SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1158953
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64390
USSR: 35554
NSČR: 123883
NSSČR: 66880
USČR: 79814
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424452
Krajské súdy (ČR): 43641
Posledná aktualizácia
01.06.2020 23:27

Nájdené rozsudky pre výraz: konanie o neplatnosť skončenia pracovného pomeru


Približný počet výsledkov: 13 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: konanie o neplatnosť skončenia pracovného pomeru
  • konanie nájdené 1418109 krát v 63733 dokumentoch
  • o nájdené 2789667 krát v 64348 dokumentoch
  • platnost nájdené 45532 krát v 11522 dokumentoch
  • skoncenie nájdené 17321 krát v 6593 dokumentoch
  • pracovna nájdené 31661 krát v 7705 dokumentoch
  • pomer nájdené 73979 krát v 36495 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 21 dokumentov
Krajské súdy SR 73 dokumentov


Právna veta: 1. Právo účastníka pracovnoprávneho vzťahu domáhať sa určenia neplatnosti zrušovacieho prejavu uvedeného v § 77 Zákonníka práce zaniká márnym uplynutím dvojmesačnej lehoty. Pokiaľ neplatnosť skončenia pracovného pomeru podľa § 77 Zákonníka práce nebola vyslovená právoplatným rozsudkom, treba vychádzať z toho, že pracovný pomer bol skončený platne. Platnosť skončenia pracovného pomeru nemôže byť neskôr posudzovaná súdom 2. Ak však zamestnanec v priebehu konania o neplatnosť skončenia pracovného pomeru t.j. o určenie neplatnosti uvedeného právneho úkonu zomrie, nemožno konan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkýň 1/ O. Š., bývajúcej v B. , 2/ M. Š., bývajúcej v B. , 3/ L. Š., bývajúcej v B. (predtým Ing. M. Š., zomr. X. , naposledy bývajúci v B. ), všetky zastúpené spoločnosťou A. , s.r.o. so sídlom v M. , proti žalovanej K. , A. , so sídlom v B. , o neplatnosť výpovede z pracovného pomeru , vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 11 C 161/2006, o dovolaní žalobkýň 1/, 2/, 3/ proti .
Právna veta: Za účelom preverenia, či zamestnanec dodržiava pracovnú disciplínu, je zamestnávateľ, rešpektujúc zásady legality, legitimity a proporcionality, oprávnený monitorovať aj súkromnú elektronickú poštu odosielanú a prijímanú z počítača prideleného zamestnancovi na plnenie jeho pracovných úloh. Pri zachovaní týchto zásad nemožno takéto dôkazné prostriedky, ktoré v konaní o neplatnosť skončenia pracovného pomeru predložil zamestnávateľ, považovať za neprípustné.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudkýň JUDr. Daniely Sučanskej a JUDr. Eleny Siebenstichovej , v právnej veci žalobcu Ing. M.. Č. , bývajúceho v B. , zastúpeného JUDr. M. O. , advokátom so sídlom v Ž. , proti žalovanému Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky , so sídlom v Bratislave, Pribinova č. 2, IČO: 00151866 , o určenie neplatnosti okamžitého skončenia štátnozamestnaneckého pomeru .
Právna veta: Podľa názoru odvolacieho súdu takéto zistenie skutkového stavu, kedy sa odporkyňa spoľahla len na hlásenie zamestnávateľa navrhovateľa, neodôvodňuje záver, ku ktorému dospela odporkyňa svojimi rozhodnutiami a ktoré mali za následok, že navrhovateľovi nevznikol nárok na predčasný starobný dôchodok. Preto odvolací súd považuje zistenie skutkového stavu za nepostačujúce na rozhodnutie o navrhovateľovej žiadosti o priznanie predčasného starobného dôchodku. Odporkyňa je zo zákona povinná pred vydaním samotného rozhodnutia o predčasnom starobnom dôchodku v spolupráci so žiadateľom a jeho zamestnáva ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... -násobku životného minima. Podľa názoru navrhovateľa tomu nebránila ani skutočnosť, že o jeho nároku na náhradu mzdy nebolo rozhodnuté v konaní o neplatnosť skončenia pracovného pomeru. Odporkyňa v písomnom vyjadrení k odvolaniu navrhovateľa navrhla, aby odvolací súd napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny potvrdil .
Merito o nariadenie predbežného opatrenia v konaní o neplatnosť skončenia pracovného pomeru
... . M. H. , advokátom v B. , proti žalovanému S., so sídlom v B. , o nariadenie predbežného opatrenia v konaní o neplatnosť skončenia pracovného pomeru , vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp.zn. 9 C 50/2008, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu ... uznesením z 24. februára 2010 č.k. 9 C 50/2008 -59 návrh na nariadenie p redbežného opatrenia v konaní o neplatnosť skončenia pracovného pomeru zamietol. Súd prvého stupňa svoje rozhodnutie odôvodnil ustanovením § 74 ods. 1, § 75 ods. 1, 2, .
Merito o zaplatenie náhrady mzdy s príslušenstvom
... 241 ods. 2 písm.c/ O.s.p.). Poukázala na to, že žalobca sa mohol či už návrhom v rámci konania o neplatnosť skončenia pracovného pomeru alebo aj samostatnou žalobou domáhať náhrady mzdy, pričom toto právo mohol uplatniť prvýkrát s ohľadom na dikciu § 61 ods .
Merito o zaplatenie 6 000 €
... po skončení jej pracovného pomeru žalovaná zamestnala inú osobu s totožnou náplňou práce , ňou tvrdená okolnosť mohla mať význam v konaní o neplatnosť skončenia pracovného pomeru . K námietke o diskriminačnom postupe žalovanej pri určovaní nadbytočn ého zamestnanca súd uviedol, že v zmysle ustálenej rozhodovacej praxe súdov .
Merito o neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru
... dňa 18.5.2009. Žalobca dňa 12. júna 2009 splnomocnil JUDr. I. B. , advokátku v L. , na zastupovanie v odvolacom konaní o neplatnosť skončenia pracovného pomeru vedeného Krajským súdom Banská Bystrica pod sp.zn. 14 Co 61/2007. Právna zástupkyňa žalobcu podaním zo dňa 12. júna .
Merito o náhradu mzdy
... nároku na náhradu mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru je možné rozhodnúť až po právoplatnom určení tejto neplatnosti rozsudkom súdu, konanie o neplatnosť skončenia pracovného pomeru nemá vplyv na začiatok behu premlčacej lehoty a táto plynie od splatnosti každej jednotlivej náhrady mzdy za ten – ktorý mesiac .
... záväzný právny názor (§ 250j ods. 7 O.s.p.), ale navrhovateľ smeruje k výkonu rozhodovacej právomoci nachádzajúceho súdu v konaní o neplatnosť skončenia pracovného pomeru dohodou (v súčasnosti je to napríklad ustanovenie § 77 Zákonníka práce). Potom, iba ak by navrhovateľ právoplatne dosiahol vyhlásenia súdom .
Merito o návrhu na opravu pracovného posudku
... y údaj, ktorý sa netýkal pracovnej činnosti navrhovateľa . K jeho námietke , že súd nebral do úvahy skutočnos ti preukázané v konaní o neplatnosť skončenia pracovného pomeru navrhovateľa (že na pracovisku neboli zistené počas jeho pôsobenia žiadne inventarizačné rozdiely, bolo mu vyplácané najvyššie osobné ohodnotenie, mal podpísanú .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.