SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1342544
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67113
USSR: 39195
NSČR: 129640
NSSČR: 71707
USČR: 82496
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431005
Krajské súdy (ČR): 50174
Posledná aktualizácia
14.04.2021 04:27

Nájdené rozsudky pre výraz: judikatúra


Približný počet výsledkov: 13453 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: judikatúra
  • judikatura nájdené 30542 krát v 13453 dokumentochPrávna veta: Právo obvineného osobne sa zúčastniť konania pred súdom je v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva považované za základný prvok práva na spravodlivý proces podľa čl. 6 ods. 1 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Keďže účelom práva obvineného na prerokovanie veci v jeho prítomnosti je zaistiť mu reálnu možnosť vyjadriť sa pred súdom k tomu, čo mu je kladené obžalobou za vinu a k dôkazom, na ktorých je založená obžaloba, je logické, že Trestný poriadok, ktorý uvedené ústavné právo obvineného bližšie rozvádza, upravuje odlišné požiadavky na prítomnosť obvineného, ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci proti obvinenému V. Č., vedenej na Okresnom súde v Liptovskom Mikuláši pod sp. zn. 2 T 142/2005, prerokoval na verejnom zasadnutí 18. decembra 2007 v Bratislave v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Juraja Majchráka a JUDr. Ing. Antona Jakubíka dovolanie obvineného V. Č., ktoré podal proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 22. .
Právna veta: Subjektívna stránka nestrannosti sudcu sa týka jeho osobných prejavov vo vzťahu ku konkrétnemu prípadu a k účastníkom konania, prípadne k ich zástupcom. Významné z tohto hľadiska je, čo si sudca myslel pro foro interno. Pri subjektívnej nestrannosti sa vychádza z prezumpcie nestrannosti, až kým nie je preukázaný opak. Na preukázanie nedostatku subjektívnej nestrannosti vyžaduje judikatúra ESĽP dôkaz o skutočnej zaujatosti (pozri napr. Hauschildt proti Dánsku). Rozhodujúce nie je však (subjektívne) stanovisko sudcu, ale existencia objektívnych skutočností, so zreteľom na ktoré môžu vznikať poch ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Ndob 28/20 13 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: S. I. L. so sídlom: A. , J., F., P., N. , C. , reg. číslo: H. , zast.: K. , s. r. o., so sídlom V. , proti žalovanému: C. A. C. A. B. , so sídlom :., P., P., vo veci organizačnej zložky: C. A. C. A. B. S. A. , pobočka zahraničnej B. , N. , IČO: X. , zast.: W. , s. r. o., so sídlom H. , o vydanie predbežného opatrenia, o návrhu žalobcu na vylúčenie sudcov senátu Krajského .
Právna veta: Výnimočné okolnosti sa posudzujú z hľadiska pomerov páchateľa a určitých okolností prípadu. Pomermi páchateľa treba rozumieť okolnosti týkajúce sa osoby páchateľa, jeho osobných a rodinných pomerov, ktoré nesúvisia so spáchaním trestného činu, a existujú v čase rozhodnutia. Pri posudzovaní osoby páchateľa sa pozornosť venuje najmä celému jeho predchádzajúcemu životu (vek, recidíva, postoj k spáchanému trestnému činu). V danom prípade takéto výnimočné okolnosti nadriadený súd nezistil.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 3 Tost 8/201 4 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed u senátu JUDr. Igora Burgera a sudcov JUDr. M ilana Lipovského a JUDr. Aleny Šiškovej v trestnej veci obvinené ho Ľ. F. a spol. pre obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi podľa § 172 ods. 1 písm. b/, písm. c/, písm. d/, ods. 2 písm. a/, ods. 3 písm. c/, ods. 4 písm. b .
Právna veta: Obvinený (resp. osoby oprávnené v jeho prospech podať opravný prostriedok za podmienok uvedených v ustanovení § 369 ods. 5 Tr. por.), ako aj generálny prokurátor, sú oprávnenými subjektmi na podanie dovolania v zmysle § 369 ods. 2 Tr. por. len proti taxatívne uvedeným rozhodnutiam. Ide o rozhodnutia vo veci samej, teda meritórne rozhodnutia, ktorými sa trestné stíhanie obvineného končí ako celok. Za takéto rozhodnutie nemožno považovať rozhodnutie súdu o väzbe obvineného. Dovolanie, ako mimoriadny opravný prostriedok, má v trestnom procese výnimočné postavenie a bolo by nelogické jeho osobitn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Milana Lipovského a sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Igora Burgera na neverejnom zasadnutí konanom v Bratislave dňa 26. februára 2014 v trestnej veci obvineného S. M. a spol. pre tre stný čin vraždy podľa § 219 ods. 1, ods. 2 písm. a/, písm. i/, písm. j/ zákona č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (Trestný zákon) a iné, vedenej na Okresnom súde Bratislava I .
Kľúčové slová: základy trestnej zodpovednosti, trestný čin , značná škoda, skutková podstata trestného činu

Zbierka NS 2/1993
R 12/1993
Právna veta: Činom v zmysle § 16 ods. 1 Tr. zák. treba rozumieť skutok v procesnom slova zmysle (§ 120 ods. 3, § 163 ods. 2, § 177 ods. 1 písm. c/ Tr. por.), a nie jeho právnu kvalifikáciu. Trestným činom je skutok len vtedy, ak vyčerpáva znaky skutkovej podstaty niektorého ustanovenia uvedeného v osobitnej časti Trestného zákona. Pojmy „čin“ a „trestný čin“ rozlišujú aj iné ustanovenia všeobecnej časti Trestného zákona (§ 3, § 11 až 14 Tr. zák..) Z uvedeného vyplýva, že je vylúčený jednočinný súbeh skutkových podstát podľa skoršieho a novšieho Trestného zákona, rovnako ako je z hľadiska § 16 ods. 1 Tr. ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Zb.) v Trestnom zákone chýbalo zákonné vysvetlenie pojmu „značná škoda“ a že v tomto smere sa postupovalo podľa súdnej praxe (judikatúry). V čase rozhodovania súdov v prejednávanej veci bola v platnosti a účinnosti novela Trestného zákona č. 175/1990 Zb., ktorá .
Meritum Petícia
Kľúčové slová: konanie vo volebných veciach, volebná sťažnosť, výsledky volieb

Zbierka NS 1/1994
Právna veta: 1. Otázka počtu podpisov voličov na petičných hárkoch predložených politickou stranou alebo politickým hnutím pred registráciou kandidátnych listín je právne nerozhodná. Ústavný súd je totiž viazaný rozhodnutiami volebných komisií o zaregistrovaní kandidátnych listín. Táto viazanosť plynie z nedostatku právomoci ústavného súdu zrušovať rozhodnutia volebných komisií (argumentum a simili - § 63 ods.l písm. c/ a písm. b/ zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/l993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov). 2. Ak volebná sťažn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v ňom uvedených a čl. 3 Dodatkového protokolu k Dohovoru, ktorý obsahuje záväzok uskutočňovania slobodných volieb do zákonodarného zboru. Vybraná judikatúra potvrdzuje, že výklad spomenutých ustanovení čl. 14 Dohovoru a čl. 3 Dodatkového protokolu k Dohovoru zakazuje i diskrimináciu osôb pri .
Kľúčové slová: plynutie vydržacej lehoty, držba, neplatnosť právneho úkonu podľa § 37 OZ

Zbierka NS 4-5/1996
R 44/1996
Právna veta: Neplatnosť právneho úkonu o prevode vlastníctva nie je okolnosťou vylučujúcou nadobudnutie vlastníctva vydržaním. Odovzdanie poľnohospodárskych pozemkov do užívania JRD neprerušuje plynutie vydržacej lehoty (§18 ods.3 zákona SNR č. 293/1992 Zb.)

Úryvok z textu:
... spornej veci iba okolnosťou, svedčiacou o dobromyseľnosti (bona fidae) držiteľa veci. Na rozhodné okolnosti pre vydržanie vlastníctva poukázala aj konštantná judikatúra súdov ešte pred účinnosťou novely Obč. zákonníka - zák. č. 509/1991 Zb. konštatovaním, že „Na rozdiel od preukazovania vlastníctva nebude .
Zbierka NS 9/1997
R 42/1997
Právna veta: I. Skutečnost, že soud v nepříliš obtížné věci mladistvých obviněných podanou obžalobu předběžně projednal až s téměř desetiměsíěním odstupem od jejího podání, bude zpravidla bránit rozhodnutí o prodloužení vazby těchto obviněných nad dvouletou zákonnou lhůtu podle ustanovení § 71 odst. 3 tr. ř. II. Zamítnutí stížnosti jednoho ze spoluobviněných pro opožděnost nevylučuje, aby napadené usnesení bylo změněno v jeho prospěch z důvodu beneficia cohaesionis (§ 150 odst. 2 tr. ř.).

Úryvok z textu:
... vazby stále ještě nachází ve stadiu přípravného řízení. V této souvislosti je třeba poznamenat, že podle současné publikované judikatury Nejvyššího soudu nemohou průtahy ve věci způsobené takovou závažnou procesní vadou zakládat důvod pro prodloužení vazby .
Meritum Opilství
Zbierka NS 2/1998
R 11/1998
Právna veta: Pachateli, jehož jednání, které má jinak znaky trestného činu loupeže podle § 234 odst. 1 tr. zák., bylo posouzeno jako trestný čin opilství podle § 201a tr. zák., nelze ukládat trest podle trestní sazby uvedené v § 234 odst. 1 tr. zák. (tedy v rozpětí od dvou do deseti let), neboť za trestný čin loupeže podle uvedeného ustanovení zákon nestanoví trest mírnější než za trestný čin podle § 201a tr. zák., za nějž je možno uložit trest od tří do osmi let. Není přitom rozhodující, že v konkrétním případě by okolnostem případu podle názoru soudu odpovídal trest odnětí svobody na dva roky. Tento sv ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... neobejde se bez důkladné analýzy nejenom znění ustanovení § 201a a § 12 tr. zák., ale i související judikatury a trestně právní literatury. V souladu s touto právní úpravou je třeba vést doplňující výslech znalců a vytvořit .
Zbierka NS 4/1998
R 25/1998
Právna veta: I. Podmíněné zastavení trestního stíhání podle § 307 odst. 1 tr. ř. přichází v úvahu pouze tehdy, jestliže při splnění dalších podmínek obviněný nahradil škodu, pokud byla činem způsobena, všem poškozeným, nebo se všemi poškozenými o její náhradě uzavřel dohodu, anebo učinil jiná potřebná opatření k náhradě škody všem poškozeným. II. Zdravotní pojišťovna může v trestním řízení vedeném pro trestný cin, jímž bylo ublíženo na zdraví (např. trestné činy podle § 221, § 222, § 223, § 224 tr. zák.), vykonávat práva poškozeného (§ 43 odst. 1 tr. ř.) a uplatňovat nárok na náhradu škody (§ 43 odst. 2 ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, což by bylo možno v souladu se stávající judikaturou považovat právě za jiné potřebné opatření k náhradě škody, tato skutečnost však nebyla náležitě důkazně doložena. Pon .
Právna veta: Súdna exekúcia môže byť nariadená len na základe titulu, ktorý je vykonateľný po stránke formálnej a materiálnej. Ak bude exekúcia podľa titulu, ktorý tieto požiadavky nespĺňa, aj napriek tomu nesprávne nariadená, musí byť v každom štádiu konania i bez návrhu zastavená. Fyzická osoba (súkromný podnikateľ - jednotlivec) musí byť v súlade s ustanovením § 42 ods. 3 a § 79 ods. 1 O.s.p. označená menom, t. j. menom a priezviskom a jej bydliskom, lebo sám osebe podnik, ktorého majiteľom je fyzická osoba, nie je podnikateľom v zmysle § 2 ods. 1 Obchod, zákonníka; týmto podnikateľom je a môže byť len ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... praxi, aby sami vymedzili okruh prípadov, kedy vady aktu dosahujú takej miery, že už o rozhodnutí (akte) vôbec nemohol hovoriť. Judikatúra Najvyššieho súdu považuje za dôvod nulity rozhodnutia (okrem iných) aj uloženie povinnosti tak označenému subjektu, ktorý v právnom slova zmysle .
Meritum Vznik sporu
Zbierka NS 1/1997
Právna veta: 1. Vecným predpokladom v konaní podľa čl. 128 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky je faktický vznik sporu. Právne účinky podľa čl. 128 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky sa však nespájajú s akýmkoľvek sporom o výklad Ústavy Slovenskej republiky, ale len s ústavne relevantným sporom. 2. Vláda Slovenskej republiky nemá Ústavou Slovenskej republiky ani iným zákonom ustanovené povinnosti na zabezpečenie vyhláseného referenda. Z toho plynie, že nemá ústavnú právomoc vzťahujúcu sa k čl. 93 ods. 2 a čl. 95 Ústavy Slovenskej republiky. Preto vláda Slovenskej republiky nie je vecne legitimovaným subj ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... práva a povinnosti, za jeden z dvoch spôsobov výkonu zákonodarnej moci. Tak vykladá uvedenú problematiku právna teória, judikatúra Ústavného súdu, a až do účelového spochybnenia priamej voľby prezidenta aj reprezentanti orgánu, ktorý teraz požaduje novšie ... aj pre senát Ústavného súdu. 6. Na základe dôkladného rozboru Ústavy SR, stanovísk právnej teórie i doterajšej judikatúry Ústavného súdu, považujem záver o prípustnosti referenda, ktorým sa prijíma ústavný alebo iný zákon, vrátane zmeny Ústavy .
Zbierka NS 1/1997
Právna veta: 1. Piata hlava Ústavy Slovenskej republiky sa člení na dva rovnocenné oddiely ustanovujúce zákonodarnú moc v Slovenskej republike. V prvom oddiele jej piatej hlavy sa upravujú podmienky zmeny ústavy normotvornou činnosťou štátnych orgánov. Ustanovením článku 72 sa právomoc zmeniť ústavu priznáva Národnej rade Slovenskej republiky. Zároveň sa ním zaručuje, že nijaký iný štátny orgán nemôže zmeniť Ústavu Slovenskej republiky. 2. Druhý oddiel piatej hlavy Ústavy Slovenskej republiky má pomenovanie Referendum. Referendum je ústavnoprávny inštitút, ktorého účelom je zabezpečiť občanom štátu, aby ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... práva a povinnosti, za jeden z dvoch spôsobov výkonu zákonodarnej moci. Tak vykladá uvedenú problematiku právna teória, judikatúra Ústavného súdu, a až do účelového spochybnenia priamej voľby prezidenta aj reprezentanti politického hnutia, ktoré teraz požaduje ... aj pre senát Ústavného súdu. 8. Na základe dôkladného rozboru Ústavy SR, stanovísk právnej teórie i doterajšej judikatúry Ústavného súdu, považujem záver o prípustnosti referenda, ktorým sa prijíma ústavný alebo iný zákon, vrátane zmeny Ústavy .
Zbierka NS 1/1997
Právna veta: Uplatneniu ústavnej zásady o "rovnakom zákonnom obsahu a ochrane vlastníckeho práva všetkých vlastníkov" nebráni modifikácia obsahu vlastníckeho práva, ktorá vyplýva priamo zo zákonov a možno ju považovať za pojmové obmedzenia vlastníckeho práva. V dôsledku uplatnenia tejto ústavnej zásady bolo teda možné nahradiť majetkové podiely oprávnených osôb v družstvách ich kapitalizáciou do cenných papierov, predstavujúcich zodpovedajúcu majetkovú účasť oprávnených osôb v družstvách.

Úryvok z textu:
... Zb. v platnom znení, tak treba skúmať aj to, či sú splnené podmienky, ktoré tieto medzinárodné zmluvy predpokladajú. Analýza doterajšej judikatúry Komisie pre ľudské práva a Európskeho súdu pre ľudské práva podľa jeho názoru v plnom rozsahu potvrdila, že zákon, ktorého .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.