Nájdené rozsudky pre výraz: komisia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2172

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1360 dokumentov
9582 dokumentov
7090 dokumentov
59 dokumentov
7 dokumentov
857 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ústava SR v čl. 26 ods. 1 zakotvuje právo na informácie, ktoré predstavuje právo na prijímanie informácií (získanie informácie do vlastnej dispozičnej sféry tak, aby mohla byť subjektom pre vlastnú potrebu, ako aj pre potrebu iných spracovaná, viď nález Ústavného súdu SR, sp. zn. I. ÚS 236/06 – 59 zo dňa 28.7.2007) a k nemu korelujúci pozitívny záväzok štátu voči neidentifikovanej skupine subjektov. Obsah tohto záväzku je ozrejmený v ods. 5 cit. čl. ako povinnosť orgánov verejnej moci primeraným spôsobom poskytovať informácie o svojej činnosti, pričom podmienky a spôsob poskytovania ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8ži/ 4/201 0 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej , CSc. a členiek senátu JUDr. Jaroslav y Fúrovej a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalobcu : P. U. , S. X. , P., zast. JUDr . I. M. J., advokátkou so sídlom H. X. , P., proti žalovanému: Primátor m esta Partizánske , Nám. SNP 212/4, Partizánske, o preskúmanie zákonnos ti rozhodn
Právna veta: Proti uzneseniu súdu o pripustení zámeny účastníkov konania je odvolanie zásadne prípustné, pretože to zákon výslovne nevylučuje ani v ustanovení § 202 ods. 3 O.s.p. ani v inom ustanovení Občianskeho súdneho poriadku. K podaniu odvolania je subjektívne procesne legitimovaný účastník (§ 201 O.s.p.); avšak nie každý účastník sa môže odvolať. Odvolanie nemôže podať ten účastník, ktorý sa po vyhlásení uznesenia tohto práva výslovne vzdal (§ 207 ods. 1 O.s.p.) a tiež ten, ktorému výrokom rozhodnutia nebola spôsobená určitá, i menej významná, ujma na jeho právach. Proti uzneseniu súdu, ktorým ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej re publi ky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Mgr. M . D., notára , so sídlom úradu v N., Č . č. X. , proti žalovaným 1/ Notárskej komore Slovenskej republiky , so sídlom v Bratislave, Krasovského č. 13, zastúpenej JUDr. I . S., PhD., advokátom so sídlom v B., K . č. X. , 2/ Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky , so sídl om v Bratislave, Župné námestie č. 13 , o zrušenie rozhodnutia di sciplinárnej komisie , ve
Právna veta: Postup miestnej volebnej komisie pri sčítaní hlasov, pri ktorom opomenula sčítať hlasy vo volebnom okrsku, považuje Ústavný súd Slovenskej republiky za závažné porušenie zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktoré je spôsobilé ovplyvniť zistený výsledok. Ústavný súd Slovenskej republiky výsledok volieb poslancov zrušil podľa § 63 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov s tým, že volebná komisia musí vykonať opätovné sčítanie hl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 6. februára 2008 v pléne zloženom z predsedníčky Ivetty Macejkovej a zo sudcov Jána Auxta, Petra Brňáka, Ľubomíra Dobríka, Ľudmily Gajdošíkovej, Juraja Horvátha, Sergeja Kohuta, Jána Lubyho, Milana Ľalíka, Lajosa Mészárosa, Marianny Mochnáčovej, Ladislava Orosza a Rudolfa Tkáčika v konaní o sťažnosti Mgr. M. B., S., zastúpeného advokátom JUDr. P. H., S., vo veci namietanej neústavnosti a nezákonnosti volieb poslancov do Obecného zastupiteľ
Právna veta: Voľby môžu byť v zmysle judikatúry ústavného súdu (a tiež podľa teórie ústavného práva) spochybnené v zásade troma spôsobmi, a to tým, že došlo k volebnej chybe (napr.: nesprávne sčítanie hlasov a iné číselné omyly), k volebnému deliktu (úmyselne nesprávne sčítanie alebo iné falšovanie volieb počas ich priebehu), alebo k neprípustnému ovplyvňovaniu výsledku hlasovania (oblasť nekalej volebnej súťaže a použitých prostriedkov volebnej kampane).

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 3. júla 2008 v pléne o sťažnosti M. B., L., zastúpeného advokátom JUDr. J. I., N., za účasti Ing. J. N., L., zastúpeného advokátom JUDr. E. B., N., pre namietanú neústavnosť a nezákonnosť volieb starostu obce L. konaných 2. decembra 2006 takto rozhodol: Sťažnosť M. B. z a m i e t a . Odôvodnenie: I. Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 13. decembra 2006 osobne doručená sťažnosť M. B., L. (ďalej
Právna veta: Disciplinárne konanie je typom konania týkajúceho sa administratívneho trestania, ktorého výsledok môže závažným spôsobom zasiahnuť do okruhu práv fyzickej osoby nielen pri výkone jej povolania, ale môže ovplyvniť aj jeho spoločenské postavenie a dobré meno.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžo /45/2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej rep ubliky v právnej veci žalobkyne Bc. V. H. , bytom L. , zastúpenej JUDr. J. H. , advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom H. , proti žalovanej Slovenskej komore exekútorov , so sídlom Šusteková 49, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnuti a žalovanej číslo DK l8/2005 z 03. marca 2009, o odvolaní žalobkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne , č. k. 13S /25/2011 -28 z 19. júla 2011
Právna veta: Zvolenie orgánov územnej samosprávy je výsledkom vôle vyjadrenej voličmi ich osobným hlasovaním v prospech nimi zvolených kandidátov. Táto vôľa nemôže byť čiastočne alebo úplne modifikovaná vedomým zásahom člena (členov) miestnej volebnej komisie, t. j. že rozhodnutie miestnej volebnej komisie v dôsledku toho nevyjadruje skutočný výsledok volieb.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne na neverejnom zasadnutí 11. marca 1999 prerokoval volebnú sťažnosť L. J., bytom B., zastúpeného JUDr. I. R., advokátkou, K., proti výsledku volieb starostu obce Budince konaných 18. a 19. decembra 1998 a takto r o z h o d o l : Napadnutý výsledok volieb starostu obce Budince konaných 18. a 19. decembra 1998 zapísaný v zápisnici okrskovej volebnej komisie o hlasovaní vo voľbách starostu obce Budince z 19. decembra 1998, ktorým bol za starostu zvolený
Právna veta: Posudková komisia sociálneho zabezpečenia sa musí vysporiadať so všetkými odbornými závermi o zdravotnom stave účastníka, aj keď ich prípadne zaujali ošetrujúci lekári, ktorí invaliditu neposudzujú. Úplným a vyčerpávajúcim spôsobom musí súdu vysvetliť, z akého dôvodu nemožno záver iného lekára zohľadniť.

Úryvok z textu:
Odporkyňa rozhodnutím z 12. januára 2001 zamietla žiadosť navrhovateľky o invalidný dôchodok s odôvodnením, že nie je invalidná v zmysle § 29 ods. 3 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 100/1988 Zb.‘j a nie je ani čiastočne invalidná podlá § 37 ods. 3 tohto zákona. Navrhovateľka podala proti uvedenému rozhodnutiu opravný prostriedok, v ktorom uviedla, že jej zdravotný stav sa neustále zhoršuje, nemôže pracovať, je dezorientovaná a sč
Právna veta: Nedostatočné odôvodnenie rozhodnutia o opätovnom zaradení uchádzača do procesu verejného obstarávania, z ktorého bol vylúčený z dôvodu nevysvetlenia nezvyčajne nízkej ceny, má za následok ukrátenie práv ostatných uchádzačov verejného obstarávania. Ujma takýmto účastníkom verejného obstarávania vznikne tým, že môže dôjsť k uprednostneniu uchádzača, ktorého ponuka nebolo dôsledne posúdená z hľadiska návrhu neprimerane nízkej ceny, čo je konanie v rozpore so zásadami verejného obstarávania, najmä zásady nediskriminácie a čestnej hospodárskej súťaže. Účasťou uchádzača v súťaži aj napri ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžf/ 13/201 2 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu TSS GRADE a. s., so sídlom Bratislavská 4, Trnava, IČO: X. , zastúpeného JUDr. Róbertom Lenčéšom, advokátom a konateľom LAWS s. r. o., so sídlom Pútnická 170, Bratislava, IČO: X. proti žalovanému Úradu pre verejné obstarávanie, so sídlom Dunajská 68, Bratislava, za účasti: republiky, so sídlom Klemensova 8, Bratislava, 3/ OHL ŽS, a. s., Burešova 938/17, Brno - st
Právna veta: Podľa § 49 ods. 1 zákona č. 274/2009 Z. z. disciplinárna komisia komory rieši disciplinárne previnenia (§ 77 ods. 1) držiteľov poľovných lístkov podľa disciplinárneho poriadku komory (§ 77 ods. 2). Podľa § 77 ods. 1, 2 zákona č. 274/2009 Z. z. disciplinárnym previnením je konanie držiteľa poľovného lístka, ktoré je v rozpore s týmto zákonom a nevykazuje znaky trestného činu, 34)priestupku (§ 76) alebo iného správneho deliktu (§ 78). Disciplinárne previnenie držiteľa poľovného lístka rieši komora podľa disciplinárneho poriadku vydaného komorou a schváleného ministerstvom. Z citovanej pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Nds /3/201 2 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: 1/ J. M. , by tom Š., 2/ Ing. M. M. , bytom T. , zastúpen í advokátom JUDr. Jozefom Tomkom, Advokátska kancelária v Prešove, Floriánova 2 , proti žalovanému : Poľovn íck e združenie č. 2, Demjanka, Šarišské Dravce, IČO: 31 300 529 , o preskúmanie rozhodnutia žalovaného a o nesúhlase Krajského súdu v Prešove s postúp ením veci Okresným súdom Prešov , takto r o z
MENU