Nájdené rozsudky pre výraz: konanie o obnove

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 187

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

146 dokumentov
313 dokumentov
5 dokumentov
15 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a člen ov senátu JUDr. Milana Moravu a JUDr. Jarmily Urbancovej , v právnej veci žalobcu: M. , s.r.o., so sídlom L.K.L. , zastúpeného advokátom JUDr. J. M. , so sídlom K. , proti žalovanému Daňovému riaditeľstvu Slovenskej republiky , Nová ulica č. 13 , 975 04 Banská Bystrica, o preskúmanie z
Meritum o návrhu na povolenie obnovy konania
Najvyšší súd 4 Cdo 133/2015 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu S., so sídlom v B., zastúpeného JUDr. P., CSc., advokátom so sídlom v D., proti žalovanému V., bývajúcemu v G., zastúpenému JUDr. A., advokátom so sídlom v S., o návrhu na povolenie obnovy konania, vedenej na Okresnom súde Svidník pod sp. zn. 6 C 90/2011, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove z 2. júla 2014 sp. zn. 3 Co 89/2014, takto rozhodol: Najvyšší sú
Meritum konanie o námietkach podľa zákona č. 180/1995 Z. z. ROEP
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Naj vyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu HUDr. Hozefa :argaša a HUDr. Haroslavy Fúrovej , v právnej veci žalob kyne : B., bytom B., zastúpen á advokátom JUDr. M. , Adv okátska kancelária v B, Š., proti žalovanému: Katastrálny úrad v Trenčíne , M. R. Štefánika č. 20, Trenčín , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 5. ja
Právna veta: Správne konanie je budované na zásade dvojinštančnosti. Konanie o odvolaní správny poriadok podrobne samostatne neupravuje. Preto platí zásada, že ustanovenia tretej časti o priebehu konania (§ 18 až § 52 správneho priadku) sa vzťahujú aj na odvolacie konanie, pokiaľ nie sú v niektorých ustanoveniach upravené odchýlky. Táto skutočnosť je odôvodnená najmä tým, že konanie na prvom a druhom stupni tvorí jeden celok. Napríklad ustanovenie o podaní a jeho náležitostiach (§ 19) sa vzťahuje aj na podanie odvolania. Ak by účastník teda odvolanie nezdôvodnil, tento nedostatok možno odstrániť až ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžo /14/2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej rep ubliky v právnej veci žalobkyne A. , bytom L.L. , zastúpenej JUDr. Ivanom Klementisom, advokátom so sídlom v Bratislave, Ružinovská 1 , proti žalovanému Krajskému pozemkovému úradu v Žiline , so sídlom A. Kmeťa 17, Žilina, za účasti: 1/ A. , bytom L.L. , 2/ MVDr. K. , CSc ., bytom L.L. , 3/ J., bytom, B. , 4/ JUDr. S., bytom P., 5/ P. , bytom P., 6/ F. , bytom L.L. a 7/ O bec L. , o preskúmani
Meritum o povolenie obnovy konania
Najvyšší súd 7 Cdo 179/ 2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky M. , bytom v B. , zastúpenej JUDr. Romanom Juríkom, PhD ., advokátom, so sídlom v Bratislave, Račianska č. 62, proti odporkyni POHOTOVOSŤ, s. r.o., so sídlom v Bratislave, Pribinova č. 25, IČO : 35 807 598, zastúpená WERNER & Co. , s.r. o., so sídlom v Bratislave, Stromova č. 54/A , o povolenie obnovy konania, vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn
Meritum reštitučné konanie - bez právneho dôvodu
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Na jvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsed u senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. , v právnej veci navrhovateľ a: V. , bytom B.X. , proti odporcovi : Obvodný pozemkový úrad Košice – okolie so sídlom Popradská č. 78, 040 11 Košice , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho or
Právna veta: Základný rámec pre opravu chýb v katastrálnom operáte vymedzuje v prejednávanej veci ustanovenie § 59 ods. 1 písm. a) zák. č. 162/1995 Z.z. spolu s ustanovením § 22 ods. 1 a X., podľa ktorého aj konanie o oprave chýb v katastrálnom operáte je katastrálnym konaním, ktoré je všeobecne upravené ako správne konanie. Pritom od správy katastra sa celkom legitímne očakáva, že si bude v zmysle čl. 2 ods. 2 ústavy riadne plniť svoje úlohy jej zákonom vymedzené v oblasti evidencie nehnuteľností, a to najmä, že v zmysle § 18 ods. 2 písm. c) zák. č. bude spravovať a aktualizovať kataster v súlade s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v právnej veci žalob cu : E. , bytom X.V.H. , zast. Advokátskou kanceláriou JUDr. Roman Blažek s.r.o. so sídlom Pohraničná č. 4, Komárno, proti žalovanému (ým) : 1/ Správa katastra Komárno , so sídlom Alžbetin Ostrov, Platanová alej č. 7, Komárno, IČO: 37 860 381, 2/ Katastrálny úrad v Nitre so sídlom Štefánikova č. 69, Nitra, IČO: 37 860 381 , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia spr
Právna veta: Podľa jeho názoru správne orgány nesprávne pochopili inštitút plnomocenstva a neprimerane nad mieru ustanovenú zákonom zaťažovali žalobcu, keď sa v rámci konania o povolení obnovy konania zamerali na preskúmanie náležitostí novopredloženého dôkazu – plnej moci a od žalobcu požadovali doplnenie plnej moci o úradne osvedčený podpis splnomocnenej osoby a o písomný prejav vôle splnomocnenej osoby, že plnú moc prijíma v zmysle § 9 ods. 3 zákona o správe daní. Z citovaného ustanovenia je zrejmé, že sa týka len zastupovania v daňovom konaní, a nie v podnikateľskom styku medzi podnikateľmi, pret ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžf /5/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členiek senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej , v právnej veci žalobcu P. N. , podnikateľa, so sídlom v N. , IČO X. , zastúpeného JUDr. F. K. , advokátom AK so sídlom v D. , proti žalovanému Daňovému riaditeľstvu Slovenskej republiky , so sídlom v Banskej Bystrici, Nová 13, o preskúmani
Meritum obnova daňového konania, § 51 zák. č. 511/1992 Zb.
Najvyšší súd 2Sžf/ 5/2011 Slovenskej republiky ROZSUDO K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIK Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. a JUDr. Petra Melichera v právnej veci žalobcu : P. N. , IČO : X. , so sídlom v N. , zastúpeného advokátom JUDr. F. K. , AK so sídlom v D.D. , proti žalovanému : Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky , so síd lom v Banskej Bystrici, Nová 13 o preskúmanie zá
Právna veta: Obnova konania je mimoriadny opravný prostriedok, ktorým možno za podmienok ustanovených v zákone dosiahnuť nápravu vo veci, v ktorej nebol skutkový stav v pôvodnom konaní zistený úplne alebo správne. Návrhom na obnovu konania sa nemožno domáhať nápravy prípadných pochybení pri právnom posudzovaní veci alebo nesprávností procesnej povahy; na nápravu týchto nesprávností slúžia podľa povahy rozhodnutia a charakteru namietanej nesprávnosti iné opravné prostriedky. Vecná nesprávnosť rozsudku napadnutého návrhom na obnovu konania nie je dôvodom zakladajúcim procesnú prípustnosť obnovy konania podľa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 98 /2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu P. , s.r.o. , so sídlom v P., IČO: X. , zastúpeného JUDr. M. B. , advokátom so sídlom v P., proti žalovanému M. , so sídlom v P., zastúpenému JUDr. J. S., advokátom so sídlom v P., za účasti obchodnej spoločnosti C. , s.r.o. so sídlom v P., IČO: X. , zastúpenej JUDr. M. S., advokátom so sídlom v P., o obnovu konania , vedenej na Okresnom súde Poprad pod sp. zn. 7
MENU