Nájdené rozsudky pre výraz: kasačná sťažnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3743

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

297 dokumentov
31103 dokumentov
12 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Vzhľadom na to, že v zmysle ustanovenia § 443 ods. 1 S.s.p. sa vyžaduje, aby kasačná sťažnosť v danom prípade bola podaná v lehote jedného mesiaca, čo sa v danom prípade nestalo, pričom zmeškanie lehoty nie je možné odpustiť (§ 443 ods. 5 S.s.p.); Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako kasačný súd, kasačnú sťažnosť sťažovateľa podľa ustanovenia § 459 písm. a) S.s.p., z dôvodu, že bola podaná oneskorene odmietol.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Sžrk/2/2018 Identifikačné číslo spisu: 1015200291 Dátum vydania rozhodnutia: 26.02.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Hargaš Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:1015200291.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci sťažovateľa (pôvodne žalobcu): Hlavné mesto Slovenskej republiky Bra
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Kasačnou sťažnosťou možno napadnúť len právoplatné rozhodnutie krajského súdu (relatívne právoplatné), nie však rozhodnutie najvyššieho súdu, ako súdu kasačného.

Úryvok z textu:
1. Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudkom spisová značka 6Sžf/42/2015 zo dňa 22.03.2017 potvrdil rozsudok Krajského súdu v B., č. k. 6S 123/2013-188 zo dňa 27.02.2015, ktorým krajský súd zamietol žalobu žalobcu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 28.03.2013. Účastníkom konania náhradu trov odvolacieho konania nepriznal. 2. Žalobca proti rozsudku Krajského súdu v B., č. k. 6S 123/2013-188 zo dňa 27.02.2015 v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky spis
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: V zmysle § 79a novelizovaného zákona o DPH má platiteľ nárok na náhradu za zadržanie nadmerného odpočtu vo forme úroku z nadmerného odpočtu vo výške 2-násobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky, najmenej vo výške 1,5% ročne zo sumy vráteného nadmerného odpočtu, za každý deň od uplynutia 6 mesiacov odo dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na vrátenie odpočtu podľa § 79 ods. 1, 2 alebo 5, až do jeho vrátenia. Podľa prechodného ustanovenia k uvedenej právnej úprave účinnej od 01.01.2017 sa však § 79a neuplatní, ak daňová kontrola bola skončená do 31.12.2016. Kasačný súd upozo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Sžfk/24/2018 Identifikačné číslo spisu: 5016200692 Dátum vydania rozhodnutia: 30.07.2019 Meno a priezvisko: JUDr., Ing. Miroslav Gavalec Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:5016200692.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca, PhD. a
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: I. Námietka obvinenej fyzickej osoby podnikateľa v prípade zodpovednosti za správny delikt je nedôvodná a účelová, keď tvrdí, že mu colný úrad odňal možnosť konať v jazyku, ktorému rozumie, ak colným úradom pribratý tlmočník z jazyka slovenského do jazyka vietnamského je zapísaný i v zozname znalcov a tlmočníkov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR. II. V tzv. skrátenom konaní, ktoré umožňuje správnemu orgánu uložiť sankciu na mieste, neobstoja námietky sťažovateľa (navyše za situácie, keď skutkový stav bol v danej veci riadne a nepochybne zistený a sťažovateľom nespochybnený) o nespráv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
1. Krajský súd v Košiciach (ďalej len „správny súd“) rozsudkom č. k. 7S/145/2015-40 z 13.07.2016 podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného z 12.10.2015. Správny súd žalobcovi podľa § 167 ods. 1 SSP a žalovanému podľa § 168 SSP nárok na náhradu trov konania nepriznal. 2. Správny súd v napadnutom rozsudku uviedol, že žalovaný rozhodnutím z 12.10.2015 podľa § 74 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o s
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: I. V oblasti administratívneho trestania platí pri nedostatku právnej úpravy v správnom práve v prípade, ak sa rozhoduje o dvoch a viac zbiehajúcich sa správnych deliktoch rovnakého páchateľa v konaní jednom spoločnom jedným rozhodnutím, že obvinenému sa ukladá úhrnný správny trest (absorpčná zásada) za správny delikt najprísnejšie sankcionovateľný. II. O súbeh správnych deliktov v aplikačnej praxi správnych orgánov ide v prípade, ak obvinený spáchal dva alebo viac správnych deliktov skôr, ako bol rozhodnutím správneho orgánu v I. stupni za niektorý z nich uznaný vinným, resp. do oznámenia ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
1. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako prvoinštančný správny orgán, rozhodnutím zo dňa 13. októbra 2015 rozhodlo, že žalobca sa vo svojom sídle dopustil správneho deliktu uplatnenia neprimeranej podmienky vo svoj prospech podľa § 4 ods. 4 písm. h/ zákona č. 362/2012 Z.z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny (ďalej len „zákon č. 362/2012 Z.z.“), keď požadoval dodatočné peňažné plnenie po prevzatí potraviny, a to vy
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Orgán úradnej kontroly potravín je ex offo povinný pri určovaní výšky pokuty aplikovať precedenčnú zásadu a zohľadňovať skutočnosti týkajúce sa ukladania pokút v skutkovo a právne obdobných prípadoch voči subjektom podnikajúcim s rovnakým druhom potraviny (§ 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 28 ods. 9 zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov).

Úryvok z textu:
1. Krajský súd v Košiciach (ďalej len „krajský súd“, „správny súd“) rozsudkom č.k. 6S/24/2017-369 zo dňa 14.06.2018 zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal preskúmania a zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 3994/2016 zo dňa 20.12.2016 a súčasne rozhodol, že účastníkom právo na náhradu trov konania nepriznáva. 2. Predmetom preskúmania pred správnym súdom bolo rozhodnutie žalovaného č. 3994/2016 zo dňa 20.12.2016 (ďalej len „preskúmavané rozhodnutie žalovaného“, „rozhodnutie žalovaného“),
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Mimoriadny charakter kasačnej sťažnosti sa prejavuje v tom, že prístup k nej má len ten aktívne legitimovaný subjekt, v ktorého neprospech krajský súd rozhodol. Rozhodujúcim kritériom v tomto smere bude znenie výroku rozhodnutia krajského súdu, pretože namietanie len proti jeho dôvodom v rámci kasačnej sťažnosti je neprípustné. Ak správny súd žalobe žalobcu vyhovel, znamená to, že žalobca bol v konaní pred krajským súdom úspešný, pretože rozhodnutie znie v jeho prospech a vtedy absentuje u žalobcu v pozícii kasačného sťažovateľa sťažnostná legitimácia.

Úryvok z textu:
1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Bratislave zrušil napadnuté rozhodnutie žalovaného zo dňa 24.10.2014. Uvedeným rozhodnutím žalovaného bolo zmenené prvostupňové rozhodnutie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Púchov č. x, poštové číslo x zo dňa 05.09.2014 tak, že žalobca porušil zákaz umiestňovať na trh potraviny iné ako bezpečné podľa § 6 ods. 5 písm. a/ zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 152/1995 Z.z.“) a čl. 14 Nariadeni
Kľúčové slová: kasačná sťažnosťnesprávne právne posúdenie vecisankčná moderácia
R 65/2019
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Kasačný súd v konaní o kasačnej sťažnosti v rámci súdneho prieskumu rozsudku krajského súdu, ktorým sa realizovalo moderačné oprávnenie, nemá už obdobné oprávnenie ako krajský súd a sám už súdnu úvahu krajského súdu o moderácii výšky pokuty nahradiť nemôže. Ďalšia moderácia kasačným súdom je neprípustná v dôsledku zásady jednoinštančnosti správneho súdnictva v Slovenskej republike nastúpenej účinnosťou Správneho súdneho poriadku dňom 1. júla 2016 a navyše moderačné oprávnenie pozitívnoprávna úprava kasačnému súdu nepriznáva. Vo vzťahu k diskrécii krajského súdu môže kasačný súd hodnotiť len ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
1. Krajský súd v B. (ďalej len „správny súd“) rozsudkom podľa § 198 ods. 1 písm. a/ zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) napadnuté rozhodnutie žalovaného č.x zo 6. júna 2016 v spojení s prvostupňovým rozhodnutím Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Bratislava – mesto č. x zo dňa 11. marca 2016 zmenil v časti uloženej peňažnej pokuty vo výške 66 400 € tak, že žalobcovi uložil podľa § 11 ods. 3 písm. c/ zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení
Kľúčové slová: zastúpenie sťažovateľa v konaní o kasačnej sťažnosti
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Kasačná sťažnosť predstavuje osobitný opravný prostriedok majúci povahu mimoriadneho opravného prostriedku, ktorý smeruje voči právoplatnému rozhodnutiu správneho súdu. Správny súdny poriadok vyžaduje, aby bol sťažovateľ v konaní o kasačnej sťažnosti zastúpený advokátom a kasačná sťažnosť a iné podania sťažovateľa boli spísané advokátom (§ 449 ods. 1 S.s.p.). Požiadavka vypracovania kasačnej sťažnosti advokátom a povinného zastúpenia advokátom v konaní o kasačnej sťažnosti (advokátsky primus) je odôvodnená predovšetkým tým, že v konaní o kasačnej sťažnosti sa spravidla rozhodujú zložitejšie pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 8Sžfk/65/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4015201240 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 12. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jaroslava Fúrová ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:4015201240.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu (sťažovateľa) Ing. N. Y., nar. XX.XX.XXXX, bytom Y.. J. T
Merito veci Spočívanie lehôt
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Ustanovenie § 246d Občianskeho súdneho poriadku o spočívaní lehôt sa v podstate recipovalo do Správneho súdneho poriadku (§71 ods. 1), a preto argumentácia sťažovateľa, že za prechádzajúcej procesnej úpravy lehoty na vyrubenie dane v prípade súdneho prieskumu nespočívali, je zavádzajúca a právne irelevantná, a rovnako je nedôvodná aj námietka sťažovateľa o preklúzii 5-ročnej lehoty na vyrubenie dane z dôvodu, že správca dane nezohľadnil „nespočívanie lehoty“ už v rámci skoršieho súdneho prieskumu podľa Občianskeho súdneho poriadku. Takáto obrana sťažovateľa nemá oporu ani v predchádzajúcej pro ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
1. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v B. B. (ďalej aj ako „krajský súd“ alebo „správny súd“) podľa ust. § 190 zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku (ďalej len „SSP“) zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania a následne zrušenia rozhodnutí žalovaného x zo dňa 20.06.2016, x zo dňa 20.06.2016, x zo dňa 20.06.2016, x zo dňa 20.06.2016, x zo dňa 20.06.2016, x zo dňa 20.06.2016. 2. V odôvodnení rozsudku krajský súd uviedol, že žalobca v žalobách namietal, že právo správcu
MENU