Nájdené rozsudky pre výraz: investičný fond

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 93

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

33 dokumentov
402 dokumentov
67 dokumentov
34 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Verejnosť konania patrí k ústavným procesným zárukám práva na súdnu a inú právnu ochranu. S verejným prerokovaním veci SÚVÍSÍ princíp ústnosti a bezprostrednosti a právo vyjadriť sa ku všetkým vykonávaným dokazom. Princíp verejnosti však nie je absolútny, to znamená, že umožňuje tiež výnimky. Výnimky z princípu verejnosti sa ale vzťahujú na súdne pojednávanie (prerokovávanie), nie na vyhlásenie rozsudku. Povinnosť vyhlásenia rozsudku je bezvýnimočná. Vyplýva to z doslovného znenia čl. 142 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj zo zákonov, ktoré v súlade s Ústavou Slovenskej republiky upravujú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte na neverejnom zasadnutí 18. februára 1998 prerokoval podnet Investičného fondu PSIPS, a. s., Banská Bystrica, Rudlovská cesta 85, zastúpeného JUDr. V. Š., komerčným právnikom, B., o porušení čl. 46 ods. 1, čl. 48 ods. 2 a čl. 142 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky Najvyšším súdom Slovenskej republiky v konaní pod sp. zn. 4 Sž 41/96 a takto r o z h o d o l :  1. Najvyšší súd Slovenskej republiky konáním vo veci pod sp. zn. 4 Sž 41/96 p o r u š i l z
Právna veta: Článok 127 Ústavy Slovenskej republiky na konanie pred ústavným súdom vyžaduje, aby individuálnym správnym aktom (rozhodnutím orgánu štátnej správy alebo orgánu územnej samosprávy) bolo priamo porušené konkrétne základné právo alebo sloboda občana, ktorého ochrany sa domáha. To si však vyžaduje, aby predmet administratívneho konania bol vecne zhodný s porušením základného práva (slobody), ochrany ktorého sa sťažovateľ domáha. Musí ísť preto o rozhodnutie takého orgánu štátnej správy (územnej samosprávy) uvedeného v ústavnej sťažnosti, ktorý napadnutým rozhodnutím môže porušiť namietané základn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky odmietol ústavnú sťažnosť fyzickej osoby ako zjavne neopodstatnenú. Z o d ô v o d n e n i a : Ústavnému súdu Slovenskej republiky v Košiciach (ďalej len "ústavný súd") bol 11. augusta 1995 doručený návrh, v ktorom jeho pisateľka žiadala "o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia MF SR o pozastavení činnosti Sporofondu PSIS". Poukazuje v ňom na to, že takýto postup Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") považuje za nespravodlivý, pr
Kľúčové slová: bezdôvodné obohatenie podľa občianskeho zákonníkanemožnosť plnenia
R 109/1998
Právna veta: Ak kupujúci na základe zmluvy zaplatí predávajúcemu za budúce akcie určené na predaj ( § 22 ods. 2 zák. č. 92/1991 Zb. v znení platnom do 13.9.1995 ň, ktoré však v dôsledku zmeny právneho predpisu (zákonom č. 190/1995 Z. z.) nemohol nadobudnúť, plnenie predávajúceho sa tým stalo nemožným, preto jeho povinnosť podľa § 575 ods. 1 Obč. zák. zanikla. Kupujúcim zaplatenú kúpnu cenu treba v takomto prípade považovať za bezdôvodné obohatenie vzniknuté plnením, ktorého právny dôvod dodatočne odpadol.

Úryvok z textu:
Okresný súd v Liptovskom Mikuláši rozsudkom zamietol návrh, ktorým sa navrhovateľ domáhal, aby odporcovi bola uložená povinnosť zaplatiť mu sumu 5050 Sk. Poukázal na článok IV. zák. č. 190/1995 Z.z. a dospel k záveru, že návrh nie je dôvodný, lebo ak navrhovateľovi vznikla majetková ujma (v dôsledku zmeny právneho predpisu), zákonodarca ju vyriešil vo vyššiecitovanom článku a odporca (ktorý na základe dohody z 29. novembra 1994 riadne plnil), za túto ujmu nezodpovedá. Na odvolanie navrhovateľa
Kľúčové slová: združovanie občanovzárobková činnosťpodnikanie
R 5/1998
Právna veta: Občianske združenie môže samé alebo spoločne s niekým založiť obchodnú spoločnosť alebo družstvo, alebo sa iným spôsobom majetkovo podieľať na činnosti takýchto podnikateľských subjektov.

Úryvok z textu:
Obvodný súd Košice 1 uznesením z 11. novembra 1994 rozhodol, že sa povoľuje zápis v odd. Sa vo vložke číslo 533/VI. D., investičný fond, akciová spoločnosť, so sídlom v K. do obchodného registra. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 16. novembra 1994. Proti tomuto uzneseniu podal sťažnosť pre porušenie zákona generálny prokurátor Slovenskej republiky. Navrhol, aby Najvyšší súd Slovenskej republiky vyslovil, že týmto uznesením bol porušený zákon, zrušil ho a vec vrátil Obvodnému súdu Košice 1 na ďa
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávkybezdôvodné obohatenie v zmysle OZ
R 42/2002
Právna veta: Aj pohľadávky vyplývajúce z bezdôvodného obohatenia možno postúpiť v zmysle ustanovení § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka. Od oznámenia, resp. preukázania dlžníkovi, že jeho veriteľ postúpil pohľadávku, môže sa dlžník zbaviť záväzku jeho splnením, iba ak plnil postupníkovi, okrem prípadov uvedených v ustanovení § 530 ods. 1 druhá veta Občianskeho zákonníka, t. j. keď postupník dá postupcovi k vymáhaniu pohľadávky súhlas v prípade, že ju sám nevymáha.

Úryvok z textu:
Okresný súd Č. rozsudkom z 2. októbra 1997, sp. zn. 10 C 472/97, uložil odporcovi povinnosť zaplatiť navrhovateľovi sumu 1 400 Sk so 17,6 % úrokom z omeškania od 1. júla 1996 do zaplatenia a nahradiť mu trovy konania v sume 200 Sk a na účet advokáta JUDr. D. K. trovy právneho zastúpenia v sume 740 Sk, všetko do troch dní. Vychádzal zo zistenia, že právny predchodca navrhovateľa Z. investičný fond K. dal verejný prísľub podľa ustanovenia § 850 Občianskeho zákonníka, v ktorom sľúbil prvým 100 000
Právna veta: Z ustanovenia § 524 OZ nevyplýva, že by predmetom o postúpení nemohli byť budúce pohľadávky, a to nielen pohľadávky splatné v budúcnosti, ale aj iné budúce pohľadávky. Zo zmluvy o postúpení, uzatvorenej medzi postupcom a postupníkom, je jednoznačné, že postúpená sporná pohľadávka bola identifikovateľná, existujúca pohľadávka, ktorá skutočnosť ani v konaní namietaná nebola. Definícia pohľadávky vyplýva z ustanovenia § 488 OZ, podľa ktorého záväzkovým vzťahom je právny vzťah, z ktorého veriteľovi vzniká právo na plnenie, pohľadávka od dlžníka a dlžníkovi vzniká povinnosť splniť záväzok. Zo žiadn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 Obo 162/2007 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: C., a.s., G., Bratislava, IČO: X., zastúpený advokátom Mgr. M. O., H., Bratislava, proti žalovanému: P. akciová spoločnosť Poprad, N., Poprad, IČO: X., zastúpený advokátom JUDr. L. T., M., Košice, o zaplatenie 216 816,30 Sk s príslušenstvom, na odvolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Prešove zo dňa 26. novembra 2004 č. k. 4 Cb 256/02-114, takto r
Právna veta: Základným problémom bola odpoveď na otázku, či hráči mali voči slovenskému správcovi dane daňovú povinnosť, ktorá sa vzťahuje len na príjmy plynúce zo zdrojov na území Slovenskej republiky, tzv. obmedzenú daňovú povinnosť, alebo aj na príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, tzv. neobmedzenú daňovú povinnosť. Podľa ZDP je základným kritériom pre rozlíšenie, či športovec je daňovníkom s obmedzenou resp. neobmedzenou povinnosťou otázka domicilu, ktorú rieši ZDP v § 2 ods. 2, 3 a 4. V prípade športovcov G, H. a B sa títo v dôsledku vykonávania športovej činnosti nezdržiavali v rozhodnom obd ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 2 Sž f 8 / 2 0 1 0 S l o v e n s k e j r e p u b l i k y ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Aleny Poláčkovej , PhD. a JUDr. Jozefa Milučkého , v právnej veci žalobcu: H. K. D. T. a.s. , právne zastúpený JUDr. Ľ. P., advokátom, proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. I/226/3
Právna veta: Žalovaný vystupuje v pozícii orgánu verejnej správy, t.j. ako riadiaci orgán, ktorý zverené finančné zdroje spravuje s dohľadovým vrchnostenským oprávnením, ktoré mu vyplýva najmä z ustanovení § 24b a nasl. zák. č. 528/2008 Z. z. (výkon dohľadu nad plnením podmienok poskytnutia pomoci a podpory, súlad platby a súvisiacej dokumentácie so záväznými predpismi, či hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia pomoci a podpory), resp. § 26 zák. č. 528/2008 Z. z. (výkon ochrany finančných záujmov vrátane zistenia nezrovnalostí). Pokiaľ v rámci výkonu svojich oprávnení žalovaný z pozície ri ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1016201582 Dátum vydania rozhodnutia: 2. augusta 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Rumana Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1016201582.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci sťažovateľa (predtým žalobca): Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, so sídlom Študentská 2, Trenčín, IČO: 31 118 259, zastúpený: MAPLE & FISH, s. r. o., advokátska kancelária, so sídlom Dunajská 15/A, Bratis
Právna veta: I. Správne súdnictvo nie je založené na verejnej žalobe „actio popularis“, ktorá by umožnila komukoľvek podať správnu žalobu, ale tieto subjekty zákonodarca výslovne vymedzil v procesnom predpise. II. V zmysle zákona č. 389/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
1. Uznesením č. k. 2S/31/2017-12 zo dňa 25. júla 2018 Krajský súd v Bratislave podľa § 98 ods. 1 písm. e/ Správneho súdneho poriadku (ďalej len „SSP“) odmietol žalobu žalobcu z dôvodu, že žalobca nemá žalobnú legitimáciu v zmysle § 178 SSP na podanie žaloby a nijako nepreukázal ukrátenie na jeho subjektívnych právach a právom chránených záujmoch. Podanou žalobou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 8Dko 1/2015 zo dňa 24. septembra 2015, ktorým žalovaný rozhod
MENU