Nájdené rozsudky pre výraz: iura novit curia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 142

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

384 dokumentov
437 dokumentov
8 dokumentov
22 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: I. „Obťažnosť veci“ v zmysle uvedeného ustanovenia spočíva v zložitosti, komplikovanosti, a tým aj v časovej náročnosti náležitého zistenia skutkového stavu veci, v rozsahu nevyhnutnom na rozhodnutie (§ 2 ods. 5 Trestného poriadku.) So zreteľom na pravidlo „iura novit curia“ (súd pozná právo) nebude preto „obťažnosť veci“ nikdy spočívať v zložitosti právnej kvalifikácie skutku. II. Pod pojmom „iné závažné dôvody“ treba rozumieť dôvody spočívajúce mimo procesnej aktivity (činnosti) súdu alebo iných orgánov činných v trestnom konaní. Pôjde napr. o dlhšiu chorobu sudcu alebo člena senátu, resp ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky nevyhovel návrhu predsedu senátu Krajší súdu v T. na predĺženie lehoty trvania väzby obvinených J. V. a S. P. V. nad dva v zmysle § 71 ods. 2 Trestného poriadku. Z odôvodnenia: Z dikcie tohto ust. Trestného poriadku (§71 ods. 2) je zrejmé, že o ďalšom trvaní väzby v dĺžke do jedného roka môže rozhodnúť Najvyšší súd Slovenskej republiky vtedy, ak nebolo možné v lehote do dvoch rokov trvania väzby skončiť trestné stíhanie pre obťažnosť veci alebo z iných dôvod
Právna veta: I. K výkonu rybárskeho práva spočívajúceho v love rýb musí mať každý občan platný rybársky lístok a platné povolenie na rybolov (§ 10 ods. 1 zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve), okrem osôb, ktoré sú držiteľmi platného osobitného povolenia na rybolov, vydaného Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Zo žiadneho ustanovenia zákona o rybárstve nemožno vyvodiť, že na oprávnenie k lovu rýb stačí len samotné členstvo v Slovenskom rybárskom zväze. II. Zo zásady „iura novit curia“ (súd pozná právo) vyplýva aj pre orgány prípravného konania, že dôkazom výpoveďou svedka, ktorý príslušn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky uvedeným uznesením vyslovil, že právoplatným uznesením vyšetrovateľa OÚV PZ v Leviciach z 30. marca 2001, CVS: OÚV- 199/ 10-LV-2001, bol porušený zákon v ustanovení § 171 ods. 1 Trestného poriadku v prospech obvineného Š. G., zrušil citované uznesenie a vyšetrovateľovi OÚV PZ v Leviciach prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Vyšetrovateľ Okresného úradu vyšetrovania Policajného zboru v Leviciach uznesením zo 16. mar
Právna veta: Podľa zásady iura novit curia (súd pozná právo) muselo byť krajskému súdu zrejmé, že v predmetnej pracovnoprávnej veci bola za žalovaného označená diplomatická misia cudzieho štátu plniaca podľa čl. 3 ods. 1 písm. a/ Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch (na ktorý napokon krajský súd aj sám poukázal) funkciu zástupcu vysielajúceho štátu v štáte prijímajúcom. Rovnako z celého obsahu uvedeného dokumentu mu muselo byť zrejmé, že zamestnávateľom zamestnancov diplomatických misií je zásadne (s výnimkou „súkromnej služobnej osoby“) vysielajúci štát. Z týchto skutočností mal vyvodiť záver, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne S. M. , bývajúcej v B. , prechodne B. , zastúpenej JUDr. Jánom Benčurom, advokátom so sídlom v Bratislave, Záhradnícka č. 41, proti žalovanému V., so sídlom v B., o určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru a náhradu mzdy , o odvolaní žalobkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 1. júla 2010 č. k. 1 C 1/2010 -34 takto r o z h o d o l : Uzneseni
Právna veta: Pri riešení, či vec patrí do právomoci súdov je nutné zaoberať sa otázkou, z akého právneho vzťahu žalobca vyvodzuje v konaní ním uplatňovaný nárok (t.j. predmet konania), následne tento vzťah dôsledne analyzovať a nakoniec správne vyhodnotiť a posúdiť po právnej stránke. Za účelom zabezpečenia podkladov, nevyhnutných pre tento postup, ukladá zákon žalobcovi povinnosť uviesť vždy už v žalobe rozhodujúce skutočnosti. Tie majú súdu umožniť, aby daný právny vzťah a z neho vyvodzovaný nárok analyzoval a právne kvalifikoval z aspektov, významných tak pre posúdenie rôznych otázok procesnej pov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Cdo/120/2017 1216217634 28. marca 2019 JUDr. Jana Bajánková ECLI:SK:NSSR:2019:1216217634.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu E. J., bývajúceho v E., zastúpeného advokátom JUDr. Petrom Belicom, so sídlom v Martine, M. R. Štefánika 36, proti žalovanej HOCHTIEF SK s.r.o., so sídlom v Bratislave, Miletičova 23, IČO: 44 298 170, o zaplatenie 3 448,2
Právna veta: I. Či ide v konkrétnom prípade v zmysle § 105 ods. 1 Trestného poriadku o skutočnosť dôležitú pre trestné konanie, na objasnenie ktorej sú potrebné odborné znalosti, posúdi a rozhodne o tom výhradne príslušný orgán činný v trestnom konaní; pritom rozhodnutie tohto orgánu je pri splnení podmienok uvedených v § 105 ods. 1 veta prvá obligatórne. II. V prípade leteckej nehody dvoch vojenských stíhacích lietadiel, ktorá sa stala pri nacvičovaní bojovej situácie, kde lietadlá vystupovali proti sebe navzájom v postavení útočník - cieľ, nemožno sa v trestnom konaní uspokojiť so Správou o vyšetrova ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Vyšší vojenský súd v Trenčíne o sťažnosti Vojenského obvodného prokurátora v Prešove v trestnej veci kpt. Ing. M. A. proti uzneseniu Vojenského obvodového súdu v Prešove z 28. augusta 2003, sp. zn. 1 T 13/03, rozhodol podľa § 148 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku a sťažnosť vojenského prokurátora ako nedôvodnú zamietol. Z odôvodnenia: Vojenský obvodný prokurátor v Prešove podal na obvineného kpt. Ing. A. obžalobu č. Opv-274/02 zo dňa 30. júna 2003, v ktorej mu kládol za vinu, že sa mal dopu
Kľúčové slová: preskúmanie obžalobyútok na verejného činiteľa
Zbierka NS 1/2005
R 3/2005
Právna veta: I. Ak po nariadení hlavného pojednávania zanikla trestnosť činu, pre ktorý bola obžaloba podaná, v dôsledku jeho vypustenia z Trestného zákona, je súd povinný o obžalobe ďalej konať na hlavom pojednávaní a skúmať, či skutok uvedený v obžalobe nenapĺňa znaky inej skutkovej podstaty trestného činu alebo priestupku, iného správneho deliktu, disciplinárneho previnenia alebo kárneho previnenia, lebo súd nie je viazaný právnym posúdením skutku uvedeného v obžalobe (§ 220 ods. 3 Trestného poriadku). II. Ustanovenia XIII. hlavy Trestného poriadku neumožňujú súdu v takom prípade rozhodnúť o zastave ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor Slovenskej republiky v trestnej veci proti Mgr. P. T. pre trestný čin útoku na verejného činiteľa podľa § 156 ods. 3 Trestného zákona platného do 31. augusta 2003, proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 26. februára 2004, sp. zn. 9 To 16/04, vyslo­ vil, že týmto uznesením a konaním, ktoré mu predchádzalo, bol porušený zákon v ustanoveniach § 148 ods. 1 písm. c), § 2 ods. 5, § 314c
Právna veta: Ak strana uvedie rozhodujúce skutočnosti, z ktorých vyvodzuje tvrdený nárok, ale s týmito skutočnosťami spája nesprávne právne následky, nie je súd viazaný právnym názorom strany sporu a je povinný posúdiť vec podľa tých právnych noriem, ktoré na tvrdený a súdom zistený skutkový stav dopadajú. Súd teda nie je viazaný právnou kvalifikáciou, ale len skutkovým vymedzením v žalobe a musí si vyriešiť aj prípadnú konkurenciu (súbehu) právnych nárokov a spomedzi viacerých vybrať správnu právnu normu.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Cdo/174/2018 8113202532 30. apríla 2019 JUDr. Jozef Kolcun ECLI:SK:NSSR:2019:8113202532.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu F. A., bývajúceho v X., zastúpeného JUDr. Michalom Feciľakom, advokátom so sídlom v Prešove, Jesenná č. 8, proti žalovanému Prešovskému samosprávnemu kraju, so sídlom v Prešove, Námestie mieru č. 2, zastúpenému Správou a ú
Právna veta: Z definície právneho postavenia súdneho exekútora podanej priamo Exekučným poriadkom (§ 2 a 3) vyplýva, že exekútor v exekučnom konaní vykonáva úlohy štátneho orgánu. Právne postavenie exekútora je ustanovené tak, že v rámci deľby verejnej (štátnej) moci sa exekútor podieľa na realizácii základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Na súdneho exekútora vykonávajúceho exekučnú činnosť treba v zmysle uvedeného hľadieť ako na orgán, ktorému je zverený výkon verejnej (štátnej) moci v rozsahu ustanovenom zákonom, a to Exekučným poriadkom a subsidiá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne D., s.r.o. so sídlom v D., IČO: X., zastúpenej Mgr. Ľ., advokátom so sídlom v P., proti žalovanej J., bývajúcej v S., zastúpenej JUDr. A., advokátkou so sídlom v B., o zaplatenie 3 684,85 € (111 010 Sk) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Senica pod sp. zn. 5 C 122/2006, na dovolanie žalovanej proti rozsudku Krajského súdu v Trnave z 3. júna 2008 sp. zn. 10 Co 38/2008, t
Právna veta: Od poplatku je oslobodený navrhovateľ v konaní o náhradu škody alebo nemajetkovej ujmy, ktoré mu boli spôsobené trestným činom (§ 4 ods. 2 písm. i/ zákona č. 71/1992 Zb.). Poplatková povinnosť vzniká podaním návrhu, odvolania a dovolania alebo žiadosti na vykonanie poplatkového úkonu, ak je poplatníkom navrhovateľ, odvolateľ a dovolateľ (§ 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 71/1992 Zb.). Ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania alebo dovolania, prvostupňový súd vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote, ktorú určí spravidla v lehote desiatich dní od doručenia ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Cdo 127 /201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu B. , so sídlom v K. , proti žalovanej H. S., naposledy bývajúcej v K. , o zaplatenie 2 405,68 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 18 Ro 44 /20 12 , o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 29. novembra 201 2 sp. zn. 4 Co 13 6/201 2, takto r o z h o d o l : Z r u š u j e uznesenie Krajského súdu v Košici
MENU