Nájdené rozsudky pre výraz: judikatúra

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 27753

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

32042 dokumentov
96143 dokumentov
5800 dokumentov
44 dokumentov
56 dokumentov
1071 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Činom v zmysle § 16 ods. 1 Tr. zák. treba rozumieť skutok v procesnom slova zmysle (§ 120 ods. 3, § 163 ods. 2, § 177 ods. 1 písm. c/ Tr. por.), a nie jeho právnu kvalifikáciu. Trestným činom je skutok len vtedy, ak vyčerpáva znaky skutkovej podstaty niektorého ustanovenia uvedeného v osobitnej časti Trestného zákona. Pojmy „čin“ a „trestný čin“ rozlišujú aj iné ustanovenia všeobecnej časti Trestného zákona (§ 3, § 11 až 14 Tr. zák..) Z uvedeného vyplýva, že je vylúčený jednočinný súbeh skutkových podstát podľa skoršieho a novšieho Trestného zákona, rovnako ako je z hľadiska § 16 ods. 1 Tr. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SR na základe sťažnosti pre porušenie zákona podanej generálnym prokurátorom v prospech obvinených V. R., B. M. a E. D. zrušil rozsudok Mestského súdu v Bratislave z 20. júna 1991. sp. zn. 3 To 79/91, v časti týkajúcej sa týchto obvinených, ako aj rozsudok Obvodného súdu Bratislava 5 z 28. februára 1991. sp. zn. 4 T 20/90, v odsudzujúcej časti týkajúcej sa uvedených obvinených a vec vrátil obvodnému súdu s tým, aby ju v rozsahu zrušenia znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia:
Merito veci Petícia
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: 1. Otázka počtu podpisov voličov na petičných hárkoch predložených politickou stranou alebo politickým hnutím pred registráciou kandidátnych listín je právne nerozhodná. Ústavný súd je totiž viazaný rozhodnutiami volebných komisií o zaregistrovaní kandidátnych listín. Táto viazanosť plynie z nedostatku právomoci ústavného súdu zrušovať rozhodnutia volebných komisií (argumentum a simili - § 63 ods.l písm. c/ a písm. b/ zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/l993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov). 2. Ak volebná sťažn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky zamietol volebnú sťažnosť politického hnutia a politickej strany pre jej neopodstatnenosť. Z odôvodnenia: I. Hnutie za demokratické Slovensko a Slovenská národná strana 11. októbra 1994 podali na Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len "ústavný súd") sťažnosť podľa čl. 129 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len "ústava") na nezákonnosť volieb, ktorou žiadali zrušiť výsledky volieb dosiahnuté politickou stranou Demokratická únia Slovenska vo vo
Kľúčové slová: plynutie vydržacej lehotydržbaneplatnosť právneho úkonu podľa § 37 OZ
R 44/1996
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Neplatnosť právneho úkonu o prevode vlastníctva nie je okolnosťou vylučujúcou nadobudnutie vlastníctva vydržaním. Odovzdanie poľnohospodárskych pozemkov do užívania JRD neprerušuje plynutie vydržacej lehoty (§18 ods.3 zákona SNR č. 293/1992 Zb.)

Úryvok z textu:
Okresný súd v Rimavskej Sobote rozsudkom z 27. októbra 1993 vyhovel návrhu navrhovateľov a určil, že nehnuteľnosti zapísané v pozemnoknižnej vložke č. 849 k. ú. T. ako parcely č. 6923, 6924, 6930, 6931, 6985, 6986, 6987, 6988/1, 6988/2 a 6989, vedené v katastri ako združené pozemky v súbore E pod tými istými parcelnými číslami, patria v polovici do vlastníctva navrhovateľky v 1. rade a v polovici do dedičstva po nebohom J. V., zomrelom 20. októbra 1990. Okresný súd na základe vykonaných dôkazov
R 42/1997
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: I. Skutečnost, že soud v nepříliš obtížné věci mladistvých obviněných podanou obžalobu předběžně projednal až s téměř desetiměsíěním odstupem od jejího podání, bude zpravidla bránit rozhodnutí o prodloužení vazby těchto obviněných nad dvouletou zákonnou lhůtu podle ustanovení § 71 odst. 3 tr. ř. II. Zamítnutí stížnosti jednoho ze spoluobviněných pro opožděnost nevylučuje, aby napadené usnesení bylo změněno v jeho prospěch z důvodu beneficia cohaesionis (§ 150 odst. 2 tr. ř.).

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud České republiky zamítl stížnost obviněného ml. J. D. proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 3. 12. 1996 sp. zn. 2 Ntv 36/96. Napadené usnesení v části týkající se obviněných ml. P. P. a P. G. k jejich stížnosti zrušil a znovu rozhodl tak, že návrh vrchního státního zástupce v Olomouci na prodloužení vazby těchto obviněných podle § 71 odst. 3 tr. ř. zamítl. Z odůvodnění: Obvinění ml. J. D., ml. P. P. a P. G. jsou stíháni pro trestný čin znásilnění podle § 241 odst. 1,
Merito veci Opilství
R 11/1998
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Pachateli, jehož jednání, které má jinak znaky trestného činu loupeže podle § 234 odst. 1 tr. zák., bylo posouzeno jako trestný čin opilství podle § 201a tr. zák., nelze ukládat trest podle trestní sazby uvedené v § 234 odst. 1 tr. zák. (tedy v rozpětí od dvou do deseti let), neboť za trestný čin loupeže podle uvedeného ustanovení zákon nestanoví trest mírnější než za trestný čin podle § 201a tr. zák., za nějž je možno uložit trest od tří do osmi let. Není přitom rozhodující, že v konkrétním případě by okolnostem případu podle názoru soudu odpovídal trest odnětí svobody na dva roky. Tento sv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K odvolání státního zástupce Krajský soud v Plzni zrušil rozsudek Okresního soudu Plzeň- město ze dne 7. 11. 1996 sp. zn. 3 T 86/96 a tomuto soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem Okresního soudu Plzeň-město ze dne 7. 11. 1996 sp. zn. 3 T 86/96 byl obžalovaný Š. H. uznán vinným, že dne 20. 2. 1996 na Doudlevecké tř. v Plzni požadoval na B. S. cigarety a peníze, přitlačil ho na domovní dveře, udeřil jej pěstí pod oko, prohledával mu kapsy a poté mu odcizi
R 25/1998
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: I. Podmíněné zastavení trestního stíhání podle § 307 odst. 1 tr. ř. přichází v úvahu pouze tehdy, jestliže při splnění dalších podmínek obviněný nahradil škodu, pokud byla činem způsobena, všem poškozeným, nebo se všemi poškozenými o její náhradě uzavřel dohodu, anebo učinil jiná potřebná opatření k náhradě škody všem poškozeným. II. Zdravotní pojišťovna může v trestním řízení vedeném pro trestný cin, jímž bylo ublíženo na zdraví (např. trestné činy podle § 221, § 222, § 223, § 224 tr. zák.), vykonávat práva poškozeného (§ 43 odst. 1 tr. ř.) a uplatňovat nárok na náhradu škody (§ 43 odst. 2 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský soud v Českých Budějovicích k stížnosti okresní státní zástupkyně ve Strakonicích zrušil usnesení Okresního soudu ve Strakonicích ze dne 20. 12. 1996 sp. zn. 3 T 352/96 a tomuto soudu přikázal, aby o věci znovu jednal a rozhodl. Z odůvodnění: Usnesením Okresního soudu ve Strakonicích ze dne 20. 12. 1996 sp. zn. 3 T 352/96 bylo podmíněně zastaveno podle § 314c odst. 1 písm. a), § 188 odst. 1 písm. f) a § 307 odst. 1 tr. ř. trestní stíhání obviněné J. H. pro skutek, který měla spácha
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Súdna exekúcia môže byť nariadená len na základe titulu, ktorý je vykonateľný po stránke formálnej a materiálnej. Ak bude exekúcia podľa titulu, ktorý tieto požiadavky nespĺňa, aj napriek tomu nesprávne nariadená, musí byť v každom štádiu konania i bez návrhu zastavená. Fyzická osoba (súkromný podnikateľ - jednotlivec) musí byť v súlade s ustanovením § 42 ods. 3 a § 79 ods. 1 O.s.p. označená menom, t. j. menom a priezviskom a jej bydliskom, lebo sám osebe podnik, ktorého majiteľom je fyzická osoba, nie je podnikateľom v zmysle § 2 ods. 1 Obchod, zákonníka; týmto podnikateľom je a môže byť len ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na uspokojenie pohľadávky oprávneného v sume 147 000 USD s prísl., bol nariadený súdny výkon rozhodnutia Arbitrážneho súdu pri Štátnej hospodárskej komore vo W. z 26. 5. 1993, predajom nehnuteľností povinného, vedených na liste vlastníctva č. 3452 kat. úz. P. ako dom č. 1940 s parcelami č. 1525,1751 a č. 2232. Povinný podal návrh na zastavenie súdneho výkonu rozhodnutia podľa § 268 ods. 1 písm. a) a h) O.s.p. s námietkou, že vykonávané rozhodnutie sa nestalo vykonateľným pre vadu v označení pov
Merito veci Vznik sporu
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: 1. Vecným predpokladom v konaní podľa čl. 128 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky je faktický vznik sporu. Právne účinky podľa čl. 128 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky sa však nespájajú s akýmkoľvek sporom o výklad Ústavy Slovenskej republiky, ale len s ústavne relevantným sporom. 2. Vláda Slovenskej republiky nemá Ústavou Slovenskej republiky ani iným zákonom ustanovené povinnosti na zabezpečenie vyhláseného referenda. Z toho plynie, že nemá ústavnú právomoc vzťahujúcu sa k čl. 93 ods. 2 a čl. 95 Ústavy Slovenskej republiky. Preto vláda Slovenskej republiky nie je vecne legitimovaným subj ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 13. mája 1997 predbežne prerokoval návrh vlády Slovenskej republiky na začatie konania na podanie výkladu čl. 93 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a takto r o z h o d o l : Návrh vlády Slovenskej republiky sa o d m i e t a . O d ô v o d n e n i e : I. Ústavný súd Slovenskej republiky dostal 24. apríla 1997 návrh vlády Slovenskej republiky na podanie výkladu čl. 93 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. Vláda Slovenskej
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: 1. Piata hlava Ústavy Slovenskej republiky sa člení na dva rovnocenné oddiely ustanovujúce zákonodarnú moc v Slovenskej republike. V prvom oddiele jej piatej hlavy sa upravujú podmienky zmeny ústavy normotvornou činnosťou štátnych orgánov. Ustanovením článku 72 sa právomoc zmeniť ústavu priznáva Národnej rade Slovenskej republiky. Zároveň sa ním zaručuje, že nijaký iný štátny orgán nemôže zmeniť Ústavu Slovenskej republiky. 2. Druhý oddiel piatej hlavy Ústavy Slovenskej republiky má pomenovanie Referendum. Referendum je ústavnoprávny inštitút, ktorého účelom je zabezpečiť občanom štátu, aby ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte po prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 21. mája 1997 podal tento  v ý k l a d čl. 72 a čl. 93 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky: 1. Zákonodarná moc v Slovenskej republike je upravená dvojakým spôsobom. Táto moc patrí nielen Národnej rade Slovenskej republiky, ale aj priamo občanom. Ústava Slovenskej republiky neobsahuje zákaz, aby predmetom referenda podľa čl. 93 ods. 2 ústavy bola otá
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Uplatneniu ústavnej zásady o "rovnakom zákonnom obsahu a ochrane vlastníckeho práva všetkých vlastníkov" nebráni modifikácia obsahu vlastníckeho práva, ktorá vyplýva priamo zo zákonov a možno ju považovať za pojmové obmedzenia vlastníckeho práva. V dôsledku uplatnenia tejto ústavnej zásady bolo teda možné nahradiť majetkové podiely oprávnených osôb v družstvách ich kapitalizáciou do cenných papierov, predstavujúcich zodpovedajúcu majetkovú účasť oprávnených osôb v družstvách.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach v pléne na verejnom zasadnutí 12. júna 1997 prerokoval návrh skupiny 30 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, bez prítomnosti ich zástupcu, proti Národnej rade Slovenskej republiky, bez prítomnosti jej zástupcu, na začatie konania podľa čl. 125 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o vyslovenie nesúladu § 13a, § 17a až 17f a § 33b ods. 1 a 3 druhej vety, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 264/1995 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
MENU