Nájdené rozsudky pre výraz: konanie o obnove

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 187

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

146 dokumentov
313 dokumentov
5 dokumentov
15 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Z psychologického hľadiska je žalobca podľa znalkyne osobnostne a intelektovo nadštandardne disponovaný pre výkon zodpovedného pracovného zaradenia s veľmi dobrou perspektívou kariérneho rastu, psychicky je plne spôsobilý bez pozitívneho nálezu vo všetkých diagnostikovaných psychických funkciách v procesoch a stavoch. Patologické a psychotické zmeny neboli u žalobcu diagnostikované. Z uvedeného vyplýva, že rozhodné skutočnosti v pôvodnom, právoplatne skončenom personálnom konaní a „nové“ skutočnosti, na ktoré poukazuje žalobca v dôvodoch na obnovu konania, nie sú totožné, pričom skutočnosti uv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1015201973 Dátum vydania rozhodnutia: 19. októbra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Milan Morava Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1015201973.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Moravu a členov senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Petry Príbelskej, PhD., v p rávnej veci žalobcu: O. U., bytom P., zastúpeného JUDr. Alexandrom Fuchsom, advokátom so sídlom Štúrova
Právna veta: Podľa ustanovenia § 21 ods. 3 O. s. p., za právnickú osobu nemôže konať ten, koho záujmy sú v rozpore so záujmami právnickej osoby. U právnických osôb spôsobilosť byť účastníkom konania a procesná spôsobilosť vznikajú a zanikajú zároveň. Právnické osoby pred súdom môžu konať len prostredníctvom fyzických osôb. Nedostatok procesnej spôsobilosti u právnickej osoby môže nastať, iba ak tu nie je žiadna osoba, ktorá by mohla za ňu konať pred súdom, napr. ide o takú situáciu, keď právnická osoba nemá v rozpore so zákonom ustanovený štatutárny orgán, alebo je sporné, kto je týmto štatutárnym orgánom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne : Ing. M. , nar. X. , bytom B. , zastúpenej advokátom JUDr. P., M. , proti žalovanému : A. , s. r. o., B. , IČO: X. , o návrhu na obnovu konania, vo veci vedenej na Okresnom súde Bratislava V pod sp. zn. 1 CbZm 102/2011, na dovolanie žalobkyne proti uzneseniu Kraj ského súdu v Bratislave z 31. októbra 2012, č. k. 3 CoZm 25/2012 -76, takto r o z h o d o l : Dovolanie žalobky
Právna veta: Odvolací súd zhodne s krajským súdom dospel k záveru, že námietky žalobcu (totožné v správnom konaní, v žalobe i v odvolaní proti prvostupňovému rozsudku) sa týkali predovšetkým ukončeného konania o ROEP podľa zákona č. 180/1995 Z.z. Podľa žalobcu správne orgány v konaní o ROEP nepostupovali v súlade so zákonom a boli porušené jeho základné práva, pričom z podkladov ROEP vychádzali správne orgány v konaní o pozemkových podľa zákona č. 330/1991 Zb. Odvolací sú poukazuje na ustanovenie § 7 ods. 6 zákona č. 180/1995 Z.z., v zmysle ktorého je možné o zmene ROEP rozhodnúť len do troch rokov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sž r/11/2010 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Belka a z člen ov JUDr. Ing. Miroslava Gavalca PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej , PhD. , v právnej veci žalob cu: M. , bytom M. , právne zastúpeného JUDr. D. , advokátom vo S., p roti žalovanému: Krajský pozemkový úrad Prešov, Masarykova č. 10, Prešov, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žal ované
Právna veta: Vylučovaciu- excindačnú žalobu je treba odlišovať od žaloby na určenie vlastníckeho práva. Zahrnutím majetku do konkurznej podstaty sa nikdy nemení skutočný vlastník, tohto majetku, nech ním je úpadca alebo iná osoba. Zápisom majetku do súpisu konkurznej podstaty rovnako, ako právoplatným rozhodnutím o jeho vylúčenie zo súpisu konkurznej podstaty, však nemôže byť nikdy určený vlastník takéhoto majetku. Súd, s ohľadom na skutkový stav veci, môže v excindačnom konaní ako prejudiciálnu otázku vyriešiť otázku určenia vlastníctva k nehnuteľnostiam, avšak nie je vylúčené, že pokiaľ to okolnosti osve ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6015200415 Dátum vydania rozhodnutia: 30. januára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Andrea Moravčíková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:6015200415.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Andrey Moravčíkovej, PhD. A členiek senátu JUDr. Jany Hullovej a JUDr. Ivany Ne mčekovej, v spore žalobcu Slovenská republika, Slovenský pozemkový fond, IČO: 17 335 345, Búdková 36, 81
Právna veta: Správne konanie je budované na zásade dvojinštančnosti. Konanie o odvolaní správny poriadok podrobne samostatne neupravuje. Preto platí zásada, že ustanovenia tretej časti o priebehu konania (§ 18 až § 52 správneho priadku) sa vzťahujú aj na odvolacie konanie, pokiaľ nie sú v niektorých ustanoveniach upravené odchýlky. Táto skutočnosť je odôvodnená najmä tým, že konanie na prvom a druhom stupni tvorí jeden celok. Napríklad ustanovenie o podaní a jeho náležitostiach (§ 19) sa vzťahuje aj na podanie odvolania. Ak by účastník teda odvolanie nezdôvodnil, tento nedostatok možno odstrániť až ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžo /14/2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej rep ubliky v právnej veci žalobkyne A. , bytom L.L. , zastúpenej JUDr. Ivanom Klementisom, advokátom so sídlom v Bratislave, Ružinovská 1 , proti žalovanému Krajskému pozemkovému úradu v Žiline , so sídlom A. Kmeťa 17, Žilina, za účasti: 1/ A. , bytom L.L. , 2/ MVDr. K. , CSc ., bytom L.L. , 3/ J., bytom, B. , 4/ JUDr. S., bytom P., 5/ P. , bytom P., 6/ F. , bytom L.L. a 7/ O bec L. , o preskúmani
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky uvádza, že konanie o služobnom pomere a trestné konanie sú dve samostatné konania, pričom pre konanie vo veci prepustenia zo služobného pomeru nie je rozhodujúci výsledok trestného konania v tom zmysle, či žalobca bude uznaný vinným zo spáchania skutku, ktorý sa mu kladie za vinu. V konaní o prepustení zo služobného pomeru, i v zmysle ustálenej judikatúry najvyššieho súdu, je postačujúce preukázanie porušenia služobnej prísahy alebo služobnej povinnosti zvlášť hrubým spôsobom s podmienkou, že ponechanie príslušného policajta v služobnom pomere by bolo na ujmu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší s úd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Na jvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Milučkého a členov senátu JUDr. Eleny Kováčovej a JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD., v právnej veci žalobcu J. K. , nar. X. , bytom Š., X. H. , zast. JUDr. Ivom Osv aldom, advokátom so sídlom Trhová 1 , 960 01 Zvolen , proti žalovanému Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správ y, odbor prie
Právna veta: Na žiadosť účastníka konanie v právoplatne ukončenej veci pred správnym orgánom sa obnoví, ak vyšli najavo až po vydaní právoplatného rozhodnutia predtým neznáme skutočnosti alebo dôkazy, ktoré existovali v dobe pôvodného konania, ktoré účastníkovi by boli na prospech, a ktoré nemohol uplatniť v pôvodnom konaní z dôvodu, že ich vôbec nepoznal alebo bez svojej viny ich nemohol uplatniť. Napríklad preto, že o existencii listiny alebo inej veci potrebnej na vykonanie dôkazu vôbec nevedel, alebo síce o nej vedel, ale nemal k nej prístup, resp. nemal ju k dispozícii. Podľa § 62 ods. 1 písm. c/ sprá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7Sžo/18/20 14 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Ľubice Filovej v právnej veci žalobcu: T. Š., bytom v B. , za účasti Z. I., bytom v X.B. , obaja zastúpení JUDr. Dušanom Pohovejom, advokátom a konateľom advokátskej kancelárie JUDr. Dušan Pohovej & partners, s.r.o., so sídlom v Bratislav
Právna veta: Správny orgán musí pri určovaní účastníkov konania skúmať vždy, či konkrétna osoba je nositeľom zákonného práva alebo povinnosti, o ktorom sa má v správnom konaní rozhodovať. Aby sa stal účastníkom správneho konania ten, koho práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté, musí tu byť predpoklad, že by hmotnoprávne postavenie tejto osoby mohlo byť po vydaní rozhodnutia v správnom konaní iné ako pred rozhodnutím. Ak by sa rozhodnutie správneho orgánu dotklo konkrétnej osoby len nepriamo alebo sprostredkovane, nie je takéto dotknutie dostatočné.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo /498/2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobc ov 1. F. Č. , trvale bytom O.M.O. , 2. JUDr. R. Č. , trvale bytom O.M.O. , 3. J. B. , rod. P. , trvale bytom O.M.O. , 4. Š. B. , trvale bytom O.M.O. a 5. J. K. , trvale bytom O.M.O. , žalobcovia v 1.), 3.) - 5.) rade zastúpení JUDr. P. G. , advokátom so sídlom v H. , proti žalovanej Správe katastra Vranov nad Topľou , so sídlom vo Vranove nad Topľou, Kalinčiakova u
Právna veta: V právnej praxi, ak účastník využil možnosť podania žaloby na preskúmanie zákonnosti právoplatného rozhodnutia, obnova konania je jediným právnym prostriedkom, ktorý môže viesť k zmene alebo zrušeniu rozhodnutia a tak preklenúť prekážku veci rozhodnutej (tzv. res iudicata). Z citovanej právnej normy vyplýva vôľa zákonodarcu upraviť podmienky prípustnosti obnovy konania tak, že účastník konania týmto mimoriadnym opravným prostriedkom môže napadnúť právoplatné rozhodnutie len v taxatívne vymedzených prípadoch, a to a) ak sa dodatočne zistia skutočnosti alebo dôkazy, ktoré neboli policajto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. a členov senátu JUDr. Eleny Kováčovej a JUDr. Jozefa Milučkého, v právnej veci žalobcu: J.. R. M. , bytom B. , J., zastúpený: JUDr. Ernest Botka, advokát, Bj örnsonova 2, 940 54 Nové Zámky, proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, o pr
Právna veta: Pri posudzovaní dôvodov hodných osobitného zreteľa je správny súd povinný prihliadať na majetkové, sociálne, osobné zárobkové a iné pomery účastníkov konania, a to nielen toho účastníka, ktorého by zaťažovala povinnosť nahradiť trovy konania, ale aj toho účastníka, ktorého majetková sféra by bola výnimočným nepriznaním náhrady trov dotknutá. Súčasne si správny súd všíma aj okolnosti, ktoré viedli účastníkov konania k uplatneniu ochrany na správnom súde a ich postoj v konaní.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Sžk/17/2018 1016200843 11. júna 2019 JUDr. Jozef Milučký ECLI:SK:NSSR:2019:1016200843.1 UZNESENIE Najvyšší súd M. republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Milučkého a členiek senátu JUDr. Moniky Valašikovej, PhD. a JUDr. Eriky Čanádyovej v právnej veci sťažovateľa: J. Š., nar. XX.XX.XXXX, bytom O. XXX, XXX XX I. Z., zastúpený: JUDr. Ing. Darinou Králik
MENU