SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1159277
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64390
USSR: 35554
NSČR: 123883
NSSČR: 66880
USČR: 79814
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424452
Krajské súdy (ČR): 43641
Posledná aktualizácia
02.06.2020 06:26

Nájdené rozsudky pre výraz: kolízia záujmov


Približný počet výsledkov: 55 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: kolízia záujmov
  • kolizia nájdené 1172 krát v 625 dokumentoch
  • zaujem nájdené 65148 krát v 21070 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 38 dokumentov
Krajské súdy SR 775 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument


Právna veta: Súdy danom prípade v exekučnom konaní nepreskúmavali vecnú správnosť predmetnej notárskej zápisnice ako exekučného titulu. Skúmali či bol exekučný titul - notárska zápisnica vydaný v súlade so zákonom, realizovali len svoje oprávnenie vyplývajúce zo zákona a to z ustanovenia § 44 ods. 2 Exekučného poriadku, t. j. oprávnenie posúdiť, či tento exekučný titul nie je v rozpore so zákonom. Vydaním poverenia na vykonanie exekúcie táto povinnosť pre exekučný súd nezaniká, naopak aj počas exekučného konania (po vydaní poverenia na vykonanie exekúcie) je povinný skúmať či exekučný titul bol vydaný v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... je toho názoru, že takáto dohoda o plnej moci je neplatná v zmysle § 22 ods. 2 Občianskeho zákonníka, pre kolíziu záujmov zástupcu a zastúpeného, nakoľko oprávnený sám vybral oso bu, ktorá za povinného prejavila vôľu a uznal dlh vo výške, ktorý .
Právna veta: 1. Ani citované ustanovenia však nemenia nič na zásade, že dispozičné právo v konaniach, ktoré začínajú na návrh, má žalobca, resp. ten, kto má jeho miesto v konaní, ako procesný nástupca zaujať. Nikoho nemožno nútiť, aby sa stal navrhovateľom v konaní. Žalobca je dominus litis, čo sa prejavuje okrem iného tým, že on rozhoduje o tom, či sa stane žalobcom (navrhovateľom) a stáva sa nim z vlastnej vôle. Platí to pre začatie konania, kde žalobca podaním žaloby prejavuje zároveň vôľu stať sa účastníkom na žalujúcej strane. Dispozičné právo v tomto smere má aj hmotnoprávny nástupca žal ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na Ž.C. V opačnom prípade, teda ak by stanoviská spoločností v tejto otázke boli protichodné, nemohol by byť pre kolíziu záujmov Doc. JUDr. C. zástupcom oboch (§ 21 zák. č. 586/2003 Z. z. o advokácii). Napokon na odvolacom pojednávaní sa .
Právna veta: Občiansky zákonník rozdeľuje zákonných dedičov do štyroch dedičských skupín (§ 473, 474, 475 a 475a), pričom pri dedení sa postupuje v poradí od prvej skupiny po štvrtú skupinu. Dediť možno vždy iba v rámci jednej skupiny dedičov. V ustanovení §-u 473 je upravené dedenie prvej skupiny dedičov, kam sú zaradení najbližší príbuzní poručiteľa. V prvej skupine dedičov dedia rovnakým dielom manžel poručiteľa a jeho deti. Poručiteľove deti dedia bez ohľadu na to, či pochádzajú z manželstva, alebo nie. Právo na dedičstvo zákon priznáva aj deťom, ktoré boli počaté a v čase úmrtia poručiteľa ešte nenaro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . V dedičskom konaní bolo maloleté dieťa zastúpené matkou ako zákonným zástupcom, ktorá nie je dedičkou poručiteľa, nedošlo tu preto ku kolízii záujmov. Pôvodné dedičské konanie bolo vedené Okresným súdom P. pod sp. zn. 5D/89/2009, Dnot 164/2009, v ktorom zákonní .
Merito invalidný dôchodok
... práva, však vzhľadom na to, že bol urobený orgánom, ktorého závery sú podkladom pre rozhodnutie vo veci, teda ide o kolíziu záujmov, nemožno bez ďalšieho považovať za hodnoverný a jednoznačný prejav vôle navrhovateľa. Podané odvolanie totiž vyvoláva závažné pochybnosti o uvedomení si .
Merito o určenie neúčinnosti právneho úkonu
... škody voči nim. Len takýto rozširujúci výklad umožní skutočné dosiahnutie účelu predmetného ustanovenia a zabráni nepriaznivým dôsledkom kolízie záujmov medzi spoločnosťou a jej spoločníkmi. I keď podľa druhej vety § 81a ods. 1 Obchodného zákonníka sa ... bola aj Ing. M. M., čím došlo k stretu záujmov medzi spoločnosťou a touto spoločníčkou. V dôsledku kolízie záujmov nebola táto spoločníčka, majúca tiež postavenie štatutárneho orgánu, oprávnená vziať žalobu (ktorú sama v mene žalobkyne nepodala) .
Merito o úpravu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu
... (§ 31 ods. 2 Zákona o rodine). Zastúpenie maloletého dieťaťa rodičom zákon vylučuje pri právnych úkonoch, kde je možnosť stretu (kolízie) záujmov medzi rodičmi a deťmi alebo možnosť stretu záujmov medzi deťmi navzájom. Možnosť stretu záujmov medzi rodičmi a maloletými deťmi bude .
Merito o úpravu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu
... (§ 31 ods. 2 Zákona o rodine). Zastúpenie maloletého dieťaťa rodičom zákon vylučuje pri právnych úkonoch, kde je možnosť stretu (kolízie) záujmov medzi rodičmi a deťmi alebo možnosť stretu záujmov medzi deťmi navzájom. Možnosť stretu záujmov medzi rodičmi a maloletými deťmi bude .
Merito o zaplatenie 1 095,40 eur s príslušenstvom
... práv a oprávnených záujmov. Pri ustanovení opatrovníka osobe, ktorej pobyt nie je známy, je nutné prísne uvážiť, aby nedošlo ku kolízii záujmom zástupcu a zastúpeného (§ 22 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Opatrovník je osoba, ktorá má v konaní obhaj ovať práva a .
Merito o vydanie nehnuteľností a iné
... zápisom a 2. záujem toho, kto právo neplatným zápisom nadobudol. Vtedajší právny poriadok počítal s možnosťou vzniku takýchto kolízií záujmov a upravoval postup pri ich riešen í. Dotknutý vlastník mohol predovšetkým žiadať o zápis poznámky spornosti (§ 61 ... , ktorým sa vec vydala, do jedného roka odo dňa účinnosti tohto zákona. Uvedené ustanovenie počíta s možno sťou kolízie záujmov viacerých fyzických osôb, tvrdiacich, že sú oprávnenými osobami. Kolíziu medzi ústavn e zaručenou rovnos ťou a faktom, že .
Merito o vymoženie 836,49 eur s prísl.
... titulom pre súdny výkon rozhodnutia, resp. exekúciu. Stotožnil sa so záverom súdu prvého stupňa, že tu došlo aj k určitej kolízii záujmov zástupcu a zastúpeného na základe tejto plnej moci a že uzavretie takejto dohody o plnomocenstve je neprijateľnou zmluvnou podmienkou v .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.