SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1351594
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67158
USSR: 39285
NSČR: 129760
NSSČR: 71787
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431213
Krajské súdy (ČR): 50353
Posledná aktualizácia
23.04.2021 04:27

Nájdené rozsudky pre výraz: kolkové známky


Približný počet výsledkov: 20 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: kolkové známky
  • kolkove nájdené 29 krát v 20 dokumentoch
  • znamka nájdené 11312 krát v 991 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 12 dokumentov
Krajské súdy SR 453 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument
Odborné články 2 dokumenty


Právna veta: V konaní na súdoch Slovenskej republiky môžu štátni občania Českej republiky i právnické osoby so sídlom v Českej republike platiť súdny poplatok neprevyšujúci 5.000,- Sk kolkovými známkami Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
Metský súd uznesením zastavil konanie a žiadnemu z účastníkov nepriznal náhradu trov konania. Rozhodol tak s odôvodnením, že žalobca na výzvu súdu v stanovenej lehote nezaplatil súdny poplatok prevodným príkazom. Poukázal na ust. § 9 ods. 1 Zákona o súdnych poplatkoch, podľa ktorého žalobca ako cudzinec nemôže platiť súdne poplatky kolkovými známkami. Proti tomuto uzneseniu podal žalobca odvolanie. Žiadal napadnuté rozhodnutie zrušiť a vrátiť vec na ďalšie konanie. Namietal, že nebol v zmysle § 5 O.s.p. .
Kľúčové slová: svojvoľne sa vzdialiť z pojednávacej miestnosti, vyhlásenie rozsudku , odňatie možnosti konať pred súdom

Zbierka NS 4/2003
R 80/2003
Právna veta: Vyhlásením rozsudku v neprítomnosti navrhovateľa, ktorý sa svojvoľne vzdialil z pojednávacej miestnosti, nebola účastníkovi odňatá možnosť konať pred súdom.

Úryvok z textu:
... . Predsedníčka senátu, ktorá v tejto situácii pokračovala v prejednávaní veci bez toho, aby pojednávanie prerušila dovtedy, 1ým navrhovateľ nepredloží zakúpené kolkové známky, neporušila zákon. Vyhlásením rozsudku v neprítomnosti navrhovateľa, ktorý sa svojvoľne vzdialil z pojednávacej miestnosti, neodňala tomuto účastníkovi možnosť konať pred .
Právna veta: Podľa § 10 ods. 1 tohto zákona, ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania, odvolania alebo dovolania, súd vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote desiatich dní od doručenia výzvy, ak aj napriek výzve poplatok nebol zaplatený v lehote, súd konanie zastaví. O následkoch nezaplatenia poplatku musí byť poplatník vo výzve poučený. Podľa § 14 tohto zákona, na konanie vo veciach poplatkov, ak tento zákon neustanovuje inak, platí primerane Občiansky súdny poriadok. Podľa ods. 2 tohto ustanovenia, účinného od 1.7.2007, na počítanie lehôt podľa tohto zákona sa vzťah ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... poplatkoch v znení neskorších predpisov, ktorého ustanovenie má hmotnoprávny charakter, je pre zachovanie lehoty rozhodujúce, aby kolkové známky, prostredníctvom ktorých je súdny poplatok platený, došli súdu najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty. K vymedzeniu lehoty ... zaplatil riadne a včas. Konštatoval, že súdny poplatok je zaplatený kolkovými známkami v deň, kedy sú kolkové známky odovzdané príslušnému súdu. V danom prípade krajskému súdu bola doručená výzva na zaplatenie súdneho poplatku spolu s .
Meritum odvolanie obž.
... potvrdenia o nákupe kolkových známok, ktoré mu vystavovali pracovníci pôšt v Slovenskej republike a v Českej republike napriek tomu, že kolkové známky nezakúpil. Týmto konaním spôsobil spoločnosti I. škodu v sume 4 257 443 Sk. Za to bol odsúdený podľa § 250 .
Meritum o nahradenie prejavu vôle
... fotokópia tlačiva výzvy na zaplatenie súdneho poplatku obsahujúca tiež fotokópiu dvoch kolkových známok v hodnote 500 Sk nepreukazuje, že tieto kolkové známky boli na tlačivo nalepené (k odoslaniu takejto fotokópie viď ďalej). K námietke dovolateľa, že tlačivo výzvy s nalepenými kolkovými známkami .
Meritum o rozvrhu
... - ochrana podniku 1.327,76 eur - Telefónne, poštovné a režijné náklady 1-446,33 eur - Bankové poplatky 384,58 eur - Kolkové známky, ceniny a poštovné 230,33 eu r - Vedenie účtov, automat, spracovanie dát a daňové priznanie 5-377,41 eur - Spracovanie .
Meritum o zaplatenie 10 799,56 eur s prísl.
... zo dňa 24. 10. 2007 príkazom na úhradu na účet súdu. V odôvodnení uznesenia súd prvého stupňa uviedol, že kolkové známky, ktorými bol zaplatený súdny poplatok v tomto konaní v nominálnej hodnote 1 000, -- Sk , nevykazujú všetky známky pravosti kolkov ... 2010 (č. l. 29 spisu) zo dňa 15. februára 2011, vyplýva, že znaleckým skúmaním bolo zistené, že všetky predmetné kolkové známky sú falzifikáty. Ďalej uviedol, že súd prvého stupňa nesprávne postupoval, keď súdny poplatok za podaný návrh vyr ubil aj po .
Meritum o 2150,68 eur s prísl.
... reagoval na výzvu súdu, aby jeho klient zaplatil súdny poplatok z návrhu a na ktorom liste v podstate len nalepil kolkové známky v hodnote požadovaného súdneho poplatku) práv nemu zástupcovi navrhovateľa nepatrí, nakoľko nie je úkonom právnej služby v zmysle § 14 .
Meritum o schválení konečnej správy, o speňažení majetku z podstaty, vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu KP
... . X. spisu). Jedná sa o pohľadávky proti podstate zaplatené v priebehu konkurzu. Výdavky podstaty sú tvorené nákladmi vynaloženými na poštovné, kolkové známky, notárske poplatky, administratívne a účtovné služby predstavujúce účtovn é a ekonomické poradenstvo pri zúčtovaní účtovných dokladov, podania daňového priznania k .
Meritum o zaplatenie 437,06 eur (pôvodne 13 167,- Sk) s príslušenstvom
... . 2011 bola okresnému súdu doručená fotokópia znaleckého posudku č. PPZ -16184/KEU -BA -EXP -2010, z obsahu ktorého vyplýva, že kolkové známky v nominálnej hodnote 1 000, - Sk sú falzifikáty. Z dôvodu, že tieto boli použité aj na úhradu doplatku súdneho poplatku ... vydanie platobného rozkazu č. k. 4 Rob/209/2007 -23 zo dňa 09. 10. 2007, a to z dôvodu, že kolkové známky v nominálnej hodn ote 1 000, - Sk, pôvodne použité na úhradu doplatku súdneho poplatku, boli falzifikáty. Krajský súd v Žiline .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.