Nájdené rozsudky pre výraz: kompetenčný spor

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 134

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

34 dokumentov
55 dokumentov
12 dokumentov
22 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ak zdravotná poisťovňa, resp. postupník (§ 85g ods.1 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) uplatňuje nárok na uhradenie dlhu poručiteľa na poistnom [§ 85g ods.2 písm. a) a b) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov] a návrhom sa jeho splnenia domáha voči dedičovi, na rozhodnutie o takom návrhu je daná právomoc súdu v konaní podľa prvej až štvrtej časti ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „Úrad“) podal predsedovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky návrh na prijatie stanoviska k zjednoteniu výkladu v spore o právomoc medzi Úradom a súdmi v prípadoch dlžného poistného na zdravotné poistenie, ak jeho platiteľ zomrel. Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 3 písm. a) zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov navrhol správnemu kolégiu Najvyššieho súdu Slovenskej repub
Právna veta: Vzťahy vplývajúce zo štátnej služby profesionálneho vojaka podľa zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nemožno považovať pre ich povahu za veci súkromnoprávne (predovšetkým pracovnoprávne). Služobný pomer je a bol vždy charakterizovaný ako inštitút verejného práva. Tento vzťah nevzniká zmluvou, ale mocenským aktom služobného orgánu a po celú dobu jeho trvania sa výrazne odlišuje od pomeru pracovného, ktorý je naopak typickým súkromnoprávnym vzťahom, v ktorom majú účastníci tohto právneho vzťahu rovné postavenie.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1KO/5/2019 8018200039 14. marca 2019 Mgr. Viliam Pohančeník ECLI:SK:NSSR:2019:8018200039.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v kompetenčnom senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Janky Cisárovej a členov senátu JUDr. Ľubora Šeba, JUDr. Márie Trubanovej, PhD., Mgr. Petra Melichera, JUDr. Judity Kokolevskej, Mgr. Viliama Pohančeníka (sudca spravodajca) a JUD
Právna veta: Podľa § 6 ods. 2 zákona č. 83/1990 Zb. , návrh na registráciu môžu podávať najmenej traja občania, z ktorých aspoň jeden musí byť starší ako 18 rokov (ďalej len “prípravný výbor“). Návrh podpíšu členovia prípravného výboru a uvedú svoje mená a priezviská, rodné čísla a bydliská. Ďalej uvedú, kt o z členov starších ako 18 rokov je splnomocnencom oprávneným konať v ich mene. K návrhu pripoja stanovy vo dvoch vyhotoveniach, v ktorých musia byť uvedené: a) názov združenia, b) sídlo, c) cieľ jeho činnosti, d) orgány združenia, spôsob ich ustanovovan ia, určenie orgánov a funkcionárov oprávnen ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1216218337 Dátum vydania rozhodnutia: 19. júna 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Alena Priecelová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1216218337.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v kompetenčnom senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Machyniaka a sudcov JUDr. Viery Petríkovej, JUDr. Edity Bakošovej, JUDr. Jany Hatalovej, PhD., JUDr. Zuzany Ďurišovej, JUDr. Soni Langovej, JUDr. Aleny Priecelovej (sudca spr
Právna veta: Podľa § 56 ods. 6 zákona č. 5/2004 Z.z. zamestnávateľ, ktorému bol poskytnutý príspevok, je povinný zachovať zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku najmenej dva roky. Zamestnávateľ, ktorý nesplnil povinnosť podľa prvej vety, je povinný vrátiť úradu pomernú časť poskytnutého príspevku zodpovedajúcu obdobiu, počas ktorého na zriadenom pracovnom mieste nezamestnával občana so zdravotným postihnutím.14. V preskúmavanej vec i sa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín (ďalej len „Úrad“) podanou žalobou domáha vrátenia pomernej časti príspevku v sume 653 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 3114208495 Dátum vydania rozhodnutia: 15. mája 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Machyniak Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:3114208495.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v kompetenčnom senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Janky Cisárovej a sudcov JUDr. Viery Petríkovej, JUDr. Ivana Machyniak a (sudca spravodajca), JUDr. Jany Henčekovej, PhD., JUDr. Zuzany Ďurišovej, JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Al
Právna veta: Podľa § 3 CSP súdy prejednávajú a rozhodujú súkromnoprávne spory a iné súkromnoprávne veci, ak ich podľa zákona neprejednávajú a nerozhodujú iné orgány.7. Podľ a § 6 ods.1 SSP správne súdy v správnom súdnictve preskúmavajú na základe žalôb zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy, opatrení orgánov verejnej správy a iných zásahov orgánov verejnej správy, poskytujú ochranu pred nečinnosťou orgánov verejnej sprá vy a rozhodujú v ďalších veciach ustanovených týmto zákonom.8. Podľa § 11 OZ fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 2518200707 Dátum vydania rozhodnutia: 3. októbra 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hatalová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:2518200707.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v kompetenčnom senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Janky Cisárovej a sudcov JUDr. Ľubora Šeba, JUDr. Ivana Machyniaka, JUD r. Jany Hatalovej, PhD (sudca spravodajca), JUDr. Zuzany Ďurišovej, JUDr. Soni Langovej a JUDr. Aleny Pri
Právna veta: V správnom súdnictve posk ytuje správny súd ochranu právam alebo právom chráneným záujmom fyzickej osoby a právnickej osoby v oblasti verejnej správy a rozhoduje v ďalších veciach ustanovených týmto zákonom (§ 2 ods. 1 S.s.p). Každý, kto tvrdí, že jeho práva alebo právom chránené z áujmy boli porušené alebo priamo dotknuté rozhodnutím orgánu verejnej správy, opatrením orgánu verejnej správy, nečinnosťou orgánu verejnej správy alebo iným zásahom orgánu verejnej správy, sa môže za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať ochrany na správnom súde (§ 2 ods. 2 S.s.p.). Správne súdy v sprá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1417203805 Dátum vydania rozhodnutia: 3. októbra 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Janka Cisárová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1417203805.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v kompetenčnom senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Janky Cisárovej (sudca spravodajca) a sudcov JUDr. Márie Trubanovej, PhD., JUDr. Ivana Machyniaka., Mgr. Petra Melichera, JUDr. Nory Halmovej, Mgr. Viliama Pohančeníka a JUDr.
Právna veta: V danom prípade bez ohľadu na nesprávny žalobný petit je zrejmé, že predmetom konania je nárok vyplývajúci zo zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže na základe Rozkazu č. 26 z 11.02.2015 Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Brezne. V tejto súvislosti kompetenčný senát poukazuje na názor vyjadrení v náleze Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. IV. ÚS 187/2011-40 z 28. júla 2011, v ktorom okrem iného uviedol, že „.. pri svojej rozhodovacej činnosti uprednostňuje materiálne poňatie práv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky v kompetenčnom senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Janky Cisárovej a sudcov JUDr. Ivana Machyniaka, JUDr. Ľubora Seba, JUDr. Jany Hatalovej, PhD. (sudca spravodajca), JUDr. Zuzany Ďurišovej, JUDr. Soni Langovej a JUDr. Aleny Priecelovej v právnej veci žalobcu: Mgr. C. D., C.., bytom ul. W. G. XXXX/XX, H., proti žalovanému: Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Brezne, so sídlom v Brezne, Mostárenská 13, o určenie neplatnosti právneho úkonu, o zaplaten
Právna veta: I. Predbežné prejednanie obžaloby z dôvodu uvedeného v § 186 ods. 1 písm. a/ Trestného poriadku nariadi predseda senátu vtedy, ak je toho názoru, že podľa zásad o vecnej alebo miestnej príslušnosti (§ 16 až § 18) nie je príslušný na prejednanie a rozhodnutie o podanej obžalobe; postupuje pritom z vlastnej iniciatívy, ktorá však nevylučuje podnet alebo návrh procesných strán. II. V prípade, ak súd, ktorému bola podľa § 188 ods. 1 písm. a/ Trestného poriadku vec postúpená iným súdom, nenamieta svoju príslušnosť (t. j. ak nevyvolá negatívny kompetenčný spor), nevydáva pozitívne rozhodnutie pod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky na základe odvolania obžalovaného P. F. a jeho manželky K. F. proti rozsudku Krajského súdu v B. z 20. októbra 1998, sp. zn. Z - 2 1 T 147/96, podlá § 256 Trestného poriadku odvolanie oboch odvolatefov zamietol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Krajského súdu v B. z 20. októbra 1998, sp. zn. Z-2 1 T 147/96, bol obžalovaný P. F. uznaný za vinného z trestného činu vydierania podlá § 235 ods. 1, ods. 2 písm. b) Trestného zákona na tom skutkovom základe, že dna 10. mája
Právna veta: Pri rozhodovaní sporov medzi súdmi v civilnom súdnictve a správnom súdnictve musí kompetenčný senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vychádzať z medzí stanovených zákonom. Ak z právnych predpisov jednoznačne nevyplýva, že zákonodarca vec zveril súdom v civilnom alebo správnom súdnictve, môže byť určujúcim kritériom pre stanovenie príslušnosti súdu súkromnoprávna či verejnoprávna povaha veci. Pokiaľ by však zákonodarca jednoznačne určil, že svojou povahou vec súkromnoprávnu zverí správnym súdom alebo naopak, kompetenčný senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky by toto určenie nemo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1KO/23/2020 1619202193 25. novembra 2020 Mgr. Peter Melicher predseda senátu ECLI:SK:NSSR:2020:1619202193.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v kompetenčnom senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Petra Melichera a sudcov JUDr. Márie Trubanovej, PhD., JUDr. Ľubora Šeba, JUDr. Judity Kokolevskej (sudca spravodajca), JUDr. Eriky Šobichovej, JUDr. Miroslavy Janečko
MENU