SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1269506
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 66587
USSR: 38680
NSČR: 128346
NSSČR: 69783
USČR: 81942
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 429808
Krajské súdy (ČR): 48822
Posledná aktualizácia
27.01.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: invalidný dôchodok a čiastočný invalidný dôchodok, ktoré boli priznané podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004


Približný počet výsledkov: 45 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
 • vyhľadávací dotaz: invalidný dôchodok a čiastočný invalidný dôchodok, ktoré boli priznané podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004
 • invalidny nájdené 31158 krát v 3597 dokumentoch
 • dochodok nájdené 78612 krát v 5102 dokumentoch
 • a nájdené 3537972 krát v 66562 dokumentoch
 • ciastocny nájdené 14101 krát v 6538 dokumentoch
 • ktory nájdené 1500308 krát v 66065 dokumentoch
 • boli nájdené 120241 krát v 40625 dokumentoch
 • priznany nájdené 25663 krát v 12141 dokumentoch
 • podla nájdené 1076321 krát v 65421 dokumentoch
 • predpisat nájdené 135071 krát v 38710 dokumentoch
 • ucinny nájdené 65323 krát v 26519 dokumentoch
 • pred nájdené 182884 krát v 48232 dokumentoch
 • 1 nájdené 1168308 krát v 66215 dokumentoch
 • januar nájdené 69617 krát v 24982 dokumentoch
 • 2004 nájdené 80984 krát v 22066 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 1 dokument
Krajské súdy SR 96 dokumentov


Právna veta: "Podľa § 112 ods. 4 zákona o sociálnom poistení výplata dávky sa zastaví, uvoľní alebo sa dávka vypláca v nižšej sume alebo vo vyššej sume, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na nárok na výplatu dávky. Podľa § 263 ods. 1 zákona o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z. invalidný dôchodok a čiastočný invalidný dôchodok, ktoré boli priznané podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004, sa považujú po 31. decembri 2003 za invalidný dôchodok\ podľa tohto zákona v sume, v akej patrili k 31. decembru 2003 a vyplácajú sa aj po tomto dni za podmienok ustanovených predpismi účinnými do ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej, členiek senátu JUDr. Mari anny Reiffovej a JUDr. Júlie Horskej, v právnej veci navrhovateľa P. K. , bytom M. , Ul. B. č. X. , t. č. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ilava, Mierové námestie č. 1, priečinok X, proti odporkyni Sociálnej poisťovni v Bratislave , Ul. 29. augusta č.8, o spätné priznanie invalidného dôchodku, .
Právna veta: Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodol, že ustanovenia § 263 ods. 2 a ods. 4 až 7 zák.č. 461/2003 Z.z. nie sú v súlade s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Reakciou na uvedený nález Ústavného súdu bolo prijatie zákona č. 529/2006 Z.z., ktorým boli do zákona č. 461/2003 Z.z. s účinnosťou od 1. októbra 2006 vložené aj ustanovenia § 263a a § 263b. V nadväznosti na uvedený nález Ústavného súdu SR a naň nadväzujúcu právnu úpravu odporkyňa posudzovala zdravotný stav navrhovateľa a rozhodovala vo veci tak, ako keby posudzovala trvanie invalidity, resp. čiastočnej invalidity podľa pôvodného ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Anny Žákovej a členiek senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Marianny Reiffovej, v právnej veci navrhovateľa Ing. M. L., bytom v K., zastúpeného JUDr. M. K., advokátom v M., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, o invalidný dôchodok, na odvolanie navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach, č.k. 2Sd/265/2005- 92 z 29. .
Právna veta: Keďže navrhovateľka bola poberateľkou invalidného dôchodku priznaného pred 1. januárom 2004 a pred týmto dátumom dovŕšila vek 57 rokov, od 1. januára 2005 sa jej invalidný dôchodok zo zákona považuje za starobný dôchodok. Navrhovateľke nevznikol nárok na starobný dôchodok, ale má naďalej nárok na invalidný dôchodok, ktorý sa len považuje za starobný dôchodok.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henček ovej , PhD. a čl en ov se nátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Igora Belka v práv nej veci navrhovateľ ky M. C. , bytom C. , proti odporkyni Sociálnej poisťovni , ústredi u, Ul. 29. augusta 8, Bratislava , o preskúmanie rozhodn utia o dporkyne č. X. zo dňa 5. dec embra 2013 , o odvolaní navrhovateľky proti .
Právna veta: Ak dôchodca, ktorý poberal čiastočný invalidný dôchodok do 31. decembra 2003, požiadal o nové posúdenie zdravotného stavu po 1. januári 2004 ešte pred určeným termínom kontrolnej lekárskej prehliadky, nemôže Sociálna poisťovňa z vlastného podnetu rozhodnúť o odňatí jeho čiastočného invalidného dôchodku alebo o znížení tohto dôchodku.

Úryvok z textu:
Krajský súd v T. rozsudkom z 2. novembra 2005 potvrdi rozhodnutie odporkyne, ktorým podľa § 71 a § 112 zákona č. 461/2003 Z.z. zákona o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) odňala navrhovateľke invalidný dôchodok s účinnosťou od 6. júla 2004 s odôvodnením, že miera jej poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je 35%. Po vypočutí navrhovateľky a vyhodnotení posudkov posudkových lekárov pobočky Sociálnej poisťovne v S. a ústredia Sociálnej .
Právna veta: Ak bol poberateľovi invalidného dôchodku alebo čiastočného invalidného dôchodku určený termín kontrolnej lekárskej prehliadky podľa právnych predpisov účinných pred 1. januárom 2004 a pred týmto dňom bol určený termín kontrolnej lekárskej prehliadky s lehotou jej vykonania po 31. decembri 2003, mohla Sociálna poisťovňa preskúmať trvanie invalidity ako podmienky ďalšej existencie nároku na invalidný dôchodok až pri takto určenej kontrolnej lekárskej prehliadke.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Ž. rozsudkom z 12. augusta 2004 potvrdil rozhodnutie z 3. decembra 2003, ktorým odporkyňa priznala navrhovateľke čiastočný in­ validný dôchodok z dôvodu, že podľa posudku Posudkovej komisie Sociálne­ ho zabezpečenia č. III. Sociálnej poisťovne, pobočky v C. je navrhovateľka čiastočne invalidná podľa § 37 ods. 3 písm. b) zákona č. 100/1988 Zb. o so­ ciálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociál­ nom zabezpečení"), lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je .
Právna veta: Pre trvanie nároku na čiastočný invalidný dôchodok v období pre 1.1.1995 nie je ustanovenie § 37 ods. 5 zákona č. 100/1988 Zb. v znení zákona č. 365/1994 Z. z. o nároku na výplatu dôchodku po dobu šiestich kalendárnych mesiacov použiteľné.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom z 8. marca 1995 zrušil rozhodnutie orgánu sociálneho zabezpečenia z 27. mája 1994, ktorým tento orgán odňal navrhovateľovi od 12. júna 1994 čiastočný invalidný dôchodok a súčasne mu zastavil jeho výplatu, a to na základe posudku Posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia so sídlom v P. z 12. mája 1994, podľa ktorého navrhovateľ nie je invalidný ani čiastočne invalidný. V odôvodnení svojho rozsudku krajský súd poukázal na posudky Posudkovej komisie sociálneho .
Právna veta: Pri posudzovaní podmienky podstatného poklesu zárobku pre ďalšie trvanie nároku samostatne zárobkovo činnej osoby na čiastočný invalidný dôchodok aj v období pred 1. januárom 1995* bolo treba zhodnotiť skutočnosť, že požívateľ dôchodku prestal byť zárobkovo činný. Poznámka: */ od 1. januára 1995 pozri § 37 ods. 9 písm. a) zákona č. 100/1988 Zb. v znení zákona č. 365/1994 Z.z.

Úryvok z textu:
Orgán sociálneho zabezpečenia rozhodnutím z 9. júla 1993 odňal navrhovateľke od 6. augusta 1993 čiastočný invalidný dôchodok a týmto dňom jej zastavil jeho výplatu s odôvodnením, že podľa posudku príslušnej posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia nie je úplne ani čiastočne invalidná. Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom z 29. júna 1994 toto rozhodnutie zrušil. Vychádzal pritom z posudku Posudkovej komisie so sídlom v Ž. z 11. mája 1994, podľa ktorého navrhovateľka je čiastočne invalidná a čiastočne .
Právna veta: Na dôchodkové účely pri zisťovaní výšky vymeriavacieho základu na určenie poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie podľa § 16 zákona č. 274/1994 Z. z. v znení zákona č. 374/1994 Z. z. možno zohľadniť náhradu za stratu na zárobku po skončení práceneschopnosti pri pracovnom úraze vtedy, ak sa z nej platilo poistné na dôchodkové zabezpečenie podľa § 14 a § 15 citovaného zákona * Poznámka: */ viď čl. VI., § 16 ods. 1 písm. d) zákona č. 376/1996 Z. z.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Ž. napadnutým rozsudkom potvrdil rozhodnutie z 19. septem- k bra 1996, ktorým odporkyňa odňala navrhovateľovi čiastočný invalidný dôchodok od 12. novembra 1996 z dôvodu nesplnenia podmienky podstatného poklesu na zárobku. Po vykonanom dokazovaní aj súd prvého stupňa dospel k záveru, že navrhovateľ podmienku podstatného poklesu nesplnil. Uviedol, že odporkyňa pri výpočte hrubého zárobku v súlade s § 11 ods. 2 písm. d) vyhlášky č. 149/1988 2b. v platnom znení správne započítala do vymeriavacieho .
Právna veta: Pri skúmaní splnenia ekonomickej podmienky rozhodujúcej pre vznik, trvanie alebo zánik nároku na čiastočný invalidný dôchodok pri zamestnaniach vykonávaných po 1. januári 1993 v Českej republike nemožno zohľadňovať zárobky, dosahované na jej území, ak dôchodca alebo jeho zamestnávateľ neplatí poistné na dôchodkové poistenie na území Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
Odporkyňa rozhodnutím zo 6. júla 1995 odňala navrhovateľovi čiastočný invalidný dôchodok s účinnosťou od 14. júla 1995. Svoje rozhodnutie odôvodnila tým, že navrhovateľ nesplňuje podmienku podstatného poklesu na zárobku, lebo mesačný priemer z jeho hrubých zárobkov, zistený za posledných 12 mesiacov, t.j. za čas od apríla 1994 do konca marca 1995, nie je ani o tretinu nižší, ako valorizovaný porovnateľný mesačný zárobok, zistený zo zárobku, z ktorého sa vypočítal čiastočný invalidný dôchodok. Proti tomuto .
Právna veta: Štátny vyrovnávací príspevok nebol súčasťou dávky sociálneho zabezpečenia (čiastočného invalidného dôchodku) ale sociálnou dávkou, ktorú poskytoval štát a dôchodcom vyplácala Sociálna poisťovňa v Bratislava (jej právny predchodca) spolu s dôchodkom. Nemožno ho preto započítať do súm, vyplácaných ako čiastočný invalidný dôchodok.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. B. napadnutým rozsudkom potvrdil rozhodnutie, ktorým Sociálna poisťovňa v Bratislave (ďalej len odporkyňa) priznala navrhovateľovi mimoriadny starobný dôchodok od 1. februára 1996 v sume 3396,- Sk mesačne. Krajský súd zistil, že výšku dôchodku odporkyňa vypočítala v súlade s platnými predpismi o sociálnom zabezpečení, keď navrhovateľovi započítala v zmysle § 11 ods. 2 písm. b/ vyhlášky č. 149/1988 Zb. do hrubých zárobkov i vyplatený čiastočný invalidný dôchodok až do konca roku 1994 (§ 7 .
Právna veta: V dôsledku účinkov nálezu Ústavného súdu Slovenskej repub­liky zo 7. júna 2006, č. k. PL. ÚS 25/05-51, uverejneného 19. júla 2006 v čiastke č. 171 Zbierky zákonov Slovenskej republiky pod č. 460/2006 Z. z. neprávoplatné rozhodnutia orgánu sociálneho pois­tenia podľa § 263 ods. 2 a ods. 4 až ods. 7 zákona č. 461/2003 Z. z. o so­ciálnom poistení stratili svoj zákonný podklad, teda sú nezákonné a súd ich musí zrušiť.

Úryvok z textu:
... má značne sťažené všeobecné životné podmienky. Termín kontrolnej lekárskej prehliadky určený nebol s tým, že kontrolná lekárska prehliadka je nepotrebná. Invalidný dôchodok a čiastočný invalidný dôchodok, ktoré boli priznané podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004, sa považujú po 31. decem­ bri 2003 za invalidný dôchodok podľa tohto zákona v sume, v akej patrili k 31 .
Právna veta: Zo žiadneho ustanovenia zákona č. 461/2003 Z.z. totiž nevyplýva, že by poistencovi, ktorý má nárok na čiastočný invalidný dôchodok podľa zák.č. 100/1988 Zb., nemohol vzniknúť aj nárok na invalidný dôchodok podľa § 70 zák.č. 461/2003 Z.z. z dôvodu viac ako 50%-nej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, najmä ak na účely zákona č. 461/2003 Z.z. pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u poberateľa čiastočného invalidného dôchodku je 50%.

Úryvok z textu:
... 37 ods. 3 zákona č. 100/1988 Zb. . Podľa § 263 o ds. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. invalidný dôchodok a čiastočný invalidný dôchodok, ktoré boli priznané podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004, sa považujú po 31. decembri 2003 za invalidný dôchodok podľa tohto zákona v sume, v akej patrili k 31. de .
Právna veta: Zo žiadneho ustanovenia zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov nevyplýva, že poberateľovi invalidného dôchodku nemôže vzniknúť nárok na vyšší invalidný dôchodok, priznaný podľa § 73 zákona o sociálnom poistení, ak došlo k takému zhoršeniu jeho zdravotného stavu, ktoré má za následok ďalšie zvýšenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Úryvok z textu:
... obsahu záverov tejto posudkovej komisie ďalšia kontrolná lekárska prehliadka nebola potrebná. Podľa § 263 ods. 1 zákona o sociálnom poistení invalidný dôchodok a čiastočný invalidný dôchodok, ktoré boli priznané podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004, sa považujú po 31. decembri 2003 za invalidný dôchodok podľa tohto zákona v sume, v akej patrili k 31. decembru .
Právna veta: Za podnet inej fyzickej osoby na vykonanie kontrolnej lekárskej prehliadky podľa § 153 ods. 6 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení nemožno považovať žiadosť o priznanie invalidného dôchodku.

Úryvok z textu:
... sociálnom poistení by odporkyňa mohla vykonať kontrolnú lekársku prehliadku pre trvanie nároku na invalidný dô­ chodok až v júni 2006. Invalidný dôchodok a čiastočný invalidný dôchodok, ktoré boli priznané podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004, sa považujú po 31. decem­ bri 2003 za invalidný dôchodok podľa tohto zákona v sume. v akej patrili k 31 .
Právna veta: Ustanovenie § 263a ods. 5 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov nevylučuje moţnosť, aby poistencovi po preskúmaní trvania invalidity podľa § 263a ods. 1, 2 tohto zákona vznikol nový nárok na invalidný dôchodok preto, ţe miera poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa § 70 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov sa zvýšila.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. rozsudkom z 21. januára 2008 zrušil rozhodnutie odporkyne z 28. augusta 2008 v spojení s rozhodnutiami zo 16. septembra 2008 a 20. októbra 2008. V rozsudku uviedol, že rozhodnutím z 28. augusta 2008 odporkyňa podľa § 263 ods. 1 zákona o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z. (ďalej len „zákon o sociálnom poistení “) a podľa § 29 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom zabezpečení“) od 11. júna 2006 priznala .
Právna veta: Ak požívateľ čiastočného invalidného dôchodku utrpí pracovný úraz, ktorý by založil čiastočnú invaliditu, alebo ak sa uňho dodatočne prejaví súvislosť jeho skôr vzniknutej čiastočnej invalidity s pracovným úrazom alebo s chorobou z povolania, považuje sa vznik čiastočnej invalidity na následky pracovného úrazu alebo choroby z povolania za vznik nároku na nové vymeranie dôchodku, pokiaľ je to pre požívateľa dôchodku výhodnejšie. Ak sa dodatočne prejaví súvislosť skôr vzniknutej čiastočnej invalidity s pracovným úrazom alebo chorobou z povolania, nevzniká nová čiastočná invalidita, len sa zis ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím zo 14. februára 2001 odporkyňa zastavila výplatu navrho- vateľkinho čiastočného invalidného dôchodku od 22. marca 2001 v dôsledku nesplnenia podmienky poklesu zárobku. Mesačný priemer hrubých zárob­ kov, zistený z hrubých zárobkov dosiahnutých navrhovatelkou v období od 1. februára 2000 do 31. januára 2001 je 6 385,- Sk. Porovnateľný zárobok je priemerný mesačný zárobok, z ktorého bol vypočítaný jej čiastočný invalid­ ný dôchodok neobmedzený podľa § 12 ods. 6 zákona č. 100/1988 Zb. o sociál­ nom .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.