Nájdené rozsudky pre výraz: kompenzačná námietka

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 76

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

57 dokumentov
945 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Vzájomným návrhom, resp. vzájomnou žalobou v zmysle citovaného ustanovenia § 97 ods. 1 O.s.p. je taká žaloba, ktorou za konania žalovaný uplatňuje svoje práva voči žalobcovi so zámerom, aby bola prejednaná a aby o nej bolo rozhodnuté v rovnakom konaní ako o žalobe podanej žalobcom. Za vzájomný návrh sa v zmysle citovaného ustanovenia § 98 O.s.p. považuje aj uplatnenie tzv. kompenzačnej námietky žalovaným, ktorou za konania započítal voči žalobcom uplatnenej pohľadávke svoju pohľadávku, prevyšujúcu pohľadávku žalobcu, avšak len v tej časti, v ktorej navrhuje, aby mu bolo prisúdené viac, n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kyne T. T. s.r.o. , so sídlom v T. T. , proti žalovanému Ing. M. T. , bývajúcemu v T., H ., o zaplatenie 23 650,30 EUR (712 489 ,-- Sk) s prísl. , vedenej na Okresnom súde Trnava pod sp.zn. 23 C 226/2002, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Okresného súdu Trnava z 19. júna 2008 č.k. 23 C 226/2002 -129 a proti rozsudku Krajského súdu
Právna veta: Zo zmluvy o poskytovaní zdravotníckej starostlivosti je zdravotná poisťovňa v postavení dlžníka a zdravotnícke zariadenie v postavení veriteľa, ktorému nič nebráni, aby svoju pohľadávku postúpil novému veriteľovi, ktorým môže byť aj iný subjekt než zdravotnícke zariadenie. Postúpením pohľadávky sa postavenie dlžníka nezhoršuje; zmena veriteľa nemá vplyv na obsah pohľadávky.

Úryvok z textu:
Okresný súd Bratislava I rozsudkom zo 7. februára 2002, č. k. 22 C 67/99-75, zastavil konanie v časti o zaplatení istiny 219 902,90 Sk, žalovanej uložil povinnosť zaplatiť žalobkyni poplatok z omeškania vo výške 0,1 % za každý deň omeškania z istín bližšie uvedených vo výroku rozsudku a žalobu vo zvyšku zamietol. Žalovanej napokon uložil povinnosť zaplatiť žalobkyni aj náhradu trov konania. Zastavenie časti konania súd prvého stupňa odôvodnil späťvzatím žaloby a zamietnutie zvyšku žaloby jej
Právna veta: Súdna prax už opakovane konštatovala, že prípustnosť dovolania proti zmeňujúcemu rozsudku odvolacieho súdu je založená na zásade diformity (rozdielnosti). O rozdielnosť rozhodnutí ide vtedy, keď súdy posúdili okolnosti významné pre meritórne rozhodnutie veci odlišne. Pre posúdenie, či ide o zmeňujúci rozsudok odvolacieho súdu nie je preto rozhodujúce to, ako odvolací súd sformuloval výrok svojho rozsudku, (či ho formálne označil ako zmeňujúci, hoci v skutočnosti ide o potvrdzujúci rozsudok), prípadne ako v dôvodoch označil ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku, podľa ktorých pri rozhodnutí ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 24 5/2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kyne Mgr. A. T. , bývajúce j v K. , zastúpenej JUDr. Martinou Gombosovou, advokátkou so sídlom v Košiciach , Moldavská cesta 21/A , proti žalovanej Rapid life životná poisťovňa, a.s. , so sídlom v Košiciach, Garbiarska 2, IČO: 31 690 904, zastúpenej JUDr. Gabrielom Gulbišom, advokátom so sídlom v Košiciach, Boženy Němcovej 22 , o zaplatenie 3 511, 92 EUR s prísl uše
Právna veta: Podľa § 97 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku žalovaný môže za konania uplatniť svoje práva proti žalobcovi i vzájomným návrhom. Podľa § 98 Občianskeho súdneho poriadku vzájomným návrhom je i prejav žalovaného, ktorým proti žalobcovi uplatňuje svoju pohľadávku na započítanie, ale len pokiaľ navrhuje, aby bolo prisúdené viac, než uplatnil žalobca. Inak súd posudzuje taký prejav len ako obranu proti návrhu. Ústavný súd v prvom rade konštatoval, že obe citované ustanovenia sú nielen súčasťou procesno-právnej normy (Občianskeho súdneho poriadku), ale nepochybne majú aj procesno-právny charakter, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej a členov senátu JUDr. Heleny Haukvitzovej a JUDr. Mariána Sluka, PhD., v spore žalobcu JUDr. A. C. , bývajúceho v B. , proti žalovanému JUDr. J. Č. , bývajúcemu v B. , zastúp enému Mgr. Jurajom Wallnerom, advokátom Advokátskej kancelár ie so sídlom v Bratislave, Karloveské rameno 6, o návrhu žalovaného na zaplatenie sumy 220,21 € s prís
Právna veta: Verejná obchodná spoločnosťou je pravou osobnou spoločnosťou. V popredí preto nevystupuje kapitálová účasť spoločníka, ale jej cieľom je spojiť ľudské individuality s konkrétnymi osobnostnými kvalitami na dosiahnutie spoločných podnikateľských cieľov. Obchodný zákonník verejnú obchodnú spoločnosť definuje ako spoločnosť, v ktorej aspoň dve osoby podnikajú pod spoločným obchodným menom a ručia za záväzky spoločnosti spoločne a nerozdielne všetkým svojim majetkom. Vyplýva to z ust. § 76 Obch. zák. Pre verejnú obchodnú spoločnosť Obchodný zákonník nepredpisuje žiadnu sústavu obligatórnych ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Obo 20/2011 Slovenskej republiky 5 Obo 21/2011 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Na jvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dariny Ličkovej a členiek senátu JUDr. Kataríny Pr amukovej a JUDr. Gabriely Mederovej v právnej veci žalobcu: R. , verejná obchodná spoločnosť , ul. J.K. , IČO: X. , zast. advokátkou JUDr. Ľ.P. , AK ul. Ž.A.Ž. proti žalovanej: Ing. M.M. , nar. X. , V.K. , zast. JUDr. P.D. , advokátom, AK H.B. , o zaplat
Právna veta: Občiansky zákonník v ustanovení § 580 a § 581 má všeobecnú úpravu započítania. Podľa ustanovenia § 358 Obchodného zákonníka na započítanie sú spôsobilé pohľadávky, ktoré možno uplatniť na súde. Započítaniu však nebráni, ak je pohľadávka premlčaná, ale premlčanie nastalo až po dobe, keď sa pohľadávky stali spôsobilými na započítanie. Z citovaného ustanovenia § 358 Obchodného zákonníka, ako aj z všeobecnej úpravy započítania, obsiahnutej v § 580 Občianskeho zákonníka vyplýva, že musí ísť o pohľadávky spôsobilé na započítanie, teda predovšetkým započítanie nie je prípustné voči pohľadávkam, ktoré ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : S., s. r. o., B. , zastúpeného advokátom JUDr. J., T. , proti žalovanému : S., a. s., B. , IČO: X. , zastúpenému A. , k. s., C. , o zaplatenie 13 719,61 eur s prísl ušenstvom , vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. 37 Cb 128/1997, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora proti rozhodnutiu Okres ného súdu Bratislava III z 15. n ovembra 2010, č. k. 37 Cb 128/9
Právna veta: Dohodou o urovnaní účastníci odstraňujú spornosť alebo pochybnosť vzájomných práv a povinností tým, že ich rušia a nahradzujú novými. Slúži na odstránenie sporných práv bez ohľadu na to, či tieto objektívne existujú, teda môže ísť medzi účastníkmi aj o pochybnosti subjektívnej povahy, preto dohoda o urovnaní nemusí vždy viesť k faktickej zmene rozsahu vzájomných práv a povinností. Právna úprava dohody o urovnaní má veľa zhodných čŕt s dohodou o nahradení záväzku novým záväzkom (§ 570 Obč. zák.). Predpokladom dohody o urovnaní je spornosť alebo pochybnosť týkajúca sa záväzku. Dohoda o urovnaní ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Obdo 15/20 10 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvy šší súd Slovenskej republiky v pr ávnej veci navrhovateľa : S. O. , spol. s r. o., K. , IČO: X. , právne zastúpen ého advokátom JUD r. K. P., H. , proti odporcovi : S., s. r. o., L. , IČO: X. zastúpenému advokátom JUDr. V. Z. , U. , v konaní o zaplatenie 3 319 ,39 Eur s príslušenstvom , na dovolanie odpor cu proti rozsudk u Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 27 . januára 20 10, č. k. 41Cob /358 /200 9-153 ,
Právna veta: Tzv. iná (než v § 237 O.s.p. uvedená) vada konania je relevantný dovolací dôvod (§ 241ods. 2 písm. b/ O.s.p.), úspešne ale môže byť uplatnená len v procesne prípustnom dovolaní. Sama tzv. iná vada konania prípustnosť dovolania nezakladá (nemá základ vo vade konania v zmysle § 237 O.s.p. – nespôsobuje zmätočnosť rozhodnutia). I keby tvrdenia dovolateľa boli opodstatnené (dovolací súd ich z uvedeného aspektu neposudzoval), dovolateľom vytýkaná skutočnosť by mala za následok vecnú nesprávnosť napadnutého rozhodnutia, nezakladala by ale prípustnosť dovolania v zmysle § 237 O.s.p.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 Cdo 173 /2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky ELAFINA, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Nám. SNP č. 13, zastúpená Mgr. Katarínou Bugáňovou, advokátkou, so sídlom v Bratislave, Seberíniho č. 2 , proti odporkyni TIZIA, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave, Drieňová č. 3, zastúpe ná Tomáš Mikelka advokát, s.r. o., so sídlom v Bratislave, Dvojkrížna č. 13155/6 , o zaplatenie 34 118,22 eur s príslušenstvom ,
Právna veta: I. Pre záver o neprimeranosti výšky zmluvnej pokuty z hľadiska uplatnenia moderačného práva súdu podľa ustanovenia § 301 Obchodného zákonníka je rozhodujúca výška dohodnutej zmluvnej pokuty v čase porušenia povinnosti druhou zmluvnou stranou. II. Ako neprimerane vysokú nemožno posúdiť zmluvnú pokutu dohodnutú vo forme určitej sadzby za určené časové obdobie, ktorej celková výška je dôsledkom dlhodobého porušovania zabezpečenej povinnosti dlžníkom a s tým spojeným navyšovaním o inak primeranú sadzbu zmluvnej pokuty za určené časové obdobie. III. Celková výška zmluvnej pokuty, ktorú je dlž ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Obdo/11/2019 8710206608 17. júla 2019 JUDr. Ľubomíra Kúdelová ECLI:SK:NSSR:2019:8710206608.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Arcus International, s.r.o., so sídlom Horná Potôň 85, IČO: 36 259 829, zastúpeného advokátom JUDr. Tamásom Puskásom, so sídlom Alžbetínske nám. 1203, Dunajská Streda, proti žalovanému: RetroTatry, spol. s r.o., so síd
MENU