Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
813202
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 48278
USSR: 30515
NSČR: 104501
NSSČR: 56115
USČR: 68941
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 399877
Krajské súdy (ČR): 29903
Posledná aktualizácia
18.10.2017 04:13

Nájdené rozsudky pre výraz: judikatúra európskeho súdneho dvora


Približný počet výsledkov: 221 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: judikatúra európskeho súdneho dvora
  • judikatura nájdené 20019 krát v 9034 dokumentoch
  • europsky nájdené 35364 krát v 10499 dokumentoch
  • sudny nájdené 268784 krát v 39501 dokumentoch
  • dvor nájdené 19287 krát v 6114 dokumentochPrávna veta: Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom podniku prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho. V zmysle uvedeného zákonného ustanovenia prešli na žalovanú teda aj práva a povinnosti zo Sociálneho programu týkajúce sa úpravy odstupného pri skončení pracovného pomeru. Vzhľadom na kogentnosť uvedeného ustanovenia a na to, že na základe kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa vnútorný predpis v peňažnom ústave, kde nebola vytvorená O organizácia a kolektívna zmluva prijatá v peňažnom ústave, kde O organizácia vytvorená bola, majú rovnocenné postavenie pri úpr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... priemerného mesačného zárobku, teda žalobou uplatnenej sumy 137 467,50 Sk. Podľa jeho názoru odvolací súd nerešpektoval ani legislatívu a judikatúru Európskeho súdneho dvora vo veciach zachovávania práv zamestnancov, ktorá pri predaji podniku rešpektuje prechod práv a povinností z individuálnych aj kolektívnych právnych aktov ...
Súvisiace predpisy:
311/2001 - Zákonník práce
513/1991 - Obchodný zákonník
Právna veta: Znalecká činnosť je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná znalcami pre zadávateľa za podmienok ustanovených v zákone č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úkonmi znaleckej činnosti sú najmä znalecký posudok a jeho doplnok, odborné stanovisko alebo potvrdenie a odborné vyjadrenie a vysvetlenie; znalec je povinný vykonávať znaleckú činnosť a) osobne, ak ide o fyzickú osobu; to neplatí, ak osobitný predpis ustanovuje inak, b) riadne a v určenej lehote, c) účelne, hospodárne a d) nestranne ( ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... tlakom všeobecne známej situácie na trhu s nehnuteľnosťami) navrhnutá obcou a potvrdená správnym orgánom je neprimerane nízka. Poukázala tiež na judikatúru Európskeho súdneho dvora pre ľudské práva a Ústavného súdu SR v otázke požiadavky primeranej 3 2 Sžo 136/2008 náhrady za vyvlastnenú nehnuteľnosť ...
Súvisiace predpisy:
382/2004 - Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Ustanovenie § 12 zákona č. 199/2004 Z.z. colný zákon v znení účinnom ku dňu 14.06.2007 upravuje výkon následnej kontroly. Z ods. 12 citovaného § 12 vyplýva, že ak je výsledkom následnej kontroly skutočnosť odôvodňujúca dodatočné vymeranie colného dlhu, colný orgán kontrolovanú osobou vyzve, aby sa v primeranej lehote písomne vyjadrila k výsledku uvedenému v protokole o následnej kontrole, alebo sa dostavila na účely prerokovania protokolu o následnej kontrole, o čom colný orgán vyhotoví zápisnicu. Na základe písomného vyjadrenia kontrolovanej osoby colný orgán vydá rozhodnutie o dodatoč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súd námietku žalobcu týkajúcu sa neznalosti oficiálnych textov komunitárnych colných predpisov považoval za dôvodnú a to vzhľadom na judikatúru Európskeho súdneho dvora v podobných oblastiach na ktorú súd pri rozhodovaní prihliada podľa článku 7 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. ... 2006 pod č. C50. Keďže túto skutočnosť namietal žalobca v podanej žalobe, Najvyšší súd SR poukazujúc na judikatúru Európskeho súdneho dvora, najmä na rozsudok sp.zn. C161-01 zo dňa 11.12.2007 konštatuje, že námietka žalobcu ...
Súvisiace predpisy:
199/2004 - Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- účinný od 01.01.1970
Právna veta: Je celkom jednoznačné, že obsah hore uvedeného a iba vo všeobecnej rovine zachyteného pojmu nediskriminácie uchádzačov vo vzťahu k vyhodnoteniu splnenia podmienky technickej alebo odbornej spôsobilosti v procese verejného obstarávania sa musí na národnej úrovni vykladať súladne so závermi judikatúry Súdneho dvora Európskych spoločenstiev a následne tieto poznatky aplikovať na jednotlivé odlišnosti konkrétneho prípadu...K otázke nediskriminácie v procese verejného obstarávania, ako počas súdneho konania viackrát žalovaný zdôraznil, sa vyjadril Súdny dvor Európskych spoločenstiev nap ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ani on ani krajský súd nikdy nespochybnili platnosť Ústavy Slovenskej republiky, existenciu európskeho práva, potrebu eurokonformného výkladu či potrebu zohľadnenia judikatúry Európskeho súdneho dvora. Podľa neho krajský súd v svojom rozsudku správne poukázal na to, ako žalovaný vychádza zo slovenských predpisov ako aj európskych ...
Súvisiace predpisy:
25/2006 - Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Podľa § 43 ods. 5 zákona o DPH (v znení rozhodnom pre posúdenie danej veci), platiteľ je povinný preukázať, že sú splnené podmienky oslobodenia od dane podľa odsekov 1 až 4. Platiteľ je povinný preukázať dodanie tovaru do iného členského štátu kópiou faktúry, a: a/ ak prepravu tovaru zabezpečí dodávateľ alebo odberateľ inou osobou, prepravným dokladom alebo iným dokladom o odoslaní, v ktorom je uvedené miesto určenia, b/ ak prepravu tovaru vykoná dodávateľom písomným potvrdením prijatia tovaru odberateľom alebo osobou ním poverenou, c/ ak prepravu tovaru vykoná odberateľ, písomným vyhlásení ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... národných predpisoch. V Slovenskej republike je to zákon č. 222/2004 Z. z.. Žalovaný v tejto súvislosti poukazoval aj na judikatúru Európskeho súdneho dvora (ďalej aj „ESD“) to na vec sp. zn. C-409/04,v zmysle ktorej článok 28a ods. 3 prvý pododsek ...
Súvisiace predpisy:
222/2004 - Zákon o dani z pridanej hodnoty
Merito § 13 ods. 2 písm. j/ zákona č. 610/2003 Z.z.
... aplikovateľná. § 13 ods. 2 písm. j/ zákona o elektronických komunikáciách je v rozpore s autorizačnou smernicou. V zmysle ustálenej judikatúry Európskeho súdneho dvora vnútroštátna norma, ktorá je v rozpore s komunitárnym právom je neúčinná. Žalovaný bol povinný toto ustanovenie neaplikovať. Ak ho však ...
Súvisiace predpisy:
351/2011, 1/2008, 9/2009, 89/2005
Merito DPH, procesné vady daňového konania, § 44 ods. 1, § 47 ods. 2 a § 52 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
... sa nestotožnil s námietkou pôvodného žalobcu poukazujúcou na rozpor postupu žalovaného a jeho rozhodnutia s Ústavou Slovenskej republiky a judikatúrou Európskeho súdneho dvora (rozsudky z 12.01.2006 Optigen a z 21.02.2006 Halifax). V tejto súvislosti vzal krajský súd do úvahy ...
Súvisiace predpisy:
655/2004, 222/2004, 563/2009, 588/1992, 99/1963, 7/2005
Merito DPH, procesné vady daňového konania, § 44 ods. 1, § 47 ods. 2 a § 52 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
... že sa nestotožnil s námietkou úpadcu poukazujúcou na rozpor postupu žalovaného a jeho rozhodnutia s Ústavou Slovenskej republiky a judikatúrou Európskeho súdneho dvora (rozsudky z 12.01.2006 Optigen a z 21.02.2006 Halifax). V tejto súvislosti vzal krajský súd do úvahy ...
Súvisiace predpisy:
655/2004, 222/2004, 563/2009, 588/1992, 99/1963, 7/2005
Merito sankcia za porušenie čl. 82 Zmluvy o ES zneužitie dominantného § 8 ods. 2 zákona č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže
... . Žalovaný zdôraznil, že pri ukladaní sankcie postupovala nielen v súlade s právnym poriadkom, zákonom, ale aj v súlade s európskou judikatúrou. Európsky súdny dvor (ESD) v prípadoch, kde bola ukladaná sankcia ekonomickému a právnemu nástupcovi porušovateľa hodnotil sankciu uloženú Európskou komisiou podľa kritérií ...
Súvisiace predpisy:
342/2004, 209/1990, 60/2000, 136/2001, 52/2003, 1/2003
Právna veta: Dokazovanie vykonáva správca dane, ktorý vedie daňové konanie. Ak nesplní daňový subjekt pri dokazovaní ním uvádzaných skutočností niektorú zo svojich zákonných povinností, v dôsledku čoho nemožno daňovú povinnosť správne určiť, je správca dane pri určovaní daňovej povinnosti oprávnený použiť pomôcky, ktoré má k dispozícii alebo ktoré si zaobstará bez súčinnosti s daňovým subjektom. Takýmito pomôckami môžu byť najmä listiny, výpisy z verejných záznamov, daňové spisy iných daňových subjektov, znalecké posudky a výpovede svedkov v iných daňových veciach, správy a vyjadrenia iných správcov da ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a žalobcom ako vnútroštátnym subjektom na strane druhej. Zistený skutkový a právny stav aj pri právnom posúdení zohľadňujúcom žalobcom označovanú judikatúru Európskeho súdneho dvora, nemohol mat' za následok iné rozhodnutie správnych orgánov v predmetnej veci. Podľa krajského súdu postup správcu dane, keď určil žalobcovi ...
Súvisiace predpisy:
222/2004 - Zákon o dani z pridanej hodnoty
563/2009 - Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
569/2009 - Zákon o zmene názvu Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.