Nájdené rozsudky pre výraz: konanie o umorenie listín

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

6 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Aj napriek doslovnému zneniu ustanovenia § 185k O.s.p. treba podľa názoru dovolacieho súdu pri jeho výklade, s prihliadnutím na zásadu spravodlivej ochrany práv a právom chránených záujmov vyplývajúcu z ustanovení §§ 1 a 2 O.s.p., uplatniť v otázke účastníctva širší výklad a za účastníka považovať každého, o kom súd už v čase vydania uznesenia o výzve v zmysle § 185m ods. 2 O.s.p. dôvodne predpokladá, že by mohol byť dotknutý na svojich právach a mať námietky proti návrhu na umorenie listiny, a komu z tohto dôvodu uznesenie doručí. Doručenie uznesenia v takomto prípade zakladá zároveň p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Rudolfa Čirča a sudcov JUDr. Evy Sakálovej a JUDr. Petra Priehodu v právnej veci navrhovateľky A. H., bývajúcej v R, pošta H, zastúpenej JUDr. B. K., advokátom so sídlom vo V, M, o umorenie listiny, vedenej na Okresnom súde Vranov nad Topľou pod sp.zn. 4 UL 2006 sp.zn. 12 Co 40/06 rozhodol t a k t o : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v
Právna veta: Pokiaľ ide o otázku možnosti umorenia listiny obsahujúcej závet v konaní podľa § 185i a nasl. O.s.p., vyjadril názor, že umorenie takejto listiny neprichádza do úvahy. Poukázal na to, že ustanovenie § 185i ods. 1 O.s.p. umožňuje len umorenie takej stratenej alebo zničenej listiny, ktorú treba predložiť na uplatnenie práva a ktorú nemožno inak nahradiť. Odsek 3 tohto ustanovenia stanovuje výnimku z odseku 1, keď určité listiny, ktoré inak treba predložiť na uplatnenie práva, z umorenia vylučuje. I keď odsek 1 uvedeného ustanovenia bližšie nevymedzuje, čo treba rozumieť pod listinou, ktorú t ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Rudolfa Čirča a sudcov JUDr. Evy Sakálovej a JUDr. Ľubora Šeba v právnej veci navrhovateľky A. H., bývajúcej v R., pošta H., zastúpenej JUDr. B. K., advokátom so sídlom vo V., o umorenie listiny, vedenej na Okresnom súde Vranov nad Topľou pod sp.zn. 4 UL 2008 sp.zn. 12 Co 6/2008 rozhodol t a k t o : Dovolanie navrhovateľky z a m i e t a . Účastníkom nepriznáva
Právna veta: Ustanovenie § 185i ods. 1 O.s.p. umožňuje umorenie len takej stratenej alebo zničenej listiny, ktorú treba predložiť na uplatnenie práva a ktorú nemožno inak nahradiť. Odsek 3 označeného ustanovenia stanovuje výnimku z odseku 1, keď určité listiny, ktoré inak treba predložiť na uplatnenie práva, z umorenia vylučuje. I keď odsek 1 uvedeného ustanovenia bližšie nevymedzuje, čo treba rozumieť pod listinou, ktorú treba predložiť na uplatnenie práva, z odseku 3 konkrétne označujúceho niektoré takéto listiny, aj z ďalších upravujúcich umorovacie konanie, teda systematickým výkladom možno vyvodiť, že ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 Cdo 36 5/20 12 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne P. K. , bývajúcej v P.K. , zastúpenej JUDr. I. R. , advokátkou so sídlom v K. , proti žalovaným 1/ J. Č. , bývajúcemu v K. a 2/ M. Č. , bývajúcemu v K. , zastúpenými JUDr. M. K. , advokátom so sídlom v K. , o umorenie listiny , vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 39 UL 1/2012, o dovolaní žalobkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 31. júla
Meritum o umorenie zmenky
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu T, IČO X, proti žalovanému D, IČO X, o umorenie zmenky, o nesúhlase Krajského súdu v Bratislave s postúpením veci vedenej na Okresnom súde Bratislava II. pod sp. zn. 25 Cb 58/2004, takto r o z h o d o l : Na konanie j e p r í s l u š n ý Okresný súd Bratislava II. O d ô v o d n e n i e : Okresný súd Bratislava II. prípisom, doručeným Krajskému súdu v Bratislave dňa 12.12
Meritum umorenie zmeniek
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 Cdo 64 /2010 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov 1/ B. , so sídlom v B. a 2/ Z. , so sídlom v N. , o umorenie zmeniek , vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 21NcC 20/2002 , o dovolaní B. , so sídlom v B., Česká republika , v dovolacom konaní zastúpeného JUDr. J. Č. , advokátom v B. , proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 30. novembra 2009 sp. zn. 13CoD 66/08 , takto r o z h o d o l :
Meritum umorenie vlastnej zmenky na rad SITNO a.s. Bratislava
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Cdo/139/2016 1114214765 31.10.2017 Mgr. Dušan Čimo sudca ECLI:SK:NSSR:2017:1114214765.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci navrhovateľa J. B., trvale bytom v A., o umorenie zmenky, vedenej Okresným súdom Bratislava I pod sp. zn. 2UL/1/2014, o dovolaniach 1/ SIBA CONSULTANTS COMPANY, so sídlom Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake ostrov, Majuro
MENU