SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1346318
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67134
USSR: 39251
NSČR: 129664
NSSČR: 71765
USČR: 82533
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431111
Krajské súdy (ČR): 50264
Posledná aktualizácia
18.04.2021 05:27

Nájdené rozsudky pre výraz: inzerát


Približný počet výsledkov: 101 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: inzerát
  • inzerat nájdené 291 krát v 101 dokumentochPrávna veta: Zvolenie internetovej stránky www.bazos.sk, kde inzerujúci prevažne ponúkajú alebo hľadajú tovar alebo služby, ani nutnosť zadania telefónneho čísla, na ktorý je následne zaslaný autorizačný kód, a e-mailovej adresy nemožno vyložiť extenzívne v neprospech obvineného. Na stránke pritom nie sú uvádzané žiadne podmienky inzercie, i keď sa následne vyžadujú, pričom na serióznosť príspevkov by nemala vplyv ani dômyselná prepracovanosť, nakoľko administrátor neskúma ich obsah s ohľadom na vážnosť vôle inzerenta a na uvedenom portáli sa aj v minulosti objavili humorné inzeráty. Aj keď vhodnejším mies ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 1 Tost 9/20 15 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom dňa 29. mája 201 5 v Bratislave, v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Gabriely Šimonovej a sudcov JUDr. Štefana Harabina a JUDr. Viliama Dohňanského v trestnej veci proti obvinenému Ing. J. P. , o sťažnosti prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu , .
Právna veta: Konanie páchateľa zodpovedajúce vo vzťahu ku zločineckej skupine (§ 129 ods. 4 Trestného zákona) zákonným znakom „je jej členom, je pre ňu činný alebo ju podporuje“ v zmysle § 296, § 129 ods. 6 a 7 Trestného zákona nezahŕňa samotné spáchanie trestného činu členom zločineckej skupiny v rámci jej činnosti, alebo takého činu spoločne s členom zločineckej skupiny. V naposledy uvedenom prípade ide teda o viacčinný súbeh zločinu podľa § 296 Trestného zákona a iného trestného činu. Trestnoprávnou podstatou „členstva v zločineckej skupine“ je zaradenie sa do organizačnej štruktúry takej skupiny, n ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . M. B. 30% z utŕženého „výpalného“ , načo si následne K. Š. spoločne s obv. M. C. vytipovali prostredníctvom internetu a inzerátov priváty poskytujúce erotické služby v Br atislave , kde následne, pod zámienkou dostať sa do predmetného privátu sa K. Š. objednal .
Kľúčové slová: zákaz klamania spotrebiteľa, pokuta za spáchanie správneho deliktu, ochrana spotrebiteľa

Zbierka NS 3/1996
R 27/1996
Právna veta: Ak dôvodom pre uloženie pokuty podľa § 24 ods. 1 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa boli dve na sebe nezávislé porušenia povinnosti ustanovených týmto zákonom a z toho u jednej sa predpokladalo, že ide o opakované porušenie povinnosti a správny orgán v dôvodoch rozhodnutia nevyjadril výšku pokuty za každé z nich, ide o takú vadu rozhodnutia, ktorá spôsobuje jeho nepreskúmateľnosť pre nedostatok dôvodov.

Úryvok z textu:
... „uvedenie nepravdivých údajov“ a tejto právnej vete zodpovedá skutková veta v znení „spotrebiteľovi bol vystavený účet rozdielne s ponukou v inzeráte“, ktorá je uvedená v dôvodoch. V rozhodnutí odvolacieho orgánu je skutková veta síce ďalej spresnená, ale pre uloženie pokuty z .
Kľúčové slová: účelové komunikácie, miestne komunikácie, druh pozemku, jedno spracovanie povrchu

Zbierka NS 3/2010
R 25/2010
Právna veta: Právna domnienka podľa § 19 ods. 2 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, že vec je do súpisu zahrnutá oprávnene, nastáva iba ak ten, kto uplatňuje, že vec sa nemala do súpisu zaradiť, nepodá v súdom určenej lehote proti správcovi vylučovaciu žalobu, hoci bol konkurzným súdom poučený o tom, že vec bola zapísaná do súpisu a o právnych dôsledkoch nepodania žaloby.

Úryvok z textu:
... súdu z konkurzného spisu vyplýva, že súčasťou súpisu majetku úpadcu bola len parc.č. X.; ani z ponuky správcu v inzeráte, ani z opatrenia konkurzného súdu z 31. októbra 2002 č.k. 1 K 17/22-177 nevyplýva, že by bol .
Kľúčové slová: nekalosúťažné konanie, porovnávacia reklama, znaky klamlivej reklamy

Zbierka NS 7/2010
R 17/2010
Právna veta: Neprípustná je porovnávacia reklama, ak neporovnáva objektívne vlastnosti produktov.

Úryvok z textu:
... uvádzala spoločnosť T. , pričom išlo o výrobky vyššej kvalitatívnej úrovne. Zároveň zaviazal odporcu zaplatiť navrhovateľovi trovy uverejnenia tohto inzerátu. Vo zvyšku, t. j. v časti návrhu o zákaze rozširovania o pomeroch navrhovateľa nepravdivé a zavádzajúce informácie, súd ... ujmy vo výške 1 000 000,– Sk do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Ďalej uložil odporcovi strpieť uverejnenie inzerátu v denníkoch S. a P. v rozsahu jednej celej strany v znení: Spoločnosť T. prevádzkovateľ siete hypermarketov .
Kľúčové slová: základné ustanovenia - nekalá súťaž, nekalosúťažné konanie, spotrebitelia

Zbierka NS 7/2017
R 69/2017
Právna veta: Účtovanie vyšších cien, ako sú ponúkané ceny uvedené priamo pri tovare, je na ujmu spotrebiteľa a je tým naplnená skutková podstata nekalosúťažného konania v zmysle ustanovenia § 44 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Úryvok z textu:
... požadoval zložiť ako preddavok na úhradu nákladov uverejnenia rozsudku, preto súd ustálil preddavok na sumu 10 000,-- eur za uverejnenie inzerátu v 1⁄4 stránky denníkov. O náhrade trov konania rozhodol poukazom na ustanovenie § 142 ods. 2 O. s. p .
Kľúčové slová: služobný zákrok, colný úrad, zabezpečenie veci

Zbierka NS 3/2015
R 31/2015
Právna veta: Ak colný orgán vykonal služobný zákrok v súlade so zákonnou úpravou, bol oprávnený zasiahnuť do základných práv a slobôd fyzickej osoby, teda zaistiť túto osobu aj nájdené fľaše s liehom.

Úryvok z textu:
... daňových predpisov. Príslušný správny orgán a jeho zamestnanci neporušili zákon, keď reagovali na zverejnený inzerát, komunikovali s osobou, ktorá inzerát zverejnila a sama prejavila vôľu s liehom v rozsiahlom množstve, o ktorého pôvode a spôsobe ... správe daní, pokiaľ colníci aktívne svojou činnosťou prispeli k odhaleniu porušenia daňových predpisov. Žalobca sám zabezpečil zverejnenie inzerátu na predaj alkoholu, alkohol, ktorého pôvod alebo spôsob nadobudnutia následne nevedel preukázať v súlade so Zákonom, .
Právna veta: Správca konkurznej podstaty je oprávnený vypovedať zmluvu o nájme nebytových priestorov, i keď v nájomnej zmluve sa úpadca, ako prenajímateľ, s nájomcom dohodli, že zmluvu nebude môcť po vyhlásení konkurzu vypovedať správca podstaty.

Úryvok z textu:
... čiastkach 10 321 543,60 Sk a 19 047 600,- Sk, ktoré si žalobca uplatňoval v jeho odvolaní, ďalej problematika inzerátu správcu v denníku SME a spor, č. k. 26 Cb 261/00, vedený na Okresnom súde B. I., neboli predmetom .
Právna veta: Rozhodnutím v zmysle zákona č. 260/2011 Z.z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov sa nerozhoduje o pridelení konkrétneho náhradného nájomného bytu s presne vymedzenou podlahovou plochou, ale iba o priznaní nároku na bytovú náhradu.

Úryvok z textu:
... . A to i napriek tomu, že doplnenie dokazovania vykonané súdom spočívalo iba vo vyhľadaní ponúk predaja veľmi podobných nehnuteľností. V inzerátoch požadovaná kúpna cena, z pochopiteľných dôvodov nemusí byť cenou skutočne trhovou, avšak je pravdepodobné, že sa k nej blíži. Touto .
Právna veta: Pokiaľ správca konkurznej podstaty napriek urgenciám konkurzného súdu v rámci dohliadacej činnosti podľa § 12 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, uloženej poriadkovej pokute a opakovanej výzve pod hrozbou zbavenia funkcie, nepristúpil k speňažovaniu majetku úpadcu a ani neuviedol relevantné dôvody, pre ktoré predaj majetku realizovať nemohol, je nutné takéto jeho konanie (resp. nekonanie) hodnotiť ako hrubé porušenie zákonom stanovenej povinnosti vykonávať funkciu správcu s odbornou starostlivosťou, vyplývajúcej z § 8 ods. 2 zákona č. 328/1991 Zb., majúce za následok zbavenie funkci ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... povinnosť informovať súd. Vzhľadom k tomu, že od konania opakovanej schôdze konkurzných veriteľov uplynula lehota 1 rok a správca nezverejnil inzerát na predaj majetku a ani neuviedol dôvody, pre ktoré nepristúpil k speňaženiu majetku. Výzvou zo dňa 23. 08. ... deň 11. 12. 2017 (Uznesenie Krajského súdu zo dňa 27. 11. 2017). septembri 2018 zisťoval najnižšie možné ponuky inzerátov na uverejnenie výzvy SKP. Náklady by predstavovali, ak by sa pristúpilo k speňažovaniu majetku úpadcu predajom v 2-5 kole .
Zbierka NS 6/1998
R 34/1998
Právna veta: K posouzení jednání pachatele, který ve svém týdeníku uveřejňoval příspěvky čtenářů a inzeráty zaslané k uveřejnění konkurenčnímu týdeníku: Na překážku naplnění objektivní stránky trestného činu porušování tajemství dopravovaných zpráv podle § 240 tr. zák. není skutečnost, že se pachatel dopravovaných zpráv neoprávněně zmocnil z poštovní přihrádky adresáta. Není ani podstatné, že písemnost neobsahovala údaje soukromého rázu, ale údaje, které měly být zveřejněny. Rozhodné je, že pachatel využil, popř. prozradil tajemství, o němž se dozvěděl z písemností, jež nebyly určeny jemu. Neoprávněný pr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Obžalovaný se tedy svým počínáním snažil získat i příspěvky dopisovatelů a zejména pak inzeráty, aby mohl za jejich zveřejnění od inzerentů požadovat odměnu. Správně okresní ... 6. 1991 nebyl vydavatelem ani majitelem zmíněného týdeníku, a proto nemohl zveřejnit uvedené inzeráty ani články ve svém týdeníku. Také svědkyně B. R. uváděla, že v ... do výroku o vině byly zahrnuty pouze ty případy, kde příspěvky nebo inzeráty byly jednoznačně adresovány Orlickému týdeníku a nebyly zahrnuty ty případy, kde název listu byl .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.