Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1078137
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63680
USSR: 34744
NSČR: 121600
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421555
Krajské súdy (ČR): 41623
Posledná aktualizácia
20.01.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: konanie o súlade právnych predpisov


Približný počet výsledkov: 458 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: konanie o súlade právnych predpisov
  • konanie nájdené 1399386 krát v 63020 dokumentoch
  • o nájdené 2764546 krát v 63635 dokumentoch
  • sulad nájdené 107925 krát v 39665 dokumentoch
  • pravny nájdené 634300 krát v 58894 dokumentoch
  • predpisat nájdené 126311 krát v 36830 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 692 dokumentov
Krajské súdy SR 111 dokumentov


Právna veta: 1. „Keď právnu normu možno vysvetľovať dvoma spôsobmi, pričom jeden výklad je v súlade s Ústavu SR a medzinárodnými dohovormi podľa čl. 11 Ústavy SR a druhý výklad je s nimi v nesúlade, nejestvuje ústavný dôvod na zrušenie takej právnej normy. Všetky štátne orgány majú vtedy Ústavou určenú povinnosť uplatňovať právnu normu v súlade s Ústavou SR“ (PL. ÚS 15/98). Zo zásady ústavne konformného výkladu vyplýva tiež požiadavka, aby v prípadoch, ak pri uplatnení štandardných metód výkladu prichádzajú do úvahy rôzne výklady súvisiacich právnych noriem, bol uprednostnený ten, ktorý zabe ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej S. P. , U. , vo veci P., proti povinnému Q. , s.r.o., K. , Č. , o vymoženie 356,50 EUR s príslušenstvom , ktorá vec sa viedla na Okresnom súde Košice II pod sp.zn. Er 7/99, o dovolaní súdneho exekútora Ing. Bc. K. M. proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 19. júla 2005 sp.zn. 3 CoE 41/05, takto r o z h o d o l : Uznesenie Krajského súdu v Košiciach z 19. júla 2005 sp.zn. 3 CoE .
Kľúčové slová: konanie o súlade právnych predpisov, nesúlad právneho predpisu s Ústavou, fakultatívne prerušenie konania

Zbierka NS 6-7/1998
R 106/1998
Uznesenie
Právna veta: Dôvodom prerušenia konania podľa § 109 ods. 1 písm. b), druhej vety O.s.p. nie je skúmanie rozporu právnych predpisov rovnakej právnej sily; predmetom konania Ústavného súdu je skúmanie súladu (zákonnosti) právneho predpisu nižšej právnej sily s právnym predpisom vyššej právnej sily.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave uznesením konanie vo veci prerušil s tým, že po právoplatnosti uznesenia podá návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov Ústavnému súdu Slovenskej republiky. Rozhodol tak po tom, čo dospel k záveru, že ustanovenia § 34 zákona č. 330/1991 Zb., § 1 a § 17 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov sú v rozpore s účelom a zmyslom zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní (§ 109 ods. 1 písm. b) O.s.p.). Proti tomuto uzneseniu krajského súdu podal odvolanie .
Kľúčové slová: Spoločné konanie, Špecializovaný trestný súd, obligatórne spoločné konanie, vecne súvisiace trestné činy

Zbierka NS 1/2012
R 8/2012
Uznesenie
Právna veta: V prípadoch uvedených v § 18 ods. 4 veta prvá a § 14 písm. 1/ Trestného poriadku ide o obligatórne spoločné konanie Špecializovaného trestného súdu o vecne súvisiacich trestných činoch obvineného, ak aspoň jeden z týchto trestných činov je v pôsobnosti Špecializovaného trestného súdu (§ 14 písm. a/ až písm. j/ alebo písm. k/ Trestného poriadku). Naproti tomu ustanovenie § 18 ods. 4 veta druhá Trestného poriadku zakazuje spoločné konanie vykonávané Špecializovaným trestným súdom, ak by malo ísť o spoločné konanie pre trestný čin patriaci do pôsobnosti tohto súdu a trestný čin patriaci do pôs ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , že Listina i Ústava SR majú rovnakú právnu silu , pričom Ústavný sú d S lovenskej republiky nie je príslušný na konanie o súlade právnych predpisov rovnakej právnej sily (uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 4. mája 2000, sp. zn. PL. ÚS 14/00). O .
Právna veta: Postup súdu nižšej inštancie spočívajúci v nerešpektovaní záväzného právneho názoru, vysloveného v zrušujúcom uznesení súdu vyššej inštancie, a to len na základe vlastného uváženia, je neprípustným postupom, ktorý narúša princíp právnej istoty.

Úryvok z textu:
... čím je na druhej strane viazaný (výslovne len právnymi predpismi so silou zákona a vyššou, právnym názorom ÚS, vysloveným v konaní o súlade právnych predpisov, pokiaľ toto inicioval súd a za podmienok ustanovených tzv. procesnými zákonmi tiež právnym názorom inštančne nadriadeného súdu); takto sú zároveň .
Právna veta: Stanovisko trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na zjednotenie výkladu a aplikácie ustanovenia § 371 ods. 1 písm. g/ Trestného poriadku vo vzťahu k otázke: I. či Sekcia kontroly a inšpekčnej služby, úrad inšpekčnej služby, odbor inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, je zákonným subjektom vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní podľa Trestného poriadku podľa článku 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd; II. vylúčenia sudcu alebo prísediaceho pre spáchanie úmyselného trestného činu v cudzine. Doplnenie k bodu I.: ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Nejde tu totiž o vzťah všeobecne záväzných právnych predpisov rôzneho stupňa právnej sily, ktorý by bolo potrebné riešiť v konaní o súlade právnych predpisov pred Ústavným súdom Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) podľa čl. 125 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ ... , mal prerušiť trestné stíhanie a „opýtať sa“ ústavného súdu, či tomu tak naozaj je, teda podať návrh na konanie o súlade právnych predpisov (§§ 318 ods. 1, 283 ods. 5 Trestného poriadku) – k tomu však nedošlo (v dovolacom konaní je .
Právna veta: Správcom sa rozumie právnická osoba alebo fyzická osoba zapísaná v zozname správcov, ktorý zo zákona vedie Ministerstvo spravodlivosti SR, pričom zápisom do zoznamu správcov vzniká zapísanej osobe oprávnenie vykonávať správcovskú činnosť (§ 1, 2 a 3 zákona č. 8/2005 Z. z.). Vykonávanie činnosti v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní a v konaní o oddlžení, predpokladá zápis v zozname správcov pri ustanovení správcu do funkcie postupom, ktorý upravuje § 40 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií. Správca konkurznej podstaty preto vykonáva správu majetku úpadcu, ktorý spĺň ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nepriznal. Proti tomuto rozsudku podal žalobca v zákonnej lehote odvolanie, poukazujúc na to, že prvostupňový súd neakceptovaním jeho návrhu na konanie o súlade právnych predpisov (podľa § 246c v spojení s § 109 ods. 1 písm. b/ OSP), a to právnej úpravy § 41 ... 2 písm. b/ a f/ OSP). Preto z obsahu jeho odvolania bolo zrejmé, že sa v ďalšom domáha vyvolania konania o súlade právnych predpisov podľa článku 125 ústavy. Žalovaný vo svojom písomnom vyjadrení k odvolaniu zo dňa 11.2.2008 uviedol, že má za .
Právna veta: Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, prerokuje koncept s obcami, ktorých územia sa týka, s dotknutými samosprávnymi krajmi, s dotknutými orgánmi, s dotknutými fyzickými osobami a dotknutými právnickými osobami; toto prerokovanie je verejné. Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, oznámi uskutočnenie verejného prerokovania konceptu spôsobom v mieste obvyklým, zabezpečí, aby odo dňa oznámenia bol koncept vystavený na verejné nahliadnutie, a stanoví lehotu najmenej 30 dní, v ktorej sa verejnosť môže ku konceptu vyjadriť. Pred ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prerokovávanej zmeny územného plánu aj napriek tomu, že v procese obstarávania územnoplánovacej dokumentácie táto skutočnosť nebola sporná. Krajský súd v konaní o súlade právnych predpisov nemal dôvod skúmať a podrobne hodnotiť obsah pripomienok, tým skôr, že stavebný zákon takýto postup nepripúšťa. Akýkoľvek postup orgánu územného .
Kľúčové slová: vydanie nehnuteľnosti, reštitučný nárok, pozemky nemožno vydať

Právna veta: Vychádzajúc z okolností preskúmavaného prípadu, ak oprávnenej osobe vznikol reštitučný nárok – nárok na vydanie nehnuteľnosti, ktorá prešla na štát alebo na inú právnickú osobu v dôsledku zákonom vymenovaných skutočností (§ 6 zákona č. 229/1991 Zb.) podľa predošlej právnej úpravy, v zmysle novej právnej úpravy jej tento nárok nezanikol a nebol narušený ani princíp právnej istoty, pretože nová právna úprava neupravila nanovo vznik právnych vzťahov, ale upravila odlišne len právnu skutočnosť, ktorá má vplyv na obsah týchto právnych vzťahov v budúcnosti, čo však je prípustné. Podľa novej pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... že prípadné posúdenie ústavnosti právnych noriem patrí do právomoci Ústavného súdu Slovenskej r epubliky v konaní o súlade právnych predpisov. Pri nepravej retroaktivite zákonodarca uznáva právne skutočnosti, na základe ktorých podľa predchádzajúcej právnej normy došlo ... 2005/3). Ústavnosť nepravej retroaktivity právnej normy má pritom právomoc skúmať len ústavný súd v rámci konania o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 ústavy. Najvyšší súd nemá právomoc rozhodovať o súlade ust anovení zákonov s .
Právna veta: V danom prípade vypracovaná urbanistická štúdia, z ktorej ako z podkladu pre vydanie územného rozhodnutia správny orgán vychádzal, bola vypracovaná a slúži na spodrobnenie príslušného územného plánu. Súlad s územným plánom majú oprávnenie posudzovať stavebné úrady, v kompetencii ktorých je i otázka výkladu súladu s územným plánom. Urbanistická štúdia je v podstate podklad, ktorým sa sleduje zabezpečenie súladu územno-technických, urbanistických a architektonických podmienok pre ďalšie využitie územia. Poslaním územnoplánovacieho podkladu je riešiť rozvoj územia z hľadiska všetkých jeho funkčný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , má atribúty platnosti a účinnosti vlastné právnym predpisom, pričom všeobecné záväzné nariadenia sú predmetom preskúmania Ústavným súdom SR v rámci konania o súlade právnych predpisov a všeobecne záväzné nariadenie je považované za právny predpis samotnou Ústavou SR. Z uvedeného potom logicky vyplýva, že zisťovanie súladu .
Právna veta: Všeobecne záväzné nariadenie obce alebo vyššieho územného celku je normatívny právny akt prijímaný orgánom obce alebo vyššieho územného celku, ktorým sú riešené zásadné otázky týkajúce sa obce alebo vyššieho územného celku, alebo osobitne jej obyvateľov alebo upravujúce právne vzťahy vznikajúce a realizujúce sa na jej území, a to tak na úseku prenesenej štátnej správy ako i územnej samosprávy. Obsahom každého všeobecného záväzného nariadenia sú právne povinnosti, teda pravidlá správania požadované od fyzických osôb a právnických osôb na území obce, ktorá tento normatívny akt vydala. Vše ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... s § 250zfa O.s.p., preto dňa 26. novembra 2012 predložil Ústa vnému súdu Slovenskej republiky návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov podľa článku 125 ods. 1 písm. a/ Ústavy Slovenskej republiky a konanie v danej veci prerušil. Ústavný súd Slovenskej republiky .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.