Nájdené rozsudky pre výraz: konanie o priestupku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 419

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

71 dokumentov
1315 dokumentov
2 dokumenty
40 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Na objasnenie a sankcionovanie priestupku musia byť obligatórne naplnené a zistené všetky štyri znaky skutkovej podstaty priestupku – subjekt, subjektívna stránka, objekt, objektívna stránka (kumulatívne). V prípade, ţeby čo i len jeden znak skutkovej podstaty nebol objasnený, nemoţno potom hovoriť o priestupku. Ak pri niektorej časti skutkovej podstaty existujú pochybnosti o jej existencii a nebola preukázaná nado všetku pochybnosť, uplatní sa zásada in dubio pro reo (v pochybnostiach v prospech obvineného).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a členiek senátu JUDr. Eleny Kováčovej a JUDr. Evy Baranovej v právnej veci žalobcu: M. V., proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Drieňová 22, o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia bývalého Krajského úradu v Prešove, odboru všeobecnej vnútornej správy, č.
Právna veta: Skutková podstata priestupku na úseku práva na prístup k informáciám je zakotvená v ustanovení § 42a ods. 1 zákona o priestupkoch, podľa ktorého priestupku sa dopustí aj ten, kto vedome vydá a zverejní nepravdivé, neúplné informácie, kto poruší povinnosť určenú osobitným predpisom, 3a) alebo ten, kto vydaním rozhodnutia alebo vydaním príkazu, alebo iným opatrením zapríčiní porušenie práva na sprístupnenie informácií. (V poznámke pod čiarou k bodu 3a/ je uvedený § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.) Podľa § 76 ods. 1 pís ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 6Sžo/77/2009 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jozefa Hargaša a sudkýň JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Zdenky Reisenauerovej v právnej veci žalobcu Ing. L. bytom H., proti žalovanému Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave, Drieňová 22, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Krajského úradu v Košiciach č. B/2006/05570 zo dňa 6.12.2006, o odvolaní žalobcu pro
Právna veta: Podľa § 83 ods. 2 zákona č. 372/1990 Zb. návrh na preskúmanie rozhodnutia o priestupku súdom možno podať až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní. Z uvedenej právnej úpravy teda vyplýva, že rozhodnutie obce o priestupku a o uložení sankcie zaň treba považovať za individuálny správny akt vydaný v správnom konaní, ktorým sa zasiahlo do práv a oprávnených záujmov fyzickej alebo právnickej osoby, ktorý je preskúmateľný súdom v správnom súdnictve podľa ustanovení piatej časti Občianskeho súdneho poriadku, a to vzhľadom na právnu úpravu v zákone o priestupkoch v spojení ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžo /38/2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky Y. Z. , nar. X. , bytom C. , proti odporcovi Mestu Banská Bystrica, Československej armády 26, Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu č. 140876/2010 z 01. decembra 2010 a o odvolaní odporcu proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici , č. k. 27Sp/ 1/2011 - 15 z 01. júla 2011, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd slovenskej re
Právna veta: Podľa § 66 ods. 2 písm. a/ zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov správny orgán vec odloží, keď došlé oznámenie (§ 67 ods. 2) neodôvodňuje začatie konania o priestupku alebo postúpenie veci podľa § 71. Podľa ods. 3 citovaného zákonného ustanovenia rozhodnutie o odložení veci sa nevydáva. O odložení veci sa upovedomí len poškodený. Ako bolo zistené podkladom pre začatie konania o priestupku u žalovaného bolo postúpenie veci orgánom činným v trestnom konaní (§ 67 ods. 2 zákona č. 372/1990 Zb.). Rozhodnutiami správnych orgánov sa predovšetkým rozumejú rozhodnutia ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ing. M. K., zastúpeného JUDr. M. V., advokátom, proti žalovanému: Obvodný úrad Michalovce, odbor všeobecnej vnútornej správy, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného č. A/2006/03729 zo dňa 28. septembra 2006, na odvolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach č.k. 7 S 4/2007-16 zo dňa 12. novembra 2008, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd S
Právna veta: Sankcia zákazu činnosti uložená páchateľovi v konaní o priestupkoch nie je pre účely konania o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti podľa § 69 a § 70 Trestného zákona, trestom uloženým súdom v odsudzujúcom rozsudku (ide o zákaz uložený iným orgánom verejnej moci nie súdom) a preto plynie samostatne, nezávisle od trestu zákazu činnosti. Ak tomu istému páchateľovi bol v následnom trestnom konaní uložený trest zákazu činnosti za iný skutok a plynutie sankcie zákazu činnosti a plynutie trestu zákazu činnosti sa prelína, tak sankcia zákazu činnosti a trest zákazu činnosti p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1516000362 Dátum vydania rozhodnutia: 13. decembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Martin Bargel Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1516000362.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Bargela a sudkýň JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Aleny Šiškovej v trestnej veci obvineného N . F., pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 ods. 1 písm. d) Trestného zákona, na n
Právna veta: Podľa § 42a ods. 1 zákona o priestupkoch, podľa ktorého priestupku na úseku práva na prístup k informáciám sa dopustí ten, kto vedome vydá a zverejní nepravdivé, neúplné informácie, kto poruší povinnosť určenú osobitným predpisom alebo ten, kto vydaním rozhodnutia alebo vydaním príkazu, alebo iným opatrením zapríčiní porušenie práva na sprístupnenie informácií.Zákon o priestupkoch upravuje vzťah konania o priestupkoch k správnemu poriadku v § 51, podľa ktorého, ak nie je v tomto alebo inom zákone ustanovené inak, vzťahujú sa na konanie o priestupkoch všeobecné predpisy o správnom konaní. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členiek senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a JUDr. Jany Zemkovej, PhD., v právnej veci žalobkyne: M. K., proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. OVVS/1157/2006/CRS/AP4 zo dňa 6. júla 2006, o odvolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského s
Kľúčové slová: blokové konaniepokuta v blokovom konaní
Právna veta: Uloženie pokuty v blokovom konaní je individuálnym správnym aktom vydaným príslušným správnym orgánom, ktorým dochádza k zásahu do práv a povinností dotknutého priestupcu. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že jednou z podmienok prípustnosti vydania rozhodnutia v blokovom konaní podľa § 84 ods. 1 zákona o priestupkoch je skutočnosť, že je ochotný pokutu zaplatiť. Ďalšou podmienkou, ktorá musí byť kumulatívne splnená je, že priestupok bol spoľahlivo zistený. V prípade, ak by priestupca nepovažoval priestupok za spoľahlivo zistený, prípadne by z iného dôvodu nebol ochotný pokutu za ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/ 198 /2010 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Mgr. Ľ. C. , bytom v B, K. , zastúpen ého JUDr. J. Č. , advokátom , so sídlom v B, D. , proti žalovanému Okresn ému riaditeľstv u Policajného zboru v Bratislave I , so sídlom v Bratislave, Sasinkova 23, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného evid. č. bloku AA 1016351 zo dňa 23.4.2008, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo dňa 30
Právna veta: Pri ukladaní pokuty v blokovom konaní prvostupňový správny orgán vychádzal z výkladu ustanovenia § 84 ods. 1 zákona o priestupkoch, podľa ktorého za priestupok možno uložiť pokutu v blokovom konaní, ak je spoľahlivo zistený, nestačí dohováranie a obvinený z priestupku je ochotný pokutu zaplatiť. Blokové konanie je zjednodušenou formou konania o priestupkoch, ktoré sa využíva pri menej závažných priestupkoch a umožňuje vybaviť priestupky podstatne rýchlejšie a neformálnejšie za splnenia zákonom stanovených podmienok. Z uvedených podmienok, ktorých splnenie zákon o priestupkoch predpokladá na v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Okresná prokuratúra v Poprade, Štefánikova č. 11, Poprad, proti žalovanému: Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove, Okresný dopravný inšpektorát Kežmarok, Nižná brána č. 6, Kežmarok, zastúpenému Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Prešove, Krajský dopravný inšpektorát, Pionierska 33, Prešov, za účasti: A. N., bytom T., o preskúmanie rozhod
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky sa nestotožňuje s tvrdením žalobcu, že predmetom súdneho prieskumu nebolo konanie a rozhodnutie v priestupkovej věci, ale jednalo sa o rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu. Z obsahu spisu a rozhodnutí vyplýva, že zadržanie vodičského preukazu súviselo so zistením, že žalobca sa dopustil priestupku podľa § 27 ods. 1 zákona č. 474/2013 Z.z., na úseku výberu mýta tým, že jazdil na vyhradených pozemných komunikáciach bez zaplatenia príslušného poplatku. Predmetné konanie klasifikuje osobitný predpis ako priestupok, a toto konanie zodpovedá aj klasifikácii po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1014201998 Dátum vydania rozhodnutia: 2. augusta 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Rumana Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1014201998.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Z. M. H., nar. XX.XX.XXXX, bytom Y., zastúpený advokátkou JUDr. Ivanou Slávikovou, so sídlom Mostová 2, Brat islava proti žalovanému: Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, Špitálska 14, Bratislava, o
MENU