Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
770895
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 46446
USSR: 28815
NSČR: 101385
NSSČR: 54580
USČR: 67205
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 396213
Krajské súdy (ČR): 27899
Posledná aktualizácia
25.05.2017 01:36

Nájdené rozsudky pre výraz: judikatúra


Približný počet výsledkov: 8594 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: judikatúra
  • judikatura nájdené 18924 krát v 8594 dokumentochPorušenie zákona v neprospech obvineného (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Právo obvineného osobne sa zúčastniť konania pred súdom je v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva považované za základný prvok práva na spravodlivý proces podľa čl. 6 ods. 1 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Keďže účelom práva obvineného na prerokovanie veci v jeho prítomnosti je zaistiť mu reálnu možnosť vyjadriť sa pred súdom k tomu, čo mu je kladené obžalobou za vinu a k dôkazom, na ktorých je založená obžaloba, je logické, že Trestný poriadok, ktorý uvedené ústavné právo obvineného bližšie rozvádza, upravuje odlišné požiadavky na prítomnosť obvineného, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Subjektívna a objektívna stránka nestrannosti sudcu (merito + právna veta)
Právna veta: Subjektívna stránka nestrannosti sudcu sa týka jeho osobných prejavov vo vzťahu ku konkrétnemu prípadu a k účastníkom konania, prípadne k ich zástupcom. Významné z tohto hľadiska je, čo si sudca myslel pro foro interno. Pri subjektívnej nestrannosti sa vychádza z prezumpcie nestrannosti, až kým nie je preukázaný opak. Na preukázanie nedostatku subjektívnej nestrannosti vyžaduje judikatúra ESĽP dôkaz o skutočnej zaujatosti (pozri napr. Hauschildt proti Dánsku). Rozhodujúce nie je však (subjektívne) stanovisko sudcu, ale existencia objektívnych skutočností, so zreteľom na ktoré môžu vznikať poch ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
28/2013
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Súd môže uložiť dohľad probačného a mediačného úradníka nad obvineným aj v prípade obzvlášť závažného zločinu za predpokladu, že to odôvodňujú výnimočné okolnosti prípadu (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Výnimočné okolnosti sa posudzujú z hľadiska pomerov páchateľa a určitých okolností prípadu. Pomermi páchateľa treba rozumieť okolnosti týkajúce sa osoby páchateľa, jeho osobných a rodinných pomerov, ktoré nesúvisia so spáchaním trestného činu, a existujú v čase rozhodnutia. Pri posudzovaní osoby páchateľa sa pozornosť venuje najmä celému jeho predchádzajúcemu životu (vek, recidíva, postoj k spáchanému trestnému činu). V danom prípade takéto výnimočné okolnosti nadriadený súd nezistil.
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Rozhodnutia o väzbe môže dovolaním napadnúť iba minister spravodlivosti, obvinený takéto oprávnenie v prípadoch rozhodnutia o väzbe zo zákona nemá. Odmietnutie dovolania obvineného ako podané neoprávnenou osobou (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Obvinený (resp. osoby oprávnené v jeho prospech podať opravný prostriedok za podmienok uvedených v ustanovení § 369 ods. 5 Tr. por.), ako aj generálny prokurátor, sú oprávnenými subjektmi na podanie dovolania v zmysle § 369 ods. 2 Tr. por. len proti taxatívne uvedeným rozhodnutiam. Ide o rozhodnutia vo veci samej, teda meritórne rozhodnutia, ktorými sa trestné stíhanie obvineného končí ako celok. Za takéto rozhodnutie nemožno považovať rozhodnutie súdu o väzbe obvineného. Dovolanie, ako mimoriadny opravný prostriedok, má v trestnom procese výnimočné postavenie a bolo by nelogické jeho osobitn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky pripomína, že väzbu je potrebné chápať ako zaisťovací inštitút, slúžiaci k tomu, aby sa dosiahol účel trestného konania. Preto je prirodzené, že rozhodovanie o väzbe je vedené vždy v rovine pravdepodobnosti (a nie istoty) ohľadne následkov, ktoré môžu nastať, ak nebude obvinený držaný vo väzbe, za súčasného zistenia, že doposiaľ získané skutočnosti nasvedčujú tomu, že skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie, bol spáchaný, má znaky stíhaného trestného činu a existuje dôvodné podozrenie, že daný trestný čin spáchal práve obvinený.

Úryvok z textu:
... čl. 5 ods. 1 písm. c/ dohovoru potom podľa judikatúry ESĽP umožňuje obmedzenie osobnej slobody okrem iného aj pre dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu. Podľa judikatúry ESĽP „dôvodnosť“ podozrenia predpokladá existenciu skutočností alebo informácií, ... ustanovuje, že k zbaveniu osobnej slobody môže dôjsť jedine postupom ustanoveným zákonom. Pojem „zákonnosť zbavenia osobnej slobody“ judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej aj „ESĽP“) vykladá v prvom rade ako „súlad s domácim (národným) ...
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Merito o náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
... . p.), príslušný orgán nápravno-výchovného ústavu, zdravotníckeho zariadenia a podobne, a napokon aj pošta, čo je zrejmé aj z ustálenej judikatúry súdov Slovenskej republiky (napríklad V 8/72, R 23/86, ZSP č. 2/2004). 6 11 XCdo 370/2016 18 ...
Súvisiace predpisy:
71/1992, 2/2004, 324/2011, 151/2012
Merito o náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
... . p.), príslušný orgán nápravno-výchovného ústavu, zdravotníckeho zariadenia a podobne, a napokon aj pošta, čo je zrejmé aj z ustálenej judikatúry súdov Slovenskej republiky (napríklad V 8/72, R 23/86, ZSP č. 2/2004). 18. Zákon č. 324/2011 Z ...
Súvisiace predpisy:
71/1992, 2/2004, 324/2011
Merito o náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
... . p.), príslušný orgán nápravno-výchovného ústavu, zdravotníckeho zariadenia a podobne, a napokon aj pošta, čo je zrejmé aj z ustálenej judikatúry súdov Slovenskej republiky (napríklad V 8/72, R 23/86, ZSP č. 2/2004). 18. Zákon č. 324/2011 Z ...
Súvisiace predpisy:
71/1992, 2/2004, 324/2011, 368/2012
Merito o náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
... . p.), príslušný orgán nápravno-výchovného ústavu, zdravotníckeho zariadenia a podobne, a napokon aj pošta, čo je zrejmé aj z ustálenej judikatúry súdov Slovenskej republiky (napríklad V 8/72, R 23/86, ZSP č. 2/2004). 18. Zákon č. 324/2011 Z ...
Súvisiace predpisy:
71/1992, 2/2004, 324/2011, 122/2012, 498/2013
Merito o náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
... . p.), príslušný orgán nápravno-výchovného ústavu, zdravotníckeho zariadenia a podobne, a napokon aj pošta, čo je zrejmé aj z ustálenej judikatúry súdov Slovenskej republiky (napríklad V 8/72, R 23/86, ZSP č. 2/2004). 6 11 XCdo 289/2016 18 ...
Súvisiace predpisy:
71/1992, 2/2004, 324/2011, 198/2012
Merito o náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
... . p.), príslušný orgán nápravno-výchovného ústavu, zdravotníckeho zariadenia a podobne, a napokon aj pošta, čo je zrejmé aj z ustálenej judikatúry súdov Slovenskej republiky (napríklad V 8/72, R 23/86, ZSP č. 2/2004). 18. Zákon č. 324/2011 Z ...
Súvisiace predpisy:
71/1992, 2/2004, 324/2011, 211/2012
Merito o náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
... . p.), príslušný orgán nápravno-výchovného ústavu, zdravotníckeho zariadenia a podobne, a napokon aj pošta, čo je zrejmé aj z ustálenej judikatúry súdov Slovenskej republiky (napríklad V 8/72, R 23/86, ZSP č. 2/2004). 18. Zákon č. 324/2011 Z ...
Súvisiace predpisy:
71/1992, 2/2004, 324/2011, 349/2012
Merito o náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy
... . p.), príslušný orgán nápravno-výchovného ústavu, zdravotníckeho zariadenia a podobne a napokon aj pošta, čo je zrejmé aj z ustálenej judikatúry súdov Slovenskej republiky (napríklad V 8/72, R 23/86, ZSP č. 2/2004). 18. Zákon č. 324/2011 Z ...
Súvisiace predpisy:
71/1992, 2/2004, 324/2011, 441/2012
Merito § 88 ods. 1 písm. c zákona 404/2011 Z. Z.
... poukazujúcou na priamy účinok Dublinského nariadenia v otázke povinnosti aplikácie miernejších donucovacích opatrení a s poukazom na skoršiu judikatúru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. lSža/7/2015 zo dňa 13.02.2015, v ktorom uviedol: „ ... ... zásadu kontinuálneho výkonu štátnej moci (čl. 1 ods. 1 veta prvá ústavy Slovenskej republiky) zdôrazniť, že doterajšia ustálená judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky chápe takto sformulovaný sťažnostný dôvod (viď aj bod č. 13) zakotvený v § ...
Súvisiace predpisy:
404/2011, 71/1967, 757/2004, 372/1990
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.