Nájdené rozsudky pre výraz: kasačná záväznosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

11 dokumentov
111 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Pri predmetnom konštatovaní veľký senát obchodnoprávneho kolégia poukazuje na to, že právna úprava de lege lata neumožňuje nadobudnutie vlastníckeho práva od nevlastníka vo všeobecnosti, ale len v prípade taxatívne upravených výnimiek. Vyvodenie ochrany dobromyseľného nadobúdateľa zo strany súdu rozhodujúceho v civilnom sporovom konaní pritom nie je možné ani s poukazom na materiálnu publicitu katastra nehnuteľností, keďže katastrálny zákon priamo pripúšťa spochybnenie hodnovernosti údajov zapísaných v katastri nehnuteľností preukázaním opaku, čo znamená, že osoba, ktorá je ako vlastník zapísa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1VObdo/2/2020 2108207113 27. apríla 2021 JUDr. Katarína Pramuková predsedníčka senátu ECLI:SK:NSSR:2021:2108207113.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veľkom senáte obchodnoprávneho kolégia zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Pramukovej a členiek senátu JUDr. Beáty Miničovej, JUDr. Aleny Priecelovej, JUDr. Gabriely Mederovej, JUDr. Ivany Izakovičov
Právna veta: Vec predkladajúci senát zastáva názor, že pokiaľ z výslovnej zákonnej úpravy nevyplýva, že sa dobrá viera prezumuje (ako napríklad v prípade oprávnenosti držby podľa § 130 OZ), čo v našich podmienkach nie je možné dovodiť ani z právnej úpravy katastra nehnuteľností (na rozdiel od predchádzajúcej českej právnej úpravy), je potrebné vychádzať zo skutočnosti, že aj vzhľadom k obmedzenej materiálnej publicite katastra nehnuteľnosti (vychádzajúcej z ustanovenia § 70 ods. 1, 2 katastrálneho zákona) nepostačuje pre konštatovanie (prezumovanie) existencie dobrej viery nadobúdateľa len tvrdenie založen ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Obdo/69/2018 2108207113 29. mája 2020 JUDr. Gabriela Mederová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:2108207113.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: W. Š., nar. XX.XX.XXXX, bytom Q. XXXX/XX, Z., právne zastúpený JUDr. Barborou Petrovič, advokátkou so sídlom Hlavná 44, Trnava, proti žalovanému: Mgr. Ing. Pavol Korytár, Sladovnícka 13, Trnava, správca konkurzne
Meritum vydanie nehnuteľnosti
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 8Cdo/99/2019 4207201750 23. septembra 2020 JUDr. Ladislav Górász sudca ECLI:SK:NSSR:2020:4207201750.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza, so sídlom v Trnave, Jána Hollého 10, v dovolacom konaní zastúpenej advokátskou kanceláriou MAPLE & FISH s. r. o. so sídlom v Bratislave, Dunajská 15/A, v mene ktor
Meritum o náhradu škody vo výške 48 390 eur s prísl.
Najvyšší súd 2 Cdo 155 /201 1 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne A. , so sídlom v B. , zastúpenej JUDr. E. Ľ. , advokátkou, so sídlom v B. , proti žalovanej Slo venskej republike – Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky , so sídlom v Bratislave, Župné námestie č. 13, o náhradu škody vo výške 48 390 ,-- € (1 457 817, -- Sk) s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp.zn. 17 C 29/2006, o dovo
Meritum o náhradu škody
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Ing. D. K. , bytom B. , zastúpený JUDr. Elenou Ľalíkovou, advokátkou, so sídlom v Bratislave, Podbrezovská č. 34 proti odporkyni Slovenskej republike , za ktorú koná Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, so s ídlom v Bratislave, Župné nám. č . 13 , o náhradu škody , vedenej na Okr esnom súde Bratislava I pod sp. zn. 5 C 18/2010, o dovolaní navrhovateľa proti rozs
Meritum 4 660,77 eur s prísl. a 11 078,07 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Obdo/27/2020 1213209939 25. februára 2021 JUDr. Ivana Nemčeková sudca ECLI:SK:NSSR:2021:1213209939.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: JUDr. Q. X., S. X, K., zastúpeného: JUDr. Daniel Mičiak, advokát, Vajnorská 100/B, Bratislava, IČO: 42 135648, proti žalovanému: Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Bajkalská 30, Bratislava, IČO: 31 335 004, zastú
MENU