Nájdené rozsudky pre výraz: konanie o obnove

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 187

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

146 dokumentov
313 dokumentov
5 dokumentov
15 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Odmena obhajcu.
Právna veta: Za účasť na verejnom zasadnutí v konaní o sťažnosti pre porušenie zákona patrí obhajcovi odmena len vo výške jednej polovice tarifnej sadzby podľa hľadísk uvedených v § 15 ods. 1 vyhl. č. 240/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SR podľa § 148 ods. 1 písm. c/ Tr. por. zamietol sťažnosť obhajcu JUDr. L. M. podanú proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 26. októbra 1992, sp. zn. Ntv 108/92. Z odôvodnenia: Napadnutým uznesením predseda senátu krajského súdu podľa § 151 ods. 2, 3 Tr. por. priznal advokátovi JUDr. L. M. za obhajobu obvineného E K. v konaní o sťažnosti pre porušenie zákona na Najvyššom súde ČSFR vo veci 2 Tzf 9/92 advokátsku odmenu: za prípravu a prevzatie obhajoby (§ 15 ods. 1 písm
Právna veta: Zásady uvedené v čl. 12 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky v súhrne vyjadrujú podstatu základných práv ako prirodzených práv človeka a majú univerzálny charakter. Sú to ústavné direktívy adresované predovšetkým orgánom pôsobiacim v normotvornej činnosti všetkých stupňov. Vzhľadom na tieto znaky nemôžu byť zásadne priamo aplikovateľné v individuálnych záležitostiach. To platí aj pre rozhodovanie orgánov miestnej štátnej správy (okresný úrad).

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 1. októbra 1997 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť M. K., rodenej U., bytom H., zastúpenej JUDr. A. B., advokátkou, vo veci porušenia ústavných práv upravených v čl. 12 ods. 1 a 2, v čl. 13 ods. 3 a čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky rozhodnutím Okresného úradu v Komárne, odboru pozemkového, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, Komárno čj. 9/88/97/3-F z 28. januára 1997 a takto r o z h o d o l :
Právna veta: 1. Obsahom základného práva na inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky poskytovanú orgánom štátnej správy je umožniť každému reálny prístup k takémuto orgánu a tomu zodpovedajúca povinnosť tohto orgánu o veci konať tak, aby nedošlo k porušeniu ústavnoprocesných princípov upravených v druhej hlave siedmom oddiele Ústavy Slovenskej republiky. 2. Obsahom základného práva na inú právnu ochranu na inom orgáne Slovenskej republiky podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ktorého sa v spojení s čl. 51 Ústavy Slovenskej republiky možno domáhať len "v medziach záko ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 20. novembra 1997 predbežne prerokoval podnet M. J., bytom B., zastúpenej JUDr. P. M., advokátom, na začatie konania vo veci porušenia základných práv upravených v čl. 46 ods. 1 a v čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom a rozhodnutiami Okresného úradu Nové Zámky č. j. 206/91/T zo 7. marca 1997 a Krajského úradu Nitra č. 97/03798-Ga z 27. mája 1997 a takto r o z h o d o l : Podnet M. J. o d m i
Právna veta: 1. Ústavný súd Slovenskej republiky nie je oprávnený posudzovať zákonnosť rozhodnutia, proti ktorému bola ústavná sťažnosť podaná. Jeho úlohou je zistenie, či napadnutým rozhodnutím bolo porušené základné právo, v danom prípade to, ktoré je upravené v čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky. Ústavný súd preto považoval za potrebné zaoberať sa nie zákonnou právnou argumentáciou, ktorou bola odôvodňovaná opodstatnenosť ústavnej sťažnosti, ale iba jej ústavnoprávnymi aspektmi. 2. Ústavný princíp rovnosti účastníkov konania je v správnom konaní vymedzený v § 4 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na verejnom zasadnutí senátu 21. apríla 1998 prerokoval ústavnú sťažnosť M. K., bytom H., zastúpenej JUDr. A. B., advokátkou, K., proti Okresnému úradu v Komárne vo veci porušenia základného práva upraveného v čl. 47 ods. 3 v spojení s čl. 13 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky rozhodnutím Okresného úradu v Komárne, odboru pozemkového, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva č. j. 9/88/97/3-F z 28. januára 1997 a 24. apríla 1998 takto r o z h o d o
Právna veta: V prípade zamietnutia alebo odmietnutia mimoriadneho dovolania, dovolací súd prizná náhradu trov dovolacieho konania úspešnému účastníkovi proti Slovenskej republike - Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
Generálny prokurátor Slovenskej republiky požiadal listom, zn. VI Gc 1002/01-1, predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky o zaujatie stanoviska k výkladu ustanovení Občianskeho súdneho poriadku o trovách dovolacieho konania a ich náhrade v prípade zamietnutia alebo odmietnutia mimoriadneho dovolania podaného generálnym prokurátorom Slovenskej republiky podlá § 243e a nasl. O. s. p. Poukázal na rozdielne rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky - sp. zn. M Cdo 10/99, M Cdo 27/00,
Právna veta: Okolnosť, že sudca rozhodol vo veci, v ktorej vydané rozhodnutie je napadnuté návrhom na obnovu konania, nie je dôvodom na jeho vylúčenie z prejednávania a rozhodovania vo veci obnovy konania.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd odvolací, uznesením z 22. marca 2001, č. k. 7 Obo 9/01-56, potvrdil uznesenie Krajského súdu v T. z 2. augusta 2000, č. k. 19 Cb 98/00-23, ktorým návrh navrhovateľa na obnovu konania bol zamietnutý. Proti uvedenému uzneseniu podal dovolanie navrhovateľ a navrhol ho zrušiť a vec vrátiť odvolaciemu súdu na ďalšie konanie. Na zdôvodnenie dovolania uviedol, že toto je prípustné podľa ustanovenia § 237 písm. g) O. s. p. O odvolaní navrhovateľa rozhodol od
Právna veta: Trestný poriadok (zákon č. 303/2005 Z. z. v znení zákona č. 650/2005 Z. z.), účinný od 1. januára 2006, v prechodnom ustanove­ ní § 567 ods. 2 zakotvuje povinnosť aplikovať tento zákon na prípa­ dy podaných návrhov na obnovu konania, o ktorých sa ešte neko­ nalo alebo nebolo do jeho účinnosti o návrhu na povolenie obnovy konania právoplatne rozhodnuté za predpokladu, že je to pre obvi­ neného priaznivejšie. Priaznivejšiu úpravu obnovy konania podľa § 567 ods. 2 Trestné­ ho poriadku nemožno zužovať len na porovnanie samotných pod­ mienok obnovy konania podľa § 278 Trestného poriadku v znení ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky citovaným uznesením na základe oznámenej námietky zaujatosti predsedom senátu Krajského súdu v Trnave Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR 6/2006 7 52. Rozhodnutia a stanoviská vo veciach trestných J U D r . P . S. rozhodol, že menovaný je vylúčený z vykonávania úkonov trest­ ného konania v trestnej veci odsúdeného M. V., vedenej na tomto súde pod sp. zn. 1 Ntok V2005. Z odôvodnenia: • Na základe návrhu odsúdeného M. V. z 2. novembra 2005 sa vedie na
Právna veta: Pod pojmom „nejestvujúci súd“ v zmysle § 567 ods. 3 Trestného poriadku účinného od 1. januára 2006 treba rozumieť súd, ktorý zanikol v dôsledku zmeny Zákona o organizácii súdov. Za nejestvujúci súd nemožno považovať súd, u ktorého došlo len k zmene vecnej príslušnosti v dôsledku rekodifikácie Trestného poriadku (v súvislosti s § 7 ods. 1 zákona č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky) podľa zákona č. 301/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2006. Rekodifikáciou nedošlo k zmene vecnej príslušnosti súdu v konaní o obnove konania vo ve ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Odôvodnenie: Pri sledovaní rozhodnutí senátov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sa zistilo, že nepostupujú jednotne pri výklade prechodného ustanovenia § 567 ods. 5 Trestného poriadku (zákon č. 301/2005 Z. z. v žnem neskorších predpisov) v súvislosti s ustanovením § 397 ods. 2 Trestného poriadku upravujúcim príslušnosť súdu na rozhodnutie o návrhu na povolenie obnovy konania vo veciach právoplatne skončených na krajských súdoch, ako súdoch prvého stupňa, podľa § 17 Trestného poriadku účinné
Právna veta: Podľa § 567 ods. 3 Tr. por. ak rozhodnutie, proti ktorému smeruje návrh na povolenie obnovy konania vydal v prvom stupni už nejestvujúci súd, rozhoduje o návrhu na obnovu konania ten súd, ktorý by bol podľa tohto zákona vecne a miestne príslušný. Ak rozhodoval v prvom stupni bývalý Štátny súd, rozhoduje o návrhu na obnovu konania okresný súd v sídle krajského súdu alebo vojenský obvodový súd, ktorý by bol podľa tohto zákona vo veci miestne príslušný. Nejestvujúcim súdom v zmysle § 567 ods. 3 Tr. por. treba rozumieť súd, ktorý zanikol v dôsledku zmeny Zákona o organizácii súdov. Za takýto nem ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 3 Tost 23/2007 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jána Mihala a sudcov JUDr. Milana Lipovského a Mgr. Miroslava Lehoczkého, v trestnej veci odsúdenej J. T. pre trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 215 ods. 1, písm. b/, ods. 4 Tr. zák. účinného do 31. decembra 2005, rozhodol na neverejnom zasadnutí konanom dňa 14. novembra 2007 v Bra
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd 3 Sžf/45/2007 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Tatiany Hanečkovej a JUDr. Jany Zemkovej, PhD. v právnej veci žalobcu: Ing. J. L., zastúpený: JUDr. J. Š., proti žalovanému: Ministerstvo financií Slovenskej republiky, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. MF/11056/2005-71-III zo dňa 12.05.2005 a o odvolaní proti rozsudku Kr
MENU