Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
804107
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 48166
USSR: 30484
NSČR: 103975
NSSČR: 55879
USČR: 68651
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 399371
Krajské súdy (ČR): 29578
Posledná aktualizácia
22.09.2017 06:19

Nájdené rozsudky pre výraz: judikatúra


Približný počet výsledkov: 9008 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: judikatúra
  • judikatura nájdené 19958 krát v 9008 dokumentochPorušenie zákona v neprospech obvineného (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Právo obvineného osobne sa zúčastniť konania pred súdom je v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva považované za základný prvok práva na spravodlivý proces podľa čl. 6 ods. 1 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Keďže účelom práva obvineného na prerokovanie veci v jeho prítomnosti je zaistiť mu reálnu možnosť vyjadriť sa pred súdom k tomu, čo mu je kladené obžalobou za vinu a k dôkazom, na ktorých je založená obžaloba, je logické, že Trestný poriadok, ktorý uvedené ústavné právo obvineného bližšie rozvádza, upravuje odlišné požiadavky na prítomnosť obvineného, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Subjektívna a objektívna stránka nestrannosti sudcu (merito + právna veta)
Právna veta: Subjektívna stránka nestrannosti sudcu sa týka jeho osobných prejavov vo vzťahu ku konkrétnemu prípadu a k účastníkom konania, prípadne k ich zástupcom. Významné z tohto hľadiska je, čo si sudca myslel pro foro interno. Pri subjektívnej nestrannosti sa vychádza z prezumpcie nestrannosti, až kým nie je preukázaný opak. Na preukázanie nedostatku subjektívnej nestrannosti vyžaduje judikatúra ESĽP dôkaz o skutočnej zaujatosti (pozri napr. Hauschildt proti Dánsku). Rozhodujúce nie je však (subjektívne) stanovisko sudcu, ale existencia objektívnych skutočností, so zreteľom na ktoré môžu vznikať poch ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
28/2013
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Súd môže uložiť dohľad probačného a mediačného úradníka nad obvineným aj v prípade obzvlášť závažného zločinu za predpokladu, že to odôvodňujú výnimočné okolnosti prípadu (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Výnimočné okolnosti sa posudzujú z hľadiska pomerov páchateľa a určitých okolností prípadu. Pomermi páchateľa treba rozumieť okolnosti týkajúce sa osoby páchateľa, jeho osobných a rodinných pomerov, ktoré nesúvisia so spáchaním trestného činu, a existujú v čase rozhodnutia. Pri posudzovaní osoby páchateľa sa pozornosť venuje najmä celému jeho predchádzajúcemu životu (vek, recidíva, postoj k spáchanému trestnému činu). V danom prípade takéto výnimočné okolnosti nadriadený súd nezistil.
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Rozhodnutia o väzbe môže dovolaním napadnúť iba minister spravodlivosti, obvinený takéto oprávnenie v prípadoch rozhodnutia o väzbe zo zákona nemá. Odmietnutie dovolania obvineného ako podané neoprávnenou osobou (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Obvinený (resp. osoby oprávnené v jeho prospech podať opravný prostriedok za podmienok uvedených v ustanovení § 369 ods. 5 Tr. por.), ako aj generálny prokurátor, sú oprávnenými subjektmi na podanie dovolania v zmysle § 369 ods. 2 Tr. por. len proti taxatívne uvedeným rozhodnutiam. Ide o rozhodnutia vo veci samej, teda meritórne rozhodnutia, ktorými sa trestné stíhanie obvineného končí ako celok. Za takéto rozhodnutie nemožno považovať rozhodnutie súdu o väzbe obvineného. Dovolanie, ako mimoriadny opravný prostriedok, má v trestnom procese výnimočné postavenie a bolo by nelogické jeho osobitn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Merito sťažnosť vyžiadanej osoby
... majiteľov firmy S., a potom by sa legalizácie príjmu z trestnej činnosti nedopustil. Krádež a podielnictvo toho istého tovaru podľa judikatúry nie je možná, a preto ak podľa nadobúdacej faktúry pracovnú obuv zakúpil od firmy B., mohol sa dopustiť len ... a tlmočenie je súčasťou základného práva obvineného, resp. vyžiadanej osoby, t.j. práva na spravodlivý proces. Ako vyplýva aj z judikatúry (R 48/1994), ide o subjektívne právo obvineného, aby sa mohol vyjadrovať v materinskom jazyku. Je tak zrejmé, že ...
Súvisiace predpisy:
154/2010, 48/1994, 5/2004
Merito o určenie, že nhenuteľnosti patria do dedičstva
... teda „neprikazuje“ ich spoločnú účasť na konaní. Odvolací súd sa podľa jej názoru neopodstatnene odmietol zaoberať zahraničnou judikatúrou, na ktorú poukázala v odvolaní. Svoju argumentáciu týkajúcu sa procesného spoločenstva doplnila tiež poukázaním na ustanovenia ... , prípadne nesprávnu interpretáciu § 91 ods. 2 O.s.p. alebo nezohľadnenie právnych záverov vyplývajúcich z judikatúry (zahraničných) súdov, týka sa jej nesúhlas nie procesného postupu súdu (procedúry prejednania veci), ale právneho posúdenia veci ...
Súvisiace predpisy:
244/2011, 268/2012, 280/2013, 170/2014, 107/2012, 6/2014, 54/2012, 348/2013, 85/2010, 92/2012, 38/2012, 29/2011, 68/2011, 132/2013, 178/2006, 42/1993, 196/2014, 97/2010, 18/2013, 319/2013, 4/2011, 41/2011, 275/2013, 53/2011, 122/2009, 65/2003, 185/2011, 111/1998, 130/2011, 113/2012, 208/2014, 154/2013
Merito o vydanie bezdôvodného obohatenia
... C. s. p.). Jeho účelom je náprava najzávažnejších procesných pochybení (zmätočných rozhodnutí) a riešenie otázok zásadného právneho významu a zjednocovanie judikatúry. Je prípustné proti dvom skupinám rozhodnutí odvolacieho súdu, a to proti rozhodnutiam postihnutým tzv. zmätočnostnou vadou (§ 420 C. s ...
Súvisiace predpisy:
272/2013
... Uznesenie rozšíreného senátu Nejvyššího správního soudu ČR č. k. 7As/57/2010-82 z 03.04.2012 ako podpornú judikatúru aplikovateľnú na oblasť vysielania a retransmisie, v ktorej sa rozšírený senát vyporiadal so všetkými aspektami vykonávania dôkazov správnom ... je podmienkou zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy ako individuálneho správneho aktu. V danej súvislosti najvyšší súd taktiež poukazuje na judikatúru Ústavného súd Slovenskej republiky, ktorý v uznesení č. k. IV. ÚS 101/2010-19 zo dňa 11.03. ...
Súvisiace predpisy:
71/1967, 308/2000, 209/1992, 308/2002, 757/2004, 71/1992, 328/2000
... , že napadnuté uznesenie odvolacieho súdu v spojení s rozhodnutím súdu prvej inštancie je nedostatočne odôvodnené, arbitrárne a nepreskúmateľné. Už dávnejšia judikatúra najvyššieho súdu (R 111/1998) zastávala názor, že nepreskúmateľnosť rozhodnutia nezakladá zmätočnosť a prípustnosť dovolania; nepreskúmateľnosť bola považovaná len za ...
Súvisiace predpisy:
244/2011, 268/2012, 280/2013, 170/2014, 107/2012, 6/2014, 54/2012, 85/2010, 92/2012, 38/2012, 29/2011, 68/2011, 132/2013, 42/1993, 97/2010, 18/2013, 41/2011, 275/2013, 53/2011, 185/2011, 111/1998, 130/2011, 113/2012, 133/2014
Merito o návrhu žalobkyne na obnovu konania
... podľa § 241 ods. 2 písm. b) O. s. p.; k tejto námietke však dovolací súd odkazuje na svoju konštantnú judikatúru, podľa ktorej k dovolaciemu dôvodu v zmysle § 241 ods. 2 písm. b) O. s. p. by bolo možné ...
Súvisiace predpisy:
54/2012, 80/2011
Právna veta: I keď sa môže javiť, že pre určenie výšky žalovaného nároku v danej veci postačovalo využiť analógiu legis vzťahu veriteľa a dlžníka v omeškaní s plnením peňažného záväzku, je tento záver rozporný so samotnou konštrukciou zodpovednostného vzťahu, ktorá je postavená na odlišných predpokladoch svojho vzniku, než je tomu v prípade úrokov z omeškania a predovšetkým by to odporovalo samotnej podstate pojmu ušlého zisku. Je dôležité si uvedomiť, že nárok na náhradu škody sa vzťahuje len ku škode, ušlý zisk nevynímajúc, ktorá musí byť skutočná, existujúca, v prípade ušlého zisku reálne predpokladaná ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... objektívne vyjadriteľná v peniazoch a c/ je napraviteľná poskytnutím majetkového plnenia, predovšetkým peňažného. Ušlý zisk sa v súlade s konštantnou judikatúrou súdov definuje ako ujma spočívajúca v tom, že u poškodeného nedošlo v dôsledku škodnej udalosti k rozmnoženiu majetkových hodnôt, hoci ...
Súvisiace predpisy:
58/1969 - Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom účinný od 01.07.1990 do 30.06.2004
40/1964 - Občiansky zákonník
Merito o zaplatenie úrokov z omeškania
... mu postupom odvolacieho súdu bola odňatá možnosť konať pred súdom [§ 237 ods. 1 písm. f) O. s. p.]. 13. Judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky bola jednotná v tom, že pod odňatím možnosti konať pred súdom bolo treba rozumieť nesprávny procesný ...
Súvisiace predpisy:
87/1995
Merito o náhradu nemajetkovej ujmy
... poriadku bolo podľa názoru ústavného súdu povinnosťou okresného súdu sťažovateľa na odstránenie tejto vady vyzvať. Ústavný súd pripomenul aj judikatúru najvyššieho súdu, v ktorej dospel k právnemu názoru, že riadne označenie štátu ako žalovaného účastníka konania je náležitosťou riadneho ...
Súvisiace predpisy:
149/2011, 58/2005, 193/2009, 514/2003, 158/2008, 201/2007
Merito o vydanie veci
... krajnú výnimku z prvej vety a týka sa výlučne len celkom ojedinelých (extrémnych) prípadov, ktoré majú znaky relevantné aj podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva. O taký prípad ide v praxi napríklad vtedy, keď rozhodnutie súdu neobsahuje vôbec žiadne odôvodnenie ...
Súvisiace predpisy:
280/2013, 170/2014, 107/2012, 6/2014, 54/2012, 144/2014, 92/2012, 97/1963, 68/2011, 132/2013, 171/1993, 5/2014, 127/2012, 97/2010, 18/2013, 41/2011, 4/1959, 275/2013, 53/2011, 113/2012, 593/2008
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.