Nájdené rozsudky pre výraz: konanie o sťažnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 324

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5841 dokumentov
1236 dokumentov
53 dokumentov
6 dokumentov
36 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Ustanovenie § 250v ods. 3 OSP upravuje podmienky prípustnosti návrhu na ochranu pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy. Ide o kumulatívne stanovené podmienky prípustnosti návrhu, ktorými je jednak vyčerpanie dostupných opravných prostriedkov podaných s cieľom nápravy dôsledkov nezákonného zásahu a jednak podanie návrhu v určenej subjektívnej a objektívnej lehote. Za právne prostriedky, ktorých použitie umožňuje osobitný predpis, považuje judikatúra Najvyššieho súdu SR ako aj judikatúra Ústavného súdu SR predovšetkým inštitút sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 Z. z. (predtým zákona ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžz/1/2009-69 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a z členov JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a JUDr. Aleny Adamcovej v právnej veci navrhovateľa: O. L. T., 031 01 L. T. 160, IČO: X., zastúpená Mgr. D
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: V zmysle § 29 zákona o uznávaní a výkone rozhodnutí sa na konanie použije Trestný poriadok, ak zákon neustanovuje inak. Podľa druhej vety ods. 2 § 185 Tr. por. uznesenie súdu alebo prokurátora možno sťažnosťou napadnúť len v tých prípadoch, v ktorých to zákon výslovne pripúšťa, a ak rozhoduje vo veci v prvom stupni. Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí neupravuje konanie o sťažnostiach, preto je v takýchto prípadoch potrebné aplikovať Trestný poriadok ako lex generalis. Podľa Trestného poriadku možno podať sťažnosť iba vtedy, keď to zákon výslovne pripúšťa. Ustanovenie § 13 zákona o uznávaní a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom 15. júla 2015 v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Harabina a sudcov JUDr. Gabriely Šimonovej a JUDr. Viliama Dohňanského v trestnej veci proti odsúdenému J. K. , o udel enie súhlasu s prevzatím rozsudku, o sťažnosti odsúdeného proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 19 . mája 201 5, sp. zn. 4 Ntc 15/2014, takto r o z h o d o l: P
Merito veci Odmena obhajcu.
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Za účasť na verejnom zasadnutí v konaní o sťažnosti pre porušenie zákona patrí obhajcovi odmena len vo výške jednej polovice tarifnej sadzby podľa hľadísk uvedených v § 15 ods. 1 vyhl. č. 240/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SR podľa § 148 ods. 1 písm. c/ Tr. por. zamietol sťažnosť obhajcu JUDr. L. M. podanú proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 26. októbra 1992, sp. zn. Ntv 108/92. Z odôvodnenia: Napadnutým uznesením predseda senátu krajského súdu podľa § 151 ods. 2, 3 Tr. por. priznal advokátovi JUDr. L. M. za obhajobu obvineného E K. v konaní o sťažnosti pre porušenie zákona na Najvyššom súde ČSFR vo veci 2 Tzf 9/92 advokátsku odmenu: za prípravu a prevzatie obhajoby (§ 15 ods. 1 písm
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Závislosť výroku o náhrade trov konania od výroku o zastavení celého konania po späťvzatí žaloby v odvolacom konaní vylučuje záver, že by mohla reálne existovať príčinná súvislosť medzi právom sťažovateľky na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a výrokom o náhrade trov konania, ak sťažnosť súčasne nebola podaná aj proti výroku o zastavení konania.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 14. apríla 2004 predbežne prerokoval sťažnosť A. K., bytom M. Ď., zastúpenej advokátom JUDr. Ing. P. H., so sídlom v K., ktorou namietala porušenie práva na spravodlivý proces podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici z 8. októbra 2003 sp. zn. 16 Co 129/03 vo výroku o náhrade trov konania, a takto r o z h o d o l : Sťažnosť A. K. odmieta pre zjavnú neopo
Merito veci Poslanec
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Predmetom konania o sťažnosti proti overeniu alebo neovereniu mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky pred Ústavným súdom Slovenskej republiky nie je taký mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý poslanec nadobudol inak (uprázdnenie mandátu iného poslanca Národnej rady Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 48 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov), ako na základe výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu 5. februára 1997 predbežne prerokoval sťažnosť poslanca Národnej rady Slovenskej republiky JUDr. Ing. I. Š. proti overeniu mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky J. B. a takto r o z h o d o l : Sťažnosť JUDr. Ing. I. Š. proti overeniu mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky J. B. o d m i e t a pre nesplnenie zákonom predpísaných náležitostí. O d ô v o d n e n i e : Ústavný súd Slovens
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Konaním okresného súdu vykonaným podľa doterajších predpisov v zmysle § 564 ods. 3 Tr. por. je len konanie okresného súdu ako súdu prvého stupňa od podania obžaloby do právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej, ak bola obžaloba podaná pred 1. januárom 2006. Konaním o riadnom opravnom prostriedku proti takému rozhodnutiu v zmysle citovaného ustanovenia je konanie o odvolaní proti rozsudku okresného súdu a konanie o sťažnosti proti uzneseniu okresného súdu vo fáze konania ako je charakterizované vyššie, t.j. v konaní pred súdom do právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej. Vykonávacie konani ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Odôvodnenie : Predseda trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na základe podnetu predsedu trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Prešove v rámci činnosti podľa § 21 ods. 4 zákona č. 757/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov zistil, že v rozhodnutiach senátov Krajského súdu v Prešove, sp. zn. 1 Tos 22/09 na strane jednej a sp. zn. 5 Tos 18/2009 na strane druhej, je rozdielny výklad ustanovenia § 564 ods. 3 Tr. por. v otázke použitia Trestného poriadku v znení účinnom do
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Najvyšší súd nevyhodnotil tieto podania navrhovateľa ako sťažnosť, pretože nespĺňajú kritériá sťažnosti podľa § 3 ods. 1 zákona o sťažnostiach. Podľa § 3 ods. 2 zákona o sťažnostiach, podanie sa posudzuje podľa obsahu. Z obsahu podaní navrhovateľa nie je zrejmé, aké práva alebo právom chránené záujmy boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy, ani nie je zrejmé na ktoré konkrétne nedostatky, najmä porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy navrhovateľ poukazuje. V prípade, keby aj podania navrhovateľa boli posudzované ako kona ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 Sžnč/1/2014 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: M. K., bytom J., X. T., proti odporcovi: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná 63, Banská Bystrica, v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy, jednomyseľne rozhodol: Najvyšší súd Slovenskej republik
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Podľa § 31 ods. 1 Tr. por. z vykonávania úkonov trestného konania je vylúčený sudca alebo prísediaci sudca (ďalej len „prísediaci“), prokurátor, policajt, probačný a mediačný úradník, vyšší súdny úradník, súdny tajomník, asistent prokurátora a zapisovateľ, u ktorého možno mať pochybnosť o nezaujatosti pre jeho pomer k prejednávanej veci alebo k osobám, ktorých sa úkon priamo týka, k obhajcovi, zákonnému zástupcovi, splnomocnencom alebo pre pomer k inému orgánu činnému v tomto konaní. V zmysle ustálenej súdnej praxe treba pritom pomerom k prejednávanej veci rozumieť najmä skutočnosť, že orgán u ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 6 Ndt 10 /201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Daniela Hudáka na neverejnom zasadnutí konanom 29 . mája 201 3 v Bratislave v trestnej veci ob vineného J. Z. pre zločin vydierania podľa § 189 ods. 1 Tr. zák. a iné , o návrhu obvineného na odňatie a prikázanie veci podľa § 23 ods. 1 Tr. por. takto r o z h o d o l : Trestná vec
Merito veci Referendum
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: 1. V súlade s ustanovením § 24 ods. 5 zákona č. 564/1992 Zb. o vykonaní referenda v znení neskorších predpisov Ústredná komisia pre referendum zverejní prostredníctvom Tlačovej agentúry Slovenskej republiky výsledky hlasovania v referende bez zbytočného odkladu po odovzdaní zápisnice o referende Národnej rade Slovenskej republiky. Z uvedeného vyplýva, že za opodstatnenú možno považovať len takú sťažnosť proti výsledku referenda, ktorou sa namietajú výsledky referenda zverejnené spôsobom predpísaným zákonom č. 564/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. 2. Sťažnosť proti výsledkom referenda, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 24. júna 1997 predbežne prerokoval sťažnosť I. Ž., bytom B., proti výsledku referenda konaného v dňoch 23. - 24. mája 1997 a takto r o z h o d o l : Sťažnosť I. Ž. proti výsledku referenda o d m i e t a ako zjavne neopodstatnenú. O d ô v o d n e n i e : Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len "ústavný súd") dostal 2. júna 1997 podanie I. Ž., bytom v B. Z jeho obsahu vyplynulo, že navrhovateľ sa so
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Najvyšší súd pripomína, že v konaní o návrhu na povolenie obnovy konania súdu neprislúcha preskúmavať zákonnosť postupu v pôvodnom konaní a zákonnosť rozhodnutia, ktorým bolo toto konanie právoplatne skončené. Rozhodovanie o návrhu na povolenie obnovy konania sa obmedzuje iba na zistenie, či existujú skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme, odôvodňujúce povolenie obnovy konania podľa § 394 Tr. por.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 1 Tost 25/20 15 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 2. decembra 2015 , v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Harabina a sudcov JUDr. Gabriely Šimonovej a JUDr. Viliama Dohňanského v trestnej veci proti odsúdenému P. K. pre obzvlášť závažný zločin podvodu spolupáchateľstvom v štádiu pokusu podľa § 20, § 14, § 221 ods. 1, ods. 4 písm. a/ Tr. zák. , o sťažnosti odsúdeného proti uzneseniu Špecializované
MENU