Nájdené rozsudky pre výraz: konanie o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 246

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

98 dokumentov
159 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Zo zásady subsidiarity súdneho konania vyplýva, že správny orgán sa musí pred súdnym konaním dozvedieť o tom, že existuje stav, ktorý navrhovateľ vyhodnotil ako nezákonný zásah, musí sa vyjadriť k jeho námietkam, t.j. musí mať možnosť sám odstrániť namietaný stav a dosiahnuť nápravu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sž z/1/20 10 -80 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr . Evy Babiakovej, CSc. a členiek senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Aleny Adamcovej , v právnej veci navrhovateľa : G. S., O. Z. , so sídlom N. . S. č. X. , P., B. , korešpondenčná adresa V. X. , P., B. , zastúpený Mgr. M. H. , advokátom, R. X. , B. , proti odporcovi : Mini sterstvo živ
Právna veta: Ak koná príslušník policajného zboru v procesnom postavení orgánu činného v trestnom konaní, jeho procesný postup sa spravuje Trestným poriadkom, a preto i vady v jeho procesnom postupe (vrátane excesov) moţno preskúmať iba podľa Trestného poriadku a nie v správnom súdnictve v konaní o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave, v právnej veci žalobcov: 1/ T. & P., s.r.o., so sídlom: K., IČO: X., 2/ JUDr. J. T., bytom na R., nar. X., proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Pribinova č. 2, v konaní o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy takto r o z h o d o l: Najvyšší súd Slovenskej republiky konanie z a s t a v u j e . Po právoplatnosti uznes
Právna veta: Proces konzultácií je upravený z hľadiska hmotného i procesného práva v ustanovení § 10 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, predstavuje verejný postup, z ktorého nie je vylúčený žiadny subjekt.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sž z/2/20 12-46 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr . Evy Babiakovej, CSc. a členov senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a Mgr. Petra Melichera , v právnych veci ach navrhovateľ a : S. a.s. , so sídlom K. , B. , zastúpený M gr. Ľ. K. , zamestnancom navrhovateľa, proti odporcovi : Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, so sídlom Továrenská 7, Bra
Právna veta: Podľa § 4 ods. 1 písm. j/ zákona o súdnych poplatkoch od poplatku je oslobodené súdne konanie vo veciach ochrany pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy. Konanie podľa druhej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku nie je vecne oslobodené od súdneho poplatku (ust. § 4 ods. 1 písm. j/ zákona o súdnych poplatkoch) tak, ako sa mylne domnieva žalobca. Vecné oslobodenie od súdneho poplatku sa podľa uvedeného ustanovenia zákona o súdnych poplatkoch vzťahuje na konanie pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy ustanovené v piatej hlave piatej časti Občianskeho súdneho poria ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: J., bytom S., proti žalovanému: Katastrálny úrad v Žiline , ul . A. Kmeťa 17, Žilina, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. OK -1206/2008 zo dňa 30. apríla 2008, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline, č. k. 20S/13/2008 -55 zo dňa 4. januára 2010, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky žalobcovi oslobodenie od súdn
Právna veta: Zmyslom tejto právnej úpravy je posilnenie ochrany fyzických a právnických osôb pred takými zásahmi, ktoré nie sú založené na konkrétnom rozhodnutí orgánu verejnej správy, ale spočívajú vo faktickej činnosti proti nej a vyžadujú súdnu pomoc vo forme nápravy tohto pre navrhovateľa spoločensky neúnosného stavu. Citované ustanovenie § 250v ods. 3 O.s.p. upravuje podmienky prípustnosti návrhu na ochranu pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy. Ide o kumulatívne stanovené podmienky prípustnosti návrhu, ktorými je jednak vyčerpanie dostupných opravných prostriedkov podaných s cieľom náp ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej repub liky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD . a z členov JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Petra Paludu v právnej veci navrhovateľov : 1/ L. K. , bytom T. , 2/ Mgr. I. G. , bytom S., 3/ Ing. P. P. , bytom Š., 4/ P. K. , bytom Š., 5/ D. H. , bytom L. , 6/ Ľ. H. , bytom L. , 7/ P. K. , ml. , bytom S., 8/ PhDr. P. D. , bytom B. , 9/ M
Právna veta: Z vyššie citovaného ustanovenia pre Najvyšší súd vyplýva, že spoločným znakom pre priznanie súdnej ochrany v prípade tvrdeného nezákonného zásahu orgánom verejnej správy je nežiaduci stav majúci svoj základ v mimozákonnom aktivizmu (postupu, útoku) vo verejnej správe, a hoci sa nemal uskutočniť, tak sa v rozpore s požiadavkami zákonnosti konania zakotvenými v článku 2 ods. 2 ústavy realizuje, a po vyčerpaní osobe dostupných opravných prostriedkov bez odozvy vo forme nápravy dôsledkov nezákonného zásahu návrh včas predložený súdu jednoznačne a urgentne vyžaduje súdnu pomoc vo forme náprav ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Petra Paludu a JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. v právnej veci navrhovateľ ov : 1/ Ing. P . R. , nar. X. , bytom S. , X. S. , 2/ J. H. , nar. X. , bytom L. ,X. Ž., 3/ Ing. J. B. , nar. X. , bytom J., X. P. , 4/ J. R. , nar. X. , bytom B. , X. Ž. 5/ J. H. , nar. X. , bytom B. , X. Ž.,
Právna veta: Konanie o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy je konaním jednoinštančným, a teda opravný prostriedok proti rozhodnutiu súdu podľa piatej hlavy, piatej časti O. s. p. nie je prípustný. Ako vyplýva z ustanovenia § 246c ods. 1 vety druhej O. s. p., opravný prostriedok je prípustný, len ak je to ustanovené v piatej časti O. s. p. Z ustanovenia § 250v ods. 7 O. s. p. je zrejmé, že proti rozhodnutiu súdu podľa piatej hlavy, piatej časti Občianskeho súdneho poriadku nie je prípustný opravný prostriedok. Ak by mal zákonodarca v úmysle pripustiť opravný prostriedok voči výroku ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa : C. , S., L. , X. , IČO : X. , zast. J.. E. K. , advokátom so sídlom G. , K. , proti odporcovi: Daňový úrad Kráľovský Chlmec , Mierová 2, Kráľovský Chlmec , v konaní o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach č. k. 6S/16 485/2010 – 34 zo dňa 12. mája 2011 , v časti výroku týkajúcej sa náhrady
Právna veta: I. Vedenie správneho konania nie je nezákonným zásahom orgánu verejnej správy podľa § 250v OSP. II. V prípade, ak sa navrhovateľ chce domáhať vydania rozhodnutia v správnom konaní, je potrebné, aby využil iný inštitút správneho súdnictva, konkrétne konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy v zmysle § 250t OSP. Súd ale nie je oprávnený rozhodnúť o spôsobe rozhodnutia správneho orgánu, t.j. o druhu a ani o obsahu rozhodnutia, ktoré má správny orgán vydať.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3Sžz/2/2012 9012010050 13.11.2012 JUDr. Jana Zemková ECLI:SK:NSSR:2012:9012010050.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sudcov JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Ivana Rumanu v právnej veci navrhovateľa: TECHNICOLOR SA, so sídlom 1-5 Rue Jeanne D'Arc, 92130 Issy L
Právna veta: Podľa § 4 ods. 1 písm. j/ zákona č. 71/1992 od poplatku je oslobodené súdne konanie vo veciach ochrany pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy. Oslobodenie od súdnych poplatkov v konaniach o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy, realizované novelou zákona č. 71/1992 vykonanou zákonom č. 531/2003 Z.z. (vtedy ešte pod písm. k/ vyššie citovaného ustanovenia § 4 ods. 1 zákona), mal svoj dôvod v novej úprave konania podľa piatej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku, zaradenej do tohto procesného predpisu novelou vykonanou zákonom č. 424/2002 Z.z., teda kon ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: JUDr. A. K. , bývajúca v B. , proti žalovanej: Slovenská republika – Národná rada Slovenskej republiky , Bratislava, Námestie Alexandra Dubčeka 1, o určenie, že odmeňovanie žalobkyne je v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania a náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch , ktorá sa viedla na Okresnom súde Bratislava I pod sp.zn. 7 C 37/2007, o dovolaní žalobkyne proti uznesen
Právna veta: Kumulatívne stanovenie podmienok prípustnosti návrhu na konanie o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy v § 250v ods. 3 O. s. p., a to vyčerpanie prostriedkov nápravy, ktorých použitie umožňuje osobitný predpis a podanie návrhu v subjektívnej lehote, je nevyhnutné v zmysle čl. 152 ods. 4 v spojení s čl. 46 ods. 1 Ústavy SR vykladať tak, aby sa navzájom nevylučovali. Ustanovenie § 250v ods. 3, druhá veta O. s. p. je nevyhnutné vykladať tak, že o existencii zásahu s a žalobcovia najskôr dozvedeli až doručením oznámenia o vybavení sťažnosti.

Úryvok z textu:
Žalobcovia 1/ a 2/ sa návrhom podaným na Najvyššom súde Slovenskej republiky dňa 29. 1. 2009 domáhali ochrany pred nezákonným zásahom žalovaného a žiadali, aby najvyšší súd rozsudkom rozhodol tak, že Zásah žalovaného, v dôsledku ktorého žalobcovia ako bezpodieloví spoluvlastníci pozemku s parc. č. X o výmere 192 m2, a na ňom stojaceho rodinného domu so súp. č. X a pozemku s parc. č. X o výmere 20 m2, a na stojacej garáži so súp. č. X nachádzajúcich sa na P. ulici č. X v B. katastrálne územie K.
MENU