Nájdené rozsudky pre výraz: konanie o obnove

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 187

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

146 dokumentov
313 dokumentov
5 dokumentov
15 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Zásady uvedené v čl. 12 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky v súhrne vyjadrujú podstatu základných práv ako prirodzených práv človeka a majú univerzálny charakter. Sú to ústavné direktívy adresované predovšetkým orgánom pôsobiacim v normotvornej činnosti všetkých stupňov. Vzhľadom na tieto znaky nemôžu byť zásadne priamo aplikovateľné v individuálnych záležitostiach. To platí aj pre rozhodovanie orgánov miestnej štátnej správy (okresný úrad).

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 1. októbra 1997 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť M. K., rodenej U., bytom H., zastúpenej JUDr. A. B., advokátkou, vo veci porušenia ústavných práv upravených v čl. 12 ods. 1 a 2, v čl. 13 ods. 3 a čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky rozhodnutím Okresného úradu v Komárne, odboru pozemkového, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, Komárno čj. 9/88/97/3-F z 28. januára 1997 a takto r o z h o d o l :
Právna veta: Podľa § 567 ods. 3 Tr. por. ak rozhodnutie, proti ktorému smeruje návrh na povolenie obnovy konania vydal v prvom stupni už nejestvujúci súd, rozhoduje o návrhu na obnovu konania ten súd, ktorý by bol podľa tohto zákona vecne a miestne príslušný. Ak rozhodoval v prvom stupni bývalý Štátny súd, rozhoduje o návrhu na obnovu konania okresný súd v sídle krajského súdu alebo vojenský obvodový súd, ktorý by bol podľa tohto zákona vo veci miestne príslušný. Nejestvujúcim súdom v zmysle § 567 ods. 3 Tr. por. treba rozumieť súd, ktorý zanikol v dôsledku zmeny Zákona o organizácii súdov. Za takýto nem ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 3 Tost 23/2007 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jána Mihala a sudcov JUDr. Milana Lipovského a Mgr. Miroslava Lehoczkého, v trestnej veci odsúdenej J. T. pre trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 215 ods. 1, písm. b/, ods. 4 Tr. zák. účinného do 31. decembra 2005, rozhodol na neverejnom zasadnutí konanom dňa 14. novembra 2007 v Bra
Meritum Odmena obhajcu.
Právna veta: Za účasť na verejnom zasadnutí v konaní o sťažnosti pre porušenie zákona patrí obhajcovi odmena len vo výške jednej polovice tarifnej sadzby podľa hľadísk uvedených v § 15 ods. 1 vyhl. č. 240/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SR podľa § 148 ods. 1 písm. c/ Tr. por. zamietol sťažnosť obhajcu JUDr. L. M. podanú proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 26. októbra 1992, sp. zn. Ntv 108/92. Z odôvodnenia: Napadnutým uznesením predseda senátu krajského súdu podľa § 151 ods. 2, 3 Tr. por. priznal advokátovi JUDr. L. M. za obhajobu obvineného E K. v konaní o sťažnosti pre porušenie zákona na Najvyššom súde ČSFR vo veci 2 Tzf 9/92 advokátsku odmenu: za prípravu a prevzatie obhajoby (§ 15 ods. 1 písm
Právna veta: Inštitút odňatia a prikázania veci v zmysle ustanovenia § 23 ods. 1 Tr. por. znamená prelomenie ústavnej zásady, že nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky) a je výnimočným opatrením. Možno ho uplatniť len vtedy, ak pre tento postup existujú dôležité dôvody. Za dôležitý dôvod v zmysle citovaného zákonného ustanovenia podľa ustálenej súdnej praxe treba považovať aj zistenie takých konkrétnych skutočností, ktoré pre svoju závažnosť môžu opodstatňovať vznik pochybností o nezaujatosti sudcov príslušného súdu, znamenajúci v konečnom dôsledku vylúčenie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 2 Ndt 6/201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom 9. apríla 2013 v Bratislave v sen áte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčoviča , sudcov JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr. Libora Duľu v trestnej veci proti odsúdenému M. D. , pre trestn ý čin lúpeže podľa § 188 ods. 1, ods. 2 písm. e/ Tr. zák. a iné, o návrhu odsúdeného o odňatie a prikázani e veci podľa § 23 ods. 1 Tr. por., takto r o z h o
Právna veta: Trestný poriadok (zákon č. 303/2005 Z. z. v znení zákona č. 650/2005 Z. z.), účinný od 1. januára 2006, v prechodnom ustanove­ ní § 567 ods. 2 zakotvuje povinnosť aplikovať tento zákon na prípa­ dy podaných návrhov na obnovu konania, o ktorých sa ešte neko­ nalo alebo nebolo do jeho účinnosti o návrhu na povolenie obnovy konania právoplatne rozhodnuté za predpokladu, že je to pre obvi­ neného priaznivejšie. Priaznivejšiu úpravu obnovy konania podľa § 567 ods. 2 Trestné­ ho poriadku nemožno zužovať len na porovnanie samotných pod­ mienok obnovy konania podľa § 278 Trestného poriadku v znení ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky citovaným uznesením na základe oznámenej námietky zaujatosti predsedom senátu Krajského súdu v Trnave Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR 6/2006 7 52. Rozhodnutia a stanoviská vo veciach trestných J U D r . P . S. rozhodol, že menovaný je vylúčený z vykonávania úkonov trest­ ného konania v trestnej veci odsúdeného M. V., vedenej na tomto súde pod sp. zn. 1 Ntok V2005. Z odôvodnenia: • Na základe návrhu odsúdeného M. V. z 2. novembra 2005 sa vedie na
Právna veta: Schválený register je verejná listina, na základe ktorej katastrálny úrad zapíše údaje registra do katastra nehnuteľností (§ 34 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. v platnom znení). Na základe oznámenia správa katastra najviac 90 dní pred schválením registra nevykonáva zápisy vlastníckych a iných práv do katastra nehnuteľností k pozemkom, ktoré sú predmetom konania. Uvedené sa nevzťahuje na zápis záložného práva a vecného bremena k týmto pozemkom. Správa katastra po uplynutí tejto lehoty zapíše zmluvy, verejné listiny alebo iné listiny do katastra nehnuteľností až ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd S lovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Jaroslavy Fúrovej , v právnej veci žalobcov: 1/ Ing. R. B. , bytom B.B. , 2/ V. Ž. , bytom B.B. 3/ J. H. , bytom B.B. 4/ D. B. , bytom B.B. , 5/ A. M. , B.B. , 6/ J. Š., bytom B.B. , 7/ B. L. , bytom B.B. , zastúpení advokátom JUDr. M. Š., CSc. , Advokátska kancelária
Právna veta: Konanie o povolení obnovy konania sa obmedzuje na zistenie, či vyšli najavo skutočnosti alebo dôkazy uvedené v ustanovení § 394 ods. 1 Tr. por.. V konaní o povolení obnovy konania v zásade neplatí revízny princíp, podľa ktorého by bol súd oprávnený skúmať správnosť všetkých výrokov napadnutého rozhodnutia s výnimkou uvedenou v ustanovení § 401 Tr. por. kedy sa uplatňuje zásada beneficium cohaesionis. Z týchto dôvodov je súd v zásade oprávnený sa zaoberať iba tými výrokmi, pri ktorých sa navrhovateľ domáha povolenia obnovy konania. Skutočnosťou predtým neznámou sa rozumie objektívne existujúci ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcov JUDr. Richarda Bureša a JUDr. Viliama Dohňanského v trestnej veci odsúdeného M. U. pre trestný čin vraždy sčasti dokonaný, sčasti nedokonaný spolupáchateľstvom vo forme pokusu podľa § 8 ods. 1, § 9 ods. 2, § 219 ods. 1, ods. 2 písm. a/, písm. b/, písm. e/, písm. f/ Tr. zák. ako obzvlášť nebezpečný reci divista podľa § 41 ods. 1
Právna veta: V prípade zamietnutia alebo odmietnutia mimoriadneho dovolania, dovolací súd prizná náhradu trov dovolacieho konania úspešnému účastníkovi proti Slovenskej republike - Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
Generálny prokurátor Slovenskej republiky požiadal listom, zn. VI Gc 1002/01-1, predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky o zaujatie stanoviska k výkladu ustanovení Občianskeho súdneho poriadku o trovách dovolacieho konania a ich náhrade v prípade zamietnutia alebo odmietnutia mimoriadneho dovolania podaného generálnym prokurátorom Slovenskej republiky podlá § 243e a nasl. O. s. p. Poukázal na rozdielne rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky - sp. zn. M Cdo 10/99, M Cdo 27/00,
Právna veta: Odvolací súd sa stotožnil so záverom prvostupňového súdu, že správca dane sa pri zisťovaní skutkového stavu opieral pri vydaní rozhodnutia nielen o výpoveď svedka KapczáraK., ale aj o ďalšie dôkazy, z ktorých vyplynulo, že spoločnosť GlobalG. ServiceS. s.r.o. KošiceK. v podstate nemala funkčného riaditeľa, v spornom období neobchodovala s kovovým šrotom, nikto v spoločnosti nevystavil faktúru pre žalobcu a za spoločnosť konal podľa výpovede samotného žalobcu MariánM. KamencaK., ktorý nebol oprávnený v mene spoločnosti žiadnym spôsobom konať. Z výpovede bývalého konateľa spoločnosti Globa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 Sžf/3/20 10 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členov senátu JUDr. Violy Takáčovej , PhD. a JUDr. Jarmily Urbancovej, v právnej veci žalob cu : Ing. Vladimír V. Vasilisko V. , bytom Mládežnícka M. 68 X. , Košice K. -Šaca Š., zastúpen ého JUDr. Eugenom E. Kostovčíko mK. , advokátom z Košíc K. , Gelnická G. 33 X. , proti žalovan
Právna veta: § 5 Občianskeho zákonníka predstavuje osobitný prostriedok občianskoprávnej ochrany poskytovaný iným orgánom než súdom. Na rozdiel od súdnej ochrany však v tomto prípade nejde o ochranu porušeného či ohrozeného subjektívneho občianskeho práva, ale o špecifickú ochranu posledného pokojného stavu, ktorý sa fakticky vytvoril a trval už toľko, že ho možno označiť za pokojný a tento stav bol narušený zrejmým zásahom. Nevyhnutným predpokladom poskytnutia takejto predbežnej ochrany preto musí byť zrejmý zásah do pokojného faktického stavu. Úlohou obce pri posudzovaní opodstatnenosti takéhoto návrhu j ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 10Sžo /4/201 6 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členov senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. v právnej veci navrhovateľov 1/ R. M. , bytom Š., 2/ E. M. , bytom Š., obaja zastúpení: JUDr. Evou Krchňavou, advokátkou, so sídlom Rudlovská cesta 47, 974 01 Banská Bystrica, proti odporcovi Obci Luča
MENU