Nájdené rozsudky pre výraz: konanie o dedičstve

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1001

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

239 dokumentov
7056 dokumentov
1 dokument
14 dokumentov
14 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: V zmysle § 175x ods. 1 O.s.p. je konanie o novoobjavenom majetku konaním návrhovým, preto súd prejedná len ten predmet dedičstva, ktorý dedičia uvedú v návrhu, nie je vylúčené, aby dedičia počas konania predmet novoobjaveného majetku rozšírili. Náležitosťou návrhu musí byť konkretizácia nehnuteľností podľa ich katastrálnej evidencie, teda nielen číslo vložky, ale i čísla príslušných parciel, ak je ich na vložke niekoľko. Na veci nič nemení ani skutočnosť, že konanie o dedičstve je inak konaním, ktoré začína aj bez návrhu (ex offo). Pokiaľ dedič navrhuje dodatočne prejednať ďalší poručite ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v dedičskej veci po poručiteľke neb. J. P. , nar. X. , zomr elej X. , posledne bývajúcej v H. , vedenej na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. X. D 1457/1998, Dnot 255/1998, o dovolaní J. M. proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave z 25. júna 2009, sp. zn. 9 CoD 14/2009, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a . Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov dovolacieho konania. O d ô v o d
Právna veta: Vkonaní ožalobe, ktorou sa dedič domáha určenia, že určitá vec patrí do dedičstva po poručiteľovi, ide o posúdenie, či poručiteľ bol v čase smrti vlastníkom tejto veci. Navrhované určenie sa tu vzťahuje k okamihu smrti poručiteľa a okolnosti, ktoré nastali po tomto okamihu nemôžu mať vplyv na rozhodnutie súdu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkýň 1/ A. K. , bývajúcej v B. , 2/ MUDr. L. D. , bývajúcej v S., zastúpených JUDr. M. W. , advokátkou so sídlom v Ž. , proti žalovaným 1/ E. B. , b ývajúcej v P., 2/ MUDr. K. M. , bývajúcemu v Ž. , 3/ E. W. , bývajúcej v K. , a 4/ A. B. , bývajúcej v P., žalovaný m 1/, 2/ a 4/ zastúpen ým JUDr. D. D. , advokátom so sídlom v P., o určenie, že nehnuteľnosť patrí do dedičstva , vedene
Kľúčové slová: konanie o dedičstvededičstvoprávny nástupca poručiteľa
R 3/2015
Právna veta: Ak nebol zachovaný postup upravený ustanoveniami § 175a až § 175zd Občianskeho súdneho poriadku, nemožno ho obchádzať žalobou, ktorou sa právny nástupca poručiteľa domáha určenia, že je (spolu)vlastníkom veci patriacej do dedičstva.

Úryvok z textu:
Okresný súd Poprad rozsudkom z 30. apríla 2010 č.k. 13 C 191/2009-102 zamietol žalobu, ktorou sa žalobcovia domáhali určenia, že sú podielovými spoluvlastníkmi (žalobkyňa 1/ v podiele 4/12, žalobca 2/ v podiele 1/12 a žalobca 3/ v podiele 1/12) nehnuteľností v katastrálnom území X., ktoré sú na liste vlastníctva č. X. vedené ako dom súpisné č. X postavený na parcele č. X – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 383 m2 (ďalej len „sporný dom“). V odôvodnení uviedol, že žalobcovia nepreukázali exis
Právna veta: Ustanovenie § 175k ods. 3 O.s.p. dopadá na procesnú situáciu, v ktorej medzi dedičmi vznikne spor o to, čo patrí do aktív a pasív dedičstva (napr. jeden dedič tvrdí, že určitá vec alebo právo patrí do dedičstva a iný dedič jeho tvrdenia popiera). Súd, ktorý prejednáva dedičstvo, tento spor nerieši, jeho riešenie neiniciuje a ani žiadnemu z dedičov nemôže uložiť, aby podal žalobu, zameranú na odstránenie zistenej spornosti. V konaní o dedičstve sa súd obmedzí len na konštatovanie spornosti a na sporné aktívum alebo pasívum dedičstva pri výpočte čistého majetku neberie zreteľ. Občiansky s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľubora Šeba a členiek senátu JUDr. Evy Sakálovej a JUDr. Edity Bakošovej v právnej veci žalobcov bytom B. , 6/ O. K. , bytom B. , 7/ J. K. , bytom J., zastúpených JUDr. S. S., advokátom v B. , proti žalovaným 1/ V. G. , bytom S., 2/ M. G. , bytom S., o určenie veci do dedičstva , vedenej na Okresnom súde Bardejov pod sp.zn. 4 C 109/2006, o dovolaní žalobcov proti r
Právna veta: Takéto rozhodnutie nie je v rozpore s právnym názorom vysloveným v rozhodnutí Najvyššieho súdu SSR sp. zn. 1 Cz 139/76, publikovanom v Zbierke súdnych rozhodnutí a stanovísk ročník 1978 pod číslom 31 (R 31/1978), podľa ktorého pred právoplatným skončením konania o dedičstve nemôže súd rozhodovať o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k veciam po poručiteľovi medzi viacerými dedičmi s poukazom na to, že nadobudli vlastníctvo k týmto veciam smrťou poručiteľa podľa veľkosti dedičských podielov. Uvedené rozhodnutie sa nijako nevyjadruje k procesnej možnosti či nemožnosti súdu preruši ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 157/ 2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ M. T. a 2/ V. T. , oboch bývajúcich v T. , zastúpených Mgr. Petrom Miklóssym, advokátom so sídlom vo Vrábľoch, Hlavná č. 1221, proti žalovanej J. T. , bývajúcej v T. , zastúpenej advokátskou kanceláriou s názvom Jurovatý & Partners, s. r. o. , so sídlom v Bratislave, Námestie SNP č. 14, v mene ktorej vykonáva advokáciu ako konateľ advokát JUDr. Eduard Jurovat
Právna veta: Pokiaľ ide o otázku možnosti umorenia listiny obsahujúcej závet v konaní podľa § 185i a nasl. O.s.p., vyjadril názor, že umorenie takejto listiny neprichádza do úvahy. Poukázal na to, že ustanovenie § 185i ods. 1 O.s.p. umožňuje len umorenie takej stratenej alebo zničenej listiny, ktorú treba predložiť na uplatnenie práva a ktorú nemožno inak nahradiť. Odsek 3 tohto ustanovenia stanovuje výnimku z odseku 1, keď určité listiny, ktoré inak treba predložiť na uplatnenie práva, z umorenia vylučuje. I keď odsek 1 uvedeného ustanovenia bližšie nevymedzuje, čo treba rozumieť pod listinou, ktorú t ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Rudolfa Čirča a sudcov JUDr. Evy Sakálovej a JUDr. Ľubora Šeba v právnej veci navrhovateľky A. H., bývajúcej v R., pošta H., zastúpenej JUDr. B. K., advokátom so sídlom vo V., o umorenie listiny, vedenej na Okresnom súde Vranov nad Topľou pod sp.zn. 4 UL 2008 sp.zn. 12 Co 6/2008 rozhodol t a k t o : Dovolanie navrhovateľky z a m i e t a . Účastníkom nepriznáva
Právna veta: Pre sporové konanie, začaté na základe návrhu podaného odkázanými dedičmi (§ 175k ods. 2 O.s.p.), treba považovať všetkých účastníkov konania v dedičstve za nerozlučných spoločníkov v zmysle ustanovenia § 91 ods. 2 O.s.p., a to ako na strane navrhovateľov, tak i na strane odporcov (R 65/2003). Procesným dôsledkom nerozlučného spoločenstva je, že a) rozhodnutie sa týka všetkých spoločníkov (s rovnakým výsledkom), b) práva a povinnosti spoločníkov sú nerozlučné, c) procesné dôsledky rozhodnutia sa týkajú všetkých spoločníkov, čoho dôsledkom je aj to, že procesný úkon niektorého zo spoločn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa : J. P., bytom C., proti odporcom : 1/ F. P., bytom S., 2/ A. N., bytom C., 3/ M. K., bytom L., 4/ A. P., bytom C. a 5/ M. P., bytom C., odporcovia 1/, 2/, 3/ a 5/ zastúpení JUDr. J. R., advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v S., o určenie neplatnosti závetu, ktorá vec sa viedla na Okresnom súde Spišská Nová Ves pod sp.zn. 3 C 956/1995, o dovolaní odporcov 1/, 2/, 3/ a
Právna veta: Názor odvolacieho súdu, že k takému určeniu môže dôjsť len v konaní o dedičstve podľa ustanovenia § 175a a nasl. O.s.p., ktorého účastníkmi sú iba do úvahy prichádzajúci dedičia (t.j. tí, o ktorých sa možno dôvodne domnievať, že sú poručiteľovými dedičmi, a ak takých osôb niet, štát), je chybný. Odvolací súd nezvážil, že rozhodovanie súdu v spore o určenie, že určitá vec patrí do dedičstva po poručiteľovi, nenahrádza konanie o dedičstve podľa § 175a a nasl. O.s.p. a že samotné prejednanie dedičstva po poručiteľovi v dedičskom konaní, ktoré je svojou podstatou nesporovým konaním, nemohlo by ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov 1/ Ľ., bývajúceho v T., 2/ D., bývajúceho v L., 3/ H., bývajúcej v L., 4/ J., bývajúcej v L., 5/ I., bývajúcej v T., všetkých zastúpených JUDr. P., advokátom v P., proti odporkyniam 1/ Z., bývajúcej v L., 2/ O., bývajúcej v L., o určenie vecí patriacich do dedičstva, vedenej na Okresnom súde Pezinok pod sp. zn. 5 C 829/2001, o dovolaní navrhovateľov proti rozsudku Krajskéh
Právna veta: 1. Ak však ide o také spoločné práva alebo povinnosti, že sa rozsudok musí vzťahovať na všetkých účastníkov, ktorí vystupujú na jednej strane, platia úkony jedného z nich i pre ostatných. Na zmenu návrhu, na jeho späťvzatie, na uznanie alebo vzdanie sa nároku a na uzavretie zmieru je však potrebný súhlas všetkých účastníkov, ktorí vystupujú na jednej strane (§ 91 ods. 2 O.s.p.). O spoločné práva a povinnosti, ohľadne ktorých sa rozhodnutie musí vzťahovať na všetkých účastníkov konania, ktorí vystupujú na jednej strane a úkony jedného z nich platia aj pre ostatných, sa jedná vtedy, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a členov senátu JUDr. Emila Franciscyho a JUDr. Eleny Siebenstichovej , v právnej veci žalobkyne J. J., bývajúcej v H. , zastúp enej JUDr. V. N. , advokátom s o sídlom v P., proti žalovanej A. J., bývajúcej v H. , zastúpenej JUDr. M. B. , advokátkou so sídlom v P., o určenie, že nehnuteľnosť patrí do dedičstva , vedenej na Okresnom súde Kežmaro
MENU