Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1078774
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63681
USSR: 34752
NSČR: 121644
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421559
Krajské súdy (ČR): 41623
Posledná aktualizácia
21.01.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: jednotlivé úkony exekučnej činnosti


Približný počet výsledkov: 35 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: jednotlivé úkony exekučnej činnosti
  • jednotlivy nájdené 24959 krát v 12129 dokumentoch
  • ukon nájdené 90308 krát v 26105 dokumentoch
  • exekucny nájdené 115656 krát v 6138 dokumentoch
  • cinnost nájdené 104798 krát v 24421 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 40 dokumentov
Krajské súdy SR 23843 dokumentov


Právna veta: Z logického a gramatického výkladu ustanovenia § 14 ods. 1 písm. a/ vyhlášky č. 288/1995 Z. z o odmenách a náhradách súdnych exekútorov vyplýva, že pri výpočte odmeny súdneho exekútora sa má zohľadniť počet účelne vynaložených hodín na exekúciu a nie počet jednotlivých úkonov. Účelnosť hodín vynaložených na exekúciu je práve predpokladom na priznanie odmeny exekútora (§ 14 ods. 1 písm. a/ vyhlášky). Rozhodujúce je časové hľadisko jednotlivých úkonov, teda čas reálne potrebný na ich vykonanie. Naopak bez relevancie je početnosť jednotlivých úkonov.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej P., s.r.o. so sídlom v B., zastúpenej JUDr. M. M., advokátom so sídlom v B., proti povinnému Š. K., naposledy bytom M., o vymoženie 25 200,- Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Michalovce pod sp. zn. 5 Er 66/2005, o dovolaní súdneho exekútora proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 29. júna 2007 sp. zn. 4 CoE 39/2007, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej .
Kľúčové slová: odmena exekútora , vykonanie exekúcie

Zbierka NS 6/2007
R 69/2007
Rozsudok
Právna veta: Pri výpočte odmeny súdneho exekútora podľa § 14 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov v znení neskorších predpisov je určujúci čas potrebný na vykonanie exekúcie bez zreteľa na počet úkonov, ktoré si exekúcia vyžaduje. Sčítanie časového trvania jednotlivých úkonov exekučnej činnosti a na základe tohto súčtu určenie odmeny podľa § 14 ods. 2 vyhlášky je v súlade s jej ustanovením § 14 ods. 1 písm. a).

Úryvok z textu:
... ­ hradil trovy exekúcie a odmenu súdnemu exekútorovi v rozsahu vyhotove­ nej časovej špecifikácie jednotlivých úkonov exekučnej činnosti, špecifikácie paušálne odmeňovaných úkonov exekučnej činnosti a špecifikácie náhrady hotových výdavkov, celkove vo výške ... námietku nemožno považovať ani námietku týkajúcu sa prí­ pustnosti skúmania účelnosti vynaloženého času na jednotlivé úkony exekučnej činnosti súdom. Práve účelnosť hodín vynaložených na exekúciu je predpokladom na priznanie odmeny súdneho exekútora .
Právna veta: Ak sa v exekučnom konaní pred začatím dražby preukáže, že bola podaná žaloba o vylúčenie veci z exekúcie, je súdny exekútor povinný informovať o tom záujemcov; dražbu však, pokiaľ tomu nebráni povolenie odkladu exekúcie, môže vykonať. Žalobca, ktorý podal (excindačnú) žalobu o vylúčenie veci z exekúcie, sa v exekučnom konaní môže domáhať povolenia odkladu exekúcie z dôvodu, že možno očakávať zastavenie exekúcie.

Úryvok z textu:
... z exekúcie nespôsobuje odkla d exekúcie, nespôsobuje prerušenie exekučného konania a netvorí procesnú prekážku, ktorá obmedzuje súdneho exekútora vo vykonaní jednotlivých úkonov exekučnej činnosti. Poukázal na to, že odvolací súd nevysvetlil argumenty pre prijatie interpretácie, že po danie návrhu na vylúčenie vecí z exekúcie .
Právna veta: Podľa ustanovenia § 4 ods. 1 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov v znení vyhlášky č. 405/2006 Z.z základom na určenie odmeny súdneho exekútora za výkon exekučnej činnosti pri exekúcii na peňažné plnenie je výška vymáhanej pohľadávky, ak ďalej nie je ustanovené inak (§ 6, § 14 až 16). To teda znamená, že za výkon exekučnej činnosti, s výnimkou opakujúcich sa plnení (§ 4 ods. 2 vyhlášky) a s výnimkou odmeny za zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti, odmeny pri vylúčení súdneho exekútora z vykonávania ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na nehnuteľnosti, odmeny pri vylúčení súdneho exekútora z vykonávania exekúcie a pri zastavení exekúcie a odmene, ktorou sa odmeňujú paušálne jednotlivé úkony exekučnej činnosti, patrí súdnemu exekútorovi vždy odmena vypočítaná z vymáhanej sumy. Dovolací súd sa v tejto časti stotožnil so záverom generálneho prokurátora .
Právna veta: Základná právna úprava odmeny súdneho exekútora za výkon exekučnej činnosti je v ustanoveniach § 196 a nasl. zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) (ďalej len „zákon č. 233/1995 Z.z.“). Podľa § 199 zákona č. 233/1995 Z.z. výšku odmeny exekútora, náhrady hotových výdavkov, náhrady za stratu času, spôsob ich určenia a výšku primeraného preddavku na odmenu a na náhradu hotových výdavkov exekútora (§ 196 a § 197 ods. 2) ustanoví ministerstvo po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym pred ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na nehnuteľnosti, odmeny pri vylúčení súdneho exekútora z vykonávania exekúcie a pri zastavení exekúcie a odmene, ktorou sa odmeňujú paušálne jednotlivé úkony exekučnej činnosti, patrí súdnemu exekútorovi vždy odmena vypočítaná z vymáhanej sumy. Dovolací súd sa v tejto časti stotožnil so záverom generálneho prokurátora .
Právna veta: Podľa § 49 ods. 2, druhá veta Exekučného poriadku, ak nie je možné doručiť písomnosť právnickej osobe na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je exekútorovi známa, písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky exekútorovi za doručenú, a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený konať za právnickú osobu, sa o tom nedozvie. Vyššie uvedené nasvedčuje tomu, že pri doručovaní upovedomenia o začatí exekúcie povinnému nastala fikcia doručenia v zmysle ustanovenia § 49 ods. 2, druhá veta Exekučného poriadku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... že popri sebe sa nemôžu priznať odmeny podľa počtu hodín účelne vynaložených na exekúci u a aj za jednotlivé úkony exekučnej činnosti, ktoré majú totožnú náplň. Dovolací súd považuje v tomto smere za nenáležitú „polemiku“ dovolateľa so závermi prijatými ... v spojen í s § 14 ods. 1 písm. a) možno vyvodiť, že sčítanie časového trvania jednotlivých úkonov exekučnej činnosti je prípustné a odmena sa následne určuje podľa tohto súčtu. Súdy podľa odôvodnenia ich rozhodnutí priznali súdnej exekútorke .
Právna veta: Predpokladom výmazu právnickej osoby z obchodného registra ex offo v zmysle § 68 ods. 3 písm. c) Obchodného zákonník z dôvodov podľa § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka je nedostatok majetku dlžníka. V danom prípade zániku povinného výmazom z obchodného registra ( čím zanikla jeho spôsobilosť na právne úkony ) predchádzala skutočnosť, že povinný bol nemajetný. Správne teda mala byť exekúcia zastavená podľa § 57 ods. 1 písm. h) Exekučného poriadku, keďže výmazu povinného z obchodného registra predchádzala jeho nemajetnosť, a teda majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie. Takýto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... z vykonávania exekúcie alebo ak exekúciu súd zastaví, odmena súdneho exekútora za výkon exekučnej činnosti sa určuje paušálnou sumou za jednotlivé úkony exekučnej činnosti najmenej 33,19 eur. Podľa § 22 ods. 1 vyhlášky, súdnemu exekútorovi patrí popri odmene aj náhrada hotových výdavkov účelne .
Merito o vymoženie 374,39 € s prísl.
... toľko hodí n, ako ich špecifikoval súdny exekútor (5 hodín). Podľa názoru odvolacieho súdu za jednotlivé úkony exekučnej činnosti špecifikované súdnym exekútorom, tomuto patrí odmena nasledovne : prevzatie návrhu na vykonanie exekúcie a štúd ium spisu 15 ... ako celku. Vyslovil názor, že pre účely časovej odmeny podľa § 14 ods. 1 písm.a/ vyhlášky jednotlivé úkony exekučnej činnosti vykonané súdnym exekútorom v dňoch 16. októbra 2003 až 29. septembra 2008, nemohli z hľadiska časového trvať .
Merito pre 25 410 Sk
... bola zastavená ) sa odmena súdneho exekútora určuje podľa počtu hodín účelne vynaložených na exekúciu a paušálnou sumou za jednotlivé úkony exekučnej činnosti. Na základe časovej špecifikácie jednotlivých úkonov exekučnej činnosti vyhotovenej súdnym exekútorom dospel k záveru, že súdny exekútor vynaložil účelne na exekúciu za preštudovanie návrhu 30 minút .
Merito o vymoženie 699,93 €
... úkon. Odvolací súd vyslovil názor, že ak súdni exekútori pracujú s výpočtovou technikou, majú pretlače na jednotlivé úkony exekučnej činnosti, nepatrí súdnemu exekútorovi paušálne 1 hodina exekučnej činnosti s odmenou 200,-- Sk. Za preštudovanie, spracovanie a ... pred súdom. V súvislosti s rozhodovaním súdov o trovách exekúcie si súdny exekútor uplatnil odmenu za jednotlivé úkony exekučnej činnosti, o ktorom nároku aj súdy rozhodli. Nepriznaním tejto odmeny v uplatnenej výške však súdnemu exekútorovi .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.