263a ods. 5 zák.č. 461/2003 Z.z. ani z dôvodovej správy k návrhu zákona č. 529/2006 Z.z., ktorým bolo toto ustanovenie do zákona č. 461/2003 Z.z. doplnené, však nevyplýva, že by poistencovi po preskúmaní trvania invalidity podľa § 263a ods. 1,2 nemohol vzniknúť aj nárok na invalidný dôchodok podľa § 70 zák.č. 461/2003 Z.z. z dôvodu viac ako 50%-nej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú čin ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Idy Hanzelovej v právnej veci navrhovateľky E. S., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, Ul. 29. augusta 8, Bratislava o invalidný dôchodok, na odvolanie odporkyne proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 21.januára 2009, č.k. 6Sd/170/08-23 takto r o z h o d o l: Najvyšší súd Slovenskej republiky .
Kľúčové slová: čiastočná invalidita, prekážka v práci na strane zamestnávateľa, prekážky na strane zamestnávateľa

Zbierka NS 2/1999
R 44/1999
Právna veta: Ak po vzniku čiastočnej invalidity navrhovateľa nedošlo podľa § 37 ods. 1 Zákonníka práce k jeho prevedeniu na inú prácu, pre neho aj zdravotne vhodnú, potom náhrada straty na zárobku, poskytnutá navrhovateľovi podľa § 195 Zákonníka práce zahŕňa v sebe aj náhradu mzdy pre prekážky v práci na strane zamestnávateľa (§ 130 ods. 1 Zákonníka práce) a je hrubým zárobkom, významným na výpočet starobného dôchodku a dobu, za ktorú bola vyplatená, treba hodnotiť ako dobu zamestnania.

Úryvok z textu:
Odporkyňa rozhodnutím z 22. januára 1993 priznala navrhovateľovi starobný dôchodok v sume 2022 Sk od 18. júna 1991 vymeraný z III. pracovnej kategórie po započítaní doby 39 rokov zamestnania. Zmeňujúcim rozhodnutím z 21. mája 1993 mu zhodnotila ďalšiu dobu zamestnania (celkove 40 rokov a 155 dní). Dobu zamestnania, rozhodnú pre výšku dôchodku I zohľadnila opätovne v trvaní 39 rokov, preto výšku dôchodku nezmenila. Krajský súd na návrh navrhovateľa obidve cit. rozhodnutia odporkyne potvrdil, keď po .
Právna veta: O odvolaní proti rozhodnutiu, vydanému posudkovou komisiou pobočky Sociálnej poisťovne, v konaní podľa § 3 až § 6 vyhlášky č. 76/1957 Ú. v. v znení vyhlášky FMPSV č. 268/1990 Zb. o prechode z pracovnej neschopnosti do čiastočnej invalidity, rozhoduje ako vecne príslušný odvolací orgán podľa § 14 písm. a) zákona č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení neskorších predpisov* posudková komisia Sociálnej poisťovne - ústredia. Súd na rozhodovanie o odvolaní proti rozhodnutiu posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia ako správneho orgánu prvého stupňa nie je vecne príslušný ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. B. uznesením zo 17. marca 1998 potvrdil rozhodnutie z 9. júna 1997, ktorým odporkyňa (správne malo byť uvedené Sociálna poisťovňa v B. pobočka v R. S.) uznala navrhovateľa dňom 19. mája 1997 za čiastočne invalidného. Súd tak rozhodol na základe skutočnosti, že posudková komisia Sociálnej poisťovne - pobočka v R. S. vypracovala posudok po náležitom lekárskom vyšetrení a po zvážení všetkých okolností, uvádzaných navrhovateľom. odvolaní proti tomuto uzneseniu navrhovateľ uviedol, že je .
Právna veta: Pre posudkový záver o zmene invalidity na čiastočnú invaliditu nie je postačujúca skutočnosť, že za určité obdobia nie sú záznamy o zdravotnom stave dôchodcu. Zmena invalidity na čiastočnú invaliditu musí byť v posudku náležíte odôvodnená a vyvodená z porovnania zdravotného stavu dôchodcu v čase uznania invalidity so zdravotným stavom v čase jej zániku. Bližšie nevysvetlený odkaz na prílohu č. 2 vyhlášky č. 149/1988 Zb. bez ďalšieho zdôvodnenia preto nepostačuje pre záver o zániku invalidity.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Ž. napadnutým rozsudkom potvrdil rozhodnutie odporkyne z 24. mája 2001, ktorým bol navrhovateľovi odňatý invalidný dôchodok od 8. júla 2001. Krajský súd sa po vyhodnotení vykonaného dokazovania stotožnil s právnym názorom odporkyne, že navrhovateľ už zdravotnú podmienku pre poberanie dávky podľa § 29 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 100/1988 Zb.“) nespĺňa a spĺňa podmienky pre priznanie dávky podľa § 37 ods. 1 zákona č. 100 .
Právna veta: Ak trvali zdravotné dôvody čiastočnej invalidity občana a odporkyňa 1. júna 1998 právoplatne nerozhodla o jeho žiadosti, ktorou sa opätovne domáhal priznania čiastočného invalidného dôchodku, odňatého pre neplnenie ekonomickej podmienky, skúmanej samostatne, treba v súlade s § 37 ods. 5 až 12 a § 162d zákona č. 100/1998 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 132/1998 Z. z. porovnať zárobok občana, z ktorého mu bol pôvodne priznaný čiastočný invalidný dôchodok (po jeho úprave o prepočítací koeficient) a zárobkom dosahovaným v rozhodnom období, a tak zistiť z porovnateľného zárobku, či do ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. B. napadnutým rozsudkom potvrdil rozhodnutie odporkyne zo 14. októbra 1998, ktorým navrhovateľovi priznala od 1. júla 1996 čiastočný invalidný dôchodok vo výške 1 860 Sk s tým, že mu patrí do 1. augusta 1997. Týmto rozsudkom mal byť realizovaný rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 29. mája 1998 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v B. B. zo 6. mája 1997. Súd prvého stupňa týmto rozsudkom potvrdil aj rozhodnutie odporkyne zo 14. októbra 1998, ktorým bol navrhovateľovi zvýšený .
Právna veta: Z ustanovenia § 162e ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 107/1999 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 1999 vyplýva, že splnenie podmienky podstatného poklesu zárobku v období od 1. septembra 1994 do 30. mája 1998 (v ktorom sa podstatný pokles zárobku skúmal samostatne a nie ako súčasť čiastočnej invalidity) sa od 1. júna 1998 musí skúmať podľa § 37 zákona č. 100/1988 Zb. v znení zákona č. 132/1998 Z. z. účinného od 1. júna 1998.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: Krajský súd v B. B. potvrdil rozhodnutie odporkyne z 18. januára 1999, ktorým táto zastavila výplatu čiastočného invalidného dôchodku navrhovateľke od 6. februára 1999 pre nesplnenie podmienky poklesu jej zárobku. Zistil, že navrhovateľke bol priznaný od 1. septembra 1997 čiastočný invalidný dôchodok v súbehu s vdovským dôchodkom v sume 860 Sk mesačne vypočítaný z priemerného mesačného zárobku neobmedzeného v sume 3 284 Sk. Po valorizácii za rok 1997 o 12 % bol porovnateľný zárobok určený .
Právna veta: Uznanie invalidity je jedným, nie však jediným dôvodom hodným osobitného zreteľa pre zvýšenie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia v zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 437/2004 Z.z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne aozriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu J. Š., bývajúceho v K. , zastúpeného JUDr. D. A. , advokátom so sídlom v K. , proti žalovanej S., so sídlom v B. , IČO : X. , o zvýšenie sťaženia spoločenského uplatne nia , vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 20 C 79/2007, na dovolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 25. mája 2010 sp. zn. 6 Co 125/2009, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej .
Právna veta: Z ustanovenia § 71 ods. 2 zákona vyplýva, že na uznanie invalidity v zmysle zákona nepostačuje preukázanie zhoršeného zdravotného stavu; musí ísť o taký nepriaznivý zdravotný stav, ktorý má trvať dlhšie ako jeden rok. Z tohto pohľadu je potrebné posudzovať aj možnosť uznania invalidity z hľadiska diagnostikovania jednotlivých zdravotných postihnutí a pretrvávania ich závažnosti, resp. ich ovplyvniteľnosti liečbou a dodržiavaním napr. prísnej abstinencie.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 9So/133/2015 7014200772 29. 03. 2017 JUDr. Viera Nevedelová ECLI:SK:NSSR:2017:7014200772.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členov senátu JUDr. Judity Kokolevskej a Mgr. Viliama Pohančeníka v právnej veci navrhovateľky: O.. O. N., nar. XX.XX.XXXX, bytom O. č. 4, G., proti .
Právna veta: Za podstatnú zmenu pomerov poškodeného, odôvodňujúcu zmenu v úprave jeho nároku za stratu na zárobku po skončení práceneschopnosti alebo pri uznaní invalidity alebo čiastočnej invalidity, treba považovať priznanie starobného dôchodku na jeho žiadosť; zdrojom jeho príjmu je dôchodok ako dávka sociálneho zabezpečenia a nie mzda, resp. jej náhrada. Od 1. januára 1989 sa nárok za stratu na dôchodku stal predmetom úpravy sociálneho zabezpečenia; do hrubého zárobku, z ktorého sa vypočítava starobný dôchodok, sa započítava aj náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti pracovní ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... náhradu za stratu na zárobku zanikol. Nárok na náhradu za stratu na zárobku po skončení práceneschopnosti alebo pri uznaní invalidity alebo čiastočnej invalidity (§ 195 Zákonníka práce) vzniká zo zodpovednosti za škodu pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania (§ 190 Zákonníka .
Právna veta: Pred termínom kontrolnej lekárskej prehliadky, nariadenej na zasadnutí posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia pred 1. januárom 2004, neprichádza do úvahy začatie konania o preskúmanie trvania invalidity z podnetu Sociálnej poisťovne podľa § 263 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
... krajský súd osvojil závery posudkových komisií a posudkovej lekárky Sociálnej poisťovne, že navrho- vateľka nespĺňa podmienky invalidity ani čiastočnej invalidity podľa zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v žnem neskorších predpisov (ďalej len ... novšie správy z odborných lekárskych vyšetrení a hospitalizácií. Krajský súd preto doplňoval dokazovanie o posú­ denie invalidity na základe novších lekárskych nálezov. Posudková lekárka ústredia Sociálnej poisťovne dňa 24. augusta 2004 na základe .
Kľúčové slová: úplatok, podplácanie, prijímanie úplatku

Zbierka NS 10/2018
R 101/2018
Právna veta: Ustanovenie § 55 ods. 2 Trestného zákona neviaže zákaz uloženia trestu povinnej práce na nedostatok zdravotnej spôsobilosti páchateľa na výkon takého trestu, ale len na okolnosť jeho dlhodobej práceneschopnosti,alebo invalidity páchateľa (bez rozlíšenia jej rozsahu). Z tohto dôvodu súd nie je oprávnený preskúmavať, či napriek preukázanej, a to hoci len čiastočnej invalidite páchateľa, by tento bol alebo nebol schopný prípadne uložený trest povinnej práce vykonať.

Úryvok z textu:
... trestu povinnej práce na zdravotnú spôsobilosť páchateľa k jeho výkonu, ale len na okolnosť jeho dlhodobej práceneschopnosti alebo invalidity (porovnaj § 64 Trestného zákonníka Českej republiky, ktorý súdu pred uložením trestu vš eobecne prospešných prác ukladá ... práce nemožno uložiť len osobe, ktorá je úplne neschopná pracovať - či už kvôli úplnej práceneschopnosti alebo úplnej invalidite. Obžalovaný je naproti tomu naďalej schopný zárobkovej činnosti, čo plynie z jeho opakovaného vyjadrenia, ako aj zo .
Právna veta: Rozhodovanie o nárokoch na náhradu za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri uznaní invalidity alebo čiastočnej invalidity, o náhrade za stratu na dôchodku a o náhrade nákladov na výživu pozostalých, vzniknutých z pracovných úrazov alebo chorôb z povolania do 31. decembra 2003, patrí do právomoci súdu, aj keď nároky boli uplatnené po účinnosti zákona č. 463/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
... za stratu na zárobku alebo stratu na dôchodku (počas práceneschopností a po skončení práceneschopnosti alebo pri uznaní invalidity alebo čiastočnej invalidity), za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia, účelne vynaložené náklady spojené s liečením a vecnú škodu [§ ... na rozhodovanie o nárokoch na náhradu za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri uznaní invalidity alebo čiastočnej invalidity, na náhradu za stratu na dôchodku a na náhradu nákladov na výživu pozostalých, o ktorých .
Kľúčové slová: dávka dôchodkového zabezpečenia, výkon sociálneho poistenia

Zbierka NS 2/2006
R 24/2006
Právna veta: Podľa či. 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky výklad a uplatňovanie zákonov musí byť v súlade s ústavou aj medzinárodnými dohovormi, preto odporkyňa musí nárok žiadateľa o invalidný dôchodok posúdiť aj z hľadiska či. 39 Ústavy Slovenskej republiky a či. 58 Dohovoru o minimálnej norme sociálneho zabezpečenia č. 102 (oznámenie č. 46J/1991 Zb.).

Úryvok z textu:
... u žiadateľa o dávku nad 28 rokov veku bola 5 rokov a zisťovala sa z posledných 10 rokov pred vznikom invalidity. Súčasne konštatoval, že v tomto rozhodnom období od 9. septembra 1993 do 9. septembra 2003 bol navrhovateľ zamestnaný 3 roky ... ­ nom, a tiež že na rizikovom pracovisku odpracoval 13 rokov. Ďalej uviedol, že miera jeho funkčnej poruchy už pred uznaním invalidity bola stanovená 50 % a po krvácaní do mozgu sa zvýšila na 70 % a pritom je na tom horšie ako iní .
Kľúčové slová: posudzovať zdravotný stav, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, nárok na invalidný dôchodok

Zbierka NS 5/2006
R 43/2006
Právna veta: Pri posudzovaní schopnosti žiadateľa o dávku sociálneho zabez­pečenia (poistenia), ktorá je podmienená dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vykonávať trvalé zamestnanie, treba vždy pri­hliadať okrem rozsahu zachovaných pracovných schopností i na vek občana, dosiahnutú kvalifikáciu, ako aj prípadnú možnosť re­kvalifikácie na iné vhodné alebo primerané zamestnanie.

Úryvok z textu:
... o invalidný dôchodok stotožniac sa s názo­ rom odporkyne, že navrhovateľovo zdravotné poškodenie nezodpovedá inva­ lidite alebo čiastočnej invalidite. Proti tomuto rozsudku krajského súdu navrhovateľ podal v zákonnej le­ hote odvolanie, v ktorom uviedol, že jeho ... priložené navrhovateľom k od­ volaniu, nemožno bez akýchkoľvek pochybností dospieť k záveru, že navr­ hovateľ nespĺňa podmienky invalidity pre nárok na invalidný dôchodok podľa § 29 ods. 3 zákona o sociálnom zabezpečení alebo čiastočnej invalidi­ ty .
Právna veta: V konaní o náhrade nákladov na výživu pozostalých, ktoré nebo­ lo právoplatne skončené do 31. decembra 2003, sa po tomto dni roz­ hodne za obdobie do 31. decembra 2003 podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 a za obdobie po 31. decembri 2003 ako o pozos­ talostnej úrazovej rente podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. To platí aj na konanie o ná­ hrade, na ktorú vznikol nárok pred 1. januárom 2004, ale nárok na jej náhradu bol uplatnený po 31. decembri 2003.

Úryvok z textu:
... daná vo veciach nárokov na ná­ hradu za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo uzna­ ní invalidity alebo čiastočnej invalidity, na náhradu za stratu na dôchodku a na náhradu nákladov na výživu pozostalých, o ktorých treba rozhodnúť podľa ... poistení) je vyňatý nárok na náhradu za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo po uznaní invalidity ale­ bo čiastočnej invalidity a nárok na náhradu nákladov na výživu pozostalých za obdobie po 31. decembri 2003, lebo tieto nároky .
Kľúčové slová: strata na zárobku pri škode na zdraví, pracovná neschopnosť, pravdepodobný zárobok, osoba zárobkovo činná

Zbierka NS 2/2004
R 29/2004
Právna veta: Nárok na náhradu za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti má poškodený aj v prípade, ak v čase vzniku škody nebol zamestnaný a nedosahoval žiadny zárobok, resp. iný príjem, nahradzujúci zárobok, ale poberal len podporu v nezamestnanosti. Poškodený v takomto prípade musí preukázať, že po skončení pracovnej neschopnosti sa chcel stať osobou zárobkovo činnou, k čomu nedošlo len v dôsledku poškodenia jeho zdravia. Pri určení výšky nároku na náhradu za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti treba vychádzať z pravdepodobného zárobku, ktorý by poškodený dosiahol, ne ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... škoda vzniknutá následkom choroby z povolania spočíva tiež v strate na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti (pri uznaní invalidity) i v čase nedobrovoľnej nezamestnanosti. Žalobkyňa nepovažovala za správny ani záver odvolacieho súdu, že nepreukázala, že sa ... vzniknutých zo spôsobenej škody. Pri určení výšky náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo invalidite v zmysle § 447 Občianskeho zákonníka by sa v prípade vzniku práva malo vychádzať z pravdepodobných príjmov, .
Kľúčové slová: čiastočný invalidný dôchodok, nárok na invalidný dôchodok

Zbierka NS 1/2002
R 19/2002
Právna veta: Aj vtedy, ak rozhodnutiu o opätovnom priznaní čiastočného invalidného dôchodku predchádzalo rozhodnutie o odňatí tejto dávky pre neplnenie podmienky podstatného poklesu zárobku, porovnateľným priemerným mesačným zárobkom, neobmedzeným podľa § 12 ods. 6 a zvýšeným podľa § 37 ods. 11 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov je ten zárobok, z ktorého bol naposledy vypočítaný čiastočný invalidný dôchodok pred jeho odňatím pre neplnenie ekonomickej podmienky.

Úryvok z textu:
... došlo k zániku nároku na túto dávku v dôsledku právoplatného rozhodnutia o jej odňatí pre neplnenie ekonomickej podmienky, ak čiastočná invalidita pretrvávala. K zmene zániku nároku na dávku na zánik nároku na jej výplatu došlo podlá uvedených zákonných ustanovení priamo zo .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.