Nájdené rozsudky pre výraz: kataster nehnuteľností

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4456

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1416 dokumentov
20162 dokumentov
39 dokumentov
88 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Uzavretie záložnej zmluvy s devízovým cudzozemcom, v ktorej predmetom zálohu je nehnuteľnosť nachádzajúca sa v Slovenskej republike, nie je v rozpore s ustanovením § 25 devízového zákona*. Poznámka: *7 Zákon č. 528/1990 Zb. v znení zákona č. 228/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 26/1993 Z.z., zákona č. 106/1993 Z.z. a zákona č. 161/1993 Z.z. Doplnenie: Z obidvoch zákonov - Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - jednoznačne vyplýva, že pri nesplnení záväzkov zo strany záložného dlžníka voči záložnému veriteľovi na toho neprechádza automaticky vlastnícke právo k založene ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Dňa 23. 2. 1993 bola uzavretá záložná zmluva medzi záložným veriteľom V. v B. a záložcom P. v Č., ktorou záložca dal do zálohu nehnuteľnosť, ktorú vlastní v kat. úz. Č. - vlastnú administratívnu budovu. Katastrálny úrad v B. B. zamietol návrh na povolenie vkladu predloženej záložnej zmluvy do katastra nehnuteľností s odôvodnením, že v záložnej zmluve vystupuje ako záložný veriteľ devízový cudzozemec a záložná zmluva sa dotýka nehnuteľností nachádzajúcich sa v Slovenskej republike. Podľa ustanov
Kľúčové slová: správny orgán zápis vlastníctva záznamomsprávne súdnictvo § 25záznam
R 96/1994
Právna veta: Vykonaním zápisu vlastníckeho alebo iného vecného práva záznamom do katastra nevznikajú, nemenia sa ani nezrušujú oprávnenia a povinnosti fyzických alebo právnických osôb. Vykonanie zápisu záznamom do katastra nie je teda rozhodnutím správneho orgánu v zmysle § 244 ods. 3 O.s.p., a preto takýto zápis údajov formou záznamu do katastra nemôže byť predmetom preskúmavania súdom v konaní podľa piatej časti, druhej hlavy O.s.p..

Úryvok z textu:
Žalobca žalobou zo dňa 7. 3. 1994 doručenou Krajskému súdu v Košiciach domáhal sa zrušenia rozhodnutia Katastrálneho úradu v Košiciach s územnou pôsobnosťou pre Spišskú Novú Ves, ktorým zapísal na liste vlastníctva č. 1 kat. úz. Levoča vlastnícke právo mesta Levoča k nehnuteľnostiam vedeným v pzkn. vl. č. 681 kat. úz. Levoča. Krajský súd v Košiciach podľa § 250d ods. 3 O.s.p. konanie zastavil. Z odôvodnenia: Podľa § 244 O.s.p. v správnom súdnictve preskúmavajú súdy rozhodnutia orgánov verejne
Právna veta: Ak je nárok žalobcu zabezpečený záložným právom, obvykle nebezpečenstvo zmarenia výkonu rozhodnutia bezprostredne a reálne nehrozí, a preto spravidla nie je daný dôvod na nariadenie predbežného opatrenia.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave návrh na nariadenie predbežného opatrenia zamietol. Rozhodol tak s odôvodnením, že žalobca žiadal, aby súd zakázal žalovanému 1) nakladať s nehnuteľnosťou - Hotelom H. v Ž. a osobným automobilom Ford Scorpio, pretože žalovaný 1) neplní podmienky úverovej zmluvy, na základe ktorej mu žalobca poskytol strednodobý podnikateľský úver na zaplatenie nehnuteľnosti - Hotel H. v Ž. v čiastke 2,733 238 Sk. Účastníci konania uzavreli záložnú zmluvu č. 66/91, predmetom ktorej j ev z
Právna veta: Nulita (zmätočnosť) aktu je sama osebe dôvodom pre jeho zrušenie súdom bez ohľadu na to, že žaloba túto skutočnosť nenamietala alebo žiadala o zrušenie rozhodnutia z iných dôvodov.

Úryvok z textu:
Žalobca včas podanou žalobou sa domáhal, aby Najvyšší súd SR zrušil rozhodnutie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky z 3. mája 1995, ktorým bolo zamietnuté jeho odvolanie a potvrdené rozhodnutie Katastrálneho Úradu - Správy katastra v G. z 12. marca 1995. Týmto rozhodnutím bol zamietnutý návrh žalobcu na opravu chýb v katastrálnom operáte podľa § 29 zákona SNR č. 266/1992 Zb. Súčasne žiadal zrušiť aj prvostupňové rozhodnu- tie.v Žalovaný správny orgán sa k žalobe písomne
Kľúčové slová: územné konanieúčastníci územného konaniavlastník susedného pozemku
R 34/1997
Právna veta: Ak správny orgán v územnom konaní nekonal so žalobcom ako s účastníkom územného konania (§ 34 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.) a rozhodol o umiestnení stavby bez toho, že by zisťoval, či žalobca je vlastníkom susedného pozemku, súd rozhodnutie správneho orgánu podľa § 250j ods. 2 O.s.p. zruší.

Úryvok z textu:
Žalobou zo dňa 12. júla 1995 sa žalobca prostredníctvom zástupcu domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného zo dňa 17. mája 1995. Týmto rozhodnutím bolo zamietnuté odvolanie žalobcu a bolo potvrdené rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia T. zo dňa 5. apríla 1995, ktorým bolo rozhodnuté o umiestnení stavby „Espresso“ na pozemku par. č. 289 k.ú. S. pre stavebníka V. K. Žalobca v žalobe tvrdil, že je vlastníkom pozemku nachádzajúceho sa v k.ú. S. a vedeného v katastri nehnuteľnosti na LV
Právna veta: Prerušiť konanie podľa druhej vety ust. § 109 ods. 1 písm. b/ O.s.p. možno len vtedy, ak k záveru - že všeobecne záväzný právny predpis, ktorý sa týka veci, je v rozpore s Ústavou, so zákonom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná - dospel súd, a nie účastník konania.

Úryvok z textu:
Odvolací súd rozsudkom na odvolanie žalobcov vo veci samej potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa zamietajúci ich žalobu, ktorou sa domáhali, aby žalovaným ako povinným osobám v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 87/1991 Zb.“) bola súdom uložená povinnosť uzavrieť s nimi dohodu o vydaní nehnuteľnosti v kat. úz. B., vedených v katastri nehnuteľností na LV č. 708 ako pardela č. 22609/ 1-zast. plocha vo výmere 114 m2
Právna veta: Z ustanovenia § 6 ods. 2 zákona č. 83/1990 Zb. vyplýva, že stanový občianskeho združenia môžu určiť, ktoré organizačné jednotky občianskeho združenia majú spôsobilosť konať vlastným menom, teda i nadobúdať vlastným menom práva a povinnosti a sú právnickými osobami. Také organizačné jednotky však musia byť v Stanovách výslovne uvedené alebo musí byť v Stanovách aspoň určené, akým spôsobom sa také jednotky zriaďujú, aby bolo možné jednoznačne zistiť, či ide v konkrétnom prípade o organizačnú jednotku vzniknutú v súlade so Stanovami ako organizačná jednotka s právnou subjektivitou. Stanovy potom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Okresný súd vo Z., po predchádzajúcom zrušujúcom uznesení Krajského súdu v B. B. pre nezistený skutkový stav veci, uznesením z 13.10.1995, č. k. 14 C 87/93-103 zastavil konanie o určenie vlastníckeho práva k domu s. č. 1094 s pozemkom č. 2574 kat. úz. Z. zapísaným na liste vlastníctva č. 2568 katastra nehnuteľností pre obec Z. s tým, že vec odstúpil na prejednanie a rozhodnutie Prezídiu združenia technických a športových činností SR v B.; vychádzal z toho, že súd bez predchádzajúceho rozhodnutia
Právna veta: Záväzok záložcu, podľa ktorého po dobu trvania záložného práva založenú nehnuteľnosť neprevedie na iného, ani predmet zálohu nezaťaží v prospech iného, nie je vecným bremenom a nemá charakter vecného práva. Rozhodnutie, ktorým bol zamietnutý návrh na zápis vkladu takéhoto záväzku do evidencie v katastri nehnuteľností preto zodpovedá zákonu.

Úryvok z textu:
Krajský súd v K. rozsudkom zo 17. marca 1997, č. k. 6 S 6/96-8, potvrdil rozhodnutie Katastrálneho úradu v K. správy katastra v H. z 22. januára 1996, ktorým bol povolený v prospech záložného veriteľa vklad záložného práva na nehnuteľnosti, evidované na liste vlastníctva č. 10 katastrálneho územia U., pare. č. 355/1, pare. č. 356, pare. č. 357, pare. č. 358 a pare. č. 359 v celkovej výmere 1861 m2 a stavby súpisného čísla 79, ktorých vlastníkmi sú záložcovia a ktorým bol zamietnutý návrh na vkla
Právna veta: 1. Pri rozhodovaní o podnete na začatie konania by mohla byť dôvodom na jeho prijatie skutočnosť, že v súdnom konaní o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu správneho orgánu sa vykonalo dokazovanie. Ak všeobecný súd v správnom súdnictve vykonal dôkaz, ktorý mohol obsahovať zistenie významné pre rozhodnutie o zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu, bol povinný na základe čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky ho vykonať tak, aby sa účastník konania v súlade so zákonom ustanoveným postupom (§ 123 v spojení s § 122 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku) mal možnosť k nemu vyjadriť. 2. Dokaz ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu konanom 11. júna 1997 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť 1. Púchovskej mliekárne s.r.o., "v likvidácii" Púchov, a 2. Guropea Trading, spol. s r.o., Púchov, zastúpených JUDr. M. R., advokátom, vo veci porušenia základného práva upraveného v čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v konaní vedenom pred Krajským súdom v Banskej Bystrici sp. zn. 23 S 322/96 a takto r o z h o d o l : 1. Ústavnú sťažnosť 1. Púchovskej mliekárne
Právna veta: V záujme najúplnejšieho zistenie skutočnosti rozhodujúcich pre správne určenie daňovej povinnosti správca dane je oprávnený vykonať miestne zisťovanie a uložiť svedkom povinnosť, aby sa osobne dostavili a vypovedali ako svedkovia. Vydanie platobného výmeru o vyrubení dane z nehnuteľností patrí do právomoci starostu obce (primátora mesta), ktorý je správnym orgánom v administratívno-právnych veciach.

Úryvok z textu:
Žalobca podanou žalobou sa domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného zo dna 29. januára 1996. Týmto rozhodnutím žalovaný zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil platobný výmer Mestského úradu v B. z 30. novembra 1995, ktorým bola žalobcovi vyrubená daň z nehnuteľností na rok 1995 vo výške 2784 Sk. V žalobe a jej doplneniach zo dna 19. februára 1996 a 9. mája 1996 žalobca potvrdil, že obidve rozhodnutia boli vydané v rozpore so zákonom SNR č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších pre
MENU