Nájdené rozsudky pre výraz: k zmluve je potrebné rozhodnutie príslušného orgánu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
63 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Rozhodnutie správy katastra o povolení vkladu vecného bremena do katastra nehnuteľností nie je rozhodnutím, ktoré je z hľadiska obligačne právnych účinkov podmienkou pre nadobudnutie účinnosti zmluvy v zmysle § 47 OZ. Avšak zároveň odvolací súd poukazuje na to, že cieľom akejkoľvek zmluvy je vyvolanie určitých vecne právnych následkov. V prípade zmluvy o prevode vlastníckeho alebo iného majetkového práva k nehnuteľnostiam, je podmienkou toho, aby k vecne právnym následkom došlo, právoplatné rozhodnutie správy katastra nehnuteľností o povolení vkladu takéhoto práva do katastra nehnuteľností. J ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2Sžo/ 248 /2010 Slovenskej republiky ROZS UDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Poláčkovej , PhD. a členov senátu JUDr. Eleny Kováčovej a JUDr. Jozefa Milučkého, v právnej veci navrhovateľov: 1. Ing. I. H. a 2. Ing. G. H. , obaja bytom D. , zastúpení: JUDr. R. D. , advokát , AK so sídlom B. , proti odporcovi: Správa katastra Košice , so sídlom Košice , Južná trieda č. 82, za účasti: V. Ž. ,
Právna veta: Rozhodnutie správy katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti nie je rozhodnutím, s ktorým by zákon spájal vznik účinnosti zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľ­nej veci (§ 47 Občianskeho zákonníka). Účinky vkladu podľa § 133 ods. 2 Občianskeho zákonníka spočívajú v nadobudnutí vlastnícke­ho práva k nehnuteľnosti, t. j. vo vecnoprávnych následkoch, a nie v obligačnoprávnych následkoch (v účinnosti) zmluvy, ktoré nastali platným prijatím návrhu na uzavretie zmluvy (§ 44 ods. 1 Občian­skeho záko ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom z 8. júna 2005, sp. zn. 15 Co 134/05, potvrdil rozsudok Okresného súdu Veľký Krtíš z 31. januára 2005, č. k. 6 C 69/03-111, ktorým bola zamietnutá žaloba o určenie, že rodinný dom súp. č. 623, postavený na pozemku pare. Č. 1868 v kat. území V., zapí­ saný na LV č. 2379, patrí v podiele 5/8 do dedičstva po poručiteľovi Š. Z., ktorý naposledy býval vo V. a zomrel 28. októbra 2002. Vo výroku svojho rozhodnutia tiež vyslovil, že proti nemu je prípustné dovola
Právna veta: Právne účinky vkladu vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia správy katastra o jeho povolení (§ 28 ods.3 zákona č. 162/1995 Z.z. katastrálny zákon). Z uvedeného je zrejmé, že pred povolením vkladu účinky právneho úkonu nenastanú. Z tohto dôvodu zmluva, ktorej účinky nenastali nemôže byť v rozpore so súdnym rozhodnutím ukladajúcim zákaz nakladania s nehnuteľnosťou.V zmysle § 31 ods.2 katastrálneho zákona medzi skutkové a prebiehajúce právne skutočnosti, súdne konanie, ktoré majú vplyv v ktorom bol na povolenie vkladu súčasne však dočasne vydaný zákaz nakladania s nehnuteľnosťo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členov senátu JUDr. Marianny Reiffovej a JUDr. Ivana Rumanu v právnej veci navrhovateľa: V. L. S., s.r.o., S. Ľ., zastúpeného JUDr. Z. L., advokátom so sídlom v B., proti odporkyni: Správa katastra Stará Ľubovňa, so sídlom v S. Ľ., za účasti A. S., s.r.o. so s
Kľúčové slová: registrácia prevoduzaknihované cenné papiere
Právna veta: Z ustanovení § 13 a § 21 ods. 1 a 2 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch je zrejmé, že zmluva o prevode zaknihovaného cenného papiera mal iba obligačný účinok (t.j. prevodca zaknihovaného cenného papiera má záväzok previesť cenné papiere), ale samotným uzavretím takejto zmluvy zaknihované cenné papiere ešte neprešli do majetku nadobúdateľa Druhá fáza nadobudnutia zaknihovaného cenného papiera prevodom sa začínala podaním príkazov prevodcu a nadobúdateľa a bola ukončená vykonaním zápisu na ťarchu účtu prevodcu a v prospech účtu nadobúdateľa. Teda registrácia prevodu zaknihovaného ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Semana a z členov senátu JUDr. Petra Dukesa, JUDr. Margity Fridovej, JUDr. Jany Zemaníkovej a JUDr. Aleny Priecelovej, v právnej veci žalobcu E , zast. advokátom JUDr. I , proti žalovaným vedenej na Krajskom súde v Bratislave pod sp. zn. 57 Cb 42/99, na dovolanie žalobcu proti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenske
Právna veta: Základný rámec pre opravu chýb v katastrálnom operáte vymedzuje v prejednávanej veci ustanovenie § 59 ods. 1 písm. a) zák. č. 162/1995 Z.z. spolu s ustanovením § 22 ods. 1 a X., podľa ktorého aj konanie o oprave chýb v katastrálnom operáte je katastrálnym konaním, ktoré je všeobecne upravené ako správne konanie. Pritom od správy katastra sa celkom legitímne očakáva, že si bude v zmysle čl. 2 ods. 2 ústavy riadne plniť svoje úlohy jej zákonom vymedzené v oblasti evidencie nehnuteľností, a to najmä, že v zmysle § 18 ods. 2 písm. c) zák. č. bude spravovať a aktualizovať kataster v súlade s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v právnej veci žalob cu : E. , bytom X.V.H. , zast. Advokátskou kanceláriou JUDr. Roman Blažek s.r.o. so sídlom Pohraničná č. 4, Komárno, proti žalovanému (ým) : 1/ Správa katastra Komárno , so sídlom Alžbetin Ostrov, Platanová alej č. 7, Komárno, IČO: 37 860 381, 2/ Katastrálny úrad v Nitre so sídlom Štefánikova č. 69, Nitra, IČO: 37 860 381 , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia spr
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 4014201002 Dátum vydania rozhodnutia: 11. decembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Kováčová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:4014201002.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Kataríny Benczovej a JUDr. Jozefa Hargaša v pr ávnej veci žalobcu: Heineken Slovensko, a.s., so sídlom Novozámocká 2, Hurbanovo proti žalovanému: Okre
Meritum o určenie, že nehnuteľnosti patria do dedičstva
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa L. R. , bývajúceho v Š., zastúpeného JUDr. L. Š., advokátom v Č. , proti odporcovi M. , so sídlom v Š., zastúpenému Mgr. A. K. , advokátom v Š., o určenie , že nehnuteľnosti patria do dedičstva , vedenej na Okresnom súde Galanta pod sp. zn. 25 C 367/2008, o dovolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Trnave z 10. júla 2012 sp. zn. 9 Co 87/2012, takto r o z h o d o
Meritum § 219 ods. 1 O.s.p., 31b zákona č. 162/1995 Z.z.
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej repu bliky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. v právnej veci žalobkyne : M. . G. F. , nar. X. , trvale bytom R. , X. , zast.: H., IČO: X, so sídlom L ., proti žalovanému : 1./ K atastrálny úrad v Bratislave so sídlom Chlumeckého č. 2, 821 03 Brat
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Sžr/1/2019 2015200555 29. 05. 2019 JUDr. Jozef Hargaš ECLI:SK:NSSR:2019:2015200555.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Benczovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Marty Molnárovej, v právnej veci navrhovateľa: W.. G. K., bytom B. XX, Z., zastúpeného spoločnosťou
MENU