Nájdené rozsudky pre výraz: kárne opatrenie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 26

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

8 dokumentov
76 dokumentov
26 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Najvyšší súd sa nestotožňuje s námietkou žalovaného, že na správne konanie pred disciplinárnymi orgánmi poľovníckeho združenia sa nevzťahuje zákon o správnom konaní, pretože v predmetnej veci sa jednalo o rozhodovanie o právach a povinnostiach člena poľovníckeho združenia. Verejnoprávny charakter podporuje zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve, ktorý prostredníctvom svojho ust. § 41 a nasl. vytvára komorový systém záujmovej samosprávy s podmienkou členstva na výkon poľovníctva (najmä § 51 cit. zákona) a ďalej aj systém prísnej kontroly etického správania jednotlivých členov s tým, že podriaďuj ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sudcov JUDr. Nory Halmovej (sudca spravodajca) a JUDr. Petry Príbelskej PhD., v právnej veci žalobcu : Š., pr ávne zast úpený JUDr. Ladislavom Csákom, advokátom, so sídlom Hviezdoslavova 4, Rožňava, proti žalovanému : Poľovnícke združenie Šafárikovo , Záhradnícka 12, T ornaľa, IČO: 35 994 76
Právna veta: „...V súvislosti s uvedeným je nutné poukázať na teóriu správneho práva (napríklad Hendrych, D. a kol.: Správni právo, Obecná část, 6. vydaní, Praha: C. H. Beck, 2006, str. 105 a nasl.), podľa ktorej medzi subjekty verejnej správy sa zaraďujú aj verejnoprávne korporácie, ktoré teória člení na územné, osobné a reálne korporácie. Najmä osobné korporácie spájajú členstvo v nej s oprávnením na výkon regulovaných povolaní alebo iných verejnoprávnych oprávnení, čo je jednotlivcovi stojacemu mimo uvedený rámec korporácie odopreté. Uvedené členstvo potom odborná literatúra označuje ako nútené č ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Sžr/4/2013 7012200025 28.01.2014 JUDr., Ing. Miroslav Gavalec ECLI:SK:NSSR:2014:7012200025.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a z členov JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. a JUDr. Petra Paludu v právnej veci žalobcu: Ing. N. W., bytom H. právne zastúpeného JUDr. Jánom
Právna veta: Právom poľovníctva je súhrn práv a povinností zver cieľavedome chovať a chrániť, loviť ju, ulovenú alebo inak usmrtenú zber si privlastňovať, zbierať zhody parožia a vajcia pernatej zveri; právo poľovníctva patrí vlastníkovi pozemku; vykonávať ho možno len podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie (§ 2 zákona č. 23/1962 Zb.). Zákonodarca v tomto ustanovení definoval verejný záujem štátu na výkone práva poľovníctva. Verejný záujem je pojem, ktorý platná právna úprava výslovne obsahovo nevymedzuje, napriek tomu sa najmä v oblasti správneho práva pomerne často používa. Verejný zá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Nds /1/2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: MUDr. J. T. bytom H. 5, B. , zastúpený JUDr. Gizelou Tuhárskou, advokátkou so sídlom Radlinského 2, Bratislava, proti žalovanému : Poľovnícka spoločnosť TUŠIMKA , so sídlom Pieskovcová 5/A, Bratislava, IČO: 42 139 422 , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia členskej schôdze ža lovaného zo dňa 12.08.2014, o od volaní člena Poľovníckej spoločnosti Tušimka MUDr. J. T.
Právna veta: Poľovnícke združenie má svoje orgány – členská schôdza, výbor poľovníckeho združenia a dozorná rada (kontrolór) poľovníckeho združenia (§ 7 Stanov). Podrobne je upravené disciplinárne (kárne) konanie a uloženie disciplinárneho (kárneho) opatrenia (§ 13 Stanov). Situácia sa nezmenila ani za účinnosti nového zákona o poľovníctve č. 247/2009 Z.z. od 1. septembra 2009. Z ustanovení zákona č. 247/2009 Z.z. vyplýva, že poľovnícke združenie je poľovníckou organizáciou založenou podľa tohto zákona, ktorá je neziskovou organizáciou, ktorá združuje občanov Slovenskej republiky, ktorí sú držiteľmi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Idy Hanzelovej, JUDr. Jany Baricovej, JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. v právnej veci žalobcu : M. Z. , bytom B. X. zastúpeného advokátom JUDr. Štefanom Bugalom, so sídlom v Trnave, Fándlyho 23 , proti žalovanému : Poľovnícke združenie „DOLINA“ B. , so
Právna veta: Poľovnícke združenia sú v zmysle stanov Slovenského poľovníckeho zväzu jeho základnými organizačnými jednotkami. Odvolací súd v ďalšom poukazuje na rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.zn. 1Sžr/56/2011 zaoberajúce sa obdobnou otázkou: „...V súvislosti s uvedeným je nutné poukázať na teóriu správneho práva (napríklad Hendrych, D. a kol.: Správni právo, Obecná část, 6. vydaní, Praha: C. H. Beck, 2006, str. 105 a nasl.), podľa ktorej medzi subjekty verejnej správy sa zaraďujú aj verejnoprávne korporácie, ktoré teória člení na územné, osobné a reálne korporácie. Najmä osobné ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobc u: I., bytom Š., právne zastúpeného JUDr. Jozefom Hurtišom , v zastúpení JUDr. Karolom Mečiarom, advokátom v Bojniciach, Lúčky č. 19/3, proti žalovanému: Poľovnícke združenie vlastníkov pozemkov „HÁJ“, Skačany, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 2/2011 zo dňa 10.2.2011, o o dvolaní žalobc u proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne č. k. 1 1S/ 21 /201 1- 46 zo dň
Právna veta: Naproti tomu zo zákona o poľovníctve z povinností poľovníckeho hospodára upravených v § 19 ods. 9 a z ust. § 76 ods. 2 zákona o poľovníctve vyplýva, že poľovnícky hospodár ak neplní povinnosti podľa § 19 ods. 9 sa dopúšťa priestupku a orgánom príslušným na prejednanie priestupku je obvodný lesný úrad, v ktorého územnej pôsobnosti bol priestupok spáchaný. Zákonodarca dal v tomto prípade právomoc na preskúmanie a posúdenie či sa poľovný hospodár svojim konaním dopustil priestupku orgánu štátnej správy, ktorú v tomto prípade predstavuje lesný úrad.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Milana Moravu v právnej veci žalobcu : J. K. , bytom C. , Z. , zast. JUDr. F. V. , advok átom, B., proti žalovanému : Poľovnícke združeni e K. , so sídlom Z. , zast. PhDr. Mgr. P. R. , PhD., advokátom, B. , o preskúmanie zákonnosti rozhodnut
Meritum Pracovný úraz
Právna veta: Pracovným úrazom nie je infarkt myokardu vyvolaný síce psychickou traumou, ktorá však nebola dôsledkom zvýšenej duševnej námahy spojenej s výkonom práce, ale spočívala iba v nesprávnej a neprimeranej reakcii zamestnanca na kárne a mzdové opatrenia zamestnávateľa.

Úryvok z textu:
Žalobkyňa sa žalobou dožadovala odškodnenia pracovného úrazu - infarktu myokardu - utrpeného 28. 3. 1992 v dôsledku rozčúlenia na neserióznosť žalovaného, ktorý ju neprávom postihol kárnym opatrením a následným nepriznaním prémií, hoci v práci vyvíjala veľké úsilie pre splnenie termínovanej úlohy. Žalovaná organizácia navrhla žalobu zamietnuť, lebo ku vzniku infarktu myokardu došlo len pre trvajúcu chorobu srdca, cukrovky a vysoký krvný tlak žalobkyne. Okresný súd v Banskej Bystrici rozsudkom
Právna veta: Podľa § 49 ods. 1 zákona č. 274/2009 Z. z. disciplinárna komisia komory rieši disciplinárne previnenia (§ 77 ods. 1) držiteľov poľovných lístkov podľa disciplinárneho poriadku komory (§ 77 ods. 2). Podľa § 77 ods. 1, 2 zákona č. 274/2009 Z. z. disciplinárnym previnením je konanie držiteľa poľovného lístka, ktoré je v rozpore s týmto zákonom a nevykazuje znaky trestného činu, 34)priestupku (§ 76) alebo iného správneho deliktu (§ 78). Disciplinárne previnenie držiteľa poľovného lístka rieši komora podľa disciplinárneho poriadku vydaného komorou a schváleného ministerstvom. Z citovanej pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Nds /3/201 2 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: 1/ J. M. , by tom Š., 2/ Ing. M. M. , bytom T. , zastúpen í advokátom JUDr. Jozefom Tomkom, Advokátska kancelária v Prešove, Floriánova 2 , proti žalovanému : Poľovn íck e združenie č. 2, Demjanka, Šarišské Dravce, IČO: 31 300 529 , o preskúmanie rozhodnutia žalovaného a o nesúhlase Krajského súdu v Prešove s postúp ením veci Okresným súdom Prešov , takto r o z
Právna veta: V súčasnosti podporuje text zák. č. 274/2009 Z.z., ktorý prostredníctvom svojho § 41 a nasl. ustanovení vytvára komorový systém, tzn. systém záujmovej samosprávy s podmienkou členstva na výkon poľovníctva (najmä § 51 cit. zákona), a ďalej aj systém prísnej kontroly etického správania jednotlivých členov s tým že podriaďuje výkon poľovníctva pod dozor štátnej správy (§ 71 v spojení s § 75 zák. č. 274/2009 Z.z.). Podľa § 42 ods. 1 zák. č. 274/2009 Z.z. komora plní úlohy na úseku poľovníctva, ktoré jej vyplývajú zo zákona a zo stanov komory; dbá pritom na to, aby boli zachované historické ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsed u senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobcu: J., nar.: X. , trvale bytom O. , zast .: Lion Law Partners , advokátskou spoločnosťou so sídlom Horná č. 32, 974 01 Banská Bystrica, proti žalovanému: Slovenský poľovnícky zväz
MENU