Nájdené rozsudky pre výraz: kataster nehnuteľností

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6141

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1518 dokumentov
21276 dokumentov
39 dokumentov
98 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: správny orgán zápis vlastníctva záznamomsprávne súdnictvo § 25záznam
R 96/1994
Právna veta: Vykonaním zápisu vlastníckeho alebo iného vecného práva záznamom do katastra nevznikajú, nemenia sa ani nezrušujú oprávnenia a povinnosti fyzických alebo právnických osôb. Vykonanie zápisu záznamom do katastra nie je teda rozhodnutím správneho orgánu v zmysle § 244 ods. 3 O.s.p., a preto takýto zápis údajov formou záznamu do katastra nemôže byť predmetom preskúmavania súdom v konaní podľa piatej časti, druhej hlavy O.s.p..

Úryvok z textu:
Žalobca žalobou zo dňa 7. 3. 1994 doručenou Krajskému súdu v Košiciach domáhal sa zrušenia rozhodnutia Katastrálneho úradu v Košiciach s územnou pôsobnosťou pre Spišskú Novú Ves, ktorým zapísal na liste vlastníctva č. 1 kat. úz. Levoča vlastnícke právo mesta Levoča k nehnuteľnostiam vedeným v pzkn. vl. č. 681 kat. úz. Levoča. Krajský súd v Košiciach podľa § 250d ods. 3 O.s.p. konanie zastavil. Z odôvodnenia: Podľa § 244 O.s.p. v správnom súdnictve preskúmavajú súdy rozhodnutia orgánov verejne
Právna veta: Vykonanie zápisu záznamom podľa § 34 a nasl. zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) má v katastri evidenčný charakter, ktorý súčasne nemá vplyv na vznik, zmenu ani zánik práva k nehnuteľnosti (§ 5 ods. 2 katastrálneho zákona.)

Úryvok z textu:
Podanou žalobou žiadal žalobca zrušiť rozhodnutie žalovaného, ktorým potvrdil rozhodnutie Krajského úradu katastra zo dňa 30. augusta 2001, ktorým bola potvrdená správnosť rozhodnutia o vykonaní zápisu záznamom do katastra nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k. ú. S. m., v podiele 1/2. Žalobca tvrdil, že postup žalovaného nebol správny, keď vykonal zápis záznamom, pretože osvedčenie, na základe ktorého bol vykonaný zápis, nebol Okresný úrad B. oprávnený vydať, toto navyše nespĺňalo podmienky zákona
Právna veta: Kataster bol zriadený tzv. katastrálnym zákonom č. 162/1995 Z. z. (o katastri nehnuteľnosti a zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam). Zápis v katastri je povinný, má konštitutívnu povahu, ktorá spočíva predovšetkým v tom, že ak je zápis vykonaný, treba z neho vychádzať a platí ako všeobecne známa a platná skutočnosť. Vždy však ide len o evidenčný charakter. Nikto sa úspešne nemôže odvolávať na to, že o tejto právnej skutočnosti nevedel (ide o tzv. pozitívny princíp publicity). Túto konštitutívnu platnosť však katastrálny zákon narúša, keď ju podmieňuje. Podľa § 70 ods. 1 cit ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 Obo 115/2008 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu: V., so sídlom: S., IČO: X., s ustanoveným správcom konkurznej podstaty Ing. P., A. o schválení konečnej správy, na odvolanie konkurzného veriteľa č. 14, T., proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 19. mája 2008 č. k. 3K 125/2001 – 132, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Košiciach z 19. mája 2008 č. k.
Právna veta: Podľa § 151o ods. 1 Občianskeho zákonníka Vecné bremená vznikajú písomnou zmluvou, na základe závetu v spojení s výsledkami konania o dedičstve, schválenou dohodou dedičov, rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu možno nadobudnúť tiež výkonom práva (vydržaním); ustanovenia § 134 tu platia obdobne. Na nadobudnutie práva zodpovedajúceho vecným bremenám je potrebný vklad do katastra nehnuteľností. Pokiaľ dohodou alebo rozhodnutím príslušného orgánu nedošlo k zmene alebo zániku tohto vecného bremena, je nutné aby bolo v katastri nehnuteľností zapí ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5Sžo/2/2015 8013200958 29. 06. 2016 JUDr. Milan Morava ECLI:SK:NSSR:2016:8013200958.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Milana Moravu a členov senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Petry Príbelskej PhD., v právnej veci žalobkyne Y. Z., trvale bytom U., zastúpenej JUDr. Vierou Strakovou, advo
Právna veta: Zriadené exekučné záložné právo na majetok patriaci do konkurzu nevytvára veriteľovi v konkurznom konaní postavenie zabezpečeného (oddeleného) veriteľa. Vyhlásením konkurzu sa zo zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov exekučné konanie zastavuje a tým sa zrušuje exekučné záložné právo zriadené podľa ust. § 167 ods. l zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zmien a doplnkov.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5 Ob do 22 /2012 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Anny Markovej a člen iek senátu JUD r. Kataríny Pramukovej a JUDr. Dariny Ličkovej, v právnej žalobcu: T. T. , spol. s r. o., L. L. , IČO: X.X. X.X. , zastúpená M. R. , advokátom, Ž. Ž. , proti žalovanému: JUDr. V. P. , M. M. – správca konkurznej podstaty úpadcu J.J., s. r. o., H. H. , IČO: X. X. , o určenie existe
Právna veta: Podľa § 2 ods. 1 zák. č. 182/1993 Z.z. bytom sa na účely tohto zákona rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu trvalo určené na bývanie a môžu na tento účel slúžiť ako samostatné bytové jednotky. Katastrálny zák. č. 162/1995 Z.z. obsahuje množstvo ustanovení, ktoré pre katastrálnu evidenciu upravujú práva a povinnosti týkajúceho sa bytu. Preto podľa Najvyššieho súdu nie je prekážkou pre katastrálne konanie samotná skutočnosť, že uvedený byt ako nehnuteľnosť nie je vedený v evidencii katastra. Nielen v prejednávanej veci ale aj pri ďalších stavbách ide o p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. v právnej veci žalob kyne : JUDr. J., bytom R. , proti žalovanému: Katastrálny úrad v Košiciach so sídlom Južná trieda 82, Košice, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu v katastrálnom kon
Právna veta: Konanie o povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností predstavuje rozhodovací procesný postup, pri ktorom okresný úrad, ako správny orgán, na základe predložených písomných podkladov podľa § 31 ods. 1, 2 katastrálneho zákona posudzuje skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu. Výsledkom tohto procesného postupu je rozhodnutie o povolení vkladu alebo rozhodnutie o zamietnutí návrhu na vklad (§ 31 ods. 3 katastrálneho zákona). Predpokladom povolenia vkladu vlastníckeho práva k pozemku do katastra nehnuteľností na základe zmluvy v predmetnom prípade bolo splneni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5Sžrk/13/2018 4016200648 21. 02. 2019 JUDr. Milan Morava ECLI:SK:NSSR:2019:4016200648.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Moravu a členiek senátu JUDr. Petry Príbelskej, PhD. a JUDr. Jarmily Urbancovej, v právnej veci žalobcu: Poľnohospodárska Pôda s.r.o., so sídlom Sibírska 55,
Právna veta: Neprihliadnutie okresného úradu v konaní o povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na existenciu predkupného štátu podľa § 3 ods. 5 zákona č. 175/1999 Z.z., obmedzujúceho zmluvnú voľnosť povinného z tohto predkupného páva pri zamýšľanom prevode dotknutej nehnuteľnosti, ako na skutočnosť, ktorá má vplyv na povolenie vkladu, je podľa kasačného súdu v rozpore s účelom a cieľmi zákona č. 175/1999 Z.z. a porušením § 31 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z.z. Uvedené platí aj vtedy, ak predkupné právo štátu vzniklo až po uzavretí kúpnej zmluvy, ktorá je predmetom konania o povolení vkla ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 10Sžrk/6/2018 4016200164 24. 10. 2018 JUDr. Elena Berthotyová ECLI:SK:NSSR:2018:4016200164.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a z členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Jany Hatalovej, PhD., v právnej veci žalobcu (sťažovateľa): Poľnohospodárska Pôda
Právna veta: Odvolací súd súčasne dáva do pozornosti, že administratívne konanie o vklad práv viažucich sa k nehnuteľnosti nie je možné posudzovať v zmysle kritérií civilného konania o určenie platnosti právneho úkonu, predmetom ktorého je nehnuteľnosť, pretože správa katastra koná a rozhoduje podľa čl. 2 ods. 2 Ústavy SR len v rámci kompetencií zákonom jej zverenej a preto platnosť zriadenia práva viažuceho sa k nehnuteľnosti na základe právneho úkonu posudzuje podľa právnej úpravy katastrálneho zákona v spojení s tou právnou úpravou Občianskeho zákonníka, ktorá sa na právny úkon vzťahuje, pričom ni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Jaroslavy Fúrovej, v právnej veci navrhovateľa: K., a.s., H. zastúpený advokátkou JUDr. M., Advokátska kancelária v K, M., proti odporcovi: Správa katastra Košice, Južná trieda č. 82, Košice, za účasti účastníčky A., bytom K, B., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia od
Právna veta: Je potrebné uviesť, že dojednanie prevodu práva ako obligačného zabezpečovacieho inštitútu má v zásade len funkciu zabezpečovaciu a nie funkciu uhradzovaciu. Zmluvné dojednanie, ktoré umožňuje zánik vlastníctva pôvodného vlastníka k nehnuteľnosti bez ohľadu na výšku zostatku nesplateného dlhu v čase, keď sa prevod vlastníckeho práva na veriteľa stane nepodmieneným svojim účelom a obsahom, podľa názoru odvolacieho súdu obchádza zákon, a je teda v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatné.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 10Sžr/11 /2010 Slovenskej republiky ROZSUDO K V ME NE SLOVENSKEJ REPUBL I KY Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členov senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a Ing. JUDr. Miroslava Gavalca, PhD., v právnej veci navrhovateľa: P. , s.r.o. , IČO: X. , B. , zastúpeného konateľom spoločnosti Ľ. B. , proti odpor covi : Správa katastra Trnava , Vajanského č. 2, Trnava , za účasti J. V. , bytom T., zastúpen
MENU